Dinimizdeki dört delil ve dört mezhep

Sual: Dört hak mezhebin, dört âlimine tâbi olmanın vacip olduğu söyleniyor. Bunun delili nedir?
CEVAP
Dinimizde dört delil vardır. Mezhebe uymak bu dört delilden birisinde varsa mesele yoktur. Dört mezhebe uymak, bir değil dört delilde de vardır:

1- Hicri birinci asırdan, bugüne kadar, yani 14 asır bütün Müslümanlar, bu dört imamı taklit etmişler. Bunlara itaat etmekte icma hasıl olmuştur. İcma’ya uymak ise vaciptir.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Ümmetim[in âlimleri] dalalet olan bir şeyde icma yapmaz!) [İ.Ahmed]

(Allahü teâlânın rızası, icmadadır. Cemaatten ayrılan, Cehenneme gider.) [İbni Asakir]

(Cemaatten ayrılan, yüzüstü Cehenneme düşer.) [Taberani]

(Ümmetim[in âlimleri], hiç bir zaman dalalette icma yapmazlar. İhtilaf olunca sivad-ı a'zama [Ehl-i süünet âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!) [İbni Mace]

Dört mezhepten başkasıyla amel etmek caiz değildir, bunda icma hâsıl olmuştur. (El-Mesail-ül-müntehabatü fir-risaleti vel vesileti)

2- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
Kadi Beydavi hazretleri, bu âyeti (Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız) şeklinde açıklamıştır.

Ruh-ul beyan ve Tefsir-i Hüseyni’de ise, (Herkes mezhebinin imamı ile çağırılır. Mesela "Ya Şafii" veya "Ya Hanefi" denir) şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalar da, dört hak mezhepten birine uymanın vacip olduğunu göstermektedir.

Yine Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Müminlerin [itikad ve ameldeki] yolundan ayrılan Cehenneme gider.) [Nisa 115]

Medarik tefsirinde bu âyetin açıklamasında, (Kitab ve sünnetten ayrılmak gibi icmadan da ayrılmak caiz değildir) buyuruluyor.

Beydavi tefsirinde ise, aynı âyet-i kerimenin açıklamasında (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu göstermektedir. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak da vacip olur, şart olur) buyuruluyor.

İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:
(Tasavvuf büyükleri ve fıkıh âlimleri, kendilerine uyanlara şefaat ederler. Ruh teslim ederken, kabirde Münker ve Nekir sual ederken ve Haşrda, Neşirde, Hesapta, Sıratta yanında bulunurlar. Onu unutmazlar. Tasavvuf büyükleri, kendilerine uyanları, bütün korkulu yerlerde kolladıkları gibi, müctehid imamlar da korurlar. Bunlar, mezhep imamlarıdır. Bu ümmetin bekçileridir. Sevin ey kardeşim! Dört mezhep imamlarından dilediğini taklit et de saadete kavuş!) [Mizan-ül-kübra]

Görülüyor ki, kıyamette, herkes mezhep imamının ismi ile çağrılacaktır. İmam, kendisini taklit edene, şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksek idi. Bir âyet meali şöyledir:
(Bana inabet edenin yoluna uy!) [Lokman 15 ]
Bu dört büyük imamın, bu inabet yolunda oldukları icma ile bildirilmiştir.

3- Bir âyet meali: (Hidayet yolunu öğrendikten sonra, Resule uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı, saptığı yola sürükleyip çok kötü bir yer olan Cehenneme sokarız!) [Nisa 115]
İmam-ı Şafii hazretleri, (İcmaın delil olduğunu gösteren bu âyet, müminlerin yolundan ayrılmayı haram ettiği için, bu yola uymak vacib olur) buyuruyor. Müfessir Abdullah Nesefi hazretleri, bu âyeti açıklarken, (İcmaın delil olduğunu ve icmadan ayrılmanın da caiz olmadığını bu âyet göstermektedir) buyuruyor. (Medarik)

İmam-ı Kadi Beydavi hazretleri, (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu gösteriyor. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak vacip olur) buyuruyor. (Tefsir-i Beydavi)

Gerçek âlimler, (Bir mezhebi taklit etmek vaciptir. Mezhepsiz olmak büyük günahtır) buyuruyor. Âlimlerin bu ittifakından ayrılmak, bu âyetten ayrılmak olur) dediler. Bir âyet meali şöyledir:
(Siz, insanlar için en hayırlı ümmetsiniz. İyiyi emreder, kötüyü men edersiniz) [Âl-i İmran 110]

4- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Bilmiyorsanız, zikir ehline [âlimlere] sorun!) [Nahl 43]
Bu âyet, ibadet ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedir. Herkesten değil, âlimlerden sorup öğrenmek emir olunmaktadır. Bunun için, bir kimse, yapacağı şeyi, Kur'an ve hadiste arayamaz, taklit ettiği mezhebin müctehidinden sorup öğrenmesi lazım olur. Yahut mezhebinin âlimlerinin kitaplarından okuyup öğrenir. Sorup, öğrendiğine göre yapan, o müctehidi taklit etmiş olur. Müctehidin sözüne uymayıp inkâr ederse, mezhepsiz olur. Âyetteki zikir ehli mezhep imamı demektir.

Çünkü hadis-i şerifte bildiriliyor ki:
(Cihad, oruç, namaz, zekat ve hac ibadetini yapanlar içinde ecri daha büyük olan zikir ehlininkidir.) [İ.Ahmed] İbni Merdeveyh Ebu Bekr Ahmed’in bildirdiği ve Enes bin Malik’in haber verdiği hadis-i şerifte, (Namaz kılan, oruç tutan, hac ve gaza eden; eğer imamını beğenmezse, o münafıktır. Onun imamı, zikir ehlidir) buyuruldu. Demek ki, âyetteki Ehl-i zikir, ulema-i rasihin ve dört mezhebin imamlarıdır. (Ancak âlim olanlar anlar) ve (Ey akıl sahipleri, ibret alın!) mealindeki âyetler, dört mezhep imamlarının üstünlüklerini göstermektedir.

Ahmed bin Muhammed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki:
(Kur'an-ı kerimdeki (Allahın ipi)nden maksat, cemaattır. Cemaat da, fıkıh ve ilim sahipleridir. Fıkıh âlimlerinden bir karış ayrılan dalalete düşer. Sivad-ı a'zam, fıkıh âlimlerinin yoludur. Fıkıh âlimlerinin yolu da, Resulullahın ve Hulefa-i raşidinin yoludur. Bu yoldan ayrılanlar, Cehenneme gider. Allahü teâlânın rahmeti, Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasında bulunanlara, gazabı da bu yoldan ayrılanlaradır. Fırka-i naciyye, bugün dört mezhepte toplanmıştır. Bu dört mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’dir. Bu dört hak mezhepten birine uymayan, bid'at ehli olup Cehenneme gider.) [Tahtavi]

Bugün dört mezhepten başkasına uymak caiz değildir. (Hadika)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mezhepten ayrılmak, mezhepsiz olmak ilhaddır. (Mebde ve Mead)
[İlhad, doğru yoldan ayrılmaktır.]

Kitap, sünnet ve icma
Sual: Din kitaplarında bir hüküm bildirilirken, (Kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile sabittir) deniyor. Kitap ve sünnet, başlı başına bir delil değil mi de, ne diye üçü birden söyleniyor?
CEVAP
Elbette Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerifler başlı başına delildir. Ancak farklı teviller yapılmışsa, o âyet-i kerimeyi Resulullah efendimiz nasıl uygulamıştır, müctehidler ona bakar. Mesela namazın beş vakit olduğu kesindir. Ama üç vakit diyenler var. O zaman Resulullah efendimizin uygulamasına bakılır. İcma hangi yönde ona bakılır. Kur’an-ı kerimde namaz yerine kullanılan salât kelimesi için bazı sapıklar, (Salât, dua demektir. İslamiyet’te, şimdi yapıldığı şekilde bir ibadet yoktur. Allah’ı anan, dua eden, namaz kılmış sayılır) diyorlar. Salât’ın bunların dedikleri gibi olmadığı, günde beş vakit kılınan namaz olduğu sünnet ile açıklanmış ve icmayla da uygulandığı gösterilmiştir. Demek ki, Kur’an-ı kerimde bildirilen bir hüküm, Sünnet ile ve İcma ile de uygulanarak farz olduğu inkâr edilemez hale geliyor.

Kaynak : Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
 
Son düzenleme:
B

bursali68

Ziyaretci
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Ümmetim[in âlimleri] dalalet olan bir şeyde icma yapmaz!) [İ.Ahmed]

(Allahü teâlânın rızası, icmadadır. Cemaatten ayrılan, Cehenneme gider.) [İbni Asakir]

(Cemaatten ayrılan, yüzüstü Cehenneme düşer.) [Taberani]

(Ümmetim[in âlimleri], hiç bir zaman dalalette icma yapmazlar. İhtilaf olunca sivad-ı a'zama [Ehl-i süünet âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!) [İbni Mace]

Dört mezhepten başkasıyla amel etmek caiz değildir, bunda icma hâsıl olmuştur. (El-Mesail-ül-müntehabatü fir-risaleti vel vesileti)

Soru: " (Ümmetim[in âlimleri], hiç bir zaman dalalette icma yapmazlar. İhtilaf olunca sivad-ı a'zama [Ehl-i süünet âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!) [İbni Mace] "

-Hz.Peygamberimiz zamanında " Ehl-i Sünnet " itikatı var mıydı?

.................................................................................................................................

Görülüyor ki, kıyamette, herkes mezhep imamının ismi ile çağrılacaktır. İmam, kendisini taklit edene, şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksek idi. Bir âyet meali şöyledir:
(Bana inabet edenin yoluna uy!) [Lokman 15 ]
Bu dört büyük imamın, bu inabet yolunda oldukları icma ile bildirilmiştir.
LOKMAN
14 - Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): "Bana, anana ve babana şükret" diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır.
15 - Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.
Soru : Burada " Mezhep " nerede?Ana,baba Allah'a inanmama yolunda sana ısrar ederse onlara itaat etme diyor ayet.Ve bana inananların yoluna uy diyor.Yani müminlerin,yani Tevhid'e inananların yoluna uy diyor Allah.Mezhep nerede?
.................................................................................................................................

4- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Bilmiyorsanız, zikir ehline [âlimlere] sorun!) [Nahl 43]
Bu âyet, ibadet ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedir. Herkesten değil, âlimlerden sorup öğrenmek emir olunmaktadır. Bunun için, bir kimse, yapacağı şeyi, Kur'an ve hadiste arayamaz, taklit ettiği mezhebin müctehidinden sorup öğrenmesi lazım olur. Yahut mezhebinin âlimlerinin kitaplarından okuyup öğrenir. Sorup, öğrendiğine göre yapan, o müctehidi taklit etmiş olur. Müctehidin sözüne uymayıp inkâr ederse, mezhepsiz olur. Âyetteki zikir ehli mezhep imamı demektir.

NAHL
43 - (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.

Soru : İşte yukarıda ayetin meali.Alimlere sorun demiyor Allah " Tevrat ve İncil " alimlerine sorun diyor.Neden o dönem Hz.Peygambere inanmamakta ısrar eden Kitap Ehlinden olanlara Hz Peygamberin öyle demesini istiyor Allah.Mezhep nerede?

.................................................................................................................................

2- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
Kadi Beydavi hazretleri, bu âyeti (Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız) şeklinde açıklamıştır.

İSRA
71 - Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar.

Soru : Önder demek Mezhep İmamı demek mi oluyor yoksa Peygamber ve Uyarıcılar demek mi oluyor.Mezhep nerede Mezhep İmamı nerede?

................................................................................................................................

Gerçek âlimler, (Bir mezhebi taklit etmek vaciptir. Mezhepsiz olmak büyük günahtır) buyuruyor. Âlimlerin bu ittifakından ayrılmak, bu âyetten ayrılmak olur) dediler. Bir âyet meali şöyledir:
(Siz, insanlar için en hayırlı ümmetsiniz. İyiyi emreder, kötüyü men edersiniz) [Âl-i İmran 110]

AL'İ İMRAN
110 - Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır.

Soru : Burada Allah Hz.Peygamberimizin ümmeti İslam dinine inananlarla,Kitap Ehli ni ayırmıyor mu?Peki Mezhep nerede,mezhep imamları nerede,mezhepsiz olmanın günahı ayetin neresinde?

.................................................................................................................................

Kaynağın daha bence daha doğruları yazar olmasını ve açıklayıcı olmasını tercih ederdim.Ancak yine de uğraş verdiğinizden dolayı emeğiniz için teşekkür ederim.

Sağlıcakla kalın.
 
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Ümmetim[in âlimleri] dalalet olan bir şeyde icma yapmaz!) [İ.Ahmed]

(Allahü teâlânın rızası, icmadadır. Cemaatten ayrılan, Cehenneme gider.) [İbni Asakir]

(Cemaatten ayrılan, yüzüstü Cehenneme düşer.) [Taberani]

(Ümmetim[in âlimleri], hiç bir zaman dalalette icma yapmazlar. İhtilaf olunca sivad-ı a'zama [Ehl-i süünet âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!) [İbni Mace]

Dört mezhepten başkasıyla amel etmek caiz değildir, bunda icma hâsıl olmuştur. (El-Mesail-ül-müntehabatü fir-risaleti vel vesileti)

Soru: " (Ümmetim[in âlimleri], hiç bir zaman dalalette icma yapmazlar. İhtilaf olunca sivad-ı a'zama [Ehl-i süünet âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola] tâbi olun!) [İbni Mace] "

-Hz.Peygamberimiz zamanında " Ehl-i Sünnet " itikatı var mıydı?

.................................................................................................................................

Görülüyor ki, kıyamette, herkes mezhep imamının ismi ile çağrılacaktır. İmam, kendisini taklit edene, şefaat edecektir. Dört mezhep imamlarının her biri böyle yüksek idi. Bir âyet meali şöyledir:
(Bana inabet edenin yoluna uy!) [Lokman 15 ]
Bu dört büyük imamın, bu inabet yolunda oldukları icma ile bildirilmiştir.
LOKMAN
14 - Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): "Bana, anana ve babana şükret" diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır.
15 - Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.
Soru : Burada " Mezhep " nerede?Ana,baba Allah'a inanmama yolunda sana ısrar ederse onlara itaat etme diyor ayet.Ve bana inananların yoluna uy diyor.Yani müminlerin,yani Tevhid'e inananların yoluna uy diyor Allah.Mezhep nerede?
.................................................................................................................................

4- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Bilmiyorsanız, zikir ehline [âlimlere] sorun!) [Nahl 43]
Bu âyet, ibadet ve işlerin nasıl yapılacağını bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmelerini emretmektedir. Herkesten değil, âlimlerden sorup öğrenmek emir olunmaktadır. Bunun için, bir kimse, yapacağı şeyi, Kur'an ve hadiste arayamaz, taklit ettiği mezhebin müctehidinden sorup öğrenmesi lazım olur. Yahut mezhebinin âlimlerinin kitaplarından okuyup öğrenir. Sorup, öğrendiğine göre yapan, o müctehidi taklit etmiş olur. Müctehidin sözüne uymayıp inkâr ederse, mezhepsiz olur. Âyetteki zikir ehli mezhep imamı demektir.

NAHL
43 - (Ey Peygamber!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız Tevrat ve İncil âlimlerine sorun.

Soru : İşte yukarıda ayetin meali.Alimlere sorun demiyor Allah " Tevrat ve İncil " alimlerine sorun diyor.Neden o dönem Hz.Peygambere inanmamakta ısrar eden Kitap Ehlinden olanlara Hz Peygamberin öyle demesini istiyor Allah.Mezhep nerede?

.................................................................................................................................

2- Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
Kadi Beydavi hazretleri, bu âyeti (Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız) şeklinde açıklamıştır.

İSRA
71 - Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün, kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar.

Soru : Önder demek Mezhep İmamı demek mi oluyor yoksa Peygamber ve Uyarıcılar demek mi oluyor.Mezhep nerede Mezhep İmamı nerede?

................................................................................................................................

Gerçek âlimler, (Bir mezhebi taklit etmek vaciptir. Mezhepsiz olmak büyük günahtır) buyuruyor. Âlimlerin bu ittifakından ayrılmak, bu âyetten ayrılmak olur) dediler. Bir âyet meali şöyledir:
(Siz, insanlar için en hayırlı ümmetsiniz. İyiyi emreder, kötüyü men edersiniz) [Âl-i İmran 110]

AL'İ İMRAN
110 - Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır.

Soru : Burada Allah Hz.Peygamberimizin ümmeti İslam dinine inananlarla,Kitap Ehli ni ayırmıyor mu?Peki Mezhep nerede,mezhep imamları nerede,mezhepsiz olmanın günahı ayetin neresinde?

.................................................................................................................................

Kaynağın daha bence daha doğruları yazar olmasını ve açıklayıcı olmasını tercih ederdim.Ancak yine de uğraş verdiğinizden dolayı emeğiniz için teşekkür ederim.

Sağlıcakla kalın.

Yazdıklarınıza sadece gülerim , çünkü Kur'anı Kerimi kendi anlayışına göre açıklayan bir zavallının küfürlerinden ibaret.Bizim verdiğimiz deliller ise Ehl-i Sünnet alimlerinin naklettiği bilgilerdir.Siz bu yazıları yzanların fikirlerine esir olup kur'anı Kerimin asıl manasından uzak kalmışsınız.Asıl manayı öğrenmek için meal değil Ehl-i Sünnet alimlerinin ilmihallerini okumalısınız.Herkez kendi anladığına göre Kur'anı açıklarsa kendini bataklığın içinde bulur.

[Nasıl kanunlar, Anayasadan ayrı kabul edilmezse, sünnet de, yani hadis-i şerifler de Kur'an-ı kerimden ayrı değildir. Onun açıklamalarıdır. Nasıl, tüzükler, yönetmelikler, kanunlara aykırı kabul edilmiyorsa, icma ve kıyas-ı fukaha da sünnete aykırı değildir. Kıyas, Kur'an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Sünneti Kur'an-ı kerimden ayrı, kıyası [âlimlerin ictihadlarını] hadis-i şeriflerden başka göstermeye çalışanlar, dalalet ehlidir. (Mektubat-ı Rabbani)
 
Yazdıklarınıza sadece gülerim , çünkü Kur'anı Kerimi kendi anlayışına göre açıklayan bir zavallının küfürlerinden ibaret.Bizim verdiğimiz deliller ise Ehl-i Sünnet alimlerinin naklettiği bilgilerdir.Siz bu yazıları yzanların fikirlerine esir olup kur'anı Kerimin asıl manasından uzak kalmışsınız.Asıl manayı öğrenmek için meal değil Ehl-i Sünnet alimlerinin ilmihallerini okumalısınız.Herkez kendi anladığına göre Kur'anı açıklarsa kendini bataklığın içinde bulur.

[Nasıl kanunlar, Anayasadan ayrı kabul edilmezse, sünnet de, yani hadis-i şerifler de Kur'an-ı kerimden ayrı değildir. Onun açıklamalarıdır. Nasıl, tüzükler, yönetmelikler, kanunlara aykırı kabul edilmiyorsa, icma ve kıyas-ı fukaha da sünnete aykırı değildir. Kıyas, Kur'an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Sünneti Kur'an-ı kerimden ayrı, kıyası [âlimlerin ictihadlarını] hadis-i şeriflerden başka göstermeye çalışanlar, dalalet ehlidir. (Mektubat-ı Rabbani)

Peygamber Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştır.Dolayısıyla hadis-i şerifler de ''hüküm'' noktasında başvurulacak kaynaklardandır.

Teşekkür ediyorum,değerli paylaşımınız için.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Yazdıklarınıza sadece gülerim , çünkü Kur'anı Kerimi kendi anlayışına göre açıklayan bir zavallının küfürlerinden ibaret.Bizim verdiğimiz deliller ise Ehl-i Sünnet alimlerinin naklettiği bilgilerdir.Siz bu yazıları yzanların fikirlerine esir olup kur'anı Kerimin asıl manasından uzak kalmışsınız.Asıl manayı öğrenmek için meal değil Ehl-i Sünnet alimlerinin ilmihallerini okumalısınız.Herkez kendi anladığına göre Kur'anı açıklarsa kendini bataklığın içinde bulur.

[Nasıl kanunlar, Anayasadan ayrı kabul edilmezse, sünnet de, yani hadis-i şerifler de Kur'an-ı kerimden ayrı değildir. Onun açıklamalarıdır. Nasıl, tüzükler, yönetmelikler, kanunlara aykırı kabul edilmiyorsa, icma ve kıyas-ı fukaha da sünnete aykırı değildir. Kıyas, Kur'an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Sünneti Kur'an-ı kerimden ayrı, kıyası [âlimlerin ictihadlarını] hadis-i şeriflerden başka göstermeye çalışanlar, dalalet ehlidir. (Mektubat-ı Rabbani)

Benim yazmış olduğumu " Küfür " olarak algılıyorsunuz yani.O zaman size şöyle bir öneride bulunayım ; Dersinize biraz daha çalışın derim.Ehl-i Sünnet itikatı nasıl oluşmuştur?,Mealleri birebir inceleyin araştırın,Ne olursa olsun göstermiş olduğunuz ayetlerde mezhepler olmadığı halde mezhepler var demek asıl " Küfür ".Kuran da olmayan bir şeyi ben koymuyorum.Olmayan bir şeye var diyorssanız kim " Küfürde " düşünülmesi gerek.
Sağlıcakla kalın.
 
Benim yazmış olduğumu " Küfür " olarak algılıyorsunuz yani.O zaman size şöyle bir öneride bulunayım ; Dersinize biraz daha çalışın derim.Ehl-i Sünnet itikatı nasıl oluşmuştur?,Mealleri birebir inceleyin araştırın,Ne olursa olsun göstermiş olduğunuz ayetlerde mezhepler olmadığı halde mezhepler var demek asıl " Küfür ".Kuran da olmayan bir şeyi ben koymuyorum.Olmayan bir şeye var diyorssanız kim " Küfürde " düşünülmesi gerek.
Sağlıcakla kalın.

belki siz koymuyor ama dinimizi bozmaya çalışan akılsızlar koyuyor olabilir , o zaman size derimki kimden bilgi aktarıyorsanız ilk önce o insanın doğruluğuna bakın.Bilgi diye aktardığınız kişinin düşüncelerine uymakla onun mezhebine uyuyorsunuz ama değil mi ?

Öncelikle dersine çalışması gerekenin kim olduğunu ilim ve hikmet sahibi herkez yukarıdaki delilleri inceleyip görebilir.Şu bilin ki bizim bütün delillerimiz ortada , Hadis ve Kur'anı Kerim ve Ehl-i Sünnet alimlerinin sözleri ile yukarıda da sabit.Bütün söylenenler ve yazılanlar bir vesikaya bağlı.Sizin yazdıklarınız ise bir insan düşüncesi , yani ehliyeti olmayan birilerinin Kur'anı Kerimi kendi akıllarına göre tefsir etmeye kalkmalarından , dinimizin nakil dini olduğunu değil kendilerince akıl dini olduğunu düşündüklerinden meydana gelmiştir.

Bizim delillerimiz yukarıda açık ve net belli.Siz ise tutmuş onun bunun mealini tersden dillendirip delil diye ortaya koymaya çalışıyor ve mezhepsizliğin yüzkarasını ortaya koyuyorsunuz.

Bizim bütün delillerimiz Ehl-i Sünnet Aliminin veraset ile naklettiği bildilerdir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
Kadi Beydavi hazretleri, bu âyeti (Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız) şeklinde açıklamıştır.

Ruh-ul beyan ve Tefsir-i Hüseyni’de ise, (Herkes mezhebinin imamı ile çağırılır. Mesela "Ya Şafii" veya "Ya Hanefi" denir) şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalar da, dört hak mezhepten birine uymanın vacip olduğunu göstermektedir.
Yine Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Müminlerin [itikad ve ameldeki] yolundan ayrılan Cehenneme gider.) [Nisa 115]

Medarik tefsirinde bu âyetin açıklamasında, (Kitab ve sünnetten ayrılmak gibi icmadan da ayrılmak caiz değildir) buyuruluyor.

Beydavi tefsirinde ise, aynı âyet-i kerimenin açıklamasında (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu göstermektedir. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak da vacip olur, şart olur) buyuruluyor.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mezhepten ayrılmak, mezhepsiz olmak ilhaddır. (Mebde ve Mead)
[İlhad, doğru yoldan ayrılmaktır.]


Yukarıdaki delilleri kendi işinize geldiği gibi değiştireceğinize açın verdiğim kaynakları inceleyin ve komik duruma düşmekten kendinizi koruyun.Şimdi bir müslüman ne idiğü belirsiz zındıkların sözlerine mi itibar edecek yoksa dinde her sözü bir sende bir vesikaya dayalı Ehl-i Sünnet Alimlerine mi ? İmam-ı Rabbani hazretlerine dahi inanmayan bir zavallıya ne denilebilir ki ?
 
B

bursali68

Ziyaretci
belki siz koymuyor ama dinimizi bozmaya çalışan akılsızlar koyuyor olabilir , o zaman size derimki kimden bilgi aktarıyorsanız ilk önce o insanın doğruluğuna bakın.Bilgi diye aktardığınız kişinin düşüncelerine uymakla onun mezhebine uyuyorsunuz ama değil mi ?

Öncelikle dersine çalışması gerekenin kim olduğunu ilim ve hikmet sahibi herkez yukarıdaki delilleri inceleyip görebilir.Şu bilin ki bizim bütün delillerimiz ortada , Hadis ve Kur'anı Kerim ve Ehl-i Sünnet alimlerinin sözleri ile yukarıda da sabit.Bütün söylenenler ve yazılanlar bir vesikaya bağlı.Sizin yazdıklarınız ise bir insan düşüncesi , yani ehliyeti olmayan birilerinin Kur'anı Kerimi kendi akıllarına göre tefsir etmeye kalkmalarından , dinimizin nakil dini olduğunu değil kendilerince akıl dini olduğunu düşündüklerinden meydana gelmiştir.

Bizim delillerimiz yukarıda açık ve net belli.Siz ise tutmuş onun bunun mealini tersden dillendirip delil diye ortaya koymaya çalışıyor ve mezhepsizliğin yüzkarasını ortaya koyuyorsunuz.

Bizim bütün delillerimiz Ehl-i Sünnet Aliminin veraset ile naklettiği bildilerdir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız!) [İsra 71]
Kadi Beydavi hazretleri, bu âyeti (Her ümmeti peygamberleri ve dinde uydukları imamları ile çağırırız) şeklinde açıklamıştır.

Ruh-ul beyan ve Tefsir-i Hüseyni’de ise, (Herkes mezhebinin imamı ile çağırılır. Mesela "Ya Şafii" veya "Ya Hanefi" denir) şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklamalar da, dört hak mezhepten birine uymanın vacip olduğunu göstermektedir.
Yine Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Müminlerin [itikad ve ameldeki] yolundan ayrılan Cehenneme gider.) [Nisa 115]

Medarik tefsirinde bu âyetin açıklamasında, (Kitab ve sünnetten ayrılmak gibi icmadan da ayrılmak caiz değildir) buyuruluyor.

Beydavi tefsirinde ise, aynı âyet-i kerimenin açıklamasında (Bu âyet, icmadan ayrılmanın haram olduğunu göstermektedir. Müminlerin yolundan ayrılmak haram olunca, bu yola uymak da vacip olur, şart olur) buyuruluyor.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mezhepten ayrılmak, mezhepsiz olmak ilhaddır. (Mebde ve Mead)
[İlhad, doğru yoldan ayrılmaktır.]


Yukarıdaki delilleri kendi işinize geldiği gibi değiştireceğinize açın verdiğim kaynakları inceleyin ve komik duruma düşmekten kendinizi koruyun.Şimdi bir müslüman ne idiğü belirsiz zındıkların sözlerine mi itibar edecek yoksa dinde her sözü bir sende bir vesikaya dayalı Ehl-i Sünnet Alimlerine mi ? İmam-ı Rabbani hazretlerine dahi inanmayan bir zavallıya ne denilebilir ki ?

Çok enteresan benim yaptığım alıntılar sizin yazdığınız kaynaktan.Ben o ayetlere,gidip Kur'an-ı Kerim'den baktım ve öyle demiyor açık olarak da görebildim.Kimsenin değil benim kendi görüşüm.Niçin birilerinin görüşünü savunayım ki?Buna ihtiyacım yok.Bir kaynaktan alıntı yapmadım desem yalan olur.Kur'an-ı Kerim'in Elmalılı Hamdi Yazır mealinden ayetleri aynen copy/paste yaptım.Ancak siz gidip bir yerlerden alıntı yaparak bu konuyu yazmışsınız.Biraz objektif bakılırsa kim kimin görüşlerini savunuyor ortaya çıkar.

Alimlerin yapmış oldukları ilme,emeğe saygı farklı bir şey,doğru veya yanlış addetmek farklı bir şey.Dini ilimlerde 1400 yıldır ve hatta Kitap Ehlini de sayarsak binlerce yıldır her konuda alimler çıkmış bazen de insanların önünü açmıştır.Ancak unutmamak gerekir ki bazen de bu alimler insanları yanlışa sürüklemiştir.Acizane en az 20 yıldır da bunları araştırıyorum.Yani 1-2 günlük nette görüp özendiğim bir şey değil.Yukarıdaki kaynakların neredeyse tamamı kütüphanemde mevcut.Kütüphanemde olması onların tamamen doğru olduğu anl***** gelemez değil mi?

Hadis kitapları da var.Ancak enteresandır ki Hz.Peygamber hayattayken yazılan tek satır hadis yoktur.Niçin mi?Çünkü Hz.Peygamber yasaklamıştır yazılmasını.Buna ait de kanıtlar var.

Vefatından yıllar sonra yazılan hadis kitaplarına nasıl inanalım.Tamam inanalım,ancak süzgeçten geçirmeden körü körüne inannırsak da Allah korusun işte o zaman " Küfre " gitmekle karşı karşıya kalırız.Seçim sizin ister ayırmadan hepsini kabul edin,ister kendinizi bir mezhebe ait görün benim için sorun değil.Herkes kendi hesabını kendi verecek.

Eğer yanlışa sürüklemeseler Musevilik mezheplere bölünür müydü?İsevilik Mezheplere bölünür müydü?İslam Mezhep ve tarikatlara bölünür müydü?İnsanoğlu ne yazıkki kendilerini " Varedenin " dediklerine pek kulak asmamış,buradan bu sonuç çıkıyor.Bölünmeyin denmiş bölünmüşler.Ve hatta fetvalar vererek bölünmüşlükten birini seçmezseniz " Kafirsiniz " demişler.Allah'ın " Bölünmeyin " demesine rağmen bir de bölünmeye zorlamışlar.

Sonrada bunu savunabilmek için hadisleri güvenilirliğinden dolayı sorgulayanları Hz Peygamberi kabul etmemekle suçlamışlar.Sonrada demişlerki Kur'an-Sünnet-Hadis bir bütündür.Biri olmadan olmaz.Bunlardan şüpheli noktaları sorgulayanları Allah'a inkarla eş görmüşler.

Kendi yazdıklarınızın sonuna gidip bir bakarsanız " Kur'an " mealleri için farklı bir şeyler söyleyen herkes size göre " Zındık " oluyor,yani birilerinin tekerine çomak soktuğumuz için bizler.Allah sonumuzu hayır etsin.

Dinimiz ne kadar bölünmeye de zorlansa mutlaka buna karşı birileri dimdik ayakta ve bunun karşısında olacaktır.Çünkü Allah böyle söylüyor " Bölünmeyin ".

Sağlıcakla kalın.
 
Çok enteresan benim yaptığım alıntılar sizin yazdığınız kaynaktan.Ben o ayetlere,gidip Kur'an-ı Kerim'den baktım ve öyle demiyor açık olarak da görebildim.Kimsenin değil benim kendi görüşüm.Niçin birilerinin görüşünü savunayım ki?Buna ihtiyacım yok.Bir kaynaktan alıntı yapmadım desem yalan olur.Kur'an-ı Kerim'in Elmalılı Hamdi Yazır mealinden ayetleri aynen copy/paste yaptım.Ancak siz gidip bir yerlerden alıntı yaparak bu konuyu yazmışsınız.Biraz objektif bakılırsa kim kimin görüşlerini savunuyor ortaya çıkar.

Alimlerin yapmış oldukları ilme,emeğe saygı farklı bir şey,doğru veya yanlış addetmek farklı bir şey.Dini ilimlerde 1400 yıldır ve hatta Kitap Ehlini de sayarsak binlerce yıldır her konuda alimler çıkmış bazen de insanların önünü açmıştır.Ancak unutmamak gerekir ki bazen de bu alimler insanları yanlışa sürüklemiştir.Acizane en az 20 yıldır da bunları araştırıyorum.Yani 1-2 günlük nette görüp özendiğim bir şey değil.Yukarıdaki kaynakların neredeyse tamamı kütüphanemde mevcut.Kütüphanemde olması onların tamamen doğru olduğu anl***** gelemez değil mi?

Hadis kitapları da var.Ancak enteresandır ki Hz.Peygamber hayattayken yazılan tek satır hadis yoktur.Niçin mi?Çünkü Hz.Peygamber yasaklamıştır yazılmasını.Buna ait de kanıtlar var.

Vefatından yıllar sonra yazılan hadis kitaplarına nasıl inanalım.Tamam inanalım,ancak süzgeçten geçirmeden körü körüne inannırsak da Allah korusun işte o zaman " Küfre " gitmekle karşı karşıya kalırız.Seçim sizin ister ayırmadan hepsini kabul edin,ister kendinizi bir mezhebe ait görün benim için sorun değil.Herkes kendi hesabını kendi verecek.

Eğer yanlışa sürüklemeseler Musevilik mezheplere bölünür müydü?İsevilik Mezheplere bölünür müydü?İslam Mezhep ve tarikatlara bölünür müydü?İnsanoğlu ne yazıkki kendilerini " Varedenin " dediklerine pek kulak asmamış,buradan bu sonuç çıkıyor.Bölünmeyin denmiş bölünmüşler.Ve hatta fetvalar vererek bölünmüşlükten birini seçmezseniz " Kafirsiniz " demişler.Allah'ın " Bölünmeyin " demesine rağmen bir de bölünmeye zorlamışlar.

Sonrada bunu savunabilmek için hadisleri güvenilirliğinden dolayı sorgulayanları Hz Peygamberi kabul etmemekle suçlamışlar.Sonrada demişlerki Kur'an-Sünnet-Hadis bir bütündür.Biri olmadan olmaz.Bunlardan şüpheli noktaları sorgulayanları Allah'a inkarla eş görmüşler.

Kendi yazdıklarınızın sonuna gidip bir bakarsanız " Kur'an " mealleri için farklı bir şeyler söyleyen herkes size göre " Zındık " oluyor,yani birilerinin tekerine çomak soktuğumuz için bizler.Allah sonumuzu hayır etsin.

Dinimiz ne kadar bölünmeye de zorlansa mutlaka buna karşı birileri dimdik ayakta ve bunun karşısında olacaktır.Çünkü Allah böyle söylüyor " Bölünmeyin ".

Sağlıcakla kalın.

Şimdi biraz orta yola geldiniz , peki şunu bilin ki Mezheplerin yani dinimizdeki 4 mezhep aynı imanı anlatmışlardır.Aralarındaki ufak tefek fark insanların zaruri ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından bir rahmet bir kolaylıktır.Yani bir farklılık yok ki parçalanma olsun , bu 4 mezhebin dışında farklı bir oluşum olursa parçalanmadan szö edilebilir , nitekim mezhepsizlik ve 5. mezhepleri iddia edenlerin açtığı gibi.

Bakın, bir öğrenci yıllarını vermeden profesör olamıyacağı gibi , kendisine bilgi öğreten zatı taklit etmeden işin hakikatine vakıf olamıyacağı gibi din hususunda da işin hakikatine varmak doğru olanı yapmak için müslümanlar verdiğim örnekteki misal gibi profesörleri taklid ederek onların sözlerini dinlereyek doğruyu bulabilirler.Bu profesörler gerekli ilm ve bilgiya sahip kişilerdir.

Siz şunu yapıyorsunuz , ben profesörü dinlemem , kendim bu bilgileri anlayışıma göre yorumlar ve doğruyu bulurum.Yani tedrisat görmeden cerrah diploması alır ve insanları ameliyat ederim.Bu mu doğru olan.

Yoksa, cerrahlık konusunda kendini yetiştirmiş yıllarını ilm içinde geçirmiş bir profesörün derslerine girerek onu taklid ederek sözlerini dinlereyek ve imtihanlarından geçerek mi cerrah olunur.Yani söz sahibi olunur.

Sizin savunduğunuz şeye çok basit bir başka örnek , o zaman bu kadar insan neden üniversiteye gidiyor gitmesinler , alsınlar tüm derslerin kitaplarını kendi kendilerine profesör olsunlar varmı böyle bir saçmalık.

Demekki insan yetişebilmek için birilerini taklit etmek durumunda bunu kimse inkar edemez.Bir çocuk düşünün , bebeklikten itibaren taklit ile büyür ve anne babasının davranışlarını taklit eder , yaşam boyunca öğrendikleri bundan ibarettir.

İşte İslam alimleri de din konusunda yetkili birer kaynak ve varisdirler , müslümanlar bu alimleri dinleyerek dünya ve ahiret saadetine kavuşabilirler.Ben dinlemem diyen , kendi aklına güvenerek diploma almaya hayal kuran ise yarı yolda sapıtır ve uçuruma yuvarlanır.

Allahü Teala sevgili peygamberimizi gönderdi ve kullarına bir örnek olarak onu seçtiğini hepimizin O'nun gibi olmamızı emretti.Yani ona oyun dedi , şimdiki insanların bu emre uyabilmesi için O serverin varislerine uyması yetişir.Varise uyan O servere uymuş olur.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Yapmayın Allah aşkına " ben orta yola " falan gelmedim.Durduğum yerde duruyorum.Öyle algılamayınız.Buna " Uzlaşma " nitelemesinde bulunursanır,uzlaşmanın olabileceği nokta Kur'an-ı Kerim ve Hz.Peygamberimizdir.

Sizin ufak tefek farklar dediğniz farklara bir bakın bir gurup 1400 yıldır 3 vakit kılar,bir gurup 5 vakit kılar.Ufak bir fark mı bu?Bu sadece gösterilebilecek en belirgin farklardan sadece biri.

Namazla ilgili hareketler,rekatlar,ne okunacağı...hepsi Kur'an da yazılı.Kur'an orada duruyor gidip bakınız.

Hac la ilgili olanlara bakınız uygulamalara bakınız.Haram aylar 90-120 gün arasıdır.Diyanet hesabına göre de bu 28 X 4 = 112 gündür.Haram aylarda hac yapılıp dört gün içinde ise Hz.Peygamber ve etrafındaki din büyüklerimiz toplanırlarken,şimdi ise 4 günde Hac yapılıp ve yine 4 günde milyonlarca hayvan kesilip heba edilmektedir.Oysa ki " HAC " cı ilk uygulayan Hz. İbrahim'dir.Kurbandan da kasıt " KITAL " dır.Kur'an orada duruyor bakınız.

Yukarıda yazdıklarınızdan benim de bir aralar katıldığım " Işık Evleri " toplantılarındaki örnekleme ve kıyas durumunu hatırladım.

İmam-ı Azam Hadisleri bilen,Sünneti bilen bir alim.Ancak çoğunlukla her ne hikmetse " KIYAS " metoduna göre hüküm vermiş.Niçin işkenceye maruz kaldığını düşünürsek bunu anlamak için alim olmaya gerek yok.İşte Ehl-i Sünnet anlayışını ortaya koyanlar " KIYAS "la yapılan hükümleri değil Hadis le yapılan hükümlerin kabulünde ısrarcı olmuşlardır.İmam-ı Azam'ın Kıyas ile ortaya koyduğu hükümler o dönemki halifenin işine gelmediğinden zindana atılarak işkencelere maruz bırakılmıştır.Ve sonunda o Alim buna dayanamamıştır.Öğrencisi " Yusuf " ise o halifenin görevinde "Ehl-i Sünnet " itikatını yaymıştır.

Ayrıca 4 büyük mezhep dediğiniz mezhep imamlarından sadece İmam-ı Hanbel mezhep kurmuş,diğerlerinin ise öğrencileri kurmuştur.

Varın şimdi gerisini siz düşünün.

Ve bu yazdıklarımın hiç biri bir yerden alıntı da değildir.

Sağlıcakla kalın.

Ben ve benim gibi düşünenler ağırlıklı olarak Kur'an'a bakıp+Siyere bakıp...siz ve sizin gibi düşünenler de Kur'an+Sünnet+Hadis ayrılmaz parça olup Mezhep vardır birine uymanız gerekir dediğiniz sürece,nerede olursa olsun buluşabileceğimiz bir yer yoktur.
 
Yapmayın Allah aşkına " ben orta yola " falan gelmedim.Durduğum yerde duruyorum.Öyle algılamayınız.Buna " Uzlaşma " nitelemesinde bulunursanır,uzlaşmanın olabileceği nokta Kur'an-ı Kerim ve Hz.Peygamberimizdir.

Sizin ufak tefek farklar dediğniz farklara bir bakın bir gurup 1400 yıldır 3 vakit kılar,bir gurup 5 vakit kılar.Ufak bir fark mı bu?Bu sadece gösterilebilecek en belirgin farklardan sadece biri.

Namazla ilgili hareketler,rekatlar,ne okunacağı...hepsi Kur'an da yazılı.Kur'an orada duruyor gidip bakınız.

Hac la ilgili olanlara bakınız uygulamalara bakınız.Haram aylar 90-120 gün arasıdır.Diyanet hesabına göre de bu 28 X 4 = 112 gündür.Haram aylarda hac yapılıp dört gün içinde ise Hz.Peygamber ve etrafındaki din büyüklerimiz toplanırlarken,şimdi ise 4 günde Hac yapılıp ve yine 4 günde milyonlarca hayvan kesilip heba edilmektedir.Oysa ki " HAC " cı ilk uygulayan Hz. İbrahim'dir.Kurbandan da kasıt " KITAL " dır.Kur'an orada duruyor bakınız.

Yukarıda yazdıklarınızdan benim de bir aralar katıldığım " Işık Evleri " toplantılarındaki örnekleme ve kıyas durumunu hatırladım.

İmam-ı Azam Hadisleri bilen,Sünneti bilen bir alim.Ancak çoğunlukla her ne hikmetse " KIYAS " metoduna göre hüküm vermiş.Niçin işkenceye maruz kaldığını düşünürsek bunu anlamak için alim olmaya gerek yok.İşte Ehl-i Sünnet anlayışını ortaya koyanlar " KIYAS "la yapılan hükümleri değil Hadis le yapılan hükümlerin kabulünde ısrarcı olmuşlardır.İmam-ı Azam'ın Kıyas ile ortaya koyduğu hükümler o dönemki halifenin işine gelmediğinden zindana atılarak işkencelere maruz bırakılmıştır.Ve sonunda o Alim buna dayanamamıştır.Öğrencisi " Yusuf " ise o halifenin görevinde "Ehl-i Sünnet " itikatını yaymıştır.

Ayrıca 4 büyük mezhep dediğiniz mezhep imamlarından sadece İmam-ı Hanbel mezhep kurmuş,diğerlerinin ise öğrencileri kurmuştur.

Varın şimdi gerisini siz düşünün.

Ve bu yazdıklarımın hiç biri bir yerden alıntı da değildir.

Sağlıcakla kalın.

Ben ve benim gibi düşünenler ağırlıklı olarak Kur'an'a bakıp+Siyere bakıp...siz ve sizin gibi düşünenler de Kur'an+Sünnet+Hadis ayrılmaz parça olup Mezhep vardır birine uymanız gerekir dediğiniz sürece,nerede olursa olsun buluşabileceğimiz bir yer yoktur.

Peki bu yazdıklarınız bir yerden alıntı değil ise kendiniz o zamanda mı yaşadınız da herşeyi görmüş gibi yazıyorsunuz.Buna çocuklar dahi güler.Kaynaklarınız yanlış efendim kaynaklarınız.

Kaynak benim diyorsanız herhalde zamandan zaman geçebiliyorsunuz.

Siz bu yazdıklarınızı okuduğunuz kişi yada kişilerin mezhebinde yani inanç ve itikadındasınız bunu yansıtıyorsunuz.Yani sizinde bir mezhebiniz var , mezhepsizlik inancı.

Biz ise Resulü ekrem ve O'nun kıymetli varisleri nin şaşmaz yolundayız.bizim aklımızve beynimiz berrak , kafamızda karışık değil , çünkü nakledilen her bilginin doğruluğuna hocadan talebeye geçtiğine kesin inancımız var.Biliyoruz ki bu bilgileri bizlre kadar intikal eden bu mübarekler bizim ve bir çok müslümanın allahü Teala'dan korktuğundan çok daha fazlası ile korkuyorlardır.

Ayrıca Namaz vakitleri ile ilgili farklı uygulamalar bütün 4 mezhepde aynıdır , yalnız Kur'an diyen sapıkların 3 rekat olduğunu söylemesini hangi mezhebe entegre etmeye çalışıyorsunuz.Hak olan 4 mezhepde böyle bişey yoktur.

Ayrıca ehli olmayan biri üniversite rektörü gibi hareket edemiyeceği gibi ehil olmayan birisi de Kur'anı Kerime mana vermeye kalkamaz , eğer kalkarsa böylece yoldan çıkar çünkü asıl anlatılmak istenen şeyi anlayamaz.Yanlış anlar.Nitekim namazı 3 vakte indirenler böyledir.

Bir 4 lük şiiri dahi 5 insan okusa farklı farklı mana verirler.

Bir İslam aliminin sözlerine bakmak lazım ve bu İslam Alimi sahte değil hakiki olması lazım , icazetname sahibi olması lazım.Hocaları silsile ile Efendimize kadar uzanması lazım.

Böyle bir alimin sözünü nakledin dikkate alalım , ama onun bunun yazdığı bilgileri İslam diye anlamaya çalışırsak hata yaparız.Bize okuduğunuz kitapların mezhepsizliği savunan kişilerin seceresini verin hocalarını bildirin ben size vesikaları ile kesin delilleri ile onların din düşmanı alçak ve zındık olduklarını ıspatlıyayım.
 
Son düzenleme:
Üst Alt