Ezoterizme Göre Aslan Neyin Sembolüdür?

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci

Ezoterizme Göre Aslan Neyin Sembolüdür?

Eski uygarlıkların mitolojilerinde ve geleneklerinde sık¬lıkla kullanılmış olan "Aslan Sembolü" öncelikle güç ve ce¬saretin sembolü olarak karşımıza çıkar. Bu anlamı bugün için de kullanılmaktadır. Ancak ezoterizmdeki anlamı çok farklı¬dır. Ezoterik olarak birbiri içine gizlenmiş birden fazla anla¬ma sahiptir. En gene! manasıyla, "İlâhi İrade "yi sembolize eder. Ancak hepsi bununla kısıtlı değildir.

Biraz daha ayrıntıya girelim...

"Aslan Sembolü" hemen hemen her yerde "Güneş Sem¬bolü" ile birlikte kullanılmıştır. Bunu Aslan heykellerinin ya da resimlerinin üzerlerine işlenmiş yıldızlardan anlamak
mümkündür.

Birbirlerinden hayli uzak bölgelerde varlığını sürdüren farklı inisiyatik kültürlere ait aslan sembollerinin yıldızlarla süslenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin Mısır ve Mitra Kültleri'nde önemli bir yer tutan aslan sembollerinde de du¬rum aynıdır. (Bkz: Şeki l A ve Şeki l B)

Şekil A'daki Mısır Kültürü'ne ait îkiz Aslanlar'ın üstleri yıldızlarla süslenmiş durumdadır. İki aslanın tam ortasında bu¬lunan güneş kursu soldan ve sağdan iki yarım yay çizerek as¬lanların sırtlarına yaslanmıştır.

Şekil B'deki Mitra înisiyasyonu'na ait Nemrut Dağı hey¬kellerinden olan aslan sembolü de aynı temaları içerir.

Pano23-1.jpg

Her iki aslan sembolünde de ortak tema yıldızlardır. Yani Güneşler...

Mitra İnisiyasyonu'na ait aslan sembolünün en üst kıs¬mında bulunan üç yıldızın diğerlerinden daha ayrıcalıklı olarak çizilmiş olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu üç yıl¬dızın hem diğerlerinden daha büyük olarak çizilmiş olduğunu hem de diğerlerine oranla daha fazla ışın saçmakta olduğu gö-rülmektedir.

Bu yıldızlar üçlü bir yıldız olan Sirius A, Sirius B ve Sirius C'nin sembolleridir. Ayrıca kabartmada tüm bu konuları birbirleriyle baglantılandıran bir başka sembol daha vardır. Bu da aslanın göğsüne yerleştirilmiş olan yay sembolüdür.

Yay'ın, Ezoterizm'de göklerin hakimiyetinin sembolü ol¬duğu hatırlanacak olursa sembollerin ne kadar birbirleriyle uyum içinde kullanılmış olduğu sanırım çok daha iyi anlaşıla¬caktır.

Astrolojik bir işaret olarak Aslan

Bilindiği üzere "Ezoterik Dünya Tarihi" Tufan'dan son¬raki bizim devremizin başlangıcı olarak M.Ö. 10.950 tarihini göstermektedir. Atlantis'in tarih sahnesinden silindiği bu ta¬rih, "Astrolojik Çağlar"da "Aslan Burcu'na denk gelmekte¬dir.

İşte Sfenks'in aslan vücudu aynı zamanda bu anıyı da gü¬nümüze taşımaktadır. Yani hem Atlantis'in batışını hem de bi¬zim devremizin başlangıcını bu şekilde üstü kapalı bir şekilde dile getirmektedir.

Peki ama vücudu aslan olan bu mimari yapının başı ne¬den aslan değil de bir insan başı şeklindedir?

Günümüze bir kehanet

Sfenks'in başının insan, vücudunun ise aslan olması önce¬likle bir dönüşümün sembolüdür. Vücudu farklı, başı farklı canlılar mitolojik bir anlatım üs¬lubu olarak çeşitli ulusların efsanelerinde yer almıştır. Deniz kızı bunlardan biridir. Dönüşümden kasıt burada insanla aslan arasındadır.

Bu dönüşümü Ezoterizm "insanlaşan aslanlar" olarak tanımlar. Yani bilgelikten uzaklaşan bizim devremizin insan¬ları burada anlatılmak istenmektedir. Daha önceki yayınları¬mızda ayrıntılarıyla üzerinde durduğumuz, insanlığın aşağıya inişi bu sembolün içinde gizlenmiş durumdadır. Sfens bu ha¬liyle bizim devremizin hemen başında henüz bu dönüşümün ilk başlangıcını ifade eder. Yani henüz sırların tamamen unutulmadığı dönemi.
Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
B

bursali68

Ziyaretci
Ancak sembolün içindeki gizli mesaj bununla kısıtlı de¬ğildir. Başının insan fakat vücudunun aslan olması iki ayrı anla¬ma sahiptir. Burada hem geçmişe hem de geleceğe ait bir me¬saj gizlidir. Bir zamanlar aslanla sembolize edilen bilgeliğin bir gün yeniden dünya üzerinde yaşanacağı yani "insanların aslanlaşacağı" da burada anlatılmak istenmektedir.

Bu özelliğiyle geleceğe ait bir kehaneti de gündeme ge¬tirmektedir. Sfenks binlerce yıl öncesinin hem bir anısını, hem de binlerce yıl öncesinin bir kehanetini günümüze kadar ses¬siz bir şekilde taşımıştır. Sfenks bu kehanetinde şu sözleri fısıldamaktadır:

Bir zamanlar kaybolan bilgelik bir gün yeniden ortaya çıkacak ve insanlar aslalaşacaktır.

İnsanlığın fiziksel ve ruhsal açıdan aşamalı olarak aşağı¬ya iniş sürecinin belli bir noktada dip yaptıktan sonra yeniden bir tırmanışa geçeceğini ve bunun da Kova Çağı'nda meyda¬na geleceğini söyleyen ezoterik kayıtlarla, tüm bu anlattıkla¬rımız birebir örtüşmektedir. Astrolojik Çağlar'ı gösteren çi¬zelgemize bakarsanız, Aslan Çağı'nm tam karşıtı olan çağın Kova Çağı olduğunu derhal farkedersiniz. Eski gelenekler bu geçişin tam tarihi olarak 2012 yılını vermektedir. Aynı tarihe bu çizelgede de ulaşılmaktadır.

Bu tarihle ilgili birçok kehanet vardır. Bu kehanetlerden bazılarına göre, söz konusu tarih, aynı zamanda Atlantis'e ait çok önemli belgelerin, gün ışığına çıkacağının da tarihidir.

Pano23-2.jpg

Mısır'da "Aslan İnsanlar" ve "Aslanlaşan insanlar" bu şekilde sembolleştirilmişti. Sembolün başı üzerine resmedilen yılan, 'Aslan İnsan"ın kökenini ve bilgeliğini göstermektedir. Aslan ve yılan birbirlerini tamamlayıcı semboller olarak kullanılmıştır. Böylelikle "Aslan İnsan Sembolü"nün aynı zamanda Galaktik Irk'ın da sembolü olduğu anlatılmış olmaktadır.

Piramitlerin binlerce yıllık bekçisi belli ki sadece piramit¬leri beklememiş, büyük bir sırrın da bekçiliğini yaparak bu sırrın günümüze kadar gelebilmesini sağlamıştır. Bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Yakın gelecekte ise zaten herkes anlayacak!...

Aslanlı Yol

Anıtkabire giden ve "Aslanlı Yol" olarak isimlendirilmiş olan yolun her iki kenannı süsleyen Aslan heykelleri, bu an¬lamlarından hangisi için seçilmiştir bunu bilemiyorum. Ama hangi anlamı için kullanılmış olursa olsun, hepsi bu yolun so¬nunda yatan yüce vazifelinin misyonuna uymaktadır.
Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst Alt