Diyanet İşleri Başkanlığı Hakkında N e düşünüyoruz....???

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
ANAYASA MADDELERİ

I. Devletin Şekli
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.


II. Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, lâik, ve sosyal bir hukuk Devletidir.


III. Devletin Bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı «İstiklal Marşı» dır.
Başkenti Ankara'dır.


Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.


Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
Madde 14 – <Değişik: 3/10/2001 – 4709/3. md.>
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hak*kında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzen*lenir.


VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24 – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçla*namaz.Din ve ahlak
eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî tem*silcisinin talebine bağlıdır.

Kimse Devletin sosyal,ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına da*yandırmak veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlamak amacıyla her ne suretle olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
=================

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
Madde 136 – Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 633

Kabul Tarihi: 22/06/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 1203


BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLERİ

GÖREV:

Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.


BAŞKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:
Madde 7 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile; Değişik madde: 01/07/2010-6002 S.K./6.mad.)

Başkanlığın hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek.

2) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dinî programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek.

3) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri götürmek.

4) Radyo ve televizyon kurumları ile diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak.

5) Dinî gün ve gecelerde programlar düzenlemek.

6) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

7) Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak.

8) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

9) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.

10) İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî-sosyal teşekküller ve geleneksel dinî-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak

========================

Merhaba,

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sizce " Anayasa " maddeleri bağlamında yeri neresidir,olmalı mıdır,olmamalı mıdır veya yapısı mı değişmelidir,eğer yapısı değişecek ise ne gibi değişiklikler olmalıdır...

Sağlıcakla kalınız...
 
ANAYASA MADDELERİ

I. Devletin Şekli
Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.


II. Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, lâik, ve sosyal bir hukuk Devletidir.


III. Devletin Bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı «İstiklal Marşı» dır.
Başkenti Ankara'dır.


Değiştirilemeyecek hükümler
Madde 4 – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.


Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
Madde 14 – <Değişik: 3/10/2001 – 4709/3. md.>
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hak*kında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzen*lenir.


VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24 – Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçla*namaz.Din ve ahlak
eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî tem*silcisinin talebine bağlıdır.

Kimse Devletin sosyal,ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına da*yandırmak veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlamak amacıyla her ne suretle olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
=================

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı
Madde 136 – Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 633

Kabul Tarihi: 22/06/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 1203


BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLERİ

GÖREV:

Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.


BAŞKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:
Madde 7 - (Değişik madde: 26/04/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile; Değişik madde: 01/07/2010-6002 S.K./6.mad.)

Başkanlığın hizmet birimleri, görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1) Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek.

2) Cami ve mescit dışındaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dinî programlar ile ilmî toplantılar düzenlemek.

3) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk ıslahevi, huzurevi, sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde bulunan vatandaşlara irşat hizmetleri götürmek.

4) Radyo ve televizyon kurumları ile diğer yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak.

5) Dinî gün ve gecelerde programlar düzenlemek.

6) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.

7) Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmak.

8) Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

9) İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.

10) İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevreleri, dinî-sosyal teşekküller ve geleneksel dinî-kültürel oluşumlarla ilgili çalışmalar yapmak

========================

Merhaba,

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sizce " Anayasa " maddeleri bağlamında yeri neresidir,olmalı mıdır,olmamalı mıdır veya yapısı mı değişmelidir,eğer yapısı değişecek ise ne gibi değişiklikler olmalıdır...

Sağlıcakla kalınız...

önce diyanet isleri baskanligini kim kurmustur ve sebebi nedir... bunu bilirsek... sonucu arayip bulmamiz daha kolay olur...

biz biliyoruzki diyanet isleri baskanligini kuran zihniyet chp zihniyetidir...
sadece diyanet degil, imamhatipleride o zihniyet kurdu...gerekceleri din adamlarini ve dindarlari kontrollerinde tutmak rejime uygun müslüman yetisdirmek icindir...
ayrica müslümanlarin , fitrelerine ,zekatlarina, haccina, kurbanina el atmak suretiyle cok büyük vurgun vurduklarida bir gercek...
bizim istegimiz ne olursa olsun devlet bu yagli firsati hic bir sekilde elinden birakacagina ihtimal vermiyorum...

ama yinede bizim diyanete hic sicak bakmadigimizida belirtmek istiyorum... yine biz biliyoruzki sözde sünni sözde hanefi müslümanlara hizmet verdigi iddea edilen bu kurum, aslinda sünniligi yozlastirmak sulandirmak ve bozmak asil görevidir... bunu anlamak icin verdikleri fetvaya hic bir sünni cemaat itibar etmiyor... ya kim itibar ediyor, dinden haberi olmiyan nefislerinin hosuna giden cahil müslümanlar....

bizim arzumuz belki biraz ütopya olacak ama yinede belirteyim...
dini, cemaatlere birakip, sadece birbirlerinin arasinda hosgörülü davranmalari icin gözcülük yapmasi bizim icin yeterlidir...
 
Üst Alt