4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümlerinin bulunduğu 18-21. maddeleri, ülkede bulunan tüm işçileri kapsama almıyor.

Buna göre iş güvencesi kaps***** girmeyen işçiler şunlar:
* 29 veya daha az sayıda işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar (İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerine sahip olması durumunda, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir),
* Tarım işlerinden sayılan ve 50’den az işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışanlar,
* İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma yetkisi bulunan işveren vekili niteliğindeki işçiler,
* Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler,
* Aynı işyerinde sürekli veya kesintilerle ya da aynı işverene bağlı işyerlerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler,
* İşletmelerde beceri eğitimi gören 3308 sayılı yasa kapsamındaki öğrenciler,
* Stajyer öğrenciler.
 
Üst Alt