• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

İrade Terbiyesi ve Nefse Hakimiyet

RABİA

Bağımlı
Üye
Terbiyenin en makbul olanı, kendi kendimizi terbiye etmektir.

Şuurlu çalışmalı ve düşünerek okumalıdır. Böyle zihnî eksersizler, idmanlar, münazaralar yapmalı. Zihni inkişaf ettirmeli, hafızayı kuvvetlendirmeli.

Takip edilecek gaye ise, kesif ve devamlı cehdleri temin etmekten ibarettir. Zihnî terbiyede esas, her gün bu kabil zor ve devamlı cehdleri kemal-i cesaretle tekrar etmeye alışmaktır.

Cehdlerimizin aynı gaye ve istikamete doğru teveccüh etmiş olması lazımdır.

İrade kudreti çok cehd sarfından ziyade, zihnin bütün kuvvetlerinin aynı gayeye ve aynı istikamete doğru sevk edilmesi ile izah edilebilir.

Zihnen çalışmak dikkatli olmaktır. Tefekkür etmek, dikkatin bir noktaya teksif ve temerküzünden başka bir şey değildir. Görülüyor ki, zihnî faaliyetin her ikisinde de dikkat mevzuu bahistir.

Tabiaatımızın, mânevî bünyemizin ilmi, teferruatına varıncaya kadar bize yabani olmamalıdır. Zihnî ve nefsî hasselerimizin ve arzularımızın sebepleri bizce mâlum olmalıdır.

Fikirler kuvvetlerini hislerden, teesürî hallerden alırlar.

Fikirler hisler ile beslenir, kuvvet bulur. Fikir kendi başına bir kuvvet değildir. His ve heyecan, onun mücadele için, muvaffak olabilmesi için muhtaç olduğu kuvvet menbaıdır. Fikrin mücadelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyacı vardır. O da his ve heyecandır.

Fikirler tahkikî imandan gelen aşk ve kuvvetle kuvveden fiile çıkarlar.

Fikrin hareketlerimiz üzerindeki tesiri zayıf olabilir. Fakat his ve heyecanın kuvvet ve tesiri büyüktür.

İrademi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayem bir defa vâzıh surette meş'ur oldu mu, bilhassa çalışmak hususunda iradem şuurlaştı mı, bütün haricî âlemden, ahvalden ve bütün intibalardan his ve fikrimi çekip kurtarmalıyım.

İnsanın yapmadığı işler, yapmak istemediği ve yapamayacağına inandığı işlerdir.

Müsbet bir şeyi devam ettirmek, insandaki istidatları kemale ulaştırır.

Herşeye el atan, herşeyi terkeder.

Birşeyi halledip bitirmeden veya bir eseri anlayarak okuyup tamamlamadan diğerine başlamak unutkanlığa sebep olur.

Sürekli ve iradî dikkat cehdleri sarf etmeye kendimi alıştırmalıyım.

Okunan ilmî ve imanî meseleyi zihnen tekrar etmeli, sonra sesli olarak okumalı, sonra kelimelerle anladığını yazmaya çalışmalı, şuurlu çalışmalı, düşünerek okumalıdır.

İmanî bir fikrin kendimize mal edilmesi için, onun aklımızda kalması gerekir. Bunun için, şuurlu olarak daimî tekrarlar, eksersizler yapmak gerekir.

İnsanın düşünce ve niyeti ne ise, o insan, ancak onlara göre bir insandır.

Gayeme muvafık bir his şuurumdan geçtiği vakit, onun sür'atle gitmesine mani olmalıyım. Onun üzerine dikkatimi teksif etmeliyim. Başka muvafık ve ulvî his ve fikirleri uyandırması için, o hissi icbar etmeliyim (zorlamalıyım).

Eğer arzu ettiğim bir his bende yok ise ve uyanmıyorsa, onun hangi fikirlerle veyahut hangi gurup fikirlerle alâka ve rabıtası olduğunu tetkik etmeliyim ve onları şuurumda kuvvetle tutmalıyım. Bu şekilde, istediğim fikri veya hissi uyandırmalıyım.

Eğer süflî ve lüzumsuz bir fikir şuuruma gelir ve beni meşgul ve rahatsız ederse, ona dikkat sarf etmekten vazgeçmeliyim. Zihnimi dağıtmamak için, gayem dışındaki lüzumsuz şeylerle oynamamalıyım. Vakit zayi etmemeliyim. Zamanımı israf eden münakaşa ve sohbetlere katılmamalıyım. Kendi nefsime inayet-i Hakla, himmet-i Nurla hakim olmaktan, tasarruf etmekten mütevellid bir şükür ve şeref duymamalıyım.Ve başkalarının tâbi oldukları cereyanlara kendimi katîyyen kaptırmamalıyım.

Nefse hakimiyete muvaffak olmak için en müessir vasıtalar, ruhta şiddetli sevgiler veyahut sert ve şiddetli def'î kuvvetler-nefret gibi- doğuranlardır. Nura sevgi, zulmete nefret...

Güzel birşeyi veya fikri tefekkür ettiğim zaman, kelimelerle düşünmek yerine, düşündüğüm şeyleri gayet vâzıh bir surette görmek istemeliyim. Veya ifade ettikleri mânâları düşünmeliyim.

Umumî bir göz gezdirmek, tenbel ruhların usulüdür. Mütekâmil ruhlar, zihninde tefekkürün muhtelif noktalarının damla damla takattur etmesine ve bal gibi süzülmesine imkân verirler.

Zihnî faaliyet için takip edeceğim gaye iradî dikkat cehtlerinden ibarettir.

İmanı kurtarmak Kur'ân'a ve Nura hizmet gibi mukaddes ve asîl bir dâvâ uğrunda hayatımı fedadan çekinmeyeceğim.

Yeknesak dünyevî meşguliyetler, insanın mahiyetindeki ulvî melekeleri körletir. Manevî terakkiyata medar olacak yüksek istidatları söndürür. Kabiliyetleri verimsiz kalır.

Tenbelliğe, basit ve mânâsız zevklerime karşı müsaade etmeyeceğim.

Yüksek bir gaye, ebedî canlı ve cazip bir maksat... İşte bütün sıcak heyecan, ve fikirlerimizi bunun üzerine çevirebilmeliyiz. Böylece hedefe varabiliriz.

Gayr-i meşrû veya lüzumsuz arzularıma mukavemet ve muhalefet etmeliyim.

İşimizin kudsiyetine ve yüksekliğine karşı bir his husule mi geldi? Hemen iş başına! İşi hoş ve cazip kılan zihnî ve bedenî bir kuvvet mi hissettik? Çabuk kitap başına! Derhal iş başına!

Tenbel bir hayat seyrinin vicdan azabından azade kalması kabil değildir.

Nur-u Kur'an'la meşguliyet insanda yüksek hazlara, ebedî saadete ve bâkî şereflere karşı yüksek hisler husule getirir.

Zihnen çalışan insanlar, yalnız arzu ettikleri şeyleri hatırda tutmaya muvaffak olurlar.

Biz dikkatimize büyük mikyasta hâkim olabiliriz, mevzuumuzu tekrarlamak suretiyle.

Şehevî temayülleri uyandıran, tahrik eden ve bizi müphem hayallere müsait kılan, tembelliğe teşvik eden kitapları okumamalıyız. Bunlardan nefret etmeliyiz. Kur'anî ve imanî hakikatlerle saadet anahtarları veren eserleri okumalıyız.

Fikirleri ve hareketleri hoş ve meşru olmayan; hayal tarzları İslâmiyete muvafık gitmeyen ve vaki sebeplerle tenbelliği mâkul ve meşrû gösteren arkadaşlardan büyük bir soğuklukla uzaklaşmalıyım.

Tabiatımızın, mânevî bünyemizin ilmi, teferruatına varıncaya kadar bize yabanî olmamalıdır.

Zihnî ve nefsî hâsselerimizin ve arzularımızın sebepleri bizce mâlum olmalıdır.

Tahkikî iman dersleri ile tenevvür eden bir kimsede sefil hisler yerlerini âlî duygulara terk ederler.

Nazarlarımı haricî âlemden kendi nefsime iradî bir surette çevirmeliyim. Hâricî vak'a ve hâdiselere tâbî olmadan, kudsî hizmetime ve ulvî meşguliyetime devam etmeliyim.

İrademi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayem bir defa vazıh bir surette meş'ur oldu mu, bilhassa çalışmak hususunda iradem şuurlaştı mı, bütün haricî âlemden ahvalden ve bütün intibalardan his ve fikrimi çekip kurtarmalıyım.

Gaye ve maksatta muvaffak olmanın sırrı şudur: Maksat ve gayeye faydalı olan bir şeyden istifade etmektir. Onun haricindeki şeylerde meşguliyeti mâlâyani addetmek, lüzumsuzluğuna inanmaktır.

Zübeyir Gündüzalp
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Konuların şahi ve padişahı.....

Forumun şahı 'ından ............ Tabiki bana göre.

Emeğine sağlık Can dost.

O hizmet erbabına ( Zübeyir Gündüzalp )ve dusturlarına ne kadar ihtiyaç his ediyorum...
 

RABİA

Bağımlı
Üye
Konuların şahi ve padişahı.....

Forumun şahı 'ından ............ Tabiki bana göre.

Emeğine sağlık Can dost.

O hizmet erbabına ( Zübeyir Gündüzalp )ve dusturlarına ne kadar ihtiyaç his ediyorum...
Birçok kişinin de sizinle beraber aynı his ve ihtiyaç içinde olduğunu zannediyorum.En azından kendimin fazlasıyla ihtiyacı var.

Gözlerinize sağlık.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Beni maruz görün ama insanları söylemlerle, nasihatlarla düzeltemezsiniz.
Yine aynı yere geliyorum. Bununla da sizleri bıktıracağım.
Bu öyle bir düzen ki, insanlarda ne onur bırakıyor ne şeref...
Açlık, çaresizlik, çıkarcılık, gözü doymamazlık bozuyor insanları.
Söylemler ise her zaman olduğu gibi havada kalıyor.
Neden anlamak istemiyrosunuz acaba ?
Dikkat etmiyor musunuz, zaman ilerledikçe herşey daha da kötüye gidiyor.
Aslında yazacak çok şey var ama uzatamıyorum işte.
Lütfen siz de anlamaya çalışın canııııım. Offf !!!!!!!!!!!!!!!!
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Beni maruz görün ama insanları söylemlerle, nasihatlarla düzeltemezsiniz.
Yine aynı yere geliyorum. Bununla da sizleri bıktıracağım.
Bu öyle bir düzen ki, insanlarda ne onur bırakıyor ne şeref...
Açlık, çaresizlik, çıkarcılık, gözü doymamazlık bozuyor insanları.
Söylemler ise her zaman olduğu gibi havada kalıyor.
Neden anlamak istemiyrosunuz acaba ?
Dikkat etmiyor musunuz, zaman ilerledikçe herşey daha da kötüye gidiyor.
Aslında yazacak çok şey var ama uzatamıyorum işte.
Lütfen siz de anlamaya çalışın canııııım. Offf !!!!!!!!!!!!!!!!
Nasihatın tesiri konusunda birkez daha tezinizi çürütecem ... hemde canlı canlı........
Sanırım aramızdaki fark da burda.

'' Ennasihatun mineddin '' ( din nasihattir )
Bakınız; Ben o nasihatlardan kendime ders çıkardım, çevrem tarafından takdir edildim, takdir edilmeyi asla beklemeden..............
Seneler çonra,( adresimi almış olacakki ) karşıma fidan boylu bir genç dikili verdi, Tanimadığım bu genç , beni bana sordu nerdedir diye....'' Buyur benim '' cevabını alınca ellerime sarıldı ve teşekürlerini sıraladı... Meğerse zamanın birinde , söylediğim bir sözden ciddi faydalanmış ve teşekkür etmeyi de kendine bir borç olarak saymış..

'' SÖYLEM VE NASİHAT '' dediğiniz bu ise ; ben ömrümün sonuna kadar bunu yapmaya devam edecem , nefsimin ve şeytanımın rağmına..
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Nasihatın tesiri konusunda birkez daha tezinizi çürütecem ... hemde canlı canlı........
Sanırım aramızdaki fark da burda.

'' Ennasihatun mineddin '' ( din nasihattir )
Bakınız; Ben o nasihatlardan kendime ders çıkardım, çevrem tarafından takdir edildim, takdir edilmeyi asla beklemeden..............
Seneler çonra,( adresimi almış olacakki ) karşıma fidan boylu bir genç dikili verdi, Tanimadığım bu genç , beni bana sordu nerdedir diye....'' Buyur benim '' cevabını alınca ellerime sarıldı ve teşekürlerini sıraladı... Meğerse zamanın birinde , söylediğim bir sözden ciddi faydalanmış ve teşekkür etmeyi de kendine bir borç olarak saymış..

'' SÖYLEM VE NASİHAT '' dediğiniz bu ise ; ben ömrümün sonuna kadar bunu yapmaya devam edecem , nefsimin ve şeytanımın rağmına..
İstisnalar kaideyi bozmaz, deyip
şimdilik bitiriyorum ,
Herşey gönlünüzce olsun...
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Bakıyorum da, cevap veremediğiniz noktada hemen ''bitiriyorum'' deyip,kapatıyorsunuz kendinizce...:)
Benim cevap veremeyeceği konu yoktur.
Buna gülerim sadece:freakedout::freakedout::freakedout::freakedout::freakedout:bu da iyi gülemiyor. Keşke benim MSN deki gülüşüm olsaydı.
Şöyle tadını çıkara çıkara gülebilseydim bir...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Benim cevap veremeyeceği konu yoktur.
Buna gülerim sadece:freakedout::freakedout::freakedout::freakedout::freakedout:bu da iyi gülemiyor. Keşke benim MSN deki gülüşüm olsaydı.
Şöyle tadını çıkara çıkara gülebilseydim bir...
Merak ediyorum, yanlış anlamayın lütfen.
Köyünüzün Muhtarını sormuştum vaktın birinde, Neden var ? diye... ama
Tüm ansiklopedi , kitle iletişim araçları ve google rağmen hala cevabım gelmedi ?
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Merak ediyorum, yanlış anlamayın lütfen.
Köyünüzün Muhtarını sormuştum vaktın birinde, Neden var ? diye... ama
Tüm ansiklopedi , kitle iletişim araçları ve google rağmen hala cevabım gelmedi ?
Cevap vermiştim sanırım.
Karıştırmayalım lütfen. Köyü ve o fabrika olayını.
Köyün muhtarı var elbet.
Beşerin Saadetine iyi bakınız.
Her an çıkabilirim. Pazartesi görüşmek umuduyla.
İyi akşamlar...
 
Üst Alt