Davacının iddialarına karşı cevap dilekçe örneği

Davacının iddialarına karşı Cevap Dilekçesi örneği


....................... SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

...................... SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2013/....... Esas


Cevap Veren
(Davalı) :B............... (TC Kimlik No:......................)
.................................................
...............................

Karşı Taraf (Davacı) :D...............

Vekili :Av. ............................
........................................................
......................................

Konu :Davacının iddialarına karşı cevap beyanımızdır.

Açıklamalar :

1. Huzurdaki 2013/....... Esas nolu davacı “D..............” ye ait (Vekili) dava dilekçesinde; müteveffababam “E.....................”den kalan mallardan mirasçı olduğunu iddia ederek payına düşen hissenin paylaşımının yapılmasını sayın mahkemeden talep etmiştir.

2. Hâlbuki mirastan pay sahipliği TM Kanununda tanımlanmıştır. Dolayısıyla miras bırakanın kalan mirasından pay sahibi olacak kişiler; “Saklı pay sahibi mirasçılar alt soy yani çocuklar ve torunlar, ana- baba ve sağ kalan eştir. Altsoy terimi içerisine evlatlıklar da dâhildir.” Medeni Kanun’ da 2007’ de yürürlüğe giren değişiklik ile kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır.

3. Bu durumda TMK 495. ve 499. Madde hükümlerince miras bırakanın eş ve çocukları halen hayatta olduklarına göre bu hükümler mucibince; miras bırakanın mirasından birinci derecede kanuni mirasçılarıdır.

4. Davacıyanın bu mirastan paylı olduğunu iddia etmesi haksız ve hukuksuz bir tasarrufun talebinin ihdasını istemesinden öte değildir. Kaldı ki davacının iddiaları mesnetsizdir ve yasal dayanaklardan yoksundur.

5. İşbu ikame olunan sebepler mucibince; davacının (vekili) iddialarının REDDİNE karar verilmesi için sayın mahkemenize cevap dilekçesi vermek zarureti hâsıl olmuştur.Hukuki Sebepler :TMK. YİD Kararları ve diğer ilgili mevzuat.

Sübut Delilleri :Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ile keşif yapılması ve sair deliller.

Netice- i Talep :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü;

1. Dilekçemizin KABULÜNE,
2. Davacının tüm taleplerinin REDDİNE,
3. Tüm yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davacıdan tahmiline karar verilmesine saygıyla arz ve talep ederim. / /2013


Cevap Veren (Davalı)

B........................
 
Üst Alt