Dört mezhepten birine uymayan Ehl-i sünnetten ayrılır, sapık veya kâfir olur.

Bu kadar delil göstermek için uğraşmışsınız sağolun da,benim sorduğuma cevap vermemişsiniz.Yine gidip ; " İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:,Ahmed bin Muhammed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki:Çünkü hadis-i şerifte bildiriliyor ki: " diye buyuranları yazmışsınız.Ve size daha önce de aynen yazdığım ayeti yine kısaltarak yazmakta ısrar etmişsiniz :

" Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Bilmiyorsanız, zikir ehline [âlimlere] sorun!) [Nahl 43] "

Tekrar tamamını yazıyorum :

NAHL 43 - (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.

Buyrun ayet.Kur'an orada duruyor.Bakabilirsiniz.Yaptığınız alıntılara dikkat edin derim yarım vermeyin ayetleri.Tam yazın ki anlaşılsın.Burada " Zikir Alimleri " nerede.Tabii anladığımız tarzdaki zikr alimleri nerede?Yok,olmayan şeyi niye hala var diye ısrarla yazıyorsunuz anlamakta güçlük çekiyorum.


Sizin yazınızda Hz Ebu Bekir bile ben tefsir yapamam diyor.Ben de Hz.Ebu Bekir'e aynen katılıyorum.Arapça'dan Türkçe'ye sadece istediğimiz,yorum katılmamış " ÇEVİRİ " dir.

Hz.Ebu Bekir bunu söylerken,Hz.Muhammed SAV.hadis yazılmasını yasaklamışken hala hadisleri,çeşitli zatların " nakil " diye söylenenlere nasıl inanacağız.Yazılmamış olanların uzunca bir süre hiç değişime uğramadan yaklaşık 150 yıl akılda kalması sizce ne kadar mantıklı.Tabii bu soruyu aslında size sormamam gerek.Çünkü siz mantık aramayacaksınız.Gidip hemen bu konuda hazretler ne demiş onlara bakacaksınız.Ancak ben aklınızı,mantığınızı kullanarak düşünün diyorum yine de.

Yukarıda yazdıklarımdan dolayıdır ki hadislerin güvenilirliği koskoca bir soru işaretidir.Örneği yukarıda.Kur'an daki bir ayet bile alıntılarda nasıl saptırılabiliyor ki bir de kalkıp kayıtsız şartsız hadise inanalım.Kur'an-ı bırak hadise inan.Yok öyle değil derseniz yukarıdaki ayete,bir sizin aktardığınıza,bir de benim yazdığıma bir daha bakın derim." Zikr Alimi " anlamını nasıl çıkaracaksınız merak ediyorum doğrusu.

Sağlıcakla kalın.


Siz ayetleri kendi aklınıza göre yorumlamaya devem ediyorsunuz biz ise naklediyoruz. İlgili ayette Murad-ı İlahi nedir , bunu yetkili ve varis olan alimlerden yani Efendimizin vekillerinden naklediyoruz.Dolayısı ile tabiki yetkili alimlerin naklettiği bilgileri aktaracağım kendi görüşümü nasıl karıştırırım.O zaman bizde sizin yaptığınız hatayı yapmış oluruz.

Siz ise kendi aklınızla veya Tefsir kitabı vs. yazan kişilerin aklına göre hareket edip ayetleri bu doğrultuda yorumluyor ve doğruyu arıyorsunuz.Herkez kendi aklı ile bu işe kalkışırsa milyonlarca din olur.1 dörtlük şiiri dahi 5 kişi okusa farklı farklı yorum yapar farklı anlarlar.Fakar şiiri yazan kişi gerçek manasını en iyi bilen ve anlatacak olandır.Biz Kur'anı Kerim'in sahibinin vekilleri ne buyurmuş onu naklediyoruz , yani Murad-ı İlahiyi...

Peygamber efendimiz, (Âlimler benim vârisimdir) buyuruyor. Mezhepsizler ise, düşünce özgürlüğü diyerek Ehl-i sünnet âlimlerine saldırıp, (Âlimlere göre değil, hakka göre ölç!) diyorlar. Hakkı biz biliyoruz da, âlimler bilmiyor mu? Hakkı, âlimler bilemezse biz nasıl bileceğiz? (Elimizde temel ölçü olarak Kur'an olduğuna göre hakkı bâtıldan ayırırız) diyorlar. Peki, âlimlerin ellerinde Kur'an-ı kerim yok muydu? Onlar yanılabiliyor da mezhepsizler niye yanılmıyor? Bütün maksatları âlimler köprüsünü yıkmaktır. Bunlar, fikir anarşisi çıkartmak, hak ile bâtılı karıştırmak ve hak yol üzerindeki köprüleri yıkmak istiyorlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin kurduğu köprüleri yıkıp, bid'at denizinde insanları boğmak istiyorlar. Fakat, âlimlerimizin kurduğu bu köprüler, bid'at ehlinin üfürmesiyle yıkılacak kadar zayıf değildir. Ama, kime ve neye hizmet ettikleri malum olmayan bu mezhepsizlere inanan zavallılara yazık oluyor. Bunu bildiği halde susanlar da vebal altındadır. Çünkü bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Bid'atler yayılıp, bu ümmetin sonra gelenleri, öncekilere lanet edince, ilim sahipleri bunu herkese bildirsin! Bildirmeyip ilmini gizleyen, Kur'an-ı kerimi gizlemiş sayılır.) [İ.Asakir]

Bir mezhebi taklit etmenin vacib olduğunu gösteren dört delil:
1- Birinci delil:
Eshab-ı kiramın asrından ve ondan sonraki asırdan bu zamana kadar, bütün Müslümanlar dört mezhepten birini taklit etti. Bunda icma hâsıl oldu. Şu hadis-i şerifler icmanın sahih olduğunu göstermektedir:
(Ümmetim dalalet olan bir şeyde icma yapmaz!) [İ. Ahmed]

(Allahü teâlânın rızası, icmadadır. Cemaatten ayrılan, Cehenneme gider.) [İbni Asakir]

(Cemaatten ayrılan, yüzüstü Cehenneme düşer.) [Taberani]

2- İkinci delil:
Bir âyet-i kerime meali:
(O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
Kadı Beydavi hazretleri, bu âyet-i kerimenin tefsirinde, (Her ümmeti Peygamberleri ve dinde uydukları imamların isimleriyle çağırırız) buyuruyor. Medarik’te de böyle yazılıdır.

Mealim-üt-tenzil tefsirinde, (İbni Abbas, kendilerini dalalete veya hidayete sürükleyen devlet reisleriyle çağrılır dedi. Said bin Müseyyib ise, her kavim, kendilerini hayra ve şerre sürükleyen reislerinin yanına toplanırlar dedi) demektedir.

Tefsiri Hüseyni’de ve Ruh-ul-beyan’da (Mezhebinin imamıyla çağrılırlar. Mesela, ya Şafii yahut ya Hanefi denilir) demektedir.

Bundan anlaşılıyor ki, kâmil olan imamlar kendilerine tâbi olanlara şefaat edeceklerdir. Demek ki, kıyamet günü, herkes mezhep imamının ismiyle çağrılacaktır. İmam, kendisini taklit edene, şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksekti. Allahü teâlâ, Lokman suresinin 15. âyetinde, (Bana inabet edenin yoluna tâbi ol) buyurdu. Bu dört büyük imamın, Allahü teâlâya inabet etmiş oldukları sözbirliğiyle bildirilmiştir.

3- Üçüncü delil:
Bir âyet-i kerime meali:
(Hidayet yolunu öğrendikten sonra, Peygambere uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı, saptığı yola sürükleriz ve çok fena olan Cehenneme sokarız!) [Nisa 115]

İmam-ı Şafii’ye, İcma’ın delil olduğunu gösteren âyet hangisidir diye sorulduğunda, cevap olarak, bu âyeti gösterdi. Bu âyet, müminlerin yolundan ayrılmayı haram ettiği için bu yola uymak vacib yani farz olur.

Medarik tefsirinde, bu âyet açıklanırken, (İcma’ın delil olduğunu ve Kitaptan, Sünnetten ayrılmak caiz olmadığı gibi, icmadan ayrılmanın da caiz olmadığını bu âyet göstermektedir) buyurulmaktadır.

Beydavi tefsiri de, bu âyeti açıklarken, (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu gösteriyor. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak vacib yani farz olur) buyuruyor.

Bu ümmetin salihleri, âlimleri, (Bir mezhebi taklit etmek vacib yani şarttır. Mezhepsiz olmak büyük günahtır) dediler. Âlimlerin bu sözbirliğinden ayrılmak, bu âyetten ayrılmak olur. Bir ayet-i kerime meali de şöyledir:
(Siz, insanlar için hayırlı ümmetsiniz! Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparsınız.) [Âl-i İmran 110]

Bu ümmetin âlimleri mezhepsizliğin kötü olduğunu bildirdiler. Mezhepsizliği tavsiye edip, âlimlerin sözlerinden ayrılan, bu âyet-i kerimeyi inkâr etmiş olur.

Bazı mezhepsizler, (Edile-i şer’iyye)nin dört kaynağından yalnız ikisine uyduklarını söylüyorlar. Diğer ikisini kabul etmiyorlar. Böylece, Müslümanların yolundan yani, (Ehl-i sünnet vel-cemaat) yolundan sapıyorlar.

4- Dördüncü delil:
Bir âyet-i kerime meali:
(Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun!) [Nahl 43]

Bu âyet-i kerime, ibadetlerin ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedir. Âyet-i kerimede, herkesten ve din cahillerinden değil, âlimlerden sormak emrolunmaktadır. Bunun için, bir kimse, yapacağı şeyi, Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde arayamaz, mezhebinin âlimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmesi gerekir. Okuyup öğrendiğine göre yapan, o müctehidi taklit etmiş olur. Müctehide uymazsa mezhepsiz olur.


Ehl-i sünnet kitaplarında uydurma hadis yoktur

Şimdi bir hadisin uydurma olup olmadığını anlamak için, Şevkani, Kardavi, Elbani gibi mezhepsizlerin kitaplarına değil, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında bulunup bulunmamasına bakılır. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında varsa o hadis sahihtir. Şevkani, Sehavi, Acluni gibi kimselerin, fıkıh, tefsir ve hadis kitaplarındaki hadislere mevdu [uydurma] demesiyle, o hadisler uydurma olmaz. Hafız Iraki de, İhya’daki hadisleri incelemiş, bazılarına kaynak bulamamış, (Kaynağını bulamadım) demiş, mezhepsizler de, hemen yaygara kopararak (Bak kaynağı yok, bu uydurma hadis) diyorlar. İmam-ı Gazali hazretleri uydurma olsa, kitabına alır mı hiç?

Muhaddisler, bir sözün hadis olması için, birçok şartlar koymuşlardır. Bu şartlara uymayanları kitaplarına almazlar. Ayrıca, her muhaddisin koyduğu şartlar, farklı olabilir. Bu bir ictihad meselesidir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:
(Usûl-i hadis ilminde müctehid olan bir âlim, bir hadisin mevdu olduğunu ispat edince, bu ilmin bütün âlimlerinin de, mevdu demesi lazım gelmez. Çünkü, mevdu diyen müctehid, bir hadisin sahih olması için, lüzum gördüğü şartları taşımayan bir hadis için, benim mezhebimin usulünün kaidelerine göre mevdudur der. Yoksa, “Peygamber efendimizin sözü değildir” demek istemez. Yani, hadis-i şerif denilen bu sözün hadis olması, bence anlaşılmamıştır demektir. Bu âlime göre, hadis olmaması, hakikatte hadis olmadığını göstermez. Hadis usulü ilminin başka bir müctehidi de, hadisin doğru olması için aradığı şartları bu sözde bulunca, hadistir, mevdu değildir diyebilir. O halde, Şevkani’nin, “bazı tefsirlerin hadisleri mevdudur” demesi ile mevdu olmaz. Mesela Şevkani’yi, hadis usulü ilminde müctehid tanısak bile, onun kaidelerince, hadis olduğu meydana çıkmamış olur ise de, mevdu hadis olduğunu hangi cesaretle söyleyebilir. Din büyüklerine karşı, böyle sözlerde bulunmanın çirkinliği meydandadır. Dört mezhep arasında ayrılık bulunması, sözlerinin yanlış olacağını göstermediği gibi, hadisler için de, böyledir. Böyle şeyler, ictihad işi olduğundan, bir müctehidin mevdu demesi ile, hakikatte mevdu olması lazım gelmez.)

Demek ki, ictihad ictihadla nakzedilemediği gibi, hadis-i şerif de başka hadis-i şerif ile nakzedilemez. Bir müctehid, imam-ı Şafii’nin veya imam-ı a’zamın ictihadı yanlıştır, zayıftır gibi bir şey söylemez. Söylese de, geçerli olmaz. Hadisler için de, durum aynıdır. Mesela imam-ı Nesai, Taberani’deki bir hadise uydurma diyemediği gibi, imam-ı Taberani de, Nesai’deki bir hadise mevdu demez. Mevdu dese de, ona göre mevdu olur. Mevdu halk arasında uydurma anlamında kullanılıyorsa da, hadis ilminde müctehid olan bir âlimin, bir hadise mevdu demesi, onun ictihadına göre, hadis olma şartlarını taşımıyor demektir. Diğer bir muhaddise göre de, mevdu olması gerekmez.

Uydurma bir söze, hadis demek ne kadar yanlış ve tehlikeli ise, hadis kitaplarındaki veya İslam âlimlerinin kitaplarındaki hadis-i şerifleri de inkâr etmek, o kadar yanlış ve tehlikelidir. Kıyamet alametlerini bildiren, her biri bir mucize olan hadis-i şeriflerden üçü şöyledir:

(Kur’andan başka, delil kabul etmem diyenler çıkacak.) [Ebu Davud]

(Hadisi bırak, Kur’ana bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.) [Ebu Ya’la]

(Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.) [İ.Asakir]
 
MÜSLÜMAN OLMAK İÇİN GEREKEN YÜCE ALLAHIN VAR OLDUĞUNA , BİR OLDUĞUNA , EŞİ OLMADIĞINA , ÇOCUĞU OLMADIĞINA , ORTAĞI OLMADIĞINA , SALAT VE SELAM ONA MUHAMMEDİN ALLAHIN ELÇİSİ OLDUĞUNA , KURANIN O ELÇİNİN ALLAHIN VAHYİ İLE ALARAK İNSAnlara bildirdiği kitabı olduğuna , o kitabın emri olan bildirdiğği ne var ise hepsine inanıp uymaya çalışmak , o kitabın emri ile yüce Allahın elçisinin emrine uymak, o kitabı Kuranı ve Hadisi öğrenmeye çalışmak , inanıp uymaya çalışmaktır. KURAN VE SÜNNET YANİ İSLAM BUNLARI EMREDER. BUNLARA UYAN MÜSLÜMANDIR. BU SÖZE KURAN VE SÜNNET TANIKTIR. ALLAH VE ELÇİSİNİN YANİ İSLAMIN BİLDİRDİĞİ KABUL ETTİĞİ İMANI REDDEDEN ŞARTLAR İLERİ SÜREN ALLAHI VE ELÇİSİNİ YANİ İSLAMI İNKAR ETMİŞ OLUR , KAFİR OLUR.
4 MEZHEBDEN BİRİNE UYMAYAN KAFİR OLUR DİYEN BU TARİFE DAHİL OLUR, KAFİRDİR, HATA ETMİŞ CEHALETLE ALDANMIŞ YADA BİLEREK DEMİŞ OLDUĞU KÜFRÜNDEN VAZ GEÇMİŞ İSE , TEVBE EDE.

(20 TÂHÂ 47) "... VE SAĞ OLSUN KİM UYDU (GERÇEĞE) İLETENE".

HIRİSTİYANLIĞA DAVET EDEN BU REKLAMLARI YAYINLAYAN KAFİR OLUR.

İŞTE O REKLAMLAR, BU SİTEDE :
Nasıl dua etmelisiniz?
Tanrı hangi dualara yanıt verir? Dualarımız nasıl duyulacak?
KampüsWeb.com - Yaşam hakkındaki sorular - Tanrı hakkındaki sorular
İncil'i hiç okudunuz mu?
Okumadıysanız adresinize teslim, hem de bedava.
kutsalkitap.org
Allah seni seviyor
Hayatında Allah'ın sevgisini tecrübe edebilirsin.
 
Başlık başlı başına bir faciadır.Bunu iddia eden adamın vebali o kadar büyüktür ki sözler kelimeler yetmez.Dört mezhebe tabi olmak diye bir şart yoktur.Herhangi bir mezhebe tabi olmak diye bir şart ta yoktur.Eğer olsaydı Kuran'Da Allah tarafından böyle bir hüküm indirilmiş olurdu.Ama yoktur.Mezhepler mezhep imamlarının dine getirmiş olduğu yorumlarıdır.İsteyen kişi bir başkasının dine getirmiş olduğu yorumlardan faydalanabilir bunda bence de bir sakınca yoktur.Fakat o kişi herhangi bir insanı hatadan arınmış hata yapmaz olarak kabul ederse şirke düşer.O kişiyi ilahlaştırmış olur.Bir kere mezhep imamları da birer insandır ve hata yapabilirler."Onlar böyle demişlerse kesinlikle doğrudur bize söz mü düşer" tarzındaki yaklaşımlar yanlıştır.Şimdi gelelim başlıktaki iddiayi yapan kişinin ne büyük bir vebalin altında olduğuna:
Dinde hüküm sahibi sadece Allah'tır.Dinin hükümlerini o belirler kimseye de bu konuda en ufak bir söz hakkı vermemiştir.Peygamberler de buna dahildir.Peygamberlerin asli görevi Allah'ın dinini insanlara olduğu gibi kendilerinden hiç bir şey katmadan insanlara iletmektir.Bu konuda Allah'ın peygamberimize olan uyarısına bir bakalım:

HAKKA SURESİ 43-47. AYETLER MEALİ

43. Âlemlerin Rabbi'nden bir indiriştir o.

44. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,

45. Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.

46. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.

47. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

Ayetler gösteriyor ki peygamberimiz Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla indirilen Kuran vahyine herhangi bir ekleme yapsaydı olacaklar 45 ve 46. ayetler de yazmaktadır. Allah'ın dinine en ufak bir hüküm eklemek insanı büyük bir vebalin altına sokar.Yukardaki ayetler üzerinde düşünürseniz bunu anlıyabilirsiniz.KURAN'dA HERHANGİ BİR MEZHEBE TABİ OLMAYI ALLAH'IN DİNİNİN BİR HÜKMÜYMÜŞ GİBİ İDDİA EDENLER BU VEBALİN ALTINDADIRLAR.ÇÜNKÜ KURAN'dA BÖYLE BİR HÜKÜM YOKTUR.
SON OLARAK ŞUNU DİYELİM
HERHANGİ BİR MEZHEBE TABİ OLMAMAYI DİNSİZLİK OLARAK İDDİA ETMEK KÜFÜRDÜR. .ALLAH'IN DİNİNE HÜKÜM EKLEMEK ŞİRKTİR.
 
Son düzenleme:
Dört mezhepten birine uymayan Ehl-i sünnetten ayrılır, buda kisiyi dinsizlige götüren bir köprüdür... bunu bilin sonrada istediginizi yapin...
 
İSRA SURESİ 71 AYET MEALİ
Gün olur, insan gruplarından herbirini kendi önderiyle çağırırız. O gün kitabı kendisine sağdan verilenler, kitaplarını okuyacaklar ve bir kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaklar.

Yukarıda bu ayeti 4 mezhebe tabi olmanın Kuransal delili diye gösteren bir yazı var.Bu ayetten böyle bir sonuç nasıl çıkıyor anlamak mümkün değil.


Kardeş aklını çalıştırmanı ve mezhep imamlarınında birer insan olduğunu onların da hata yapabileceklerini onları hatadan arınmış olarak kabul etmenin şirk olduğunu tekrar etmek isterim.Mezhebe tabi olmayı dinin hükmüymüş gibi iddia edenlerin durumu çok vahimdir.Lütfen yazdığım ayet üzerinde tekrar düşün neden Allah, peygambere "Eğer bazı lafları,bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi" diyor.Bunun üzerinde düşünmeni öneriyorum..
 
İSRA SURESİ 71 AYET MEALİ
Gün olur, insan gruplarından herbirini kendi önderiyle çağırırız. O gün kitabı kendisine sağdan verilenler, kitaplarını okuyacaklar ve bir kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaklar.

Yukarıda bu ayeti 4 mezhebe tabi olmanın Kuransal delili diye gösteren bir yazı var.Bu ayetten böyle bir sonuç nasıl çıkıyor anlamak mümkün değil.


Kardeş aklını çalıştırmanı ve mezhep imamlarınında birer insan olduğunu onların da hata yapabileceklerini onları hatadan arınmış olarak kabul etmenin şirk olduğunu tekrar etmek isterim.Mezhebe tabi olmayı dinin hükmüymüş gibi iddia edenlerin durumu çok vahimdir.Lütfen yazdığım ayet üzerinde tekrar düşün neden Allah, peygambere "Eğer bazı lafları,bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi" diyor.Bunun üzerinde düşünmeni öneriyorum..


nefesinizi tüketmenin mezhepsizlerden alacagimiz bir nasihata inanin ihtiyacimiz olmaz...
 
Kıymetli kardeşim bziya ; Allahü Teala senden razı olsun , mezhep imamlarını kendileri gibi aşağılık zannedenlere yazıklar olsun.Bilmiyorlar ki bu kıymetli alimler Efendimiz nasıl Muradı İlahiyi nakletti ise onlarda aynen İslamiyeti hocadan talebeye nakletmişlerdir.

Ehl-i Sünnet alimlerine uymayıp kendi aklına uyanlar , yada başkalarının akıllarına uyanlar ne yapmış oluyorlar , bunu dahi düşünemiyorlar.Bunlar bu hareketleri ile kendilerine bir mezhep uydurup bununla amle ediyorlar ,yada onun bunun din kitabı diye yazdığı zararlı kitapların esiri olup bu kitapları yazanların mezhebine yani şeytanın mezhebine dahil oluyorlar.

Ehl-i Sünnet alimlerine uyan Efendimize uymuş olur , Efendimize uyan da Allahü Teala'nın dinine uymuş olur.

Ehl-i Sünnet alimlerine uymayan şeytanın ve insan şeytanların yolunda olur vesselam.Gidecekleri yer Allahü Teala merhamet edip doğruyu bildirmezse şeytanlarla birlikte Cehennemin dibidir.


" İncilerin ağırlığı sağır etmiş kulağını ,
Duymuyorsun ne yazık , ağlamamı sızlamamı
"
 
Iste böyleee

Mezhepler dini bölmüs insanlari birbirine düsman yapmislardir.
Her mezhep,basini almis istedigi tarafa gitmis ,gittigi halde,kendilerine ehli sünnet demisler.
Tabiki ötekileride YABANI sünnet mezhepleri,denmistir,denmek istenmistir.

Bu mezheplerin hak mezhep oldugunu kim söylüyor?
Kendileri söylüyorlar.

Islam alemindeki bu büyük kavga neden Tüm siddetiyle sürüyor?

Ehli sünnet partileri,yabani sünnetlileri yoldan cikmislar görüyorlar.
Yabani sünnet partileride ehli sünnet partilerini yoldan cikmis diye görüyor.Bu nedenle

Pakistandaki kavga
Afganistandaki kavga
Iraktaki kavga
Filistindeki kavga
Türkiyedeki kavgada bu kavgadir.

Hele Osmanlida dereler gibi kan akitilmistir.

Türkün biri peygamberin mezarina gitmis yalvariyormus,ya resulullah seni görmek istiyorum,neolur görün bana.

Peygamberin mezarindan birses,su anda Canakkale savaslarindayim,15 güne kadar savasi bitirip döneceyim bekle.

Bu hikayeyi uyduranin nedeni malum.

Emmeeeeeeeeee,adama sormazlarmi,o Muhammet Filistinlilere neden yardima gitmiyorda Türke yardima geliyor.
Acayipki diyer Araplarda Filistinli Arap gardaslarina yardima gitmiyorlar.

Basbakan Erdogan Filistinle diyer Arap ülkelerinin ilgilenmemesinden yakininca,Araplar bozulur.Filistinlilerin suclarida az deyil diye Erdogani kibarca uyardilar.

Erdogan ASKLA SEVKLE soyundu Filistin isine.
Ama Araplar burdada kestiler basbakanimizin önünü.

Zatan van minüt , van minut deye deye Israil basbakanina bozuk atmasida ara buluculuk isini yatirmisti.

Görülüyorki müslümanlar arasindaki islrde US pek kullanilmiyor.
Ne sallarsan salla kabul görüyor.

Hanifi mezhebinde oldugunu söyleyen adam yapisacak karisinin dudaklarina doya doya öpecek abdesi kacmayacak.

Ama Safii mezhebinden olanin üstüne bir kadinin eteyi deyerse abdesi kacacak.

Pekiiiiiiiiiiiiiiiii,bu iki emmi oglunun farki nedir?
Ikiside tipatip ayni yaradilisda,
Ikiside müslüman.
Kim bunlari ayirmis
Birini DIKE SÜRMÜS
Ötekini DÜZE.

Kafalarindan dine kural koyanlar.
Kim bunlar,mezhep imamlari.

Yaptiklari dogrumu?
KESINKI HAYIR.
NEDENnnnnnn?

Cünkü,Ulu Yaradan derki:ILAHI DIN KUALLARINI BENIM KOYDUGUM DINDIR.

Gidin Ilahiyatci Hüseyin Atayin yazdigi Islamin El kitabcigini alin okuyun.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orda Tanri söyle diyor Muhammede:Ya Muhammet,sen benim elcimsin,senin görevim,benden gelenleri KAVMINE aktarmaktir,anlatmaktir.

Yapiyorlarmi deye kontrol edemezsin.
Yapmiyorlarsa,kizamazsin.

Gerisini BIZE birak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Üsteki cizgiler arasindaki bugrugu cokcana okuyunki,Tanrinin ne demek istedigini anlayasiniz.
Kul,peygamber bile olsa DINE kural koyamaz.
YASAK , SERBEST KOYAMAZ.

Koyuyorlar begim ama.
Korlar , korlar.

AGZI OLAN KONUSUR,KIMSEDE ENGEL OLAMAZ.

Inmemistir hele kur,an
Bunu hakkiyla bilin
Ne mezarlikta okumak
Nede fal bakmak icin.

Cünkü biz bilmiyoruz dini
Evet,bir bilseydik
Care yok,gösteremezdik
BUKADAR --- SERSEMLIK---.

Ben demiyorum , bilge insan M.A.Ersoy söylüyor.

Kalin saglicahla.
tolonbeg
 
bizim ehli sünnet olarak kavgamiz gayrilerle kesinlikle degildir o bakimdan rahat olun.... bizim kavgamiz ehlisünnet oldugunu söyleyip ona sapik düsünce ve bozuk itikat sokmak isteyenlerledir.... onlari ortaya koyar ve bu firsatida onlara vermeyiz...
 
Üst Alt