İnsan Evrimi Durdu Mu

İnsan Evrimi Durdu Mu?​

Diğer türlerin ve kendi geçmişindeki hızına göre yavaşlamış olsa da, hayır, insanın evrimi durmamıştır.

İnsanların son birkaç bin yılda evrildiğine ve evrilmeye de devam ettiğine ilişkin kanıtlar mevcuttur.

İnsan genomundaki çeşitliliğin analiz edilmesinden elde edilen sonuçlar, beyin hacmiyle ilişkili genlerin son 37.000-5800 yıl içinde evrildiğini göstermiştir.

Orak hücre direnci, sıtma hastalığının daha yaygın olduğu bölgelerde artış gösterecek şekilde evrilmiştir.

Laktoz toleransı, süt ürünlerinin tüketimini etkileyen kültürel değişikliklerle bağlantılı olarak evrilmiştir.

Bazı insanlar, AIDS ve kalp hastalıklarına direnç sağlayan mutasyonlar kazanmıştır.

Genom taramaları, pozitif seçilime ilişkin çok daha fazla kanıt sunmaktadır. İnsan evriminin, Afrikadan ayrılınıp tarımcılığa başlanmasından sonraki dönemde hızlandığını gösteren bazı kanıtlar da bulunmaktadır.
KAYNAK: evrimagaci.org
 

meridyen2

Uzaklaştırıldı

İnsanın Evrimi Hiç Olmadı Ki!​

Dünyaca ünlü çeşitli Darwinist yayınlarda yer alan bir haber, 7 Ekim 2008 tarihinde Vatan gazetesinde de yayınlandı. İnsanın evrimi artık durdu başlığı altında yayınlanan haberde, İngiliz genetikçi Steve Jonesun insanın sözde evriminin geleceğine dair spekülasyonlarına yer veriliyordu. İnsanın hayali evriminin sona erdiğini öne süren Jonesa göre, insan nesli varlığını sürdürmeye devam ederse bundan 100 milyon yıl sonra insan şu anda olduğundan pek de farklı görünmeyecekti.
insanevrim

Dünyaca ünlü çeşitli Darwinist yayınlarda yer alan bir haber, 7 Ekim 2008 tarihinde Vatan gazetesinde de yayınlandı. İnsanın evrimi artık durdu başlığı altında yayınlanan haberde, İngiliz genetikçi Steve Jonesun insanın sözde evriminin geleceğine dair spekülasyonlarına yer veriliyordu. İnsanın hayali evriminin sona erdiğini öne süren Jonesa göre, insan nesli varlığını sürdürmeye devam ederse bundan 100 milyon yıl sonra insan şu anda olduğundan pek de farklı görünmeyecekti.

Elbette insan nesli varlığını sürdürürse bundan 100 milyon yıl sonra insan şu anda olduğundan pek farklı görünmeyecektir. Ancak bunun sebebi, insan evriminin durması değil, böyle bir evrimin hiç yaşanmamış olmasıdır. Evrimcilerin insanın kökeniyle ilgili senaryoları, materyalizmin kabullerini kendi varoluşlarına uyarlayarak kurguladıkları masallardan ibarettir. Sadece önyargı ve hayalgücüne dayalı bu senaryoları bilimsel olarak güçlü kılacak herhangi somut delil bulunmamaktadır.

İnsanın hayali evrimi konusuyla ilgili sayısız yazı yazmış bulunan Science dergisi yazarlarından Ann Gibbons First Human (İlk İnsan) isimli kitabında insanın hayali evrimini destekleyen fosil kayıtlarının olmayışını şöyle ifade eder:

Bir süre boyunca, insanlık tarihinde insanlar ile maymunların atası arasında tek bir eksik halka bulunmadığı ilan edilmişti. Oysa milyonlarca yıldır, insanın gerçek soyuna uzanan döneme ait eksik halkaların sayısı çok fazladır. Ayrıca bunlar yarı maymun, yarı insan görünümündeki mükemmel ara geçiş formları değildir. Bu nedenle eksik halka terimi artık gözden düşmüş durumdadır.1

Ann Gibbons, böyle hayali bir evrimleşmenin moleküler anlamda imkansızlığını ise şöyle ifade etmektedir:

Yeni fosillerin ortaya çıkmaya başladığı dönemde, moleküler biyoloji alanında bir devrim yaşanıyordu. Moleküler evrimciler 1960larda insanlık tarihindeki en eski oyuncuların hâlâ bulunamadığını öne sürmüşlerdi. Birçok antropolog bu söylenenlere inanmamıştı. 1990ların ortalarına gelindiğinde moleküler kanıtlar o derece güçlüydü ki, başlangıca ait ilk bölümün, daha doğrusu insanlığın (evrimsel) kökeninin tümüyle eksik kaldığı ortaya çıktı. Biyokimyagerler, insanların ve maymunların DNAlarını karşılaştırarak insanlara en yakın akraba olarak şempanzeleri belirlemişlerdi. Fakat insan ve şempanzeye ait DNA şeritlerini yan yana koyduklarında, ... yaklaşık 3.8 milyon yıllık süre zarfında birikmesi mümkün olmayacak miktarda farklılık ya da mutasyon olması gerektiğini gördüler.2

İnsan ve şempanzenin ortak bir evrimsel tarihe sahip olduğunu gösterecek fosiller bulunmadığı halde, evrimciler iki canlının sahip olduğu benzerlikleri kendi dogmatik inançları gereğince evrim ürünü varsayıp buna dair hikayeler ortaya koymaktadırlar. Konuşma yeteneği olmayan maymun benzeri bir canlının milyonlarca yıllık bir süreçte iki ayağı üzerinde doğrulduğu, tüylerini döktüğü, el ve ayaklarındaki kıvrımları kaybettiği, beyin hacminin üç misli büyüdüğü, konuşmayı öğrendiği ve nihayet artık evrimleşmeyeceğini ilan eden bir genetik uzmanına dönüştüğü iddiası sadece önyargı ve spekülasyona dayalı bir masaldan ibarettir.

Unutulmamalıdır ki, evrim teorisi maymun benzeri bir canlıdan insana hayali dönüşümde gerekli anatomik değişimlerin- ki bunların fosil kayıtlarında hiçbir izi olmadığını yukarıda belirtmiştik- tesadüflere dayalı mutasyonlarla ve şuurdan tamamen yoksun, kör doğa olaylarına bağlı bir süreçte ortaya çıktığını öne sürmektedir. Mutasyonlar, bir matbaa makinesinin baskı esnasında yaptığına benzer kopyalama hatalarıdır ve genlerdeki bilgiye etkileri olduğu zaman bu etki daima tahrip edici özelliktedir. Mutasyonların canlıları başka canlılara evrimleştirebileceği umuduyla onyıllar boyu gerçekleştirilen deneyler evrimcileri tam bir hüsrana uğratmış, mutasyonların canlılara yeni organ ve sistemler, hatta tek bir yeni protein dahi eklemedikleri ortaya çıkmıştır. (Mutasyonların evrimleştirici gücü olmadığına dair detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.)

Buna rağmen Vatan gazetesinin ve konuyla ilgili haberi yapan diğer yayınların ideolojik olarak hareket ettiği ve körükörüne Darwinist propagandayı sürdürmeye çalıştıkları görülmektedir. Vatan gazetesi bu doğrultudaki son haberinde, Jonesu dünyanın en ünlü genetik uzmanlarından birisi olarak tanıtmakta ve uzman görüşü aktararak bu anlatılanların doğru olduğu görünümü vermeye çalışmaktadır. Oysa Darwinizmi bir inanç ve ideoloji olarak benimsemiş olan Jonesun bir uzman genetikçi olması, Darwinizm lehinde sunduğu iddialarını bilimsel kılmamaktadır.

Bilimsel iddiaları, bilimsel olmayan iddialardan ayıran temel kriterler; tekrarlanabilir ve test edilebilir olmalarıdır. Örneğin yerçekimiyle ilgili deneylere girişen bir bilimadamı, objelerin kütlesiyle yerçekimi arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu laboratuvar ortamında gözlemleyebilir. Deney ortamında yapacağı düzenlemelerle, objenin yere düşme hızına etki eden faktörleri belirginleştirebilir. Böylelikle konuyla ilgili varsayımlarının gerçeklerle ne derece uyumlu olduğunu ortaya koyabilir. Bunun sonucunda elde ettiği sonuçlar diğer bilim adamlarınca aynı deney şartlarında tekrar edilebilir. Maymun benzeri bir canlının, ağaçlardan inerek bir süre sonra medeniyetler, hastaneler, devletler, üniversiteler, kütüphaneler, sendikalar, uzay istasyonları kuran insana dönüştüğü iddiasının ise ne tekrarlanabilir ne de test edilebilir bir yönü vardır. Fakat daha da önemlisi, henüz daha Darwinistlerin elinde iddianın ortaya atılması için gerekli olan altyapı, yani bu iddiaları delilendirmesi gereken ara fosiller yoktur. Nitekim, Jones da bu iddialarında bilimsel olarak elde ettiği kanıtlara değil, ideolojik olarak benimsediği dünya görüşünün gereklerine dayanmaktadır. Materyalizm, canlıların ve evrenin kökeni alanında bir Yaratıcıyı inkar etmeye çalıştığı ve doğayı kapalı bir sistem kabul ettiği için, Jones da materyalist inancın gereği herşeyin tesadüflerle ve kendiliğinden evrimleştiği yönünde hikayeler ortaya koymaktadır. Vatan gazetesi ve haberi yapan diğer yayın organları ise ortak dünya görüşüne sahip olduğu için Jonesun felsefeye dayalı masallarını bilim kisvesi altında okurlarına aktarıp onları yanıltmış olmaktadır.

Kaldı ki, Vatan gazetesi bu haberi yayınlamakla kendisiyle çelişmektedir. Örneğin, 1 Şubat 2006 tarihinde gazetede İnsanın fiziksel değişimi sürüyor mu? başlığıyla yayınlanan yazıda, Vatan gazetesi okurlarına şöyle demiştir:

Peki 75 bin yıl içinde onlarca farklı ırka ayrılan, yüzlerce kültür oluşturan insanoğlu küreselleşen 21"inci yüzyıl dünyasında gelişmeye devam mı ediyor? Bu sorunun cevabı tek kelimeyle, evet... Canlıların evrimleri bir süreç değil, doğa ve yaşam şartlarına bir ayak uydurmadır. Yani bedenin herhangi bir yerindeki veya tek bir gendeki değişim, canlının hayatta kalma olasılığını artıran bir sistemdir. (vurgu bize ait)

Görüldüğü gibi Vatan gazetesi uzak olmayan bir geçmişte İnsanın evrimi devam ediyor dediği halde bugün İnsanın evrimi artık durdu haberi yaparak kendi açısından çelişkili bir durum ortaya koymaktadır. Gerçekte ise bunların her ikisi de spekülasyondur. Darwinist yayınlar genellikle bir evrimci bilimadamı çıkıp insan evrimleşmeye devam ediyor dediğinde de derhal iddiayı Darwinizm uğruna sahiplenerek haber yapmaktadır, bir başka evrimci bilim adamı çıkıp insanın evrimi artık durdu dediğinde de aynı yöntemi izlemektedir. Anlaşılmaktadır ki, burada söz konusu yayınlar için belirleyici kriter kimin ne dediği veya bunun kanıtlarla ne denli desteklendiği değil, iddiaların Darwinizm adına ortaya konup konmadığıdır. Bunun ise bilim haberciliği değil, körükörüne propaganda olduğu açıktır.

Sonuç:

Darwinist medyada aralıklarla gündeme getirilen evrim hızlandı, evrim yavaşladı, evrim devam ediyor veya evrim artık durdu gibi iddialar Darwinizmin bilimdışı bir spekülasyon yumağı olduğunu göstermektedir. Çeşitli bahanelerle bilimadamlarını kullanarak kamuoyu nezdinde bilim ve evrim kavramlarını yanyana kullanarak propagandayı amaçlayan bu strateji, bilimin gerçekleri karşısında çökmeye mahkumdur. Türler arası dönüşüm iddiası; bilimin test edilebilirlik ve tekrarlanabilirlik kıstaslarını yerine getirmeyen, gözlemlenmemiş olan ve tümüyle bilimdışı bir iddiadır. Doğal seleksiyon ve mutasyonların hiçbir evrimleştirici gücü yoktur ve insanın fosil tarihi de maymunsu atalardan bir gelişim göstermemektedir. Söz konusu yayını yapan yayın organlarına Darwinizme verdikleri bilimdışı propaganda desteğine son vermelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde kendilerini kaçınılmaz olarak çelişkilerin ortasında bulmaya devam edeceklerdir.
 

Canlılar milyonlarca yıldır değişmiyor mu?

Sadece paleontolojinin (fosilbilim) değil, birçok bilim dalının gösterdiği gibi canlılar milyonlarca yıldır sürekli değişiyor. Değişen sadece canlılar değil, gezegenimiz tümden değişim halinde. Kıtalar hareket ediyor, depremler oluyor, yanardağlar patlıyor, magmalar çıkıyor; akarsular karaları aşındırıyor, okyanusların yüksek enerjili dev dalgaları kıyıları dövüyor, aşındırıyor; bunun sonucunda kıyılar değişiyor. Jeolojik zamanlardaki kayıtlara bakıyorsunuz, bir gün deniz olan yer, bir zaman sonra dağ olmuş; akarsular ovaları doldurmuş, bir fay geçmiş ovanın altında, kırılmış, ovada göl oluşturmuş vs. Dünya dinamiktir. Dünyanın jeolojik evrimi, canlılığın evrimiyle yan yana ve iç içe yürür. Biyolojik evrimde en büyük değişimleri sağlayanlar, kıtaların hareketleri ve coğrafi izolasyonlar gibi çevresel değişimlerdir. Bu dinamikliğin içinde, her şeyi hareketsiz kılarsanız; hiçbir şeyi anlayamazsınız. Bu hareketliliği zaman boyutu içinde düşünürseniz, o zaman değişimi anlamanız mümkün olabilir.

Örneğin, Hindistan'ın Asya Kıtası'na çarpmasıyla Himalaya Dağları 8850 m yükselmiştir, en yüksek bölümlerinde dahi, bugün hâlâ denizlerde yaşayan ya da yaşamları son bulmuş canlıların fosillerini bulabilirsiniz. Alp Dağları'nda da öyle. Anadolu'da da, Van ve Muş Bölgesi'nde de bir zamanlar buraların sularla kaplı olduğunu gösteren deniz canlılarının fosillerini bulursunuz. Dünyanın birtakım tektonik hareketleri sonucunda, bir zamanlar deniz olan dünya coğrafyasının bir bölümü kara haline gelmiş, bir kısmı da yükselmiştir ve fosiller de geçmiş jeolojik dönemlerin kayıtları olarak oralarda kalmıştır. Trakya ve Küçükçekmece'de gergedanın, mastodonun (filgiller), kılıç dişli kaplanın veya zürafa fosillerinin ne işi vardır? Bunların hepsi değişim, gelişim ve evrimin sonucu değil midir? DEVAMI : evrimteorisi.org
 
Üst Alt