• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kalp Pili (Pacemaker) Nedir?

Okunuyor :
Kalp Pili (Pacemaker) Nedir?

İnci

Kıdemli
Üye
Kalp Pili (Pacemaker) Nedir?
Kalp ritmi bozuklukları olan kişilerde kalp kasını uyarmak için kullanılan aygıtlara pacemaker ya da kalp pili denir.

Kalbin elektriksel ileti sisteminin herhangi bir bozukluk nedeniyle kesinti*ye uğradığı kişilerde pacemaker ritmik elektriksel uyarılar üreterek kalbin dü*zenli bir biçimde çalışmasını sağlar.

Kalpteki Elektrik İletisi
Kalpte elektrik iletisi düğüm adı veri*len merkezler ve belirli kas liflerinden oluşan demetler aracılığıyla yerine geti*rilir. Kalp duvarının içinde yer alan bu düğümler ve lif demetleri kulakçık ve karıncıkların ritmik kasılmasını sağlar. Uyarılar sinüs-kulakçık (Keith-Flack) düğümünden çıkar.

Bu merkez sağ kulakçığın duvarında, üst ana toplardamar ağzının yakınındadır. Buradan kaynak*lanan uyarı kulakçıklar arası bölmede bulunan kulakçık-karıncık (Tawara) düğümüne gönderilir. Kulakçık-karıncık düğümünden His demeti de*nen önemli bir ileti demeti çıkar. His demeti sağ ve sol olmak üzere iki dala, bunların her biri de ince liflere ayrılır. Lifler uyarıyı karıncıkların duvarlarına taşır. Böylece sinüs-kulakçık düğümün*den kaynaklanan uyarı çok kısa sürede bütün kalp kasına yayılır.

Kalpte elek*triksel uyarıları ileten bu duyarlı meka*nizma değişik kökenli bozukluklardan (damar sertliğine, frengiye ya da roma*tizmaya bağlı koroner lezyonlar, ilti*hap ve nedbe oluşumu vb) etkilenebilir. Bu durumda uyarıların yayılması yavaşlar ya da kesintiye uğrar. Tıpta blok adı verilen bu kesinti Morgagni-Adams-Stokes sendromunun ortaya çık*tığı ağır olgularda tamdır; bir başka de*yişle kulakçıklardan karıncıklara giden uyarı tümüyle kesilmiş, kalp geçici ola*rak durmuştur.

Karıncık etkinliği çok kısa süreyle kesildiğinde anlık bilinç kaybı ve deri renginde solmayla bayıl*ma krizleri ortaya çıkar; bayılmanın he*men ardından da bilinç açılır ve renk düzelir, çünkü kalbin ileti sistemi bu arada kalp kasındaki başka merkezlerin devreye girerek karıncık etkinliğini da*ha yavaş bir ritimle de olsa yeniden baş*latacak biçimde düzenlenmiştir. Ağır ol*gularda baş dönmesi ve aşırı güçsüzlük duygusundan sonra hasta yere düşer; bi*lincini yitirir; el ve yüz kaslarında seyirmelerle kasılma hareketleri görülebilir. Bilinç kaybı beyne yeterli oksijen git*memesine bağlıdır.

Karıncık etkinliği yeniden başlarsa hastanın rengi düzelir ve bilinci açılır. Buna karşılık kalpteki durma belirli bir süreyi aşarsa hasta ölür. Acil durumlar*da kalp hareketleri bir monitörden izle*nerek dış pacemaker ile kalp uyarılır. Bununla birlikte hastada kısa süre için*de yeni bayılma krizleri görülebileceği ve bunların her birinin ölüm tehlikesi anl***** geldiği unutulmamalıdır.
genelsaglikbilgileri.com
 

İnci

Kıdemli
Üye
Kalp Pilinin Teknik Özellikleri

Kalbi yapay olarak uyaran ilk üreteçler doğru akımla çalışan hantal aygıtlardı. Zamanla uzun ömürlü pille çalışan, vücudun içine yerleştirilebilen, sigara pa*keti kadar küçük ve hafif pacemaker‘lar üretildi. Böylece hastalar vücutlarının dışında bir aygıta bağlı olma zorunluluğundan kurtuldular.

Günümüzde kulla*nılan aygıtlar uyarı işlevini gören ve pilleri içeren bir kutudan oluşur. Silin*diri andıran bu aygıtların çapı 4-5 cm, yüksekliği 2-3 cm kadardır. Kutudan belirli teknik özellikler taşıyan iki me*tal elektrot çıkar; elektrotların serbest ucu elektriksel uyarıları taşımak üzere kalp kasına yerleştirilir. Yapay elektrik*sel uyarının kalp kası lifleri ve bir bü*tün olarak kalbin işlevi üzerindeki etki*lerini değerlendirmek amacıyla yürütü*len deneysel araştırmalar, kalp kası lif*lerinin, özellikle de iletim dokusunun liflerinin bu uyarılardan olumsuz etki*lenmediğini göstermiştir.

Yapay elek*trik uyarısının yüksek frekanslı olması koşuluyla kalp kolayca ritmine kavu*şur. Hatta bazı olgularda olumlu etkiler de ortaya çıkar; örneğin yorgun bir kalp kası lifi yapay olarak uyarıldığında yor*gunluk belirtilerinin kaybolduğu görülür. Elektrikle uyarılmanın kalbin bütü*nü üzerindeki etkileri konusunda da çeşitli gözlemler yapılmıştır.

Kalp durma*sında elektrikle yapay uyarı ancak kal*bin durmasından sonraki 10 dakika içinde yapılırsa başanlı olabilir. Bu du*rumda kandaki potasyum düzeyinin bü*yük önemi vardır; potasyum düzeyi lit*rede 10-12 mEq sınırını aştığında kalp elektrikle uyarıya yanıt vermez.

Pacemaker kalbi acil olarak, kısa ve orta süreli olarak ve uzun süreli ya da kalıcı olarak elektrikle uyarmak için kullanılabilir.
genelsaglikbilgileri.com
 

İnci

Kıdemli
Üye
Kalp Pili Kullanım Biçimleri

Pacemaker ağır ritim bozukluğu olan ve kalbi durma tehlikesi bulunan kişilerin normal bir yaşam sürmelerini sağlar. Aygıtın birçok tipleri ve çeşitli kalp hastalıklarına göre değişen kullanım biçimleri vardır.

Pacemaker uygulamasının geçici ve ka*lıcı olmak üzere iki genel biçimi vardır. Geçici uygulama da dıştan ve deri ya da toplardamar yoluyla olmak üzere ikiye ayrılır.

Acil uyarı ve kısa süreli uyarı- Kalbin herhangi bir nedenle durması durumun*da genellikle kalp masajı ve ilaç tedavi*siyle birlikte acil ve kısa süreli elektrik*sel uyarılardan yararlanılır. Bu tür olgu*larda kullanılan pacemaker’lar vücudun dışındadır; elektrotları deride göğüs du*varının üzerine yerleştirilir. Yüksek ge*rilimle çalıştıklarından bu aygıtlar göğüs duvarında şiddetli ağrı ve kasılmalar, elektrotların dokunduğu bölgede yanık*lar, elektriksel uyarının diyafram üzerindeki etkisine bağlı dönemsel solunum durmaları ve kalp dış zarında hasar gibi istenmeyen yan etkilere yol açar.

Ama acil durumlarda bu yan etkiler göz ardı edilebilir; yalnız kalbi bu yolla uyarma süresinin olabildiğince kısa tutulmasına çalışılır. Kalp kendiliğinden yaşamı sürdürecek kadar atmaya başlayınca pacemaker’lara yapılan uyarı kesilir. Bu yöntemle birçok hasta kurtarılabilir. Daha sonra hastaya ilaç tedavisi uygu*lanır ya da kalıcı bir pacemaker takılır.

Bazen de kalbi duran hastaya kısa süre*li elektrik uyarısı gerekir. Bu uygula*maya özellikle enfarktüse ya da His de*metinin cerrahi girişim sırasında kesil*mesine bağlı olarak ortaya çıkan ani kulakçık-karıncık ileti blokunu gider*mek için başvurulur. Kalbin zaman za*man durabileceği cerrahi girişimlerde de kısa süreli elektrik uyarısı uygulanabilir. Bu amaçla genellikle deriyi dele*rek kalp kasına yerleştirilen kateterin ucundaki elektrotla kalp boşluklarının uyarıldığı pacemaker’lar kullanılır; bun*lar sınırlı bir süre için sürekli denetle*nen bir uyarı sağlar.

Bir başka tip pacemaker’da elektrotlu kateter damar yoluyla yerleştirilir. Bu yöntemde ucunda elektrotun bulunduğu ince bir kateter sağ dış boyun toplarda*marı, bacak toplardamarı ya da kol top*lardamarından sokularak kalbe ilerleti*lir.

Elektrotlu kateter üretecin artı kut*buna bağlıdır ve sağ kalbe ulaştırılır. Bu tür uygulamalarda bazı komplikasyon-larla karşılaşılabilir: Elektrotlu kateterin kopması ağır bir komplikasyondur; bu*na özellikle uyarı üretecindeki akım ka*çağının yarattığı karıncık titreşimine bağlı şiddetli uyarılar ya da yabancı bir cisme karşı tepki olarak gelişen septise*mi yol açabilir.

Bir başka komplikasyon kateterin ucunda küçük pıhtıların oluşmasıdır. Bazen de kateterin ucundaki elektrot yerinden oynar; bu durumda elektrotun sağ kulakçık ya da akciğer atardamarına geçmeden karıncık boşluğunda kalması koşuluyla uyarıcı elek*trottaki gerilim artırılarak kalp yeniden yapay olarak uyarılabilir. Bu sorunu bir ölçüde çözmek için damar içi kateteri çift kutuplu olan pacemaker’lar kullanıl*maya başlamıştır.

Bunlardaki kateterlerin ucunda birbirinden ayrı ve uzak iki elektrot vardır. Bu durumda uyarı iki elektrot arasında oluşan alan aracılığıy*la gerçekleştiğinden kalbin iç duvarına değmesine gerek yoktur. Dolayısıyla kateter uyarıyı kesme tehlikesi olmadan karıncık içinde serbestçe hareket edebi*lir. Ayrıca artan miktarda sürekli kan akımı pıhtı oluşumunu önleyerek elek*trotların zamanla devre dışı kalma olası*lığını ve gerilimi artırma gereğini orta*dan kaldırır.

Uzun süreli ve kalıcı uyarı - Bazı has*talara uzun süreli ya da kalıcı uyarı sağ*layan tipte bir pacemaker’ın takılması gerekir. Bu tip aygıtlar kalıcı ya da ikin*ci derece tam kulakçık-karıncık arası ileti blokunun bulunduğu ya da kalıcı tam kulakçık-karıncık arası ileti blokuna kalp-kan akımı yetmezliğinin eşlik ettiği hastalara takılır. Kulakçık-karıncık blokunun ileri yaşta ortaya çık*ması ve ilerleyen üremiyle birlikte gö*rülmesi de kalıcı pacemaker takılmasını gerektirir.
genelsaglikbilgileri.com
 

İnci

Kıdemli
Üye
Kalp Pilinin Kullanıldığı Durumlar

Bayılma krizlerinin yinelenmesi duru*munda hastaya pacemaker takılması gerekir. Her bayılmadan sonra kalp atış*ları biraz daha yavaşlar ve nabız belirli bir düzeyin altına düştüğünde kalbin atım hacmi vücudun gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalır. Bu durumda ilaç tedavisi de denenebilir, ama her za*man sorunu çözmez.

Pacemaker kalbi elektrikle uyaran aygıttır. Çeşitli tipleri vardır; pilli, tran*sistorlu vb olabilir. Ama temelde elek*trik üreteci içeren bir kutudur. Göğüs ya da karın duvarına yerleştirilen pacema*ker kutusundan iki tel çıkar. Bunların uçları (elektrotlar) kalbin yüzeyine ya da kalp kasının duvarına elektrik akımı taşır. Toplardamardan sokulan kateterlerle kalbin boşluklarına da elektrotlar yerleştirilebilir.

Uygulanma Biçimi

Sol karıncığa ulaşılmak istendiğinde sağ bölgeden, sağ karıncığa ulaşılmak istendiğinde ise göğüs kemiğinin altın*dan göğüs açılarak kalp dış zarı ortaya çıkarılır. Kalp dış zarı karıncık yüzeyini iyice ortaya çıkaracak kadar geniş ölçüde açıldıktan sonra uygun bir teknikle elektrotlar karıncığa tutturulur. Ardın*dan karnın derialtı dokusu içinde bir cep oluşturularak elektrotların bağlandığı kutu cebe yerleştirilir. Kalple uyarıcı*nın bulunduğu kutu arasındaki elektrot*lar hep derinin altından gider; hiçbir noktada üstüne çıkmaz.

Kalbin boşluk*larına uyarı gönderen bir pacemaker’m kullanıldığı ikinci bir yöntemde, içinde elektrot bulunan bir kateter dış boyun toplardamarı ve üst anatoplardamar aracılığıyla sağ karıncığa sokulur. Uya*rıcının bulunduğu kutu ise göğüs böl*gesinde derinin altına yerleştirilir. Bu yöntemin üstünlüğü, göğsün ve kalp dış zarının açılmasını gerektirmemesidir; sonuçları da karıncık duvarına tut*turulan elektrotu pacemaker’larınki ka*dar iyidir.

Buna karşılık tek olumsuz yanı, kateterin uyarıcı noktası ile kalp iç zar yüzeyi arasındaki temasın kay*bolma olasılığıdır. Ama hangi yöntem uygulanırsa uygulansın pacemaker ta*kıldığında doğal kalp ritminin yerini pacemaker’ın ürettiği yapay ritim alır. Uyarı, karıncıkta elektrotların iyileştirildiği bölgeden başlayarak bütün kal*be yayılır.

Aygıt kalbin hep aynı sık*lıkta atmasını sağlar; bu ritim, dinlen*me ve hafif bedensel egzersizler sıra*sında vücudun gereksinimini karşıla*maya yeter. Pilli modellerin ortalama dayanma süresi 2-3 yıldır; çocuklara takılan daha küçük boyuttakiler için bu süre iki yıldan azdır. Ama günümüz*de daha çok yaklaşık altı yıl dayanan lityumlu pacemaker’lar kullanılmakta*dır; bunların güvenilirliği geleneksel pilli modellerle aynıdır. Uyarıcı aygıt gerektiğinde basit bir girişimle değişti*rilebilir. Kalbe bağlanan elektrotlar ise bozulmadıkça değiştirilmez.

genelsaglikbilgileri.com
 

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Pacemaker, uygun bir kalp hızı sağlamak için kalp kasına küçük elektriksel uyarılar gönderen bir alettir. Kalp pilleri öncelikli olarak kalbin çok yavaş atmasını önlerler. Kalp pilleri elektriksel uyarı üreten bir jeneratör ve elektronik bir ünite ile bu uyarıları kalp kasına ileten elektrodlardan oluşur.

Yeni kalp pillerinin kalp hızını ve kalp ritim düzensizliğini kontrol etmeye yönelik olarak oldukça gelişmiş özellikleri vardı.

facebook
 
Üst Alt