Ideoloji

Merhaba

-Tek bir ilkeye yoğunlaşmış despotik İstencin dünyayı Zor ve Şiddet yoluyla değiştirme programıdır.
İdeolojinin Yurttaş Toplumunda yeri yoktur, çünkü özgür Yurttaşın kurtarılma gereksinimi yoktur.

- İdeoloji istenci ve Duyuncu tanımamasında ancak dünyanın despotik bilinç alanlarında bir Güç olabilir.
Nazizm Germanik İstenci ırk idealizmine yabanıllaştırdı.
Bolşevizm İstencin kendisini reddeden bir İstenç, bir kölelik İstenciydi.

Nazizm doğal İstencin, özsel olarak bir dürtünün anlatımıydı.
Bolşevizm küçük bir terör Partisinin bütün bir nüfusun İstencine ve Duyuncuna karşı sürekli savaşımıydı.
Birinciyi yenmek için bütün bir dünyanın erdemini seferber etmek gerekti.
İkincisi bir Tinin kendi ile çelişkisiydi, ve kendi içinde çökerek kendini yoketti.
 
Merhaba
-İdeoloji despotik bir kültür artığıdır. Entellektüalizm Felsefe ya da bilgi değildir. Yalnızca Us ile her durumda geçimsiz olan doxalar, kişisel görüşler ve realite ile ilgisiz planlar üretmenin ötesine geçemez. Ve bunları kitlelerin bilinçsiz, duyunçsuz, istençsiz realitelerinde yaşama geçirir.

-ideoloji Duyunç ve İstenç tanımaz, bütün bir insanlık adına insanlığın İnanç ve Mülkiyet haklarını yadsır, ve kendinde bunları kendi istenci altına alma hakkını görür. Yurttaş Toplumunu ortadan kaldırmayı, ve Yurttaşın İstenci olarak, evrensel-ussal İstenç olarak Devleti devirerek onu Partinin İstenci ile, gerçekte bireysel özencin diktatörlüğü ile değiştirmeyi ister.

- İdeoloji hiç kuşkusuz modern döneme özgüdür. Ama modern dönem içinden doğduğu kölelik kültürünün izlerini her boyutunda, entellektüel boyutunda da taşır. Modern dönem bir değişim süreci, bir Oluş sürecidir ki, kıpıları Özgürlük ve Köleliktir. Bu çelişkinin çözümü bütün bir Dünya Tarihinin Ereği, Uygarlıktır.

-İdeolojinin bireysel Duyuncu tanımaması Dini bir afyon olarak görmesinde ve yasaklamasında anlatım bulur. İstenci tanımaması ise İstencin dolaysız belirlenimi olarak Mülkiyet hakkını tanımamasında ve yasaklamasında anlatım bulur. Bu iki olumsuz belirlenim İdeolojinin kavramıdır.
 
Merhaba
-'İdea' ve 'Logos' kavramları doğal bilinçte 'ideanın bilimi' gibi bir tasarımı çağrıştırır.
'İdeanın bilimi' bu bilimin en iyisinden 'genel olarak ideanın' bilimi olduğunu anlatır.
Bu 'idea'nın hangi 'tikel' idea olduğunu bulmak gerekir.

-İdeolojik 'idea' Platonik İdea değil, ama sıradan 'idea,' herhangi bir düşünce, herhangi bir tasarımdır:
Örneğin toplum, ulus, ırk, halk, kapital, giderek devletin kendisi gibi 'düşünceler.'

Bu tasarımlar ilke yapılarak onların temelinde İstenç kendini tikel ideolojiler olarak belirler:
Toplumculuk, ulusalcılık, ırkçılık, halkçılık, devletçilik vb.

Buna göre, bütün bir törel varoluş bu tek ilkeye altgüdümlü kılınır;
bilim, sanat, felsefe, ahlak, din, istenç, duyunç vb.
nesnel Tinin bütünsel alanındaki dizgesel konumlarını yitirir,
despotik ilke tarafından yeniden değerlendirilirler.

Saltık Tin alanındaki değerler;
sanat, din ve felsefe soyut anlak ilkesinin yorumuna uyarlanırlar.
 
Üst Alt