Herkes eşit yaratıldığına göre,imanı ve küfürü seçenler fakı ne(güzel-çirkin?)

Annen eline bir ateş parçası değse kendi canında, ciğerinde o acıyı hissetmez mi ? Merh

Mirac'da Peygamber (asv) ile Allah-u Zülcelal'ın konuşmasından ;

-Habibim karşıda ki okyanusu görüyormusun ?
-Görüyorum Ya Rabbi.
-Peki adayı görüyor musun?
-Görüyorum Ya Rabbi.
-Peki Adanın üzerinde ki ağacı görüyor musun ?
-Görüyorum Ya Rabbi.
-Ağacın üzerindeki Kuşu ?
-Görüyorum Ya Rabbi.
-Kuşun ağzında ki yemi ?
-Görüyorum Ya Rabbi.
-İşte Ümmetinin günahları o kuşun ağzında ki yem gibi. Rahmetim ise okyanus gibidir. O yem okyanusa düşse okyanusdan ne eksiltebilir ?

Mirac'da Peygamber (asv) ile Allah-u Zülcelal'ın konuşmasından ;

Şu yukarda yazdıklarının delili nedir....? Ben ilk defa duyuyorum... Eğer bu cümleler doğru ise, ya bir ayet, ya hadis ile delili olmalıdır...!!!!

Merak ettim ALLAH C.C ile RESULU S.A.S konuşur iken oradamıydınız şahit misiniz...?

Yada bu konuşma olmuştur diye RESULULLAH S.A.S sahabilerine mi anlatmıştır.. ? (Hadis olması lazım bu durumda...)

böyle TASAVVUF SAÇMALIKLARI ile insanlara yanlış bilgi vermeyin...!!! Eğer ayet yada hadis var ise bizede söyleyin... Çünkü ilk defa duyuyorum, bizde tabi olalım....Yoksa ALLAH C.C ve RESULU S.A.S böyle konuştular diye bilmediğiniz bir konu hakkında şahit olmadığınız şeyleri olmuş gibi söylemeyin...

Söylemeyinki İSLAM' a zarar vermeyin... ALLAH C.C dan korkun...

Ne demek yani

Mirac'da Peygamber (asv) ile Allah-u Zülcelal'ın konuşmasından ;

SuphanALLAH...
 
[56] Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi

Yaratılış gayesinde eşitiz....

[13] Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi


Burda da kullar arasında ki eşitliğin ancak TAKVA ile değiştiğini görüyoruz...
 
Tamam doğru, Allah,saraylar mal mülk herşeyi vereceğini vaatetti. buna rağmen insanlar neden yoldan saptı. Mesela Firavun. Firavunun o kadar malı mülkü olmasına rağmen neden vazgeçmedi. Malı mülkü sevmiyormuydu? Seviyordu.

Bismillah-ir Rahman-ir Rahim...

"Gerçekten kâfir olanları inzâr etsen de etmesen de (azap ile korkutsan da korkutmasan da) müsâvidir. Çünkü onlar iman etmezler." (2/Bakara, 6)

Küfür; Anlam ve Mâhiyeti

Küfür, “ke-fe-ra” fiil kökünden masdar olup, lügatta ‘bir şeyi örtmek’ demektir. Bu anlamıyla tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen çiftçiye küffar denildiği gibi, kılıcı örttüğü için kınına, karanlığı örttüğü için geceye, yıldızları örttüğü için buluta da kâfir denir. Bazı ibadetler ve tevbe de bir takım günahları örttüğü için bunlara da keffare(t) denilmiştir. Kâfir kişi de Allah'ın varlığını, ayetlerini, nimetlerini veya hükümlerini görmezlikten, bilmezlikten gelip inkâra gittiğinden bu ismi almıştır.


Bu kısa kelime anlamı açıklamasından sonra gelgelelim asıl konumuza...;

Kur'an'da Küfür Kavramı (Nankörlük ve İnkâr)

“Küfür” kelimesi ve türevleri Kur’an’da 550 civarında yerde geçmektedir. Kur’an, imana yüklediği tüm anlamların zıtlarını küfür kelimesine yüklemiştir. Zaten küfür de, bir inançtır; olumsuz bir inanç. Göğüsler iman için açıldığı gibi, küfür için de açılır (16/Nahl, 106). Kur’an’a göre, küfrün en sık belirişi insanın nimetleri inkârı, yani nankörlüğüdür. Allah, insanların yaratıcısı, onları rızıklandıran, onlara sayısız nimet veren, yaşatan... bir ilah ve rabb’dır ki, en küçük bir iyilikte bulunana teşekkür edildiği gibi, nimetleri karşısında Allah'a da şükretmek gerekir.

“Beni zikredin, ben de sizi anayım; bana şükür edin; küfr (nankörlük) etmeyin.” (2/Bakara, 152)


Allah'a şükretmek, sahip olunan nimetlerin yalnızca O’ndan olduğunu kalpten kabul etmek olduğu gibi, bu kabulü de gerek sözlü, gerek fiilî amellerle göstermektir. Fakat insan, unutkan ve haksızlığa eğilimli, aynı zamanda iyilikleri kendinden, kötülükleri başkasından bilen bir niteliğe sahip olduğundan iki durumda sahip olduğu nimetlerin Allah’tan olduğu gerçeğini gizlemeğe kalkışır. Bu iki durumdan biri ve en çok görüleni; aşırı nimetler, zenginlik, mal, evlat ve refah içinde yüzme; diğeri ise darlık ve sıkıntı içinde bulunmadır. Bunlardan birincisi şükretmemenin en önemli nedenidir ve bu yüzdendir ki, kâfirler daha çok zenginler içinden çıkar. Çünkü onlar, zenginliklerinin ve içinde bulundukları refah durumunun sona ermeyeceği, bunun kendi kazançları olup akıl ve becerilerinden kaynaklandığını zannederler

“İnsanlar (küfr üzerinde) tek bir ümmet olmayacak olsalardı Rahman’ı küfr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdivenler yapardık. Ve, evlerine kapılar ve üzerlerine yaslanacakları koltuklar, kanapeler ve nice süsler. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise Rabbi'nin katında müttakiler içindir.” (43/Zuhruf, 33-35)

“Karun, Musa’nın kavmindendi. Onlara karşı bağy etti. Biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki, onun anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki: ‘Şımarma, Allah şımaranları sevmez...’ ‘Bu, bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi’ dedi.” (28/Kasas, 76, 78, 81) (ve bkz. 18/Kehf, 32-37)

İnsan, bazan darlık ve sıkıntı anında da küfrde bulunur:

“İnsana Kendimiz’den bir rahmet tattırsak onunla sevinir. Ellerinin öne sürdüğünden dolayı kendilerine bir kötülük dokunsa, muhakkak insan çok küfredici (olur).” (26/Şuarâ, 48)

İşte, gerek sıkıntı ve darlık, gerekse bolluk ve ferah anında tiksindirici bir istiğna ve şımarıklıkla veya umutsuzlukla insan Allah'a karşı kâfir kesilir. Demek ki, küfrün temelinde, aynı şirkte olduğu gibi bir bakıma nefse tapınma, bencillik ve istiğna vardır ve küfr Allah’ı hakkıyla tanımamak, O’nun verdiği nimetlerin O’ndan olduğu gerçeğini sözle, davranışla ve kalben örtmek, gizlemektir.

Sözgelimi, insan fizikî yapısını beğenir ve ‘şükredeyim diye Allah beni güzel yarattı’ demez; ‘ne kadar güzelim!’ der ve insanlar karşısında güzelliğiyle övünür. Sahip olduğu yetenek ve becerilerin bütünüyle Allah’tan olduğunu unutur, insanların içine çıkıp ‘şunu şöyle yaptım, şu kadar kabiliyetliyim’ der; fakat ‘Allah, bana bu beceri ve yetenekleri vermiş, o halde bunları verene teşekküren O’nun yolunda kullanayım’ diye düşünmez.

Hz. Süleyman gibi

“Bu, Rabbimin fazlındandır; şükür mü edeceğim, yoksa küfr mü, diye beni denemek için. Kim şükrederse kendisi için şükreder; kim de küfrederse muhakkkak Rabbim müstağnidir, çok kerem sahibidir.” (27/Neml, 40)

demesi ve bunun bilinciyle hareket etmesi gerekirken


Karun gibi

‘bu bana bilgimden dolayı verildi’ der,

hele bir de güç ve kuvveti varsa insanlar üzerinde bağy eder ve tam bir tağut kesilir. İnsan, bu şekildeki küfrüne haset, hırs, kibir gibi olumsuz nitelikler de ekleyince, artık Allah düşüncesini zihninden atmaya, O’nu evrende hüküm sahibi görmemeye ve yok saymaya kadar gider.

Sonuç......


"Gerçek şu ki, kâfir olanları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır." (2/Bakara, 6-7).

“Andolsun, elçilerimiz onlara açık deliller getirmişlerdir. Fakat, önceden yalanladıklarından ötürü inanmaya yanaşmadılar. Allah, kâfirlerin kalplerini işte böyle mühürler.” (7/A’râf, 101).

“Kalpleri vardır, ama onlarla gerçeği kavramazlar; gözleri vardır, fakat onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hayvanlar gibidir onlar, hatta daha da sapık/yoldan çıkmış...” (7/A’râf, 179).

“Allah katında bütün hayvanların en şerlisi, akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.” (8/Enfâl, 22)
 
[56] Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi

Yaratılış gayesinde eşitiz....

[13] Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi


Burda da kullar arasında ki eşitliğin ancak TAKVA ile değiştiğini görüyoruz...

Bende buna benzer şeyi söyleyecektim.
 
Üst Alt