Hz. Aişe'nin sahabeye yönelttiği eleştiriler

Böyle bir eserin yazımı yedi asır;
yayımlanması da yedi asır gecikmiştir
Tercümesi ise altmış yıl geciken
bu eseri okumakta gecikmemek
gerektiğini düşünüyorum

Onun,
" Ev,Kadın ve Atta
uğursuzluk olduğunu bildiren
EbuHureyre’nin rivayet ettiği hadise
getirdiği düzeltme,
“EbuHureyre iyi ezberlememiş, o girdiğinde Rasulullah “Allah, Yahudileri kahrettin,şöyle derler: ‘Uğursuzluk üç şeydedir; evde, kadında ve atta…’ buyurmuş;
(Malik, 54, İsti’zan 22, ıı, 972; Buhari Cihad 47; Müslim, Selam 115-116; Nesai, Hayl 5; Ebu Davud Tıb 24 {3922]; Tirmizi, Edeb 58 [2824], Ahmed bin Hanbel, II, 8, 36)
Ama
O , hadisin başını işitememiş, sadece sonunu duymuştur
“Kur’an’ıEbu’l-Kasım’a indiren (Allah’a) yemin ederim ki o, böyle söylemiyordu
FakatAllah’ın Peygamberi şöyle buyurmuştu:
‘Cahiliye insanları şöyle derlerdi:Uğursuzluk; kadında, evde ve attadır’
[s35-36]

YineHz Aişe, verilen bazı fetvalara da karşı çıkmıştır
Gerek Abdullah bin Amr binel-As’ın, yıkanan hanımların saç bağlarını
çözmeleri gerektiğine dair fetvasınaitirazında,
“İbn Amr’a hayret doğrusu!?
Bari, bir de başlarını tıraş ettirmeyiemretseydi!?” derken;

gerekse,
“Köpek, eşek ve kadının namazı bozduğu”söylendiğinde,
“Bizi eşeklere ve köpeklere mi benzettiniz?
Biziköpeklerle ve eşeklerle bir mi gördünüz!?”
diye oldukça sert cevaplar vermiştir[s 46]

HzAişe’ye,
“Ey anneciğim, Muhammed (sav) Rabbini gördü mü?” dedim, o şu cevabıverdi:
“Söylediğin bu söz yüzünden saçlarım diken diken oldu
Sana her kim,‘Muhammed Rabbini gördü’ diye haber verirse, yalan söylemiştir
Çünkü YüceAllah,
“Gözler O’nu görmez, O gözleri görür O latif ve her şeydenhaberdardır”(En’am [6] 103) demektedir
Fakat o (sav),Cebrail’’i kendi suretinde iki kez görmüştür”
(Buhari,Tefsir 53, 65; Müslim, İman 1, 287)

Diğerbir rivayette ise Hz Aişe:
“Her kim ‘Muhammed (sav) Rabbini gördü’
diyeiddia ederse, Allah’a büyük iftira atmış olur” dedi
Ben, “Ey mü’minlerinannesi! Acele etme ve beni dinle!
Allah ‘Andolsun (Muhammed) onu apaçık ufuktagörmüştür’ (Tekvir [81] 23),
‘Andolsun (Muhammed) onu bir kez daha inerken görmüştür’ (Necm[53] 13)buyurmuyor mu?” dedim

Bunun üzerine o, şöyle cevap verdi:
“Bu ümmet içerisinde bunu Rasulullah’a ilk soran ben oldum ve o şöyle buyurdu:
‘O, ancak Cebrail idi Bu iki kerenin dışında onu yaratıldığı suretti görmedim
Onu, semadan inerken bütün büyüklüğüyle yer ile gök arasını kaplamış olarakgördüm’

Hz Aişe devamında,
“Sen Allah’ın şöyle buyurduğunu işitmedin mi:
‘Gözler O’nu görmez, O gözleri görür O latif ve her şeyden haberdardır’ (En’am[6] 103)
Yine sen, Allah’ın şöyle buyurduğunu işitmedin mi:
‘Allahbir insanla (karşılıklı) konuşmaz Ancak vahiyle yahut perde arkasındankonuşur,
yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder O yücedir,hakimdir” (Şura [42] 51
Hadis için bkzMüslim İman 1 [287]; Ahmed bin Hanbel, Müsned, VI, 49; Tirmizi, Tefsir 46[3068])
[s68-69]

Hakim’inMustedrek’inde naklettiği bir habere göre, Hz Aişe’ye mut’a nikahı sorulunca,
“Sizinle benim aramda Allah’ın kitabı esastır” demiş ve şu ayeti okumuştur:
“O(mümi)nler ki, ırzlarını korurlar Ancak eşleri yahut sahibi olduklarıcariyeleri bunun dışındadır
ve bunlar yüzünden kötülenmezler”
(Mü’minun[23] 5-6)
Artık her kim Allah’ın kendisine verdiği eş veya caridenöteye (başkalarına) giderse, haddi aşmış olur”

Hakim sonra şöyle demiştir: “
Bu haber, Buhari ve Müslim’in şartlarına uygun olduğuhalde nakletmemişlerdir
([Mahbubi el-Fadl binAbdulcabbar-Ali bin El Husyn bin Şakik-Nafi bin Ömer el-Cehmi-Abdullah binUbeydullah bin Ebi Muleyke’den] Hakim, Mustedrek, II, 305)
[s85]

Bedruddin ez-Zerkeşi,- Hz Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler
(El-İcabe liİradi Ma’stedrekethu ‘Aişe ‘ala’s-Sahabe),
Yayına Hazırlayan: Dr BünyaminErkul, Kitabiyat Yay, Ankara 2007
 
Üst Alt