Insanın fiziksel ve ruhsal unsurları

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci

İNSANIN FİZİKSEL VE RUHSAL UNSURLARI

Mısırlılara göre insan sadece üç boyutlu maddeden olu¬şan bir varlık değildi. Mısırlılar'a göre nasıl ki evren sadece üç boyutlu madde¬lerden ibaret değilse, insan da sadece görünen fiziksel bedeninden ibaret bir varlık değil, kökeni Tanrılar'a doğru uzanan ilâhi bir varlıktı.

Mısır Kültürü ile ilgili hangi kitabı açarsanız açın, insan bedeniyle ilgili Mısırlılar'a atfedilen şöyle bir tanımlamayla karşılaşırsınız:

"Eski Mısırlılar, insanın fiziksel bir bedenden daha fazlası olduğuna inanmışlardı, Bu inançlarından dolayı da insanın yapısını bazı bölümlere ayırıyorlardı. "

Mısırlılar'ın insan bedenini birden fazla unsurlara sahip olarak tanımlamalarının altında, ileri düzeyde metapsişik ve ezoterik bir temel yatmaktaydı. İnsanı meydana getiren temel unsurlar, ezoterik içerikli bilgilere göre başlıca yedi katmandan oluşmaktaydı. Bunlar sırasıyla şöyle tanınılanınaktaydı:

1- Fizik Beden
2- Eterik Beden
3- Astral Beden
4- Mantal Beden
5- Kozai Beden
6- Ruhsal Beden
7- İlâhi Beden

Yedi farklı beden olarak isimlendirilen bu katmanlar, ruh enerjisinin kendisini tezahür ettirdiği farklı maddesel oluşum¬lardır. Ruhsal enerji, fizik bedene gelinceye kadar yüksek enerjisini bu alanlarda kabalaştırmaktadır.

Metapsişik ve Ezoterili Bilgiler'e göre: Ruhsal enerji¬nin dünyada bir beden içinde tezahür edebilmesi için bu tam¬pon bölgelere ihtiyacı vardır. Bu, enkarnasyon için gerekli olan bir durumdur. Bu tampon maddesel oluşumlar sayesinde ruh varlığı üç boyutlu kaba vibrasyonlu madde ile irtibata gi-rebilmektedir.

Ezoterik Öğretiler'de dile getirilen insanı meydana geti¬ren yedi temel unsurun, Mısır dilindeki karşılıkları şöyle sıra¬lanmıştır;

Ezoterik --> Mısır
Fiziksel --> khal (tçet)
Eterik --> (biyomanyetik) khailjit
Astral --> ka
Mantal --> ab
Kozal --> (Yüksek Mantal) ba
Ruhsal --> khu (sah), (sahu), (sah-tut)
İlâhi --> khahs

Ezoterik geleneğe göre, bu bedenler en ruhsal olandan en maddesel olana doğru sıralanır ve birbirlerine gümüş kordon denilen nıanyelik bir bağ ile bağlıdır. Bilinç, kendisini, her bir bedene bu gümüş kordon aracılığıyla odaklar. Gün boyunca bilinç fiziksel bedene odaklanır. Gece uyurken süptil beden¬lerden birine, genellikle aslral ya da çok ender olmak üzere mantal bedene odaklanır. Diğer bedenlere bilincin odaklanabilmesi çok özel koşullara bağlıdır.

İçsel Kıyamet - İçsel Uyanış

Mısır İnisiyasyonu'nda adaylara öğretilen psişik çalışma¬lardan en önemlisi, bilincin bu süptil bedenler arasında iste¬nildiği zaman istenilene otlaklanmasıydı. Mısırlı rahipler bi¬linçlerini istedikleri zaman istedikleri bir süptil bedene odaklayabilmekteydiler. Bu da, onlara hayâl bile edilemeyecek yüksek bir algılama yetisi kazandırmaktaydı. Karşılarına al¬dıkları bir adayın tüm eski yaşamlarını kolaylıkla okuyabilme¬lerinin teknik açıklaması işte bu yeteneklerine bağlıydı.

Majik çalışmalarda da bu alandaki yetenekleri çok önem¬li bir rol oynamaktaydı. Bu nedenle her Mısır inisiyesi bilin¬cini, bu süptil bedenler arasında gezdirmeyi öğrenmek zorun¬daydı ki, bu yıllarca süren çok zorlu psişik çalışmalar sonun¬da elde edilebilmekteydi.

Ancak bunu sadece bir yetenek ve majik çalışmalarda kullanılan bir teknik olarak görmemek gerekir. Bu aynı za¬manda inisiyasyonda adayı uyanışa götüren bir sürece de karşılık gelmekteydi. Bilinç daha üst bedenlere odaklanabildikçe büyük bir içsel aydınlanma ve uyanma da beraberinde gel¬mekteydi ki, bu inisiyasyonun da ana hedefini oluşturmak¬taydı.

Bu içsel bir miraç yani içsel uyanış ya da Tasavvufi ça¬lışmalarda kullanılan terminoloji ile söyleyecek olursak, bu tam anlamıyla içsel kıyamete doğru süren bir yükselişi ifade etmekteydi.

Bu öylesine büyük bir algılama yeteneği sağlıyordu ki, öncelikle inisiye adayı kendi özüyle karşı karşıya gelerek, ruhsal büyüklüğününün ne boyutlarda olduğunu anlayabiliyordu. Ruhsal özünde ne denli büyük bir polaıısiyal gücü içinde barındırdığını farkeden inisiye bu gücü nasıl kullanabi¬leceğini de böylelikle anlayabiliyordu. misirgizemleri.blogspot.com
 
B

bursali68

Ziyaretci
İNSANIN FİZİKSEL VE RUHSAL UNSURLARI
Bu tam anlamıyla bir uyanışı ifade etmekteydi. Kendi sır¬rını keşfederek, Tanrılar'ın da sırrını (iğrenebiliyordu. Böyle¬likle "'Kendini bilen Tanrıları da bilir" sözünün içerdiği de¬rin anlamı, tüm benliğinin içinde hissedebilmekteydi.

Ezoterik çalışmalarda "İçsel Uyanış olarak ifade edilen bu konu, İslâm Tasavvufu'nda "İçsel Kıyamet" olarak isim¬lendirilmiştir.

Ka'sına Geçmek

"Ka'sına geçmek" deyimi Eski Mısır Dili'nde "ölmek" anl***** kullanılmaktaydı. Ka'sına geçmekten kasıt, fizik be¬deninden Ka'nın ayrılmasıdır Yani Astral Beden'in fizik bede¬ni terkedişi ifade edilmektedir. Bedenin terkedilişi yani ölüm olayı hiyeroglif resimlerinde insan başlı kara leylek türü bir kuşun bedenin içinden çıkıp yükselmesi şeklinde temsil edil¬mekteydi.

Bu diğer ulusların ezoterik öğretilerde de aynı şekilde sembolleştirilmiştir. Örneğin Anadolu Halk Gelenekleri'nde yeni doğan bir bebeği leyleklerin getirdiğinin söylenmesi de işte bu eski ezoterik sembolizme dayanmaktadır. Anadolu'da bebekleri leyleklerin getirdiğinin söylenmesi, aslında bebek-lerin ruhsal olarak astral bedenleriyle (Ka'larıyla) dünyaya doğdukları anl***** gelmektedir. Yani Mısır'daki siyah ku¬şun yerini leylek almıştır.

Günümüzde bu anlam unutulmuş olsa da, bu Halk Kül¬türü halen kolektif hafızalarda yaşamaya devam etmektedir. Neyse, biz konumuzu dağıtmayalım ve Anadolu'dan tek¬rar Antik Mısır'a dönelim...

Ölüm Deneyimi ve Astral Tortular

Ayrıntılı örneklerini, Mısır'ın Ölüler Kitabı'nı inceleyece¬ğimiz bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi. Mısırlılar'ın Öte Alem tasavvurlarıyla, ruhun bu hiyerarşik yapısının çok önemli bir paralelliği vardı. Bedenin terkedilişinden sonra ruhsal varlığın Öte Alem'de hangi seviyede bir yer edinebile¬ceği, ruhun yaşarken bilincini hangi bedene kadar yükselte¬rek odaklayabildiğine bağlıydı.

Pano35-2-1.jpg

Bilincin kendisini daha yüksek bedenlere odaklayabilmesi için yapılması gereken ilk şey: Astral Beden'in temiz¬lenmesiydi. Astral tortular bilincin diğer bedenlere odaklan¬masına engel teşkil eden en önemli etkendi.

Hiyerogliflerde kuşun insan bedeninden ayrılışı ölüm anı¬nı dile getirdiği gibi aynı zamanda astral seyahati da ifade et¬mektedir. Özellikle de inisiyasyonda ölüm deneyimi olarak adlandırılan inisiye adayının fizik bedeninden ayrılarak ruhsal planlarla kurduğu irtibat da ayın sembolle dile getirilmiştir.

Ölmeden önce inisiye adayına yaşatılan ölüm deneyi¬mi ile öldükten sonra neler olacağı adaya gösterilmiş olu¬yordu ki, burada astral tortularından ne kadar sıyrılabilip sıyrılamadığı da adaya pratik olarak gösterilmiş olu¬yordu. Çünkü ister öldükten sonra isterse de ölmeden önce gerçekleştirilen astral bedeniyle öte aleme geçiş yapan varlı¬ğın, o alemin hangi aşamasmda kendisine bir yer edinebilece¬ği sadece astral bedeninin kalitesine bağlı bulunmaktaydı.

Bugün için de aynı şey geçerlidir Bugün de diğer beden¬lerimize odaklanamıyorsak bunun nedeni Astral Bedemizi bir zırh gibi sarıp sarmalamış bulunan tortularımızdır. Ki haliha¬zırda insanlığın büyük bir bölümü bu şekilde yaşamaktadır.

Pano35-2-2.jpg

Hiyerogliflerde resmedilen kuşun insan bedeninden ayrılışı, ölüm anını dile getirdiği gibi aynı zamanda astral seyahati da ifa¬de etmektedir. Özellikle de inisiyasyonda "Ölüm Deneyimi" ola¬rak adlandırılan inisiye adayının fizik bedeninden ayrılarak ruh¬sal planlarla kurduğu irtibat da, aynı sembolle dile getirilmiştir.

Yukarıdaki resimde bu tema işlenmektedir. Anubis'in ellerini kuşa uzatması Öte Alem'e astral seyahat yapan inisiye adayına yolladığı tesirlerin ifadesidir.

Yatmakta olan inisiye adayının sağ ayağı ve sağ eli yukarı¬ya kalkmış olarak gösterilmektedir. Astral Seyahat'ın başlangıcın¬da astral beden fizik bedeni terk ederken, vücutta ani seyirmeler meydana gelir. Sağ ayağının ve sağ elinin havaya kalkmış olma¬sı bu seyirmeleri ifade etmektedir. Genellikle uykuya dalarken pekçoğumuzun yaşadığı ani düş¬me refleksi bu seyirmelere örnek olarak gösterilebilir.
Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst Alt