• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Komünizm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Okunuyor :
Komünizm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Komünizm ütopya mıdır?

Ütopya, geleceğe yönelik toplum kurgusudur. İdeal toplum düzeni nasıl olmalıdır sorusuna verilen cevaptır. Fakat bilimsel sosyalizm yani marksizm böyle bir toplum kurgulamaz.
"Bize göre komünizm, ne yaratılması gereken durum ne de gerçeğin kendisine göre düzenlenmek zorunda olacağı bir ülküdür. Biz şimdiki durumu ortadan kaldıracak gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koşuları şu anda var olan öncüllerden çıkar." (Karl Marx)
Karl Marx'ın yukarıdaki sözlerinden de anlaşılacağı gibi komünizm ideal toplum düzeni olarak tümüyle kurgulanmamıştır. Komünist toplumun nasıl bir toplum olacağı her yönüyle Marksizmin ustalarınca ortaya konmamıştır. Komünist toplum, kapitalizmin içinde bulunduğu çelişkilerden ötürü yıkılması ile ortaya çıkacak, sınıfsız, ve devletsiz bir toplumdur. Komünizmde insanın insanı sömürmesi son bulur.

Sınıfsız bir dünya mümkün müdür?

Öncelikle 'sınıf' kavramından ne kastedildiği açıklanmalıdır. Marksizmin sınıftan kastettiği şey, fakir zengin ayrımı gibi göreceli bir durum değil, yani sadece bir 'durum' değil, üretim ilişkileriyle ortaya konan nesnel 'gerçekliktir'. Köle ile köle sahibi efendi ayrı sınıflardandır. Köle bir nesne veya üretim aracı olarak hesap edilir. Köle toprağı işler, veya başka işlerde çalışır, kölenin emeğinin sonucu tümüyle köleye de sahip olan efendinindir. Feodal toplumda serf veya toprak sahibi aristokrat vardır. Serfler toprak sahibinin mülkünde çalışırlar, fakat ürettiklerinin bir kısmını sömürücü sınıfa vermek zorundadırlar. Kapitalist toplumda ise iki temel sınıf vardır: Burjuvazi ve proletarya. Burjuvazi üretim araçlarına sahip olan sınıftır. Proletarya yada özgür işçi, geçim araçlarını yalnızca emek-gününü satarak elde eder. Patron işçiyi belli bir ücret karşılığında çalıştırır, işçilerin emeği sonucu üretilen mallar patrona ait olur. Çünkü işgücünü satan işçi artık onun sonucunu kullanma hakkından yoksundur.
Bütün insanların günde beş-altı saat çalışması sonucu, bütün insanlara yetecek kadar yaşam aracı üretilebilecek kadar gelişmiş olan üretici güçlere rağmen, yoksulluk, savaş ve ağır çalışma koşulları devam ediyorsa bu üretici güçler ve üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin çözelmesi ve sınıfların ortadan kalkması yalnızca mümkün değil aynı zamanda tarihsel olarak zorunlu bir eğilimdir.

Komünizmde herkesin malı herkesin midir, çalışanla çalışmayan eşit midir?

Komünist toplumun iki evresinden bahsedilebilir. Genellikle sosyalizm adı verilen birinci evresinde "herkesten kabiliyeti kadar, herkese emeği kadar" ilkesi geçerlidir. Çalışmanın hala bir zorunluluk olduğu, "çalışmayan yemez" ilkesi ile ifade edilir. Her insan farklıdır ve farklı oranlarda emek verirler. Bu da herkesin farklı ölçülerde üretimden pay alacağını gösterir. Fakat herkes yalnızca bir işçidir; sınıf ayrımı ve insanın insanı sömürmesi son bulmuştur.
Komünist toplumun daha üst evresinde, üretici güçlerin aşırı gelişmesi ve kafa ve kol emeği ayrımının kalkması ile birlikte çalışmak artık bir zorunluluk değil, yaşamın parçası haline gelir. Bu durumda "herkese ihtiyacı kadar" ilkesi devreye girer.

Proletarya diktatörlüğü nedir?

Kapitalizm ile komünizm arasındaki geçiş döneminde devlet, proletaryanın diktatörlüğü şeklinde olacaktır. Aslında her devlet bir sınıfın diktatörlüğüdür. Burada kastedilen de işçi sınıfının burjuvazi üzerindeki diktatörlüğüdür.
Burjuva diktatörlüğü temsili demokrasi şeklindedir, proletarya diktatörlüğü yada işçi devleti ise doğrudan demokrasi şeklinde örgütlenmiştir. Yönetim aygıtı parlamento veya parti bürokrasisi değil işçi sovyetleridir.(sovyet = meclis, konsey) Genel yönetim işleri gibi görevlere ancak her an görevden alınabilecek şekilde seçimle iş başına gelen kimseler gelecektir. Görevliler işçilerin aldıkları ücretlerden daha fazlasını alamayacaktır.
Proletarya diktatörlüğü döneminde sınıfların ortadan kalkması için gerekli adımlar atılacaktır. Bütün üretim araçlarının bireysel veya devlet mülkiyeti altında kapitalist mülkiyeti kaldırılıp yerine sosyalist toplumsal mülkiyet getirilecektir. Sınıflar ortadan kalkınca devletin de işlevi kalkacaktır. Çünkü baskı altında tutulacak bir sınıf kalmayacaktır. Böylece geçiş dönemi olan proletarya diktatörlüğü son bulup sosyalist topluma geçilecektir.

Komünizm yalnızca tek ülkede olabilir mi?

İşçi sınıfının siyasal devrimi tek bir ülkede olabilir fakat kapitalist toplumdan komünist topluma tek bir ülkede geçiş mümkün olmayacaktır. İşçi sınıfı ulusal değil enternasyonal bir sınıftır, sınıflar tümüyle ancak tüm dünyada ortadan kalkabilir. Kapitalizm en gelişmiş olduğu yerlerde yıkılmadıkça ortadan kalkmaz ve komünizme geçilemez.
Komünist Manifesto'da işçinin vatanının olmadığı vurgulanmıştır ve manifesto, "tüm ülkelerin işçileri, birleşiniz!" diye biter. Proletarya enternasyonalizminden anlaşılması gereken şey, ulusların kardeşliğinden daha da ötesidir. Bütün ülkelerin işçilerinin bütün ülkelerin burjuvalarına karşı birleşmesi ve mücadele etmeleridir.

SSCB komünist miydi, Çin, Kuzey Kore komünist midir?

SSCB'de bir işçi devrimi ve işçi devleti aşaması yaşanmıştır. Fakat işçi sınıfının iktidarı bir karşı-devrim ile bürokrasi sınıfına geçmiş ve geçiş dönemi son bulmuştur. Çin ve Kuzey Kore de bürokratik diktatörlüklerdir. Üretim erki bürokrasinin elindedir, işçilerin artı-ürünlerine bürokrasi tarafından el konulur.

Komünist devrimi kim yapar?

Komünist devrim, bir grup devrimcinin yapacağı darbe değildir. Bu tür bir devrim anlayışının sonunda bir grubun diktatörlüğünün kurulacağı açıktır. Marx, bu şekilde bir devrim anlayışına sahip olan Blanqui'yi eleştirmiştir. Komünist devrim işçi sınıfının devrimidir ve sonunda işçi sınıfının iktidarı kurulur. Fakat elbette sınıfların önderlikleri ve partileri vardır. Tarih göstermiştir ki, öncü parti olmaksızın işçi devrimin başarıya ulaşması imkansızdır.

Komünizm totaliter bir rejim midir?

Komünizm bir ulus devletin kalkınma projesi ve bir devlet rejimi değil, kapitalizmden sonra sınıfsız, devletsiz bir sosyo-ekonomik formasyondur. Komünizme geçiş sürecinin işçi devletinde işçi ve emekçi sömürülen sınıflar burjuva demokrasilerinde olmakdıkları kadar özgür olacaklardır.

Komünizmde aile ilişkisi nasıldır?

Bu soruya Engels 'Komünizmin İlkeleri'nde şöyle cevap veriyor:
"Bu, cinsiyetler arasındaki ilişkiyi, yalnızca ilgili kişileri ilgilendiren ve toplumun hiç bir müdahale isteminde bulunmayacağı salt özel bir ilişki haline getirecektir. Bunu yapabilecek durumdadir, çünkü özel mülkiyeti kaldırmakta ve çocukları komünal olarak eğitmekte, böylece bugüne kadar mevcut evliliğin ikiz temelini —özel mülkiyet sayesinde kadının kocaya ve çocukların da ana-babaya olan bağımlılığını— yoketmektedir. Ahlak dersi veren darkafalıların kadınların komünist ortaklaşalığına karşı kopardıkları yaygaranın yanıtı da buradadır. Kadınların ortaklaşalığı tümüyle burjuva toplumuna ait bir ilişkidir ve bugün eksiksiz bir biçimde fuhuş ile gerçekleşmektedir. Ama fuhşun kökleri özel mülkiyettedir ve onunla birlikte o da kalkar. Şu halde, komünist örgütlenme, kadınlarda ortaklaşalığı getirmek yerine, ona son verir."

Komünizmde din yasaklanacak mı?

Hayır.
Din kağıt üzerinde bazı kurallar koyularak ortadan kaldırılmazlar ve komünistler bilirler ki istenmeyen inançların baskı altına alınması onları daha da güçlendirir.
Marksizme göre din, dünyadaki acılara karşı bir tepkidir. Dünyayı değiştiremeyen insanın ona katlanmasına yarayacak bir ağrı kesicidir. Dini yaratan maddi koşulların ortadan kalkması dini gereksiz hale getirecektir.

sgdf.biz
 

onuc13

Tecrübeli
Üye
*
Dini yaratan maddi koşulların ortadan kalkması dini gereksiz hale getirecektir.
Dini yaratan maddi koşullar mı ?
Din'e ihtiyaç duyan insanlar maddi güç uğruna mı yaratıcıya inanıyor ?

Kesinlikle hayır.
Şu kesinlikle bilinmelidir ki ;
İnsanların içerisinde bulunduğu fakirlik durumu onları "din" arayışına yöneltmemiştir.

İslam'ı kabul eden zenginlerin mallarını Allah için fakirlere dağıttığına dair İslam tarihinde sayısız örnekler vardır.

Din'e ihtiyaç duyan, bir olan Allah'a inanan insanlar, öncelikle yaratana kulluk borcundan dolayı onun gönderdiği din'i kabul ederler ve boyun bükerler.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Reklam amaçlı yazı ve link içeren yorumlar onaylanmaz.
Üst Alt