• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

kıldığımız namazın farkında mıyız?

  • Konbuyu başlatan peniel
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 3
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
kıldığımız namazın farkında mıyız?

peniel

Amatör
Uzaklaştırıldı
Sabah Namazı = İki Rekât Sünneti + İki Rekât Farzı

Öğle Namazı = Dört Rekât Sünneti + Dört Rekât Farzı + İki Rekât Son Sünneti

İkindi Namazı = Dört Rekât Sünneti + Dört Rekât Farzı

Akşam Namazı + Üç Rekât Farzı + İki Rekât Sünneti

Yatsı Namazı = Dört Rekât Sünneti + Dört Rekât Farzı + İki Rekât Son Sünneti

selati Vitir Namazı = 3 rekat


bu namazların rekatları ve farzı, sünneti, vacibi böyle
acaba neden bu şekilde dizilmiş:
farz, sünnet sayısı ve farz ile sünnetin birbirini izleme biçimi ile ilgili neler söyleyebiliriz.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
NAMAZ


Toplam rekat ilk sünnet farz son sünnet vitir
Sabah :_____4__________2________2________-____- _
Öğle :______10_________2-4______ 4_______ 2_____ -
İkindi :_____8_________ 4______ 4_______ -_____ -_
Akşam :____ 5__________-_______ 3_______ 2_____-_
Yatsı :_____7-9-..___________-___ 4_______ 2____ 1-3YATSI namazının 4 rekat ilk sünneti diye bir namazı RESULULLAH S.A.S' in kıldığına dair tek bir delil yoktur BİDAT' dır.... diğer namazlarda ki sünnetler sahih hadisler ile nakledilmişlerdir.


NAMAZLARIN REKAT SAYILARIİbnül Münzir der ki; “İlim ehli, farz namazlar hakkında, öğle namazının dört rekat olup bunda kıraatin gizli olacağı, her iki rekatten sonra teşehhüd için oturulacağı, ikindi namazının da dört rekat olup öğle namazı gibi kılınacağı, Akşam namazının üç rekat olup ilk iki rekatteki kıraatinin açıktan yapılacağı, ikinci rekatten ve üçüncü rekatten sonra teşehhüd için oturulacağı, yatsı namazının dört rekat olup ilk iki rekatında kıraatin açıktan yapılacağı, her iki rekat sonunda teşehhüd için oturulacağı, sabah namazının ise iki rekat olup kıraatinin açıktan olacağı, iki rekat sonunda teşehhüd için oturulacağı hususunda icma etmişlerdir. Mukim olan için farzlar bunlardır. Seferi olan kimseye gelince, akşam namazı dışında bütün farz namazların ikişer rekat olduğu, akşam namazının ise mukim kimse gibi kılınacağı hususunda icma edilmiştir.”551

551 İbnul Münzir el Evsat(2/318)

Kettanî de bu rekat sayılarının mütevatir olduğunu belirtmiştir.552

Öğle ve ikindi namazlarının dörder rekat oluşu;

Ebu Katâde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) öğlede ilk iki rek'atte Fatiha ile iki süre okurdu. Son iki rek'atte de Fatiha'yı okur, bazan da âyeti bize işittirirdi. Birinci rek'atte (kıraatı) uzun tutar ikinci de o kadar uzatmazdı. İkindi ve sabah namazlarında da böyle yapardı."553

Ebu Dâvud‟un rivayetinde şu ziyade vardır: "O'nun (aleyhissalâtu vesselâm), halk birinci rek'ata yetişebilsin diye böyle yaptığını zannederdik."

Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh'dan, (Şöyle dedi:) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rek'atının her bir rekatında otuz âyet kadar okur idi. Son iki rek'atlarda ise on beşer âyet kadar yahud bunun yarısı kadar. İkindi namazının ilk iki rek'atının her bir rek'atında on beş âyet kadar okurdu. Son iki rek'atlarda ise bunun yarısı kadar okurdu.”554

Cabir radiyallahu anh‟den; “Biz Öğle ve ikindi namazlarında imamın arkasında ilk iki rekatte Fatihatul Kitab ve bir sure okurduk, son iki rekatte de Fatihatul Kitabı okurduk.”555

Akşam namazının üç rekat oluşu:

Ebu Abdillah es-Sunâbihi anlatıyor: "Ebu Bekr radiyallahu anh'ın hilafeti sırasında Medine'ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım. İlk iki rek'atinde Fatiha ile (kısaru'l-mufassal denen) kısa surelerden birer sure okudu. Sonra üçüncü rek'ate kalktı. Ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde "Rabbenâ lâ tuziğ kulûbena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente'l-Vehhab. (Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet, sen çok lutfedenlerdensin)" âyetini okuduğunu işittim."556

Yatsı namazının dört rekat oluşu:

Cabir bin Semura radiyallahu anh‟den; “Kufe ehli Sa‟d‟i, Ömer‟e şikâyet ettiğinde Ömer de, Sad‟ı yanına aldırarak; “Ey Ebu İshak! Bunlar namazı iyi kıldırmadığını iddia ediyorlar” dedi. Sad radiyallahu anh; “Allah‟a yemin olsun ki ben onlara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟in namazı gibi namaz kıldırdım. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟in namazın bir şeyi eksik yapmadım. Yatsı namazlarının ilk iki rekatini uzun, kalan iki rekatini hafif kıldırdım…”557

Sabah namazının iki rekat oluşu:

Urve (rahimehullah) anlatıyor: "Ebu Bekr es-Sıddîk (radıyallâhu anh) sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rek'atinde Bakara süresini okudu."558

İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh)'dan anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde Enfâl'den kırk âyet kadar, ikinci rek'atinde ise mufassal sürelerden birini okumuştur."559

Muâz İbnu Abdillah el-Cühenî anlatıyor: "Cüheyne kabilesine mensup bir zât bana: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın sabah namazının her iki rek'atinde de İzâ zülzilet süresini okuduğunu işittim, bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı, bilerek mi okudu" dedi."560

552 Kettani Nazmul Mutenasire(48)
553 Buhârî(Ezân 107, 97, 109, 110) Müslim(451) Ebu Dâvud(798, 799, 800) Nesâî(2/164, 166)
554 Müslim (452)
555 İbni Mace sahih senedle rivayet etmiştir. Bkz.: Elbani el irva(506)
556 Muvatta(1/79) bkz.: Buhari(764)
557 Buhari(ezan 95)
558 Muvatta(Salât 33)
559 Buhârî muallak olarak(Ezan 106) Abdurrazzak(1/203) Taberani Kebir(9/263) İbni Hacer Taglikut Ta‟lik(2/313) sahihtir.
560 Ebu Dâvud(816) Beyhaki. isnadı sahihtir.

Cuma, bayram ve sefer namazlarının iki rekat oluşu;


Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Kurban bayramında kılınan namaz iki rek'attir, Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek'attir, sefer namazı iki rek'attir, cum'a namazı da iki rek'attir. Bunlar Rasûlullah (aleyhissalatu vesselâm)'ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur."561


Sabah namazının sünneti;

Aişe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) nafilelerden hiç birine, sabah namazını iki rekatlık nafilesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir."770

Yine Aişe radiyallahu anha‟dan; O iki rek'atı öyle hafif tutardı ki, ben, "bunlarda Fatiha'yı okudu mu?'' derdim.”771

Bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: "Müezzin sabah ezanının birincisini bitirip sükut etti mi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkar, sabah namazından önce ve ufukta fecrin açılmasından sonra iki rek'at hafif namaz kılar, sonra da sağ yanının üzerine (yaslanıp) uyurdu.''772

Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sabahın iki rek'atinde şunları okurdu: "Kul ya eyyuhe'l- Kâfirun'' ve "Kul hüvallahu ahad.''773

Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim sabahın iki rek'atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın.''774

770 Buhari(1169) Müslim(724)
771 Müslim(725)
772 Buharî(1160) Müslim(724); Muvatta(1/127); Ebu Dâvud(1255) Nesai(3/252-253)
773 Müslim(726); Ebu Dâvud(1256); Nesâî(2/155, 156).
774 Tirmizî(423) Elbani Sahiha(2361)


Öğle namazının sünneti;

İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte iki rek'at öğleden evvel, iki rek'at sonra, iki rek'at cum'adan sonra, iki rek'at akşamdan sonra, iki rek'at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi.''775

Aişe (radiyallahu anhâ) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki :"Sünnette gelen oniki rek'ata kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder: Bu on iki rek'atin: dördü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi yatsıdan sonra, Ġkisi de sabahtan önce.''776

Aişe (radiyallahu anhâ) şöyle der: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) öğlenin farzdan önceki dört rek'atli sünneti, namazdan önce kılamazsa sonra kılardı.''777

Akşamın sünneti;


İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la birlikte, akĢam namazından sonra hâne-i saadetlerinde iki rek'at (nafileyi) kıldım."778

Yatsının sünneti; İbnu Ömer (radiyallahu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte iki rek'at öğleden evvel, iki rek 'at sonra, iki rek 'at cum'adan sonra, iki rek'at akşamdan sonra, iki rek'at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi.''779


776 Tirmizî(414) Nesâî(3/260) İbnu Mâce(1142).
777 Tirmizî(426) Sahihu Süneni Tirmizi(350)
778 Tirmizi(432) Buhari(1180)
779 Buharî(1180) Müslim(729,882) Muvatta(1/166) Ebu Dâvud(1252) Nesâî(2/119,3/113) Tirmizî(433, 434)CEMAATE NAMAZ KILDIRILACAGINDA NAMAZIN HAFİF TUTULACAĞI

Cabir İbnu Abdullah radiyallahu anh Şöyle dedi: Muaz İbnu Cebel her defa Rasûlullah'ın arkasında (yatsı) namazını kılar sonra kavmine (yâni Seleme oğullarına) gelir, onlara imamlık yapardı. Bir gece Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yatsıyı kıldı. Sonra kavmine gelip, onlara imam oldu. Suretu'l-Bakara'dan başlayıp okumaya girişti. Bunun üzerine cemaatten bir kimse selam verip ayrıldı, sonra namazı yalnız başına kılıp çıktı. Namazdan sonra o kimseye:

“Ey fulan! Sen münafık mı oldun?” dediler. O da: “Hayır, münafık değilim. (Hele sabah olsun) Vallahi, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna muhakkak gideceğim ve ona mutlaka bunu haber vereceğim” dedi. Ertesi gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şunları söyledi. “Yâ Rasûlullah! Biz su çeker develer sahibiyiz. Bütün gün işimiz başında didiniriz, (yatsı olunca gelip namaz kılarız) Muaz sizinle birlikte yatsıyı kıldı sonra geldi ve bize imam olup Suretu'l-Bakara'dan başlayıp okumağa kalktı." Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a dönüp: "Yâ Muaz! Sen dinden nefret ettirici misin! Fulan sûreyi oku, fulan sûreyi oku!" buyurdu.

Süfyan der ki: Amr‟a: “Ebu'z-Zübeyr bize Cabir'den tahdis etti ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Veşşemsi ve Duhahe'yı, Ve'dduha'yı, Ve'I-leyli iza yağşa'yı, Ve sebbih isme Rabbike'I-a'la'yı oku buyurmuştur” dedim.

Bunun üzerine Amr: “işte bunlar gibi sûreler” cevabını verdi.615

Bazıları bu hadisi Şerifte zikredilen kıyamdaki tahfifi rüku‟da, rüku‟dan sonraki i'tidal'da, secde'de ve iki secde arasında da yapılacağını zannederek namazlarını iptal edip başkalarını da iptal ettirmektedirler. Binaenaleyh, din düşmanlarının namaz bir idmandır diyerek bu azim ibadetle istihza etmelerine sebep olunmaktadır. Zira o şekilde kılınan namaz da beden eğitiminden baĢka bir şey değildir.. İleride rüku ve secde bahsinde bu mevzuya temas edilecektir.

615 Buhari(701) ve Müslim (465)NAMAZI TERK ETMENİN HÜKMÜ;


“İnsanlardan bir kısmı vardır ki, biz "Allah'a ve âhiret gününe inandık" derler. Halbuki onlar, "iman edenler değillerdir". (Bakara Sûresi: 8)

“Bizim Âyet'lerimize öyle kimseler iman ederler ki, Âyetlerimizle kendilerine öğüt verildiği zaman, "secdeye kapanırlar ve Rab'lerine hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler." (Secde Sûresi: 15)

“Onlara "namaz kılın denildiği zaman", itaat edip namaz kılmazlar. (Namaz kılmayarak Kur'ân'ın Âyetlerini) yalanlayanların O gün vay haline. Artık (bu ahmaklar) Kur'ân-ın Âyetlerinden sonra neye inanacaklar.” (Murselât Sûresi: 48-50)

"Tasdik etmedi, namaz da kılmadı. Ancak (Kur'ân-ın Âyetlerini) yalanladı, (amel etmekten) yüz çevirdi." (Kıyamet Sûresi: 31-32)

"Artık müslümanlara, mücrimlere davrandığımız gibi mi davranacağız" ... O kıyamet gününde Rabbul-lzzet'in "sâk'ı" açılacak da, bütün mücrimler secde'ye çağrılacaklar; Fakat güçleri yetmeyecektir. Gözleri düşkün bir halde, kendilerini bir zillet saracaktır. Halbuki, vaktiyle (dünya'da) başları selâmette iken, bu "namaza davet olunuyorlardı da kılmıyorlardı". O halde (Ey Rasûlüm) (namaz kılmayarak) bu Kur'ân-ı yalanlayanları, sen bana bırak. Biz onları, bilemeyecekleri yönden derece derece azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm; çünkü benim azabım çok şiddetlidir.” (Kalem Suresi 42-45)

"Onlara "namaz kılın" denildiği zaman, "itaat edip namaz kılmazlar". (Namaz kılmayarak Allah'ın hükümlerini) yalanlayanların o gün vay haline." (Murselât 49)

“Sonra, bu peygamberlerle, salih kimselerin arkalarından (kötü) bir nesil geldi ki, "namazı terk ettiler", şehvetlerine uydular; bunlar da Cehennem'deki "gayya" vadisini boylayacaklar. Ancak tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenler müstesna." (Meryem 59)İbni Mes'ud radiyallahu anh; "Ama onların ardından namazı zayi eden, şehvetlerine uyan bir nesil geldi…"(Meryem 59.) âyetini tefsirinde; "Namazın zayi edilmesi geciktirilmesidir. Namazı büsbütün terk eden kâfir olur" buyurmuştur."478 (Sahabe tefsiri merfu hadis hükmündedir.)


Cabir (radiyallahu anh)'den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır." Diğer rivayetlerde; "Küfür ile iman arasında" ve "Kul ile küfür arasında" lafızlarıyla da gelmiştir.479

Enes (radiyallahu anh)'den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur."480

Sevban (radiyallahu anh)'dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bizimle kâfirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kâfir olur."481

"Abdurrahman Bin şakik, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten; "Biz namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazdık."482

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste: "Kim namaza devam ederse onun için kıyamette bir nur, burhan ve kurtuluş vesilesi olur. Kim de devam etmezse onun için nur, burhan ve kurtuluş olmaz ve o kıyamet gününde Karun, Fir'avn, Haman ve Ubey Bin Halef‟le beraber olur."483 Buyurmuştur.

Bu hadisin Şerhinde İbni Kayyım şöyle der; “Namazı terk edeni, ya malı, ya reisliği, ya memuriyeti, yada ticareti engeller. Namaz kılmaktan malı engelleyenler Karun‟la beraber, saltanatı engelleyenler Firavunla beraber, memuriyet ve vezirliği engelleyenler, Haman ve Ubey Bin Halef ile beraber haşrolurlar.”484

Enes İbnu Malik (radiyallahu anh)'den; "Namazın terki Şirktir."485

İbnu Ömer (radiyallahu anh)'den, Şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle dedi "Kim namaz kılmazsa onun dini yoktur."486


İbnu Mes'ud (radiyallahu anh)'dan, Şöyle dedi: "Her kim ki, namazı terk ederse onun dini yoktur."487

Ebu Zerr radiyallahu anh‟den; "Kim namazı terk ederse Allahın zimmetinden çıkar, küfre düşer."488

Ubeydu'l-Kelâi'den, Şöyle dedi: “Mekhul (rahimehullah) elimden tutarak "Yâ Ebâ Vehb! Farz bir namazı kasten terk eden birisi için ne diyorsun?" dedi. Ben de "Âsi bir mü'mindir" dedim. Elimi daha fazla sıktı ve sonra Şöyle dedi: "Yâ Ebâ Vehb! İman'ın şa'nı nefsinde daha azim olsun. Kim ki bir farz namaz'ını kasten terk ederse Allah'ın zimmet'i ondan beri olmuştur. Kimden de Allah'ın zimmeti beri' olduysa o kâfir olur."489

Ömer Radiyallahu anh‟den; "Namazı terk edenin İslam‟dan nasibi yoktur."490

Ali radiyallahu anh‟den; "Namaz dinin direğidir. Her kim ki namaz'ı kılmazsa o kâfirdir "491

Abdullah İbnu Amr (radiyallahu anh)'dan, dedi ki: "Namaz'ı terk edenin dini yoktur."492

Ebû'd-Derda (radiyallahu anh)'dan, Şöyle dedi:"Namazı olmayanın imanı da yoktur."493

Ebû'd-Derda (radiyallahu anh)'dan Şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim farz bir namazı vaktinden çıkıncaya kadar terk ederse bütün amellerini iptal etmiştir."494


KAYNAKLAR;

478 İbni Teymiye Mecmuul Fetava(7/478) bkz:İbni Kesir Tefsiri Muhtasarı(3/1404)

479 Ahmed(3/370) Müslim(iman 134) Tirmizi(2618-19) Ebu Ya'la(1953,2102) Ebu Avane(1/20) Acuri şeriat(247-250) ibni Ebi şeybe(11/33) şerhus Sünne(2/179) Ebu Nuaym Hilye(8/256) Taberi(1/307) Hatib Tarih(10/180) Taberani Sagir(258) İbni Hibban(1451) Mişkat(569) Abdurrezzak(5009) Ebu Davud(4678) İbni Mace(1078) Darekutni(2/53) Darimi(1236) Beyhaki(3/366) Beyhaki Süneni Sagir(600) Tergib(1/520) Cem'ül Fevaid(983-85) Tahavi MüĢkil(3175) İbni Abdilberr Temhid(4/299) Nisaburi İkna(235)

480 İbnu Mâce(1080) Muhammed İbnu Nasr Kitabu's-Salat(897) Elbâni îbnu Mâce'nin sahihinde(880) tahric etmiştir

481 Tirmizi(2621) Nesai(1/231) İbni Mace(1079) Hibetullah'it-Taberi Usulu's-Sünne(1521) Ahmed(5/346) Hakim(1/7) Beyhaki(3/366) İbni Ebi ġeybe İman(46) Cem'ül Fevaid(986) Darekutni(2/52) İbni Hibban(3/10) Hallal(302) Temhid(4/339) Nisaburi El İkna(2/689) İbni Teymiye Mecmuul Fetava(7/477)

482 Tirmizi(2622) Hakim(1/7) Riyazus Salihin(1080) Cemül Fevaid(987) Tergib(1/522) İbni Kesir(3/4)
İbnu Ebi ġeybe Musannaf(10495) ve İman(137) Muhammed İbnu Nasr Kitab'us-Salat(948) Elbani Terğib'in sahih'inde(564) tahric etmiştir.

483 Ahmed(2/169) Tergib(1/531) Cemül Fevaid(992) Mecmauz Zevaid(1/292) Nebhani Er Rahme(s.56) İbni Kesir Bidaye(1/475) Iraki Muğni(370) Hasendir

484 İbni Kayyım Kitabus Salat(s.39)

485 Deylemi(2392) Abdurrezzak(5009) Temhid(4/225) Nisaburi El İkna(2/690) Heysemi Mecmau-Zevaid(1/295)

486 Mervezi İman(47) Beyhaki şuab(43) ibni Ebi şeybe iman(47) Ahmed(134) Taberani Mu'cemus'Sağir‟de(60) hasen bir senedle rivayet etmiştir

487 İbnu Ebi şeybe Musannaf(10446) ve iman(47) Taberâni Mu'cemu'l-Kebir(8942) Muhammed ibnu Nasr Kitabu's-Salat(935) Beyhaki şuabu'l-iman(42) Elbâni Sahihut
Terğib
488 Ahmed(5/238) Busiri ithaf(2096) Hakiym Tirmizi Nevadir(2/152) Camius Sagir(1585) Mekasıdu Hasene(632) Dürrü Mensur(104) ibni Teymiye Mecmu(7/477) ibnu Mace(4034) Taberâni Mu'cemu'l-Kebir(20/233) Hibetullahi't-Taberi Usulu's-Sünne(1524) Muhammed ibnu Nasr Kitabu's-Salat(911) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir. Elbani ibnu Mâce'nin sahihinde(3259) tahric etmiştir.

489 ibnu Ebi şeybe iman(129) ve Abdurrezzak Musannaf(5008) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir

490 Malik(1/39) ibni Ebi şeybe(11/25) Busiri ithaf(2099) Beyhaki(1/367) Darekutni(2/52) Abdurrezzak(5010) Nisaburi El ikna(2/690)

491 Deylemi(3795) ibni Hacer Telhisul Habir(1/173) Cem'ül Cevami(11116) Camius Sagir(5186) Zübeydi ithaf(8/393) Iraki Muğni(368) Muhammed ibnu Nasr Kitabus-Salat(933) Acurri şeria(135) ibnu Ebi ġeybe Musannaf(10485) ve Ġman(126) Beyhaki şuabul' İman(41) sahih olarak rivayet etmişlerdir.

492 Buhâri Tarihu'l Kebir(7/95)

493 Hibetu'llahi't-Taberi Usulu's-Sünne(1536) Muhammed ibnu Nasr el-Mervezi Kadru's-Salah(945) Ġbnu Abdil-Ber Temhid(4/225) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir. Ve ġeyh Elbâni de Terğib'in sahihin'de(574) tahric etmiĢtir.
494 ibni Ebi ġeybe(1/377) Bu Hadis'i aynı isnad ve yakın lafızla Ahmed Müsned(6/442) Heysemi Mecmua'z-Zevaid de (1/295) bu rivayetin ravileri Sahih'in ravileridir demiştir. ibn Kesir Camiul


NAMAZ VAKİTLERİ..

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”(Nisa 103)


Abdullah ibnu Amr ibni'l-Âs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

"Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Öğlenin (başlama) vakti, güneşin (tepe noktasından batıya) meylettiği zamandır. Kişinin gölgesi kendi uzunluğunda olduğu müddetçe öğle vakti devam eder, yani ikindi vakti girmedikçe. İkindi vakti ise güneş sararmadıkça devam eder. Akşam vakti ufuktaki aydınlık (Şafak) kaybolmadığı müddetçe devam eder. Yatsı namazının vakti orta uzunluktaki gecenin yarısına kadardır. Sabah namazının vakti ise fecrin doğmasından (yani Şafağın sökmesinden) başlar, güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneş doğdu mu namazdan vazgeç. Çünkü o, Şeytanın iki boynuzu arasından doğar."506

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Cibril (aleyhisselâm) bana, Beytullah'ın yanında, iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birincide öğleyi, gölge ayakkabı bağı kadarken kıldı. Sonra, ikindiyi her şey gölgesi kadarken kıldı. Sonra akşamı güneş battığı ve oruçlunun orucunu açtığı zaman kıldı. Sonra yatsıyı, ufuktaki aydınlık (Şafak) kaybolunca kıldı. Sonra sabahı Şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı.

İkinci sefer öğleyi, dünkü ikindinin vaktinde her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Sonra ikindiyi, her Şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı, önceki vaktinde kıldı. Sonra yatsıyı, gecenin üçte biri gidince kıldı. Sonra sabahı, yeryüzü ağarınca kıldı.

Sonra Cibrîl (aleyhisselam) bana yönelip: "Ey Muhammed! Bunlar senden önceki peygamberlerin (aleyhimüssalatu vesselâm) vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır!" dedi. "507


KAYNAK

506 Müslim(612) Ebu Dâvud(396) Nesâî(1/260)
507 Tirmizî(149) Ebu Dâvud(393) Sahihu Süneni Nesai(488) el İrva(250)
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Hikmeti açıkca sorsan cevaplarız... görünen köyün yol göstericisi... hadi bakalım nasıl hikmetler sunacan bi görelim inşaALLAH....
 
Son düzenleme:
Üst Alt