• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Malların Tasfiyesi ve Hesaplanması

  • Konbuyu başlatan eмiLy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Malların Tasfiyesi ve Hesaplanması

eмiLy

Kıdemli
Üye
4721 Sayılı Medeni Kanunu’muzda yasal mal rejimi olarak, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” düzenlenmiştir. Yasal mal rejimi dışında ise seçimlik olarak, “Mal Ayrılığı Rejimi”, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi”, “ Mal Ortaklığı Rejimi” kabul edilmiştir. Eşler, seçimlik mal rejimlerinden birini seçmemiş iseler, edinilmiş mallara katılma rejimine dahil olurlar.

Edinilmiş mallara katılma rejiminin yürürlüğü, kimlerin bu rejime dahil oldukları ise esas kafa karıştıran konudur. 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 10. maddesi bu konuyu düzenlemiştir. Buna göre;

. 01.01.2002 Tarihinden Önce Evlenen Eşler İçin: Eşler, 01.01.2003 tarihine kadar yasal mal rejimlerinden birini seçmemişlerse, 01.01.2002 tarihine kadar elde edilen malvarlıkları, yürürlükten kalkan Medeni Kanuna göre yasal mal rejimi olan “mal ayrılığı” rejimine, 01.01.2002 tarihinden sonra elde edilen malvarlıkları ise yürürlüğe giren 4721 Sayılı Medeni Kanun’daki “edinilmiş mallara katılma rejimine” tabidir.

.01.01.2002 Tarihinden Önce Açılmış ve Kesinleşmemiş Evliliğin İptali veya Boşanma Davası var ise: Dava sonuçlanana kadar tabi oldukları mal rejimi yani, yürürlükten kalkan Medeni Kanun’a göre “mal ayrılığı rejimi” (başka bir mal rejimi seçmemiş iseler) olacaktır. Dava, evliliğin iptali ve boşanma ile sonuçlanmış ise, tabi olmaya devam ettikleri mal rejimi uygulanmıştır. Dava redle sonuçlanmış ise eşler, kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka mal rejimi seçmedikleri takdirde kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılmışlardır.

. 01.01.2002 ve sonrasında yapılan evliliklerde: Mal rejimi sözleşmesi yapılmamış veya evlenme töreni sırasında yazılı olarak başvurulmamış ve seçimlik mal rejimlerinden biri seçilmemiş ise, eşler yasal mal rejimi olan “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” ne tabi olacaklardır.

Yine 4721 Sayılı Medeni Kanunu'muzun 202. maddesi bu duruma açıklık getirmektedir. MK md. 202'ye göre:'' Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.''

Medeni Kanunu'muzun 218. maddesi Edinilmiş mallara katılma rejiminin kapsamını düzenlemiştir. Buna göre Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.

Nedir bu Edinilmiş mallar ve Kişisel mallar??

Bu durum Mk md 219, 220 ve 221'de açıklanmıştır:

II. Edinilmiş mallar
MADDE 219.- Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:
1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4. Kişisel mallarının gelirleri,
5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

III. Kişisel mallar
1. Kanuna göre
MADDE 220.- Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:
1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
3. Manevî tazminat alacakları,
4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

2. Sözleşmeye göre
MADDE 221.- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.
Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Yasa tasfiye sırasında her eş diğer eşte bulunan mallarını geri alır diyor.

MK md.226/2 : Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

Daha sonra varsa değer artış payı hesaplanır. Değer artıış payı varsa yani bir eş diğer eşin bir mal edinmesine ya da edindiği malda değer artışına neden olmuşsa bunu diğer eşten isteyebilir. Bu durumda Mk md 227'de düzenlenmiştir. Buna göre :Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması hâlinde hâkim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.

TAsfiye sırasında edinilmiş mallarımızla kişisel mallarınımızı ayırdık. Edinilmiş mallarımızdan değer artış payıını çıkaracağiz. Peki edinilmiş mallarımıza neleri ekleyeceğiz? Bunlar Mk md 229 ve 230 da düzenlenmiştir.

MK md 229:Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme

MK md.230 :Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.
Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır.
Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır.

Eğer mal kaçırmak için ivasız kazandırma yaptıysa bu ihbar edilmek koşuluyla 3. kişiden istenebilir.

Artık değer Alacağı: edinilmiş mallarımızın aktifini ve pasifini hesaplıyoruz. Aktifinden pasifini çıkardığımızda kalan miktar Artık Değer Alacağıdır.

Artık Değer Alacağı = Değer Artış PAyı + Mal kaçırmak için ivasız kazandırma+ Denkleştirme alacağı - Edinilmiş mallara ilişkin borçlar

Her bir eş için ayrı ayrı yapacağımız hesap:

1)Edinilmiş mallar hesaplanacak
+2)Varsa Değer Artış Payı
+3)İvasız kazandırma
+4)Denkleştirma Alcağı

5)Edinilmiş mallara yüklenen borçlar

Artık Değer

Her eş için ayrı ayrı hesaplandığı için bu hesap sonucunda 2 tane Artık Değer ortaya çıkar.

Mk md 236:Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir.
Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

Bu Değer üzerinde iki eşinde 1/2 oranında alacağı bulunmaktadır.

Benim yazımdır.
 

RABİA

Bağımlı
Üye
Foruma oldukça katkılı ve faydalı bir paylaşım.
İstifade edenler olacaktır,düşüncesindeyim
Emeğinize sağlık.
 
Üst Alt