İstanbul kelimesinin kökeni

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi

İstanbul kelimesinin kökeni

CONSTANTİNOPOLİS 'ciler!
Batı'nın büyük hayâllerinden biri, Bizans'ı yeniden kurmaktır. Bu amaçla her fırsatta '' Konstatinopl '' derler...
Dinsel kişiler ise , bu adın - kökeninin Grek olduğunu anımsatmak için- tamamını söylerler : KONSTANTİNOPOLİS...Patrik sınıfı , dinsel kişiler buna dikkat ederler.

Bu kentin tarihteki ilk adının, OY-OĞ olduğunu ve bu adın, Marmara bölgesinde ilk kurulan Ön-Türk ÖDÜS'ü (devleti) OY-URTUM ATIN'ın başkenti olduğunu görmüştük.

Bundan sonraki ad'ın ise, İSTANBUL oluğunu fakat bu adın, 18'nci yüzyılda yaşamış olan Selânikli gramerci Romanos Nikeferos'un , Grekçe , '' şehre'' demek olan EİS-TİN POLİN'den uydurduğunu yazmıştık. Anlattığına göre, Türkler şehrin kapısına geldiklerinde nöbetçi sorarmış:

• nereye gidiyorsun?..Türk de cevap verirmiş
• EİS-TİN POLİN ...Şehre?...Bu yutturma çok ciddî bilimsel kitaplarda yer almıştır. Yalnız tüm dünya değil, bizim tarihçiler de bunu kabullenmişlerdir...Ne acı?..

Tarihe bir göz atalım.

• İstanbulun 1453'de alınışından önce, 2'nci Murat zamanında kentin adı İSTANBUL'dur (Osman Turan)

• 10'cu yüzyılda yaşamış olan tarihçi Mesudî, ''efembeih Velii-işref'' adlı kitabında bu şehre BULEN dendiğini, resmî dilde ASTAN-BULEN adının kullanıldığını yazar,

• 14'ncü yüzyılda İBNİ BATTUDA, İZTANBUL ; bu adı gene

• 14'ncü yüzyıl yazarlarına VARTAN'ın Ermenice coğrafyasında ESDAMPOL,

• 15'nci yüzyılda , seyyah J. Slimberger, İSTAMBOLİ, STAMBOL şekillerinde görürüz.(prof.A.Erzen).

İstanbul sözcüğünü alalım bu iki parçadan oluşur İSTAN ve BUL...

İSTAN, ön-türkçede ''tanrı katına AS/ılı olan , yani cennette AS/ılı olamayı ifade eden AS/qan kökenden gelir...AS/tan, AS/pan , günümüzde AS/üman olmuştur.(K.Mirşan)

• Hititlerde İSTANU adını taşıyan bir gök tanrısı vardır. Bu, HATTİ'lerdeki ESTANU'nun mirasıdır.(E.Akurgal, Anadolu Kültür tarihi, Tübitak 1967)

• Orta Asyada Tufan kentinin yakınıda ASTANA( Osmanlıca ASİTANE) kenti vardır

• Güney doğu Anadoluda Murat suyu üzerinde Şey Sait'in babasının gömüldüğü tepenin adı ASTAN'dır (M.Toker, şeyh Sait İsyanı)

• Kazakistan, adı BEŞBALIK olan başketinin adını ASTANA'ya çevirmiştir. İSTAN'ın kökenindeki ASTAN'ı bulduk. şimdi de BUL'u arayalım.

Ön-Türklerin ilk büyük konfederasyonu BİR-OY BÏL'in başkentinin adı

• AT-OĞI BOLIQ'tır. Bolıq, ''site'' demektir.

• Kazakistanda bizim ''Beş Balık'' dediğimzi kentin adı BÏŞ-BOLIQ'tur.

• Anadoluda, bu ad BOLU olmuştur.

• Aral gölü yakınıda bri kentin adı Can - BOL'dur.

ASTAN ve BOLIQ kelimelerini içeren üç kent .

• K(ESTAN)- POL ..Trakya

• K(ASTAN)- BOLU...Kastamonu...ve nihayet

• ASTAN -BOLIQ...İSTANBUL


Astana, zamanla, İSTAN ya da SİTAN haline dönüşmüş Acemce olduğu sanılmıştır, aslında ''son ek'' halinde ülke adlarının sonuna gelir.

• Arab'İSTAN, Yunan'İSTAN, Ermeni'STAN, Türk'İSTAN, Bulgar'İSTAN...Freng'İSTAN(frenk, Frank ülkesi..Batı) vb...

Daima tekrarladığımız bir ata sözü vardır : GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ..

Halûk TARCAN
İstanbul Ön Türk Yazıtları İzleti :
bilinmeyengercekturktarihi.blogspot.com
 
Üst Alt