Haciz kaldırma dilekçe örnekleri

haciz kaldırma ne kadar sürer , 106-110 göre haciz kaldırma talebi , harçsız haciz kaldırma , tapu üzerindeki haciz kaç günde kalkar , banka haciz kaldırma talebi , icra nasıl kaldırılır , e haciz kaldırma 2019

İcra müdürlüğü, bu hususta talep olmadıkça, icra dosyasından konulan hacizlerin kaldırılması (fekkedilmesi) için resen işlem yapmaz.

Borçlunun, icra dosyasındaki hacizlerin fekkini talep edebilmesi için, dosyadaki hacizlerin düşmüş olması gerekir. Haciz, menkullerde 6 ay, gayrimenkullerde bir yıl içinde satış talep edilmediği ve satış avansı yatırılmadığı durumlarda düşer.

HACZİ KALDIRMAK İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE......................................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya Esas No: .../…

HACZİN KALDIRILMASI
TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU : Adı ve Soyadı,............... (T.C. Kimlik No).................
ADRESİ :.............................................................................

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı boçlusu bulunduğum dosyanız ile ...........ili,........ ilçesi .........Mahalle ,.........Caddesi ,...... pafta ,......ada, ........parselde kayıtlı taşınmazım üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER :
1-İcra dosyası
2- Ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri belirtilen....ili,....ilçesi,....Mahallesi,...Caddesi,...Pafta,...Ada,...Parsel de kayıtlı gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek .....Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini,dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2019

Borçlu, Talepte bulunan
Adı ve Soyadı
İmza
 
ÖRNEK HACİZ KALDIRMA DİLEKÇESİ


................. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2014/……. E.


Borçlu ………………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Avcılar İlçesi Denizköşkler Mah. 3687 Ada 4 Parselde kain 4 nolu bağımsız bölüm üzerine ../../........ tarih ve ........ yevmiye no ile konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş olduğundan, haczin fekki için Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ederim. .../.../2019

Borçlu Talepte bulunan
Adı ve Soyadı
İmza
 
Üst Alt