Emekli olduktan sonra yeni bir işte çalışacaksınız, emekli aylığınız kesilir...

Emekli Sandığından emekli olanların yeniden çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceği 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinde düzenlenmiştir.

Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmesi veya kesilmemesi gereken durumlar, 27,4,2005 tarihli ve 25798 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesinde açıklanmıştır.

“Madde 30- Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,
b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
Hakkında uygulanmaz.”

Madde hükmünün değerlendirilmesi;

Emekli aylığının kesilmesi gereken durumlar;

- Kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlayanların emekli aylıkları kesilir.

- Belediyelere bağlı şirketlerde görev alanların emekli aylıkları kesilir.

- Bütçeden, diğer söyleyişle Hazineden yardım alan kuruluşlarda görev alanların emekli aylıkları kesilir.

- Sermaye yapısı itibariyle % 50 sinden fazlası kamuya ait olan herhangi bir ortaklıkta görev alanların emekli aylıkları kesilir.

- Yeniden devlet memuru olarak kadrolu bir göreve başlanılır ise kesilir.

- Bu duramda olanların emekli aylıklarıyla ödenen makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi tutarları alanlar varsa bunlarda kesilir.

Emekli aylığının kesilmemesi gereken durumlar;

- Kamu işyerleri olmayan, tamamen özel sektöre ait işyerlerinde görev alanların emekli aylıkları kesilmez.

- Kendi işyerini işletenlerin emekli aylıkları kesilmez. Kendi işyerlerini işletenlerin yalnızca emekli aylıklarının % 15 i sosyal güvenlik destek primi olarak kesilir. Mesela; avukatlık, noterlik, esnaflık gibi kendi işyerlerini işletenlerin emekli aylıklarının tamamı kesilmez, ancak emekli aylıklarından % 15 i sosyal güvenlik destek primi olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca alınır.

- Yukarıdaki maddede a, b, c, d, e, f, g, h, i şeklinde sayılan durumlarda emekli aylıkları kesilmez. (Üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde ders ücreti karşılığı görev alan profesörler, belediye başkanlığına seçilmiş olanlar, huzur hakkı alan yönetim kurulu üyeleri gibi)

Not: Malullük aylığı alanların bu aylıkları, özel veya kamu işyerlerinde çalışsalar bile kesilmez. Yalnızca yeniden devlet memuru olarak kadrolu bir göreve başlarlarsa kesilir.
 
Üst Alt