Dünya Mehdi-i Azam dönemine girmiştir, herkes bu kutlu dönemin farkında olmalıdır

Ahir zamanda olduğumuzun farkında mıyız?’ başlıklı yazımda peygamberimizin ahir zamanda gerçekleşeceğini bildirdiği olayların adeta tesbih taneleri gibi ard arda gerçekleştiğini bildirmiştim. Olaylar giderek hızlanıyor, tüm Müslüman alemi kıyametin kopuşundan önce hadislerde belirtilen kurtarıcısını yani ‘Hz. Mehdi’yi bekliyor. Hristiyanlarda bu son dönemde Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne inmesini bekliyorlar. Hadislerde Altınçağ olarak adlandırılan bu kutlu dönemde Hz. Mehdi ve Hz. İsa birlikte tüm dünyaya İslam’ı hakim edecekler. Sadece bu mükemmel güzelliklerin, olağanüstü bolluğun yani ‘asr-ı saadet’ döneminin gelmesinden önce birçok zorluk, kıtlık, savaş ve katliam yaşanacak. İşte bunlar o kutlu şahısın geliş alametleri olacak…

Peygamberimiz adeta Hz. Mehdi’yi görmüşçesine o mübarek şahsın tarifini yapar. Birçok İslam alimi de Hz. Mehdi’yi detaylı olarak tarif etmiş, hakkında eserler yazmışlardır. Bu eserler incelendiğinde, Mehdiyet konusunun tartışmaya yer bırakmayacak derecede kesinlik gösterdiği, her akıl ve vicdan sahibi Müslüman tarafından rahatlıkla anlaşılabilir. Tüm Ehl-i Sünnet alimleri, Hz. Mehdi (a.s.)'ın ahir zamanda geleceği konusunda ittifak halindedirler.

Şimdi İslam Alimlerinin, devlet büyüklerinin Hz. Mehdi ile ilgili sözlerinden bir kısmını aktarmak istiyorum, böylelikle içimizde yaşayan, tüm Müslümanların büyük bir istekle beklediği Hz. Mehdi’nin tanınması çok daha kolay olacaktır.

İRAN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD: "Hz. Mehdi (a.s.) Gelecek, Dünyayı İslam Yönetecek"İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad her konuşmasında Hz. Mehdi (as)'ı beklediğini, çıkacağı zamanın yakın olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Hz. Mehdi (as)'ın ahir zamanda geleceğini, ortaya çıkmadan önce dünyada kargaşa ortamı olacağını, Hz. Mehdi (as)'ın böyle bir ortamda gelip dünyayı barışa ve huzura kavuşturacağını anlatmaktadır. Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (a.s.) ile biraraya geleceğini, onunla birlikte Kabe'yi tavaf edeceğini ifade eden Ahmedinejad, Hz. İsa (a.s)'ın İncil yerine Kuran'a tabi olacağını ve böylece Hıristiyan aleminin Müslüman olacağını belirtmektedir.

FETHULLAH GÜLEN: "...Hz. Mehdi (a.s.)'ın geleceğine dair hadis-i şerifler vardır ki inkar etmeye adeta mecal (imkan) yoktur."

"Bu işin ehli değilim, ehli gelinceye kadar benim gibiler, emsalimle (benzerlerimle) beraber bu işi devam ettireceğiz, öyle anlaşılıyor. Ehli gelince onlara terki silah edeceğiz, işi onlara bırakacağız. Ehli değiliz bu işin. Liyakatlileri (layık olanlar), doğrunun ve gerçeğin hakiki tercümanı olacak ve ölü gönüllerimizi ihya edecekler. Bunu kemali (olgun) samimiyetle intizar ediyorum (ümit ediyorum), Rabbimden bekliyorum, ama o güne kadar biz anlatacağız."

"Mesih (as) ve Mehdi (as) ile alakalı hadis-i şerifler ve ümmetin kabulü esas alınınca nüzûl-ü Îsâ'ya (Hz. İsa'nın tekrar yeryüzünü gelişine) ve zuhur-u Mehdi'ye (Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışına) inanmak Efendimiz (sav)'e itimadın ve güvenin ifadesidir denilebilir."

MEHMET ŞEVKET EYGİ: “Hz. Mehdi (a.s.), resmen ve alenen zuhur edecektir.”

"Ortadoğu'da akıllara durgunluk verecek derecede korkunç ve kanlı savaşlar olacaktır. Mehdi zuhur edecek, Müslümanlar onun etrafında birleşecektir. Dehşetli olaylardan, kanlı ve yıkıcı savaşlardan sonra dünyada yeni bir Mutlu Çağ başlayacak, adalet ve doğruluk hakim olacaktır. Yedi sene mi sürer, kırk sene mi... Ondan sonra bozulma tekrar başlayacaktır. Sonu Kıyamet." (08.01.2009)

"...Mehdi, resmen ve alenen zuhur edecektir. İlâhiyatçının biri ter ter tepinerek "Bizim dinimizde Mehdi diye bir şey yoktur" diyor. Bu adama sormak gerek. Mehdi konusunda yüzden fazla hadis bulunmaktadır. Hz. Mehdi'nin ahir zamanda zuhur edeceğine dair icma (ittifak) vardır. Büyük İslâm âlimi Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretleri (Düzcelidir), bu konuda müstakil bir kitap yazmış ve Hz. Mehdi'nin geleceğini bildiren hadisleri inkâr edenin dinden çıkacağını söylemiştir." (14.02.2005)

SELAHADDİN ALTINTAŞ: "Dünya Mehdi-i Azam dönemine girmiştir!"


"Hiç çekinmeden ve korkmadan ve tereddüt dahi etmeden diyorum ki, dünyaya Mehdi-i Azam dönemi geliyor. Dikkat edin. Türkiye’ye demiyorum. Dünya, Mehdi-i Azam dönemine girmiştir. Artık işaretleri de gözle görülür hale gelmiştir. Sadece Türkiye’dekiler değil dünyadaki bütün din düşmanları bu dönemi engellemek için uğraşıyorlar amma başarılı olmaları mümkün değil. Çünkü böyle bir dönemi bize Allah (cc) vaad etmiş, Peygamberimiz (sav) haber verip müjdelemiştir. Allah (cc) birşeyi vaad eder de o iş olmaz mı? Veya acaba olacak mı? Veya nasıl olacak gibi bir tereddüt olur mu? Peygamberimiz (sav) neyi haber vermiş de olmamış? Evet, bir şeyi Allah (cc) vaad etmişse o iş mutlaka olur ve bir şeyi Peygamberimiz (sav) haber vermişse o iş mutlaka meydana gelir. Bir müjde veren daha var! Asrımızın imamı Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman Hazretleri kendisinden sonra gelecek zatın ahir zamanda beklenen Büyük Mehdi veya Mehdi-i Azam olacağını açık olarak eserlerinde yazmıştır. Yapacağı işleri de yazmıştır. Evet, Mehdi-i Azam olan zat bugün dağınık halde olan ve çoğu Amerika ve Avrupa"nın kuklası olan İslam ülkelerini bir araya getirerek İslam Alemi"ni oluşturacağını ve Kuran’ı bütün hükümleri ile tatbik edeceğini haber vermiştir. Elbette kendisi de Alemi İslam’ın başında olacaktır. Bütün dünyada bütün Müslümanlar Allah'ın vaadi, Peygamberimiz (sav)'in müjdesine güvenerek büyük bir istek ve arzu ile o dönemi beklemektedir." (10.07.2008)

HÜSEYİN HATEMİ: Hüseyin Hatemi yazmış olduğu İnsanlık ve Sevgi Dini: İslam kitabının bir bölümünde Mehdilik makamının İstanbul'da olacağına dikkat çekmiştir:

"İstanbul kelimesi sonradan yapılan tahrifler bir yana bırakılırsa Beykoz'da bugünkü Yuşa Tepesi civarında şehri kuran Fenikelilerden beri şehrin sami dillerinde karşılığı olan Mecma'ul Bahreyn'in Yunanca karşılığıdır. 'Isthyme-pole'; 'iki deniz arası şehri' demektir. İlerideki mirasçılık haklarının korunmasında da herhalde 'Mesih' ve annesi bu şehirde yaşayacak olan 'Mehdi' ye işaret vardır."

"İslâm Âlemi'nde "Mehdi" bekleyişi ise, İsa'nın övdüğü "sevgi ve adalet susuzluğu, özlemi"nin ifadesidir."(18.09.2006)

SELMAN KUZU: "Hz. Mehdi (a.s.), gönüllere girmek, gönülleri diriltmek için görevlidir."

"Mehdi, kelime manasıyla hidayete erdirilmiş kimse anl***** geliyor ama ıstılahi anlamda ahir zamanda gelecek ve cihan çapında bir hâkimiyet kuracak, insanlar arasında adaleti temin edecek, iktisadi anlamda büyük bir zenginlik getirecek ve gelir dağılımına müdahalede bulunup, bütün insanları kuşatabilecek şekilde icraatlar yapacak şahıs demektir.

Mehdi (as) da bizim gibi bir insan, Allah’ın hidayetine ermiş, Allah’ın kendine yol gösterdiği, hidayet buyurduğu gücünü, kuvvetini imandan alan, sünnetten alan İslam’ın tanınması ve yaşanması adına gayret eden, âlim, aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi, her alanda, ister ilmi, ister siyasi, ister hukuki alanda çağını çok iyi idrak etmiş ve İslam’ı çağın idrakine sunabilen bir yüce şahsiyet, üstün şahsiyet. Yani Hz. Mehdi insanları öldürmek için görevli değildir. İnsanları diriltmek için, gönüllere girmek, gönülleri diriltmek için görevlidir."(01.06.2003)

ŞABAN DÖĞEN: İslam'a Koşan Dünya

"Âhir zamanda geleceği müjdelenen Hz. Mehdi’nin dört görevinden biri de saltanat değil miydi? Yani onun hükümranlığı dünyayı içine alacak. Bu demektir ki onun savunageldiği İslâm’ın esas ve prensipleri akıl, ilim ve fennin hükmettiği günlerde hükmünü icra edecek." (15.12.2008)

"Hz. Mehdi muhakkak gelecektir. Çünkü Mehdi'siz Deccal olmaz. Firavun'suz Hz. Musa, Nemrud'suz Hz. İbrahim olmadığı gibi... Onun için Deccal'e de ayrı bir fasıl açmak gerekecek ve o zaman Hz. Mehdi'nin gelme zorunluluğu ve hizmetlerinin ehemmiyeti daha iyi anlaşılacaktır." (09.03.2007)

"Bütün bunlar, Hz. Mehdi'nin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir."

MUHYİDDİN ARABİ: "Bilin ki, Mehdi (as) mutlaka çıkacaktır. Ancak yeryüzü zulüm ve işkence ile dolmadıkça; çıkmayacaktır. İşte o da böyle bir zamanda çıkacak, dünyayı doğruluk ve adalet ile dolduracaktır. Hatta dünyada tek bir gün kalsa, Allah o günü uzatacak, ta ki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah'ın Resulü (sav)'in soyundan olacak Hz. Fatıma evladından gelecektir."

SAHİH-İ MÜSLİM: "Ebu Hureyre (RA) den: Resulullah (SAV): "Meryem oğlu (İsa aleyhisselam) içinize indiği ve sizden (birini) imam yaptığı zaman haliniz nasıl olacaktır?" buyurdu."

Mehdi ile ilgili hadisler ve açıklamalar o kadar fazladır ki, hepsini buraya sığdırmak imkansız, o yüzden yalnızca bir kısmını aktarabiliyorum. Bu kadarı dahi tüm dünyayı şiddetle saran imani uyanışın farkında olmak için yeterlidir. Birçok kişinin Müslüman oldukları halde ahir zaman alametlerinin gerçekleştiğinden ve Hz. Mehdi’nin zuhurundan habersiz olduklarını görüyorum. Oysa ki bu müjdeler, Hz. Mehdi (as)'ın ortaya çıkışının çok yakın olduğunun en açık alametleridir. Dünya, tüm Müslüman alemini olduğu gibi dünyada yaşayan her insanı olağanüstü heyecanlandıracak olaylara gebedir ve önceden söylediğim gibi bütün bu yaşanan sıkıntılar adeta doğum sancılarıdır. Ar-ı saadet döneminde Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın tüm dünyaya İslam’ı hakim ettiklerini gören insanlar sevinçten yerlerinde duramayacak hale geleceklerdir.
 
Oldukça dikkat çekici ..
Hemde ülkemizin "ileri gelen din adamları" nın sözleriyle...
bu kadar konu açarak bir nevi aleni misyonerlik yapan siz neden acaba tartışma ortamlarında yoksunuz..
Misyonunuzu bu şekilde sürdürmeniz en azından inandığınız duruma ters değil mi?

Katılımlı forumlar dilerim...
 
Üst Alt