Kadr Gecesi- İtikâp

mopsy

Emektar
Üye
Yüce Allah buyuruyor ki:
Doğrusu Biz onu (yani, Kur'ân'ı}
Kadr Gece'sinde {yani, yedinci semâdaki Levh-i Mahfuz'dan dünya semâsına Kadr Gecesi'ndel indirdik.}
(Kadr/1)
Bu geceye Kadr Gecesi denilmesinin sebebi, Yüce Al lah'ın bu gecede, gelecek sene aynı vakte kadar
olacak şeyleri takdir etmesindendir.
İşte Yüce Allah'ın, O gecede hikmetli her iş ayrılır
(Duhân/4) buyruğu bunu anlatmak tadır.

Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ;
Kadr Gecesi'ni sana ne bildirdi?
(Kadr/2)
Bu, o gecenin azametine dikkat çekmek içindir. Sonra bu gecenin durumunu haber vererek Yüce Rab-
bimiz şöyle buyurmaktadır:
Kadr Gecesi bin aydan daha hayırlıdır (yani, Kadr Gecesi'ndeki bir amel, -içinde Kadr Gecesi bulun mayan- bin aydaki amelden daha hayırlıdır).
On da melekler ve ruh, Rabb'lerinin izni ile her bir iş için iner de iner (yani,
diğer meleklerle birlikte Cebrail Yüce Allah'ın o sene boyunca meydana ge leceğine hükmettiği her emri
indirirler. Yedinci se mâdan o gece dünya semâsına inerler).
O, tan yeri ağarıncaya kadar selâmdır (yani, güneşin batışın dan, tan yerinin ağaracağı vakte kadar, gecenin tamamı selâm, bereket ve hayırdır).
(Kadr/2-5)
O gece Cebrail (a.s), beraberinde meleklerle birlikte yeryüzüne inerek mü'min erkek ve kadınları sorar; ancak içki içenleri sormazlar.
Dedi:
Her senenin Ramazan ayında Kadr Gecesi var dır. Şayet ay 29 gün çekerse Ramazan ayının 23. gecesi
Kadr Gecesi'dir. O geceyi, geriye kalan yedi gecede araştı rın. Eğer geriye kalan yedi gecenin ilkinden
sonra, altı gecede kıyam [teravih] kılınacak olursa, inşâallah o (yılın Kadr Gecesi 23.) gecedir.

İtikâp

Bakara sûresinde Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır;
Mescidlerde itikâfa girdiğiniz zaman, (geceleri de) kadınlarınıza yaklaşmayın!
(Bakara/187)
Çünkü onlardan biri Nebî (s.a) döneminde itikâfa gi rer, geceleyin tuvalet için mescidten dışarı çıkar ve
hanı-mıyla cima eder, sonra gusleder ve mescide geri dönerdi.
İşte bunun üzerine şu buyruk nazil oldu:
Mescidlerde itikâfa girdiğiniz zaman, (gündüzlerin yanısıra geceleri de)
kadınlarınıza yaklaşmayın {yani, sız mescidlerde itikâfta iken/itikâfınız de vam ettiği sürece gece ya da gündüz kadınlarınızla cima etmeyin!.
Bunlar Allah'ın sınırlarıdır {yani, itikâfta iken gece ya da gündüz cinsî münâsebette bulunmak, Allah'ın sınırlarını aşmaktır/Allah'a is yandır).
Sakın onlara yaklaşmayın! Allah insanla ra âyetlerini (yani, itikâfa dâir sözü geçen hüküm lerimi)
beyan ediyor ki ittika etsinler (yani, itikâfta iken, eşleriyle -gece ya da gündüz— cinsî münâse betten kaçınarak isyandan korunsunlar}.
(Baka ra/187)

Dedi:
Mukâtil bize, nafile olarak itikâfa giren kimse nin durumu ile ilgili olarak şunları söyledi: Eğer geceleyin hanımının yanma dönme şartını koşarsa, onun lehine bu şart geçerlidir. Böyle bir şart koştuğu takdirde arzu ederse geceleyin hanımıyla cima edebilir. İtikâf ancak beş vakit namazın cemaatle kılındığı bir mescidte olur.

Mukâtil, 'Atâ'nm şöyle dediğini nakletti:
"(İtikâfa gi ren kimse) ne ahş-veriş, ne de dünya için herhangi bir iş yapar."
Dedi:
Bize Mukâtil 'Atâ'dan, o da îbn 'Abbâs'tan şöyle dediğini nakletti:
"Oruçsuz itikâf olmaz."
 
Üst Alt