Kader

Merhaba

Q-d-r kökünden geler
  • Ölçme,
  • güç yetirme.
  • kaza ve hüküm
  • Allahın bir şey için takdir ettiği kaza ve onun hakkında verdiği hükmün kendisidir
  • rızkı daraltma,
  • ölçerek ve takdir ederek tayin etme

Terim Anlamı

- Kader kavr***** itikadî ekollerin anlayışlarına göre farklı anlamlar yüklenmiştir.
İslâm itikadî ekollerinden el-Maturidi ve el-Eşarî ekolleri kaza ve kaderi birbirlerinin yerine kullanmışlardır.
Mutezile ise bu ekollerin anlayışlarından farklı ve tamamiyle zıt bir tanım meydana getirmiştir.
Hasılı ekoller arasında tam bir uyum sözkonusu değildir.

- Maturidiler kaderi Allahın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin zaman ve mekanını, sıfatlarını, hususiyetlerini ve
her türlü özelliklerini bilip ezelde o surette tahdit etmesidir.
  • Eşariler ise kaderi Cenab-ı Hakkın her şeyi vakti gelince ezeli ilmine uygun ve irade ettiği şekilde meydana getirmesidir.[
  • Felsefecilerin tanımı Eşarilerin kader tanımıyla paralellik arz etmektedir.
  • Mutezile bu tanımları reddederek, kaderi yani, insanın davranışları konusunda önceden tespit ve tayin fikrini kabul etmemektedir.
Onlar insanın fiillerini kendi hür iradesiyle yaptığını, Allahın buna bir katkısının bulunmadığını ve
Allahın bilmesinin ise eşyanın ancak vukûundan sonra olduğunu iddia etmektedirler.
Dolayısıyla Mutezile insanın davranışlarıyla ilgili olan kaderi reddetmektedir.

Kuranda Kader


Kurandaki anlamı, Allahın bu kainat için koymuş olduğu sağlam bir nizam, genel yasalar ve
Allahın sebepleri müsebbiplere bağladığı (sebep-sonuç ilişkisi kanunu) kanunlar anl***** gelmektedir.
Allah, bu kainat için koymuş olduğu nizamları, kanunları ve kuralları yaratmış ve
bu kainattaki varlıklar bu kanun, kural ve nizama göre cereyan etmektedirler.

insan da davranışlarında Allahın koyduğu fiziki, sosyal kanun ve nizamlara tabidir.
Ve onlara göre aklını kullanarak en iyi şekilde hareket etmekle sorumludur.
Bundan dolayı yaptığı iyilikten sevap, ettiği kötülükten de günah kazanır
 
Üst Alt