• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

kıyamet alametleri

Okunuyor :
kıyamet alametleri

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
(Eşrâtu's-Saa), âhir zamanda (zamanın sonları) ortaya çıkarak Kıyâmet'in yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir.

Kur'an, Kıyâmet'in zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir (el-A'raf, 7/187; Lokmun 31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna karşılık yaklaştığını (el-Zümer, 54/1), yakın olduğunu (en-Nahl, 16/77), ansızın geleceğini (el-A'raf, 7/187) bildirir. Kıyâmet alametlerinin belirdiğini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak, "Saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak" (el-Kamer, 54/1) âyetinin ikinci bölümünün "ay yarılacak" biçimde anlaşılması durumunda, bu olay Kur'an'da anılan tek Kıyâmet alameti olma özelliği kazanır.

Hadis külliyâtları ise Kıyâmet'ten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. İslâm bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğrâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Âhir zaman olarak tanımlanan Kıyâmet öncesi donemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler'in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

a) İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

b) İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

c) Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

d) Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

e) Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

f) İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

g) İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

h) Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).

ı) Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

i) Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

j) Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

k) Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

l) Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).

Kıyâmetin büyük alâmetleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu'l-Gifarı (r.a)'den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber" Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır" dedi ve "Deccâl'i, dumanı(duhan), Dâbbetü'l-arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)'ın yere inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi" (Müslim, Fiten, 39).

Kıyâmetin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslâm bilginlerince şu şekilde açıklanır:

1. Deccal'in ortaya çıkışı: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm Dini'ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal'in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında "kâfir" yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan'ın çıkışı: Duman anl***** gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

3. Dabbetü'l-arz'ın çıkışı: Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de "Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler" (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber Dâbbetü'l-arz hakkında "Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir" (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

4) Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

5. Hazreti İsa (a.s)'ın inmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)'in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

6. Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

10. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sünen'lerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî'nin çıkması da Kıyâmet'in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü'minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

Ahmet ÖZGEN
 

SMN

Tecrübeli
Üye
Dini belgesel - Kıyamet Alametleri

Kainatın sonu kıyamet günü hakkında ve kıyamet alametleri hakkında bilgi içeren belgesel video.


[video=dailymotion;xbuvcx]http://www.dailymotion.com/video/xbuvcx_5-dakikada-ahir-zaman-ve-kyyamet-al_news[/video]
 

onuc13

Tecrübeli
Üye
Cevap: Dini belgesel - Kıyamet Alametleri

Kainatın sonu kıyamet günü hakkında ve kıyamet alametleri hakkında bilgi içeren belgesel video.[GV]958167697216578837[/GV]

Eklediğiniz video için teşekkür edemeden geçemedim.
Bu arada konuyu açan kardeşime de ayrı teşekkür ederim.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
a) İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).
Bu alamete göre kıyametin vaktinin geçtiği görülmektedir.

b) İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
Bunun mümkün olacağını sanmıyorum.

c) Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1
)
Bu da acayip bir durum. Nasıl oluyor acaba?

d) Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).
Develer devri çoktan kapandı..

e) Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).
Bu altın olayı niye ki?

f) İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17)
İran-Irak Savaşı olabilir mi acaba?

g) İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4)
Zamanla tüm dinlerin ortadan kalkacağına ben de inanıyorum.
Ama bu cehaleti değil barış ve dostluğun sağlanmasında etkili olacaktır.

h) Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)
Bu konuda birşey diyemiyorum.

ı) Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).
Bu durum zamanı geldiğinde görülecektir sanırım.

i) Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).
Daha zaman var sanırım.

j) Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82)
Bu durum yüzyıllardır yaşanıyor ama Yahudilerin Müslümanlara bu fırsatı vereceğini sanmıyorum.

k) Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335)
Bu alamete göre zaman yakındır.

l) Kahtân'dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23)
Gerçi insanlar koyun gibi güdülmeye başlanmıştır ama asa yok henüz.

Güneşin Batıdan doğması:
İşte bu tam bir skandal ve bilimdışı bir durum.

Cübbeli Ahmet Hoca'da bu konudan bahsetmişti.
''Güneş batıdan doğacak ve 120 yıl sonra kıyamet kopacak'' diye.

Güneşin batıdan doğmasının bilimsel bir yanı olmadığı gibi dengesini kaybetmesi durumunda bile dünyayı felakete sürükleyeceği söz konusudur.
Bu durumda dünyanın 120 yıl yaşamını sürdürmesi mümkün müdür ?
 

onuc13

Tecrübeli
Üye
SOSyalist,
Sana göre bunlar mümkün olmayabilir...
Sana göre zamanı geçmişte olabilir...
Ama biz müslümanlar, senin gibi düşünmüyoruz.
Senin farklı düşünmen gerekir,
Zira sen metaryal düşünceye sahipsin.
 

merkür

Amatör
Üye
Bu da Mukaddes Kitabın görüşü, ilginizi çekebilir diye düşündüm, daha önce forumda yazıp paylaştığım bir yazı, saygılar...
1-DEPREMLER

“Büyük depremler olacak” (Luka 21:11).

7.0 şiddetindeki deprem 2010 yılının Ocak ayında Haiti’yi vurduğunda 300.000”den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 1.3 milyon insan bir anda evsiz kaldı. Ancak Haiti’de yaşanan bu deprem istisna değildi. Nisan 2009 ile Nisan 2010 tarihleri arasında dünya çapında en az 18 büyük deprem meydana geldi.

YAYGIN OLAN KARŞIT GÖRÜŞ NEDİR?

Günlerimizde daha çok deprem olmuyor, sadece modern teknoloji sayesinde insanlar eskiye nazaran depremlerden daha fazla haberdar oluyorlar.

BU GÖRÜŞ DOĞRU MU?

Şu gerçeği göz önünde bulundurun: Kutsal Kitap son günlerde meydana gelecek depremlerin çokluğunu vurgulamaz. Birçok yerde büyük depremler olacağını söyler.
Siz de günümüzde büyük depremlerin yaşandığını görüyor musunuz?

2-AÇLIK

“Kıtlıklar görülecek” (Markos 13:8).

Dünya çapında neredeyse her 7 kişiden 1’i günlük yiyecek ihtiyacını karşılayamıyor. Afrika’da durum daha da vahim. Sahra’nın güney bölgesinde 3 kişiden 1’i sürekli açlık çekiyor. Anne baba ve bebekten oluşan bir aileyi düşünün. Eğer sadece 2 kişiden birine yetecek kadar yitecek varsa kim aç kalacak? Bu orada yaşayan ailelerin her gün vermesi gereken bir karar.

YAYGIN OLAN KARŞIT GÖRÜŞ NEDİR?

Yeryüzünde herkese yetecek kadar besin bulunmaktadır. Tek yapılması gereken dünyadaki kaynakların daha iyi şekilde idare edilmesidir.

BU GÖRÜŞ DOĞRU MU?

Evet, bugün çiftçiler hiç olmadığı kadar ürün yetiştirip çeşitli yerlere ulaştırabiliyor. Yönetimlerin dünya besin kaynaklarını açlık sorununu çözecek şekilde idare etmesi iyi olurdu. Ancak onlarca yıldır gösterilen tüm çabalara rağmen bunu başaramadılar.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Markos 13:8 deki sözler bugün gerçekleşiyor mu?

Teknoloji alanında yaşanan ilerlemelere rağmen kıtlık insanları küresel çapta etkiliyor mu?

3- HASTALIKLAR

“ Salgın hastalıklar olacak.” ( Luka 21:11)

Günümüzde alt solunum yolu enfeksiyonları, ishalle seyreden hastalıklar, HIV/AIDS, verem ve sıtma insanlığa en çok zarar veren hastalıklar arasındadır. Geçtiğimiz yıllardan birinde bu beş tür hastalık yüzünden tahminen 10.7 milyon kişi hayatını kaybetti. Başka bir deyişle bu hastalıklar nedeniyle yıl boyunca yaklaşık her 3 saniyede 1 kişi öldü.

YAYGIN OLAN KARŞIT GÖRÜŞ NEDİR?

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte hastalık vakaları da doğal olarak artıyor.

BU GÖRÜŞ DOĞRU MU?

Dünya nüfusu hızla artıyor. Fakat aynı zamanda hastalıkları teşhis, tedavi ve kontrol altına alma konusunda da ilerlemeler kaydediliyor. O halde mantıksal olarak hastalıkların ve etkilerinin gittikçe azalıyor olması gerekmez mi?

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Kutsal Kitabın önceden bildirdiği gibi insanlar korkunç hastalıklar nedeniyle acı çekiyorlar mı?

4- SEVGİ EKSİKLİĞİ

“İnsan sevgisinden mahrum olacaklar.” ( 2.Timoteos 3:3-5)

Bir Afrika ülkesinde hemen hemen her 3 kadından 1’i çocukken cinsel istismara uğruyor. Aynı ülkede yapılan bir ankete göre erkeklerin üçte birinden fazlası kadınlara şiddet uygulanmasını doğal karşılıyor. Fakat aile içi şiddet kurbanı olanlar sadece kadınlar değil. Mesela Kanada’da her 3 erkekten 1’i eşi tarafından dövülüyor ya da kötü muameleye maruz kalıyorlar.

YAYGIN OLAN KARŞIT GÖRÜŞ NEDİR?

Aile içi şiddet her zaman vardı, ama bu tür olaylar günümüzde daha çok göz önünde.

BU GÖRÜŞ DOĞRU MU?

Son yıllarda insanların aile içi şiddet olaylarının daha çok farkında olduğu doğru. Ancak insanların artık sorunların farkında olması yaşanan bu şiddet olaylarını hiç azaltmadı. İnsanlarda sevgi eksikliği hiç olmadığı kadar çok görülüyor.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sizce birçok kişi ailesine bile duyması gereken sevgiden yoksun değil mi?

5- YERYÜZÜNÜN MAHVEDİLMESİ

“ Tanrı yeryüzünü mahvedenleri mahvedecek” (Vahiy 11:18)

YAŞANANLAR NE GÖSTERİYOR?

Bazı uzmanlara göre her yıl okyanuslara 6.5 milyon ton çöp dökülüyor. İnsanlar doğayı kirletmekle kalmayıp doğal kaynakları da ürkütücü bir hızla tüketiyorlar Araştırmalara göre insanların 1 yılda tükettiğini doğa 1 yıl 5 ayda yerine koyabiliyor. Avustralya’da yayımlanan bir gazete şöyle diyor: “ Eğer nüfus ve tüketim bu hızla artmaya devam ederse 2035 yılında iki dünyaya ihtiyacımız olacak”. ( Sydney Morning Herald)

YAYGIN OLAN KARŞIT GÖRÜŞ NEDİR?

İnsanlar sorunlara çözüm bulabilecek kadar akıllıdır. Bu gidişatı tersine çevirip dünyayı kurtarabiliriz.

BU GÖRÜŞ DOĞRU MU?

Çok sayıda kişi ve grup insanları çevre konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Buna rağmen dünya büyük çapta kirletilmeye devam ediliyor.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Gezegenimizin mahvedilmesini önlemek için Tanrı’nın buna müdahale etmesi gerekmez mi?

6-KÜRESEL BİR DUYURU FAALİYETİ

“Krallığın bu iyi haberi dünyanın her yerinde duyurulacak.” ( Matta 24:14)

YAŞANANLAR NE GÖSTERİYOR?

İyi haber en küçük adalar da dahil olmak üzere dünyanın her yerine ulaşıyor. Yehova’nın Şahitleri sadece 2010 yılında dünyanın 236 ülke ve adasında iyi haberi duyurarak 1.6 milyardan fazla saat harcadı. Bu her bir Şahidin günde ortalama 30dk duyuru işine katılması demektir. Geçtiğimiz on yılda Şahitler tarafından Kutsal Kitaba dayalı 20 milyardan fazla yayın basıldı ve dağıtıldı.

YAYGIN OLAN KARŞIT GÖRÜŞ NEDİR?

Kutsal Kitabın mesajı zaten binlerce yıldır duyuruluyor.

BU GÖRÜŞ DOĞRU MU?

Birçoklarının Kutsal Kitabın mesajı hakkında bazı şeyler duyurduğu doğrudur. Fakat çoğu bunu sadece kısa bir zaman boyunca ve kısıtlı bir ölçüde yaptı. Yehova’nın Şahitleri ise küresel çapta teşkilatlanmış bir faaliyet yürütüyorlar ve yüz milyonlarca kişiye ulaşıyorlar. Şahitler gördükleri güçlü ve acımasız muhalefete rağmen duyuru işini sürdürüyorlar. Üstelik bu işi para karşılığında da yapmıyorlar. Hatta zamanlarını gönüllü olarak bu iş için harcayıp tüm yayınlarını ücretsiz olarak dağıtıyorlar. Onların tüm faaliyetleri gönüllü bağışlar ile destekleniyor.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Matta 24:14’te geçen “İyi haber dünyanın her yerinde duyurulacak” ayetinin günümüzde gerçekleşiyor olması bizi iyi bir geleceğin beklediğini gösteriyor olabilir mi?

GÜZEL GÜNLER ÖNÜMÜZDE

“ Az kaldı ! Artık kötüler olmayacak… Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar”(Mezmur 37:10,11)

Yukarıda alıntılanan ayetin gerçekleştiğini görmek istemez miydiniz?

Şüphesiz isterdiniz. Aslında bu sözlerin yakında gerçekleşeceğine inanmamız için sağlam nedenler var.

Yukarıda ele alınan konular son günlerde yaşıyor olduğumuzu gösteren işaretleri ele aldı.

Tanrı, bizim ümide sahip olmamız için Kutsal Kitap yazarlarına bu olayları önceden yazdırmıştır.
Bu alametlerin günlerimizde gerçekleşiyor olması karşılaştığımız sorunların çok yakında biteceği anl***** gelir.

Son günlerin ardından ne olacak?

Tanrı’nın yönetimi insanlık üzerinde hüküm sürecek. Kutsal Kitap o zaman dünya koşullarının nasıl olacağını şöyle anlatır.

*Açlık ortadan kalkacak. “ Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak.” ( Mezmur 72:16)

*Hastalıklar ortadan kalkacak. “ Hiç kimse hastayım demeyecek.” ( İşaya 33:24)

*Yeryüzü yenilenecek. “ Çöl ve çorak yer sevinçten coşacak.bozkır neşelenecek, çiğdem gibi çiçeklenecek.” ( İşaya 35:1)

(1 Mayıs 2011 Gözcü Kulesi dergisinden alınmıştır.)

Devamı: http://www.supermeydan.net/forum/forum357/thread77937.html#ixzz1l1CmjJuA
 
Üst Alt