Hilafet mi dediniz?

HİLAFET Mİ DEDİNİZ?
Mehmet Necati GÜNGÖR

Günümüzün Osmanlıcıları, Büyük Atatürkü Halifeliği kaldırdığı için suçlarlar.
Şeriat dedikleri, Kuran ve sünnetten çıkarılan hükümlerdir.
Cumhuriyetin hedefi ise dini vicdanlara bırakıp, devleti seküler düzlemde, modern hukuka göre düzenlemektir.
Yani, kısca; din ile devlet işlerini ayrı tutmaktır.
O günün anlayışına göre hasas bir konudur.
Tarih: 3 Mart 1340. (1924)
Henüz takvim inkılâbı yapılmamıştır.
Hicri takvimden milâdi takvime geçilmemiştir.
Adliye Vekili (O günkü söylenişle Adalet Bakanı) Seyyit Bey Kürsüye gelir.
Uzun bir konuşma yapar.
Özetle der ki:
Hilafet meselesi dini olmaktan ziyade dünyevi bir meseledir.
Mesalih-i amme, yani milletin hukuku cümlesindendir.
İtikata taalluk eden bir yanı yoktur.
Vakıa, itikadiyata dair teklif olunan asarı İslâmiyede (İslâmi eserler) dahi bu meseleden uzun uzadıya bahs olunuyor. Fakat bu, hilafet meselesinin akaidi İslamiyeden madun (daha aşağıda) olduğu için değil, belki bu mesele etrafında sonradan hasıl olan bir takım hurafat ve efkârı batılayı (batıl inançlar) iptal içindir. Bu noktayı ulemayı İslam (İslam alimleri) kitaplarında sarahaten beyan ederler.
Sonra devam eder: (Meclis zabıtlarından orijinal haliyle)
Efendimiz irtihali nebevilerinde Ashabı Kiram Hazeratına bu Hilafet meselesini izah etmemişlerdir. Şiddetli bir hararet içinde irtihal etmişlerdi. Bir aralık bana kalem kağıt getiriniz, size bazı vesayada (vasiyet) bulunmak isterim demişlerdir. Bazı ashap derhal kalem kağıt getirmek istedilerse de Hazreti Ömer mani oldu. Şiddetli hararetten sayıklıyor dedi. Bize Kitabullah kâfidir, demişti. Bunun üzerine biraz gürültü oldu. Hazreti Peygamber, gürültü etmeyin, dışarı çıkın, beni yalnız bırakın buyurdular. Ondan sonra şıkkı şifa etmediler. Zannedersem o gün veya ertesi günü vefat ettiler.

Muhterem efendiler, asıl kanunu din olan Kuran-ı Kerime müracaat ederseniz görürsünüz ki, bizim şekli Hilafet hakkında yani İslam Hilafeti hakkında hiçbir ayeti kerime yoktur.
Günümüz yazı şekliyle 23 sayfa tutan bir konuşmadır.
Seyit Bey, alim seviyesinde bir bakandır. Bu konuda yetkin ve bilgili bir şahsiyettir.
O oturumda Meclis nefes almadan kendisini dinlemiş, itiraz eden bir kişi bile çıkmamıştır.
Sonrasında yapılan oylamada Hilafetin kaldırılması ittifakla kabul edilmiştir.
Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirelin talimatı üzerine Meclis zabıtlarından çıkarıp kendilerine takdim ettiğim bir konuşmadır. Çok önemli bilgiler vardır. Baştan sona okunması gerekir.
Hilafet, hilafet diyorlar da, Halifenin birinci dünya savaşında çıkardığı cihad çağrısına hiçbir İslam ülkesinin uymadığını, bilakis bizi arkadan hançerleyen unsurlar olduğunu unutuyorlar.
Akıl nisyan ile malûl olsa da tarih unutmaz ve affetmez.
 
ResulUllah sallAllahü aleyhi ve sellem için sayıklıyor diyenlerin fikirleri bunlar. ResuUllah sayıklamaz her dediği kesindir. Zira solcular içinde bir zümre var ki yarı sosyalist ve Rus yanlısı ağızla bir takım sağ görüşü kabul ederken İslam ve milli bir takım unsurlara saldırıyorlar. Mesela İslama saygılıyız diye konuşurarken Turgut Özal a Adnan Menderes e sebepsiz laf ederler.

Kur'an hilafeti yazmıyormuş. Kimsenin ev adresini de yazmaz Kur'an ama herkes evinin yolunu bulur. Kur'an "...elini ayağını çapraz kesin" yazıyor. Kim kesildi bu zamana kadar? İşlerine gelirse millettin kalbindeki Kur'an duygusunu kullanıyorlar işlerine gelmezse lanetliyorlar. Bir de çıkıp dini siyasete alet etmeyin demezler mi.............
 
Son düzenleme:
Osmanlı cihad ilan ettiğinde çeşitli milletlerin mücahitleri savaştılar. Nasıl cihad çağrısına katılmamış olsunlar? Ancak katıldıkları cihad Türkiyede değildi Osmanlı 30 Türkiye boyutlarına ulaşmış bir devlettir. Mücahitler dağıldı dört bir yana...

Bir de hilafetin iptali iddiası çok enteresandır. Bilinen o ki; Mustafa Kemal hilafeti iptal ettirmedi. Her yıl ayrı bir müslüman devlet tarafından temsl edilsin istedi. Tabi solun M.Kemal i ile bizimki arasında fark olduğundan kimin dediğine inanmak gerek ayrı bir mesele... Hatırladığım kadarıyla "hilafet TBMM bünyesinde mündemiçtir" şeklinde karara bağlandı ve hala hilafet bu karar ile sabittir. Ama uygulaması olmamış bir karar...
 
Son düzenleme:

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt