• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Dört mezhepte abdestin farzları

Okunuyor :
Dört mezhepte abdestin farzları

bziya

Kıdemli
Üye
Sual: Dört mezhebe göre, abdestin ve guslün farzları nelerdir?

CEVAP

Hanefî mezhebinde:
1-
Yüzü yıkamak,
2- İki kolu yıkamak [Eller kola dâhildir],
3- Başın en az dörtte birini mesh etmek,
4- İki ayağı yıkamak.

Mâlikî mezhebinde:
1-
Niyet,
2- Yüzü yıkamak,
3- İki kolu yıkamak,
4- Başın tamamını mesh etmek,
5- İki ayağı yıkamak,
6- Muvalat [Ara vermeden, uzuvları peş peşe yıkamak],
7- Delk [Yıkanan yerleri ovmak].

Şâfiî mezhebinde:
1-
Niyet,
2- Yüzü yıkamak,
3- İki kolu yıkamak,
4- Başın, az bir kısmını mesh etmek,
5- İki ayağı yıkamak,
6- Tertip [Sırayla yıkamak].

Hanbelî mezhebinde: Abdestin farzı altıdır. Abdestin şartları da farzdır. Bu farzlar da dâhil edilince, abdestin farzları on oluyor:
1- Niyet,
2- Besmele çekmek,
3- Yüzü yıkamak,
4- Ağzı yıkamak,
5- Burnu yıkamak,
6- İki kolu yıkamak,
7- Başın tamamını mesh etmek [Kulaklar başa dâhildir],
8- İki ayağı yıkamak,
9- Tertip,
10- Müvalat.

Dört mezhebe göre guslün farzları:

Hanefî’de:

1-
Ağzın içini yıkamak,
2- Burnun içini yıkamak,
3- Bedenin her yerini yıkamak.

Mâlikî’de:

1-
Niyet,
2- Bedenin her yerini yıkamak,
3- Delk,
4- Müvalat,
5- Saçları hilâllemek.

Şâfiî’de:

1-
Niyet,

2- Bedenin her yerini yıkamak. [Bazı kitaplarda, Şafii’de guslün farzı üçtür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz.]

Hanbelî’de: Guslün farzı birdir, bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu, guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken, niyet etmek ve Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi, bedenin dışı sayıldığı için, buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince, guslün farzı 5 oluyor:

1- Niyet etmek,
2- Besmele çekmek,
3- Bedenin her yerini yıkamak,
4- Ağzın içini yıkamak,
5- Burnun içini yıkamak.

Kaynak : Dinimiz İslam
 

Ammar

Kıdemli
Üye
BUDA MEZHEPLERİN DEĞİL RESULULLAHIN S.A.V ABDESTİ...

ABDESTiN FARZLARI

Niyet;
Ömer bin el-Hattab(radiyallahu anh) anlatıyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Ameller ancak niyetlere göredir. Ve kişi için ancak niyet ettiği şey vardır.”238

Besmele; Ebu Hureyre‟den Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Abdesti olmayanın namazı, abdeste başlarken Allah'ın adını anmayan kimsenin de abdesti yoktur.” 239

Birer defa mazmaza, istinşak ve istinsar; Lakit b. Sabre‟den: “...Ben: “Ya Rasulallah, bana abdestten bahset.” dedim. “Abdesti güzelce al, parmakların arasına suyu eriştir. Oruçlu değilken burnuna suyu çokça çek.” buyurdu240

Ebû Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Sizden biri abdest aldığında burnuna su çeksin (istinşak), sonra da sümkürsün.(istinsar)”241

Yüzü bir defa yıkamak; Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın..”(Maide 6)

Sakalı ovalamak;
Enes b. Malik (radiyallahu anh)‟den: Rasûlullah abdest alırken bir avuç su alır, o suyu çenesinin altına vererek sakallarının arasına akıtır ve: “İşte aziz ve celil Rabbim bana böyle emretti.” buyururdu.242

Dirseklere kadar elleri bir defa yıkamak; Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın..” (Maide,6) Başı bir defa tamamen mesh etmek; “…başlarınızı meshedip...”(Maide suresi 6. âyet.)

Kulakları bir defa mesh etmek; Hadisi şerifte; “Kulaklar başın meshine dâhildir” buyrulmuştur.243

Topuklara kadar ayakları bir defa yıkamak; “…topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın…” (Maide suresi 6. âyet.)

El ve ayak parmaklarını hilallemek; ibnu Abbâs (radiyallahu anh)‟dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Abdest aldığında el ve ayak parmaklarının arasını hilalle”244

Abdestte azalar kurumadan peş peşe yıkamak; Enes b. Malik (radiyallahu anh)‟den: Bir adam abdest almış, ayağı üzerinde tırnak kadar bir yeri bırakmış olduğu halde Rasûlullah‟a geldi. Rasûlullah da ona:

“Dön, abdestini güzelce al.” buyurdu245

Sağdan başlamak; Hadisi Şerifte buyrulur ki; “Giyindiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağdan başlayın.”246

Saçı ve sakalı sık olanın bunları ovalaması; sık saç ve sakal suyun ulaşmasına mani olur. Vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir.

ABDESTiN SÜNNETLERi

Misvak kullanmak; Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim."247

Abdestin başında elleri yıkamak; Abdullah Bin Zeyd (radiyallahu anh)‟den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken eline tastan su alır ve elini üç defa yıkardı.”248

Azaları üçer defa yıkamak; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestte azalarını birer kere, ikişer kere ve üçer kere yıkamıştır.249

Abdestten sonra dua; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel Ģekilde yapar, sonra da: "Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhu. (şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûludur)" derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer."250

Abdestten sonra iki rekât namaz kılmak; Büreyde radiyallahu anh anlatıyor:

"Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ey Bilal! Ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem, her seferinde önümde senin hışırtını işittim. Dün gece de cennete girmiştim, önümde (yine) senin hışırtını duydum... Bunun üzerine Bilal: "Ya Rasûlullah! Her ezan okuyuşumda iki rek'at namaz kıldım. Her ne zaman hades vaki oldu ise derhal abdest tazeledim ve Allah'a iki rek'at namaz kılmayı üzerimde borç gördüm" dedi. Bilal' in bu açıklaması üzerine Aleyhissalatu vesselam:
"işte bu iki şey sebebiyle (cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın)" buyurdular."
251

Abdu Hayr anlatıyor: "AIi radiyallahu anh bize geldi ve namaz kıldı. (Namazdan sonra abdest) suyu istedi.

"Suyu ne yapacak, namazı kıldı ya! Herhalde bize öğretmek istiyor!" dedik. İçinde su olan bir kapla bir leğen getirildi. Kaptan sağ eline su döktü: Üç defa ellerini yıkadı. Sonra üç kere mazmaza ve istinşakta bulundu. Mazmaza ve istinşakı su aldığı eliyle yaptı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı, sağ elini üç kere yıkadı, üç kere sol elini yıkadı. Sonra elini kaba batırdı, bir kere başını meshetti. Sonra üç kere sağ ayağını yıkadı, üç kere sol ayağını yıkadı. Sonra: "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın abdestini bilmek kimin hoşuna giderse, işte o böyledir!" dedi."298

Abdullah b. Amr (radiyallahu anh) demiştir ki: Bir adam Rasûlullah‟a gelip:

“Ya Rasulallah, abdest nasıl alınır?” diye sordu.

Rasûlullah da bir kap su isteyerek, ellerini üç kere, yüzünü üç kere, kollarını üç kere yıkadı. Başına mesh etti. şahadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla içini, başparmaklarıyla dışlarını meshetti. Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Akabinde de şöyle buyurdu:

“İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur.” Veya “zulmetmiş ve kötülük etmiş olur.”306

235 Müslim(251) Muvatta(1/161) Tirmizi(52) Nesâi, Tahâret 106
236 Müslim(244) Muvatta(1/32) Tirmizi(2) Darimi(1/183) Beyhaki(1/81)
237 Müslim(224) Buhari(135)
238 Buhari(1) Müslim(1907)
239 Tirmizi(20) ibn Mace(Taharet: 41) Darimi(Vüdu: 25) Ahmed(2/418,3/41,4/70,5/38,6/382) Sahihu Ebu Davud(92) el İrva(81) sahihtir.
240 Sahihu Süneni Ebu Davud(131) Tirmizi(Savm: 69) Nesai(Taharet: 91) ibn Mace(Taharet: 54) Darimi(Vüdu: 34) Ahmed(4/211)
241 Buhari(161) Müslim(237)
242 Sahihu Süneni Ebu Davud(132) Beyhaki(54) Mişkat(408) sahih.
243 Ebu Davud(134) Tirmizi(39) İbni Mace(447) sahihtir. Bkz.: Elbani Sahiha(36)
244 Tirmizi(39) ibn Mâce(447) Nesâî(Tahara: 93) sahihtir; Elbani Sahiha(1306)
245 Müslim(243) Sahihu Süneni Ebu Davud(161) İbni Huzeyme(164) Beyhaki(1/70) el irva(86)
246 Sahihu Süneni Ebu Davud(3458) Mişkat(401) Sahihu İbni Mace(323)
247 Buhari, Cum'a 8, Temenni 9; Müslim(252) Muvatta(1/66) Ebu Davud(46) Tirmizi(22) Nesâi(1/12) İbni Huzeyme(140) Ahmed(2/245) Beyhaki(37)
248 Buhari(186) Müslim(235)
249 bkz.: Buhari(159) Müslim(226) Sahihu Nesai(79) Sahihu İbni Mace(334)
250 Müslim(234) Darimi(1/182) Ebu Davud(169) Nesai(1/95) Tirmizi(55)
251 Buhari(1149) Müslim(2458) Tirmizi(3690)
298 Ebu Dâvud(111) Tirmizi(48) Nesâi(1/68) Sahihu Süneni Ebu Davud(104) Darimi(1/178) İbni Huzeyme(147)
306 Ebu Davud(135) Nesai(1/88) ibn Mace(422) ibni Huzeyme(174) Beyhaki(1/79) Tahavi(1/33) Elbani Sahihu Süneni Ebu Davud(123) el Mişkat(417)


KAYNAK

EBU MUAZ / KİTAP ve SÜNNET IŞIĞINDA SAHİH İLMİHAL..
 

hakan_k

Amatör
Üye
ya bana mezhep demeyin uydurma şeyler bunlar Kur'an'da ibadet şekli bellidir peygamber bellidir ötesi önemli değildir
 
Üst Alt