Haczi kaldırmak için ne kadar ödeme yapmam gerekir?

Haczedilen malları üzerindeki haciz işlemini kaldırıp onları geri almak istiyorum , bunun için ne kadar bir ödeme yapmam gerekiyor?

Yasaya göre mallar üzerindeki haciz kaldırmak için neler yapılması gerekiyor?

NE KADARLIK ÖDEME YAPILIRSA HACİZ KALDIRILIR?

Kanuna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.

1. Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması.

2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).

3. Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.

4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

Buna göre; haczedilen malın yüzde 10 fazlasıyla birlikte ödenmesi halinde haciz işlemi kaldırılır. Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez.
 
Üst Alt