Ham Petrol Fraksiyonlarının Biyolojik Bozunma Sonrası Fizikokimyasal Özelliklerinin

Ham Petrol Fraksiyonlarının Biyolojik Bozunma Sonrası Fizikokimyasal Özelliklerinin Değişimi-The Change of Physicochemical Features After the Biodegradation of Crude Oil Fractions
Petrol fraksiyonları kimya, enerji ve endüstrinin pek çok alanında kullanılan önemli bir ham maddedir. Ham petrolün biyolojik olarak kimyasal yapılarının değişimi doğada mümkündür. Petrolün oluşumuna ve bozunmasına neden olan bakteriler, kimyasal yapısında önemli rol oynarlar. Bu nedenle ham petrol fraksiyonlarının hem kimyasal yapısı hem de termofiziksel özellikleri oldukça önemlidir.
Çalışmamızın amacı, petrol fraksiyonlarının bakterilerle etkileştirilip biyolojik bozunmasının incelenmesi ve bu değişimlerin petrolün fiziksel ve kimyasal özelliklerini nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. 4 farklı petrol numunesi ve biyodizel numunesi ile bakterilerin 4 haftalık inkübasyonu sonunda yapılan kimyasal analizler, petrol fraksiyonlarının yapısında, özellikle n-parafinlerde, değişiklikler olduğunu göstermiştir. Petrolün yapısındaki bu değişim, petrolün viskozite, yoğunluk ve kırılma indisi incelendiğinde de görülmektedir.
Dizel ve motor yağlarının kimyasal yapı analizleri GC-FID ile incelenmiştir. Daha hafif petrol fraksiyonu olan dizelde n-parafinlerin bozunma yüzdesinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Dizel numunesindeki viskozite, yoğunluk ve kırılma indisi inkübasyon periyodu süresince artarken, diğer numunelerde azalmaktadır. 28 günlük inkübasyon periyodu süresince dizelde %26 oranında parafin miktarında azalma gözlenmiştir. Kimyasal yapıdaki bu değişim, viskozite değerini yaklaşık %3 arttırmaktadır. Motor yağlarında ise parafin oranı %0.54-%14.6 arasında azalırken, viskozite ortalama %0.5'den daha az azalmaktadır. Dizel numunesindeki düşük molekül kütleli n-parafinlerin parçalanması ile aromatik yapıların dizel içindeki miktarı arttığından viskozite ve yoğunluk değerlerinde artış olduğu görülmektedir. Motor yağlarında ise daha yüksek molekül kütleli n-parafinler bulunmaktadır. Bu nedenle biyolojik bozunmaya karşı daha dirençlidirler. Dizele göre n-parafin oranı daha az olduğundan motor yağlarının viskozitesi azalmaktadır. Literatürde yer alan bu tarz çalışmalar incelendiğinde, viskozite, yoğunluk ve kırılma indisi deney ölçümlerinin biyolojik bozunma sırasında incelenmediği gözlenmektedir. Bu nedenle çalışmada hem kimyasal yapı, hem de termofiziksel özellikler bir arada incelendiğinden literatüre katkı sağlamaktadır.
Elde edilen termofiziksel ve kimyasal analiz sonuçları bir arada değerlendirildiğinde, petrol atık ve kirliliklerinin temizlenmesinde ve çevresel zararlarının azaltılmasında bakterilerden faydalanılmasının gerekli olduğu bu tez çalışması ile vurgulanmıştır.

Petroleum fractions that are used in lots of area of chemistry, energy and industry are very important raw material. Biological change of chemical structures of crude oil is possible in nature. Bacteria that cause the formation of petroleum and its degradation have an important value in its chemical structure. Therefore, both the chemical structure and the thermophysical features of the crude oil fractions are so important.

The main objective of our work was to investigate the biodegradation of petroleum fractions with being activated with bacteria and defining how these changes effect its physical and chemical features. Chemical analyses after the four weeks incubation period with four different petroleum samples and a biodiesel sample and bacteria show that there are changes in petroleum's structure and especially in n-parafines. These changes in petroleum's structure are also observed when the viscosity, density and refractive index of oil are investigated.

The chemical structure analyses of diesel and lubricate oils are observed with GC-FID. It is found that in diesel, the lighter petroleum fraction, the degradation percentage of n-parafines is higher. While the viscosity, density and refractive index in diesel sample was increasing during the incubation period, they were decreasing in the other samples. During the 28 days of incubation period, in diesel 26% decreasing is observed in n-parafin amount. This change in chemical structure increases the the viscosity value about 3%. However, while in lubricate oils the parafin value decreases in 0,54%-14,6%, it decreases about more than 0,5%. With the low molecular weight n-parafines in diesel sample were degraded, the aromatic structures in diesel were incresed and the increasing in the values of viscosity and density were also observed. However there are higher molecular weight n-parafines in lubricate oils. Therefore, they are more resistant to biodegradation. In contrast to diesel, since the n-parafin rate is less, the viscosity of lubricate oils increases. When this kind of studies in the literature were investigated, the experimental measurements of viscosity, density and refractive index were not seemed to be investigated in biodegradation period. Therefore, since both chemical structure and thermophysical structure were investigated simultaneously, it provides supplement to the literature.
When defined thermophysical and chemical analysis results were evaluated together, in cleaning of petroleum pollutions and in decreasing of environmental damages, the necessity of profiting by bacteria were stressed in this work.

İÇİNDEKİLERi
ÖZETiii
ABSTRACTiv
TEŞEKKÜRv
SİMGELER DİZİNİvi
ŞEKİLLER DİZİNİvii
ÇİZELGELER DİZİNİix
1.GİRİŞ1
1.1.Kuramsal Temeller2
1.1.1. Petrol2
1.1.1.1. Petrolün Tarihçesi3
1.1.1.2. Petrolün Oluşumu4
1.1.1.3. Ham Petrolden Damıtma Yoluyla Elde Edilen Bileşenler8
1.1.1.4. Petrolün Kimyasal Özellikleri9
1.1.1.5. Petrolün Fiziksel Özellikleri18
1.2.Petrolün Biyolojik Bozunması26
1.2.1.Mikroorganizmalar26
1.2.1.1. Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri26
1.2.1.2. Petrolün Biyolojik Bozunmasında Mikroorganizmaların Rolü27
1.2.1.3. Petrol Bileşiklerinin Mikrobiyal Bozunması ve Dönüşümü29
1.2.2.Petrolün Değişimi31
1.2.2.1. Petrolün Kimyasal Değişimi33
1.2.3.Biyolojik Bozunmaya Etki Eden Faktörler 34
1.2.3.1. Petrolün Kimyasal Yapısı34
1.2.3.2. Hidrokarbonların Konsantrasyonu 35
1.2.3.3. Biyolojik Bozunma Hızı 35
1.2.3.4. Besleyici Tuzlar36
1.2.3.5. Çevresel Faktörler 36
2. KAYNAK BİLGİSİ39
3. MATERYAL ve METOT47
3.1. Kullanılan Kimyasallar ve Malzemeler47
3.2. Deneysel Metotlar
3.2.1. Petrol Numunelerinin Bakterilerle İnkübasyonu48
3.2.2. Saf Hidrokarbonların ve Petrol Numunelerinin Viskozite ve Yoğunluk
Ölçümleri48
3.2.2.1. Saf Hidrokarbonların ve Petrol Numunelerinin Viskozite ve Yoğunluklarının
Belirlenmesi50
3.2.3. Petrol Numunelerinin Refraktometrik Yöntemle Kırılma İndisi Ölçümleri.... 50 3.2.3.1. Refraktometre ile Petrol Numunelerinin Kırılma İndislerinin Belirlenmesi. 51
3.2.4. Petrol Numunelerinin Gaz Kromatografi Cihazı ile Kimyasal Yapı Analizi52
3.2.4.1. GazKromatografi Cihazının Çalışma Şartları52
3.2.4.1. Petrol Numunelerinin Kimyasal Yapısının Gaz Kromatografi Cihazı ile
Belirlenmesi 53
4.BULGULAR55
4.1. Viskozite ve Yoğunluk Ön Ölçümleri 55
4.2. Petrol Numuneleri ile Viskozite ve Yoğunluk Ölçümleri58
4.3. Petrol Numuneleri ile Kırılma İndisi Ölçümleri69
4.4. Petrol Numunelerinin Kimyasal Yapı Analizleri72
4.5. Biyodizel Numunesinin Kimyasal Yapı Analizlerinin Tayini78
5. TARTIŞMA ve SONUÇ81
6. KAYNAKLAR 83
7.ÖZGEÇMİŞ88

Ayşenur UYSAL
Yüksek Lisans Tezi KİMYA ANABİLİM DALI ISPARTA, 2006 T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 
Üst Alt