İcra Müdürlüğü'ne İstihkak Başvurusu Dilekçe Örneği

İcra Müdürlüğü'ne İstihkak Başvurusu için örnek Dilekçe size fikir vermesi açısından yayınlıyoruz.

…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: …………………………………….


İSTİHKAK İDDİASINDA
BULUNAN : ………………………………… (TC NO: ……………………………..)
VEKİLİ : Av. ……………………………… (TC NO: ……………………………..)


KONU : …/…/2013 tarihli hacze karşı istihkak iddiamıza ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1- ../../2013 tarihinde bir icra takibinden dolayı, müvekkilimin adresinde haciz yapılmıştır. Yapılan bu hacze istihkak iddiasında bulunuyoruz. Şöyle ki ;
2- Müvekkil …………………………………………………………….. adresinde İkamet etmektedir. Bu nedenle dosya borçlusu kişinin yanlış adres beyanı ile müvekkilimin adresine gidilerek haciz işlemi yapılmıştır.
3- Müvekkilimin dosyanın tarafları ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Evinde bulunan ve haczedilen mallar da dahil olmak üzere tüm menkul mallar müvekkilime ait mallardır. Haczedilen bu mallar ile ilgili fatura ve diğer resmi kayıtlar muntazaman kayıt altına alınmıştır.
4- İşbu ikame olunan sebepler mucibince; istihkak iddiamızın kabulü ile buna göre işlem yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederiz.

İstihkak Talebinde Bulunanın
Vekili
Av. ………………………………..
 
Hacizde İstihkak Davası İcra Müdürlüğü Matbu Yazı Örneği

.TC
.......................... İcra Müdürlüğü​
Dosya No : ...........................

İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE

1-Alacaklının adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve yerleşim yerindeki adresi :

2-Borçlunun adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve yerleşim yerindeki adresi :

3-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

4-İstihkak beyan eden kişinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve yerleşim yerindeki adresi :

5-İstihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı :

6-İstihkak konusu malın neden ibaret olduğu :

İşbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren (3) gün içinde istihkak iddiasına karşı itiraz etmediğiniz takdirde İcra ve İflas Kanununun 96 ve 150/g maddeleri gereğince istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.

(İİK m.86, 96, 150/g)


..../..../.........
İcra Müdürü
Mühür ve imza​
 
Üst Alt