Kiracıya icra dilekçe örneği

kira alacağı ve tahliye davası dilekçe örneği , kira alacağı icra takibi örnek , sulh hukuk tahliye davası dilekçe örneği , icra muhabere dilekçesi örneği , kaymakamlık kiracı tahliye dilekçesi


........ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E.

DAVACI : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..)

VEKİLİ :………………………..

DAVALI : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………)

KONUSU : Davalı borçlunun ……………………………… adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine, ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2019/………….. E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri .../.../2015 tarihinde tebliğ edilmiş ancak davalı borçlu, 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda da bulunmamıştır.

2- Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.


HUKUKİ NEDENLER: İİK Sair yasal mevzuat

DELİLLER :


1- ………….. İcra Müdürlüğü’nün 20...../…………… E. Sayılı dosyası

2- …………….. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi

3- Sair her türlü yasal delilNETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Davalı borçlunun …………………. adresindeki mecurdan tahliyesine,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.../../2019

Davacı Vekili

Av
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt