Kırk ayet ve hadis dersinin testi

Selam!

Soru 1 : Rasülullah (a.s.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet.

Soru 2 : Hadis-i Şerif ne demektir?
Cevap : Hz. Peygamber (a.s)'ın sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarından oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şeklidir.

Soru 3 : Söz bakımından Peygamberimiz (a.s.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan hadislere ne ad verilir?
Cevap : Kudsi Hadis.

Soru 4 : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz?
Cevap : Üç çeşittir.
a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın sözleridir.
b-Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (a.s.)’ın yaptığı iş ve hareketlerdir.
c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (a.s.)’ın işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

Soru 5 : Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte” olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz?
Cevap : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari
b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim
c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut
d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace
e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi
f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei

Soru 6:Hadis kitapları içinde “erba’un” nedir?
Cevap: Kırk hadis’tir.

Soru 7:Hadis kitapları içinde özel bir yeri olan “Erba’un- Kırk hadis” hakkında geçmişten günümüze kadar yazılmış birkaç tane kitap ve yazar ismini söyleyiniz?
Cevap: İlk “Erba’un” (Kırk hadis) kitabın yazarı Abdullah İbni Mübarek. Günümüzde en meşhur Nevevi’nin Erba’un” -Kırk hadis kitabıdır. Ve elimizde bulunan……

Soru 8:Hadislerin içinde neden “Kırk Hadis” ezberlenir?
Cevap:Çünkü Peygamberimiz (a.s) kırk hadisle ilgili şöyle buyurmuştur:
"Kim ümmetime, sünnetimden kırk tanesini koruyup ulaştırırsa ben kıyamet günü onun imânına şâhit ve şefaatçi olurum."[773] hadisi şerifin sırrına mazhar olmak için.

Soru 9 : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış, babası İsmail Bin İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi.
İlmini Mekke’de tahsil etti. Daha 18 yaşında iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı.
Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile “El-Cami’üs Sahih”adlı büyük hadis kitabını yazdı.
Kendisi “Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis için iki rekat namaz kıldım.” diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kur’an’ı Kerim'den sonra en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir?
Cevap : İmam Buhari hazretleridir.

Soru 10 : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli eserin yazarı olan muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basra’da doğmuştur.
500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambel’e gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sitte’nin 3. Kitabı olarak bilinir.
Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Ebu Davut.

Soru 11 : “Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
Cevap : İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

Soru 12 : Kur’an’ı Kerim ve Sahih-i Buhari’den sonra en değerli kaynak olan Sahih-i Müslim’in müellifidir. Hicaz, Mısır, Suriye, Irak, İran ve Türkistan’ı dolaşarak hadis topladı.
Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın buyurduğu her sözü en sağlam kaynaklara dayanarak aldı, ezberledi ve kitabına yazdı. 30.000 hadisi şerifi topladı ve inceledi. Kitabı Kütübü Sitte’nin
2. Olan hadisi şeriflere ve Allah’ın Resülüne aşık olan bu büyük muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmamı Müslim.

Soru 13: Kur’an’ı Kerim’den sonra kaynak olan Kütübü Sitte’den Süneni Nesai’nin müellifidir.
Asıl adı Ahmet Bin Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Şam, Horasan, Irak, Hicaz, Cezire ve Mısır’ı dolaşıp hadis topladı ve kitabını yazdı. Bundan başka içersinde hiçbir zayıf hadisin bulunmadığı “Mücteba” isimli eserini yazdı. Ömrü boyunca Davut (a.s.) gibi bir gün yiyip bir gün oruç tutan bu muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Nesai.

Soru 14: Asıl ismi İsa Bin Ebu Muhammed olan, Horasan, Hicaz ve Irak’ı baştan sona kadar dolaşarak hadis toplayıp, Kütübü Sitte’den Süneni Tirmizi’yi yazmış muhaddisimiz kimdir?
Cevap : İmam-ı Tirmizi

Soru 15: En çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Hureyre (r.a.)

Soru 16: Müttefekun Aleyh ne demektir?
Cevap : Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

Soru 17: Mevzu hadis ne demektir?
Cevap : Peygamber Efendimiz (a.s.)'ın ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

Soru 18: Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
Cevap : Hz. Aişe (r.anha)’dır.

Soru 19: Senet nedir?
Cevap : Hadis-i Şerif’i rivayet eden kişiler zinciridir.

Soru 20: Metin neye denir?
Cevap : Senetten sonraki Peygamberimiz (a.s.)’ın sözleridir.

Soru 21: Ravi kimdir?
Cevap: Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

Soru 22: Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir?
Cevap : Abdurrahman Bin Sahr’dır.

Soru 23: Sahih-i Müslim’de kaç hadis vardır?
Cevap : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

Soru 24: Sahabe kimdir?
Cevap: Peygamber Efendimize iman ederek O'nu gören ve müslüman olarak ölen kimselerdir.

Soru 25: Tabiin kimdir?
Cevap : Hz. Muhammed (a.s)'ın sahabilerinin devrine yetişen, onları gören, imân sahibi olduğu halde onlarla beraber bulunan ve imân üzere vefât eden kişilerdir.

Soru 26: Etbâu't-tâbiîn kimdir?
Cevap: Tabiinleri görip onlardan hadis nakledenlerdir.

Soru 27: Kaç çeşit hadis vardır?
Cevap : Üç çeşit; Mütevatir, Meşhur ve Ahad.

Soru 28: Peygamberimiz (a.s.)’ın bizzat söylediği sözlere ne ad verilir?
Cevap : Kavli sünnet.

Soru 29: Peygamberimiz (a.s.)’ın yaptığı işlere ve bu ibadetlere ne isim verilir?
Cevap : Fiili sünnet.

Soru 30: Peygamberimiz (a.s.)’ın görüpte men etmediği söz ve davranışlara ne ad verilir?
Cevap : Takriri sünnet.

Soru 31: Hadis ilminde molla kime denir?
Cevap : 2.000’den fazla hadis ezberleyene denir.

Soru 32: Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri, illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
Cevap : Sahih hadis.

Soru 33: Mevzu hadis uydurma sebepleri nelerdir?
Cevap : a- Mezhep, kabile ve milletini müdafaa etmek gayreti.
b- İslam düşmanlığı.
c- Şahsi menfaat kaygısı.
d- Yöneticilere yaklaşma arzusu.

Soru 34: Hadisi rivayet eden ravide aranan şartlar nelerdir?
Cevap : a- Müslüman olmak.
b- Adaletli olmak.
c- Zabt sahibi olmak.
d- Akıl ve baliğ olmak.

Soru 35: Ayet okumak kaydı ile Peygamberimiz (a.s.)’ın Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek, Allah Teala’ya izafe ettiği hadislere ne ad verilir?
Cevap : Kudsi Hadis.

Soru 36: Peygamberimiz (a.s.)’ın kendisine intikal eden bir olay karşısında susarak cevap vermesine ne ad verilir?
Cevap : Takriri sünnet.

Soru 37: Sahih 6 hadis kitabı olan Kütübü Sitte’nin sonuncusu olan hadis kitabının sahibi Ebu Abdullah Bin Yezit hicri 209, miladi 824 yılında Kazvin’de doğdu. Arap dili ve edebiyatı üzerine derinleşti. Daha sonra tüm çalışmalarını hadisi şerifler üzerinde yoğunlaştırdı. En güvenilir ravi ve hadisleri bulmak üzere Irak, Arabistan, Suriye ve Mısır gibi İslam beldelerini gezdi. Sonuçta topladığı hadisi şerifleri sünen isimli eserinde birleştirdi. Eseri tertibi tekrardan uzak ve kısa oluşuyla tanınmaktadır. Bu büyük muhaddis hicri 273, miladi 886 yılında vefat etmiştir. Esas ismini verdiğimiz halk arasında yazdığı eserin adıyla anılan imamı tanıdınız mı?
Cevap : İmam İbni Mace.

Soru 38: Söz, fiil, takrir ahlaki ve fiziki vasıf olarak Peygamberimiz (a.s.)’e izafe edilen her şeyin yazılı metnine ne denir?
Cevap : Hadis.

Soru 39: Kaç çeşit sünnet (hadis) vardır?
Cevap : 3, (kavli, fiili ve takriri.)

Soru 40: Bir diğerinden almak ve nakletmek şartıyla, hadisi rivayet eden kişilerin Rasulüllah (a.s.)’a kadar sıralandığı kısma ne ad verilir?
Cevap : Senet.

Soru 41: Görme ve duymaya dayanarak nesilden nesile nakledilen hadislere ne ad verilir?
Cevap : Mütevatir hadis.

Soru 42: Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eski
b) Yeni
Cevap : a)Yeni.

Soru 43: Kur’an-ı Kerim de hadislere tabi olmamızı emir buyuran ayetler var mıdır?
Cevap: Hadislere uymamızı emir buyuran ayetler:
-"Ey Peygamber de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz ki; Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın"(Âlu İmrân, 3/31);
-"Ey Peygamber de ki: Allah'a ve peygamber'e itâat ediniz. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki Allah kâfirleri sevmez" (Âlu İmran, 3/32;
-"Allah'a ve Peygamberlere itâat ediniz, umulur ki rahmet olunursunuz" (Âlu İmrân, 3/132);
-"Peygamber size neyi getirmişse onu alın, neyi yasaklamışsa ondan sakının" (el-Haşr, 59/7).

Soru 44: Hadisi şerifler kitaplarımıza geçinceye kadar hangi şekillerde rivayet edilmiştir?
Cevap : Lafzan ve manen.

Soru 45: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetlerle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayan hadislere ne ad verilir?
Cevap : Sahih hadis.

Soru 46: Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime ne ad verilir?
Cevap : Muhaddis.

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر&#1
 
Üst Alt