• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Cumanin Asr'lari

Okunuyor :
Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

46. Ve la tücadilu ehlel kitabi illa billetı hiye ahsenü illellezıne zalemu minhüm ve kulu amenna billezı ünzile ileyna ve ünzile ileyküm ve ilahüna ve ilahüküm vahıdüv ve nahnü lehu müslimun
47. Ve kezalike enzelna ileykel kitab fellezıne ateynahümül kitabe yü'minune bih ve min haülai mey yü'minü bih ve ma yechadü bi ayatina illel kafirun
48. Ve ma künte tetlu min kablihı min kitabiv ve la tehuttuhu bi yemınike izel lertabel mübtılun
49. Bel hüve ayatüm beyyinatün fı sudurillezine utül ılm ve ma yechadü bi ayatina illaz zalimun
50. Ve kalu lev la ünzile aleyhi ayatüm mir rabbih kul innemel ayatü ındellah ve innema ene nezırum mübın
51. E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yütla aleyhim inne fı zalike le rahmetev ve zikra li kavmiy yü'minun
52. Kul kefa billahi beynı ve beyneküm şehıda ya'lemü ma fis semavati vel ard vellezıne amenu bil batıli ve keferu billahi ülaike hümül hasirun
53. Ve yesta'ciluneke bil azab ve lev la ecelüm müsemmel la caehümül azab ve le ye'tiyennehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
54. Yesta'ciluneke bil azab ve inne cehenneme le mühıytatüm bil kafirun
55. Yevme yağşahümül azabü min fevkıhim ve min tahti erculihim ve yekulü zuku ma küntüm ta'melun
56. Ya ıbadiyellezıne amenu inne erdıy vasiatün fe iyyaye fa'büdun
57. Küllü nefsin saikatül mevti sümme ileyna türceun
58. Vellezıne amenu ve amilus salihati le nübevviennehüm minel cenneti ğurafen tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha nı'me ecrul amilın
59. Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
60. Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım
61. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda ve sehharaş şemse vel kamera le yekulünnellah fe enna yü'fekun
62. Allahü yebsütur riska li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru lehv innellahe bi külli şey'in alım
63. Ve lein seeltehüm men nezzele mines semai maen fe ahya bihil erda mim ba'di mevtiha le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya'kılun
64. Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvüv ve leıb ve inned darel ahırate le hiyel hayevan lev kanu ya'lemun
65. Fe iza rakibu fil fülki deavüllahe muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri izahüm yüşrikun
66. Li yekfüru bima ateynahüm ve li yetemetteu fe sevfe ya'lemun
67. E ve lem yerav enna cealnü haramen aminev ve yütehattafün nasü min havlihim e fe bil batıli yü'minune ve bi nı'metillahi yekfürun
68. Ve men azlenü minmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bil hakkı lemma caeh e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın
69. Vellezıne cahedu fına le nehdiyennehüm sübülena ve innellahe le meal muhsinın

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Ankebut suresinin 46-69. Ayetleri
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim

[video=dailymotion;xgtqcz]http://www.dailymotion.com/embed/video/xgtqcz[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

46. Ehlikitap'la, en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin! Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O'na teslim olanlarız."
47. Kitap'ı sana işte böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar içinden de ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimize, gerçeği örtenlerden başkası kafa tutmaz.
48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun; onu sağ elinle de yazmıyorsun. Eğer öyle olsaydı bâtıla saplananlar mutlaka kuşku duyacaklardı.
49. Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüsleri içinde ayan-beyan ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi, zalimlerden başka kimse inkâr etmez.
50. Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim. Hepsi bu."
51. Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.
52. De ki: "Sizinle benim aramda tanık olarak Allah yeter. Göklerde ne var, yerde ne var biliyor O. Bâtıla iman edip Allah'ı inkâr edenlere gelince, işte onlar hüsrana uğramışların ta kendileridir."
53. Azabı senden çarçabuk istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara elbette gelmiş olacaktı. Fakat o, hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine ansızın geliverecektir. Bunda kuşku yok.
54. Azabı senden acele istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanları çepeçevre kuşatmış bulunuyor.
55. Gün olur, azap onları tepelerinden, ayaklarının altından sarıverir ve der: "Tadın bakalım, yapıp ettiklerinizi."
56. Ey benim iman eden kullarım! Hiç kuşkusuz, benim yerkürem geniştir. O halde, yalnız bana kuluk/ibadet edin.
57. Her can, ölümü tadacaktır; sonra bize döndürüleceksiniz.
58. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetin görkemli odalarına yerleştireceğiz. Sürekli kalacaklardır orada. Ne güzeldir iş yapıp değer üretenlerin ödülü!
59. Onlar ki sabrettiler ve yalnız Rablerine dayanıp güvenmektedirler.
60. Nice hayvanlar var, kendi rızkını taşıyamaz. Allah onları da rızıklandırıyor, sizi de. Semî'dir O, Alîm'dir.
61. Onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş'i ve Ay'ı kim boyun eğdirdi?" diye sorarsan, mutlaka şöyle diyecekler: "Allah!" Peki nasıl döndürülüyorlar?
62. Allah, kullarından dilediğine rızkı açıp yayar da ölçülü verip kısar da. Allah herşeyi çok iyi bilir.
63. Onlara, "Gökten suyu kim indirdi de onunla toprağı ölümünden sonra canlandırdı?" diye sorsan, mutlaka "Allah!" derler. De ki: "Hamt Allah'adır. Fakat onların çokları akletmiyorlar."
64. Şu iğreti dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka şey değil. Âhiret yurduna gelince, asıl hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi!
65. Gemiye bindiklerinde, dini Allah'a özgüleyerek yalvarıp yakarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya çıkardığında, bir bakmışsın ortak koşuyorlar;
66. Verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve birazcık zevklensinler diye... Yakında bilecekler.
67. Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar çarpılıp götürülürken Harem'i güven içinde tuttuk. Hâlâ bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?
68. Yalan düzüp Allah'a iftira eden, yahut kendisine geldiği zaman hakkı yalanlayan kişiden daha zalim kim vardır? Cehennemde değil midir kâfirlerin barınağı?
69. Bizim uğrumuzda didinenleri biz, yollarımıza elbette ulaştıracağız. Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

190. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
191. Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard
rabbena ma halakte haza batıla
sübhaneke fekına azaben nar
192. Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh
ve ma liz zalimıne min ensar
193. Rabbena innena semı'na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna
rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
194. Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh
inneke la tuhlifül mıad

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

ALİ İMRAN suresinin 190-194. Ayetleri
Hafız Ahmet Korkmaz Hoca Efendi’den dinleyelim

[video=dailymotion;xgk585]http://www.dailymotion.com/embed/video/xgk585[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

190. Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde,
akıllarını/gönüllerini işletenler için çok ibretler vardır.
191. Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler;
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler:
"Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin!Ateş azabından koru bizi!"
192. "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir.
Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır."
193. "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik.
Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim.
Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et."
194. "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver;
kıyamet günü bizi rezil etme!
Sen, vaadine asla ters düşmezsin."

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

75. Allüh yastafı minel melaiketi rusülev ve minen nas innellahe semıum besıyr
76. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur
77. Ya eyyühellezıne amenürkeu vescüdu va'büdu rabbeküm vef'alül hayra lealleküm tüflihun
78. Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm
ibrahım hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm
ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate
ve atüz zekate va'tesımu billah hüve mevlaküm fe nı'mel mevla ve nı'men nesıyr

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Hacc suresinin 75-78. Ayetleri
Hafız Ömer Coci Hoca’dan dinleyelim

[video=dailymotion;xgnixm]http://www.dailymotion.com/embed/video/xgnixm[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

75. Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz ki, Allah Semî' ve Basîr'dir.
76. Onların önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.
77. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin; Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.
78. Allah uğrunda O'na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır.
Babanız İbrahim'in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar/Allah'a teslim olanlar"
diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız.
O halde namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevlâ'nız.
Ne güzel Mevlâ'dır O, ne güzel yardımcıdır O!

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vedduha.
2. Velleyli iza seca.
3. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6. Elem yecidke yetiymen feava.
7. Ve vecedeke dallen feheda.
8. Ve vecedeke 'ailen feağna.
9. Femmel yetiyme fela takher.
10. Ve emmessaile fela tenher.
11. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Duha suresi
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim
[Kur'an'a adanan bir Ömür..Vefat edeli yıllar oldu ama hala gönüllere nur saçmaya devam ediyor..]

[video=dailymotion;xf8nb6]http://www.dailymotion.com/embed/video/xf8nb6[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. O halde, yetimi örseleme!
10. Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

8. Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
9. Lisa'yiha radıyetün.
10. Fiy cennetin 'aliyetin.
11. La tesme'u fiyha lağıyeten
12. Fiyha 'aynün cariyetün.
13. Fiyha sürürin merfu'atün.
14. Ve ekvabün mevdu'atün.
15. Ve nemariku masfufetün.
16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
17. Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
18. Ve ilessemai keyfe rufi'at.
19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20. Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
22. Leste'aleyhim bimusaytırin.
23. İlla men tevella ve kefere.
24. Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
25. İnne ileyna iyabehüm.
26. Sümme inne 'aleyna hısabehüm.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Gaşiye Suresi 8.26.
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim
[Kur'an'a adanan bir Ömür..Vefat edeli yıllar oldu ama hala gönüllere nur saçmaya devam ediyor..]

[video=dailymotion;xgz1nd]http://www.dailymotion.com/embed/video/xgz1nd[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

8. Yüzler de vardır o gün, nimetlerle mutlu.
9. Emek ve gayreti yüzünden hoşnuttur.
10. Yüksek bir bahçededir;
11. Hiçbir boş söz işitmez orada,
12. Akıp duran bir pınar vardır orada,
13. Yüksek sedirler vardır orada,
14. Hizmete sunulmuş kadehler,
15. Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
16. Serilmiş seçme döşekler.
17. Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı!
18. Ve göğe ki, nasıl yükseltildi!
19. Ve dağlara ki, nasıl dikildi!
20. Ve yere, nasıl yayılıp döşendi!
21. Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.
22. Üzerlerine musallat bir despot değilsin.
23. Tersine giden, nankörlük eden başka.
24. Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.
25. Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.
26. Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

22. Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın
23. Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek
kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Yusuf Suresi 22-23.
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim
[Kur'an'a adanan bir Ömür..Vefat edeli yıllar oldu ama hala gönüllere nur saçmaya devam ediyor..]

[video=dailymotion;xga2zq]http://www.dailymotion.com/embed/video/xga2zq[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

22. Yûsuf gerekli olgunluğa ulaşınca ona hükmetme yeteneği ve ilim verdik.
Güzel düşünüp güzel davrananları biz işte böyle ödüllendiririz.
23. Yûsuf'un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek istedi.
Kapıları kilitledi, "Hadi gel!" dedi. Yûsuf: "Allah'a sığınırım, Rabbim beni güzel bir barınağa kavuşturmuştur.
Zalimler iflah etmez." dedi.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

9. Ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare velmunafikıyne vağluz 'aleyhim
ve me'vahum cehennemu ve bi'selmasıyru.
10. Dareballahu meselen lilleziyne keferumreete nuhın vemreete lutin kaneta tahte 'abdeyni min 'ıbadina
salihayni fehanetahuma felem yuğniya 'anhuma minallahi şey'en ve kıyledhulennare me'addahiliyne.
11. Ve da reballahu meselen lilleziyne amenumreete fir'avne iz kalet rabbibni liy 'ındeke beyten fiylcenneti
ve necciniy min fir'avne ve 'amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne.
12. Ve meryemebte 'ımranelletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına
ve saddekat bikelimati rabbiha ve kutubihi ve kanet minelkanitıyne.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

TAHRIM Suresi 9-12.
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim
[Kur'an'a adanan bir Ömür..Vefat edeli yıllar oldu ama hala gönüllere nur saçmaya devam ediyor..]

[video=dailymotion;xga2qn]http://www.dailymotion.com/embed/video/xga2qn[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

9. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran!
Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!
10. Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek verdi.
Bu ikisi, kullarımızdan iki barışçı kulun nikâhı altında idiler, onlara hıyanet ettiler de eşleri,
Allah'tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler.
Şöyle dendi onlara: "Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!"
11. Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun'un karısını örnek verdi.
Hani, o şöyle demişti: "Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni,
Firavun'dan, onun yapıp ettiğinden kurtar; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar."
12. Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi.
Biz onun içine ruhumuzdan üfledik.
Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
la te'huzühu sinetüv vela nevm
lehu ma fis semavati ve ma fil ard
men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih
ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm
ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'
vesia kürsiyyühüs semavati vel ard
ve la yeudühu hıfzuhüma
ve hüvel alıyyül azıym

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
AYETEL KURSi KABE iMAMLARI

[video=dailymotion;x9zh38]http://www.dailymotion.com/embed/video/x9zh38[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

Allah'tan başka ilah yok.
Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır.
Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur.
O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir!
O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!...
İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez.
Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. İzeşşemsu kuvviret.
2. Ve izennucumunkederet.
3. Ve izelcibalu suyyiret.
4. Ve izel'işaru 'uttılet.
5. Ve izelvuhuşu huşiret.
6. Ve izelbiharu succiret.
7. Ve izennufusu zuvvicet.
8. Ve izelmev'udetu suilet.
9. Bieyyi zenbin kutilet.
10. Ve izessuhufu nuşiret.
11. Ve izessema'u kuşitat.
12. Ve izelcahıymu su''ıret.
13. Ve izelcennetu uzlifet.
14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
15. Fela uksimu bilhunnesi.
16. Elcevarilkunnesi.
17. Velleyli iza 'as'ase.
18. Vessubhı iza teneffese.
19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
21. Muta'ın semme emiynin.
22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
26. Feeyne tezhebune.
27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
TEKVIR Suresi
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim
[Kur'an'a adanan bir Ömür..Vefat edeli yıllar oldu ama hala gönüllere nur saçmaya devam ediyor..]

[video=dailymotion;xga2rm]http://www.dailymotion.com/embed/video/xga2rm[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
3. Dağlar yürütüldüğünde,
4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6. Denizler kaynatıldığında,
7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
12. Cehennem kızıştırıldığında,
13. Cennet yaklaştırıldığında,
14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
21. İtaat edilir orada kendisine, emindir.
22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
24. O, gayb konusunda cimri değildir.
25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

29. İnnellezıne yetlune kitabellahi ve ekamus salete
ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune ticaratel len tebur
30. Li yüveffiyehüm ücurahüm ve yezıdehüm min fadlih innehu ğafurun şekur
31. Vellezı evhayna ileyke minel kitabi hüvel hakku müsaddikal lima beyne yedeyh
innellahe bi ıbadihı le habırum besıyr
32. Sümme evrasnel kitabellezınestafeyna min ıbadina fe minhüm zalimül li nefsih
ve minhüm muktesıdve minhüm sabikum bil hayrati bi iznillah zalike hüvel fadlül kebır
33. Cennatü adniy yedhuluneha yühallevne fiha min esavira min zehebiv ve lü'lüa
ve libasühüm fıha harir
34. Ve kalül hamdü lillahillezı ezhebe annel hazın inne rabbena le ğafurun şekur

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Fatir suresinin 29-34.ayetlerini
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xh7fr9]http://www.dailymotion.com/embed/video/xh7fr9[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

29. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı/duayı yerine getirenler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler,
asla batmayacak bir ticaret umabilirler.
30. Çünkü Allah onlara ücretlerini tam ödeyecek, lütfundan onlara artırma da yapacaktır.
Gafûr'dur O, çok affeder; Şekûr'dur, şükredenlere mutlaka karşılık verir.
31. Kitap'tan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekini tasdikleyici hakkın ta kendisidir.
Allah, kullarından tam haberdardır, onları iyice görmektedir.
32. Sonra, kullarımız arasından seçtiklerimizi kitaba mirasçı kıldık. İçlerinden öz nefsine zulmeden var.
Orta yolda gideni var. Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçeni var. İşte bu, büyük lütfun ta kendisidir.
33. Adn cennetlerine girerler onlar, orada altından bilezikler ve inci takınırlar. Orada giysileri ise ipektir.
34. Şöyle derler: "Hamt olsun, üzüntüyü bizden gideren Allah'a! Rabbimiz mutlak Gafûr, mutlak Şekûr'dur.

Sadakallah!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt