• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Cumanin Asr'lari

Okunuyor :
Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
İzessemaunfetaret.
Selam

Bismillahirrahmanirrahim
İzessemaunfetaret.
Ve izelkevakibun teseret.
Ve izelbiharu fucciret.
Ve izelkuburu bu'siret.
'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.
Ya eyyuhel'insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.
Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.
Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.
Kella bel tukezzibune biddiyni.
Ve inne 'aleykum lehafizıyne.
Kiramen katibiyne.
Ya'lemune ma tef'alune.
İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.
Ve innelfuccare lefiy cahıymin.
Yasleneha yevmeddiyni.
Ve ma hum 'anha biğaibiyne.
Ve ma edrake ma yevmuddiyni.
Summe ma edrake ma yevmuddiyni.
Yevme la temliku nefun linefsin şey'en vel'emru yevmeizin lillahi.
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

infitar suresini"Muhammed Cevad el Faruki" den dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Gök çatlayıp yarıldığı zaman,
2. Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman,
3. Denizler fışkırtıldığı zaman,
4. Kabirler deşildiği zaman,
5. Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.
6. Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerîm Rabbine karşı seni aldatıp gururlu kılan nedir?!
7. Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.
8. Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.
9. Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.
10. Ve şu kuşkusuz ki, sizin üzerinizde koruyucular-bekçiler var.
11. Çok değerli yazıcılar,
12. Bilirler yapmakta olduğunuzu.
13. Şu da kuşkusuz: İyiler tam bir nimet içindedir,
14. Kötülerse cehennemin ta ortasında.
15. Din günü girerler oraya.
16. Onlar ondan, görülmeyecek şekilde uzaklaşmış değillerdir.
17. Din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
18. Evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
19. Bir gündür ki o, bir benlik bir başka benlik için hiçbir şeye güç yetiremez. O gün, buyruk yalnız Allah'ındır!
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Vel asr

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Vel asr
İnnel insane le fi husr
İllellezıne amenu ve amilus salihati
ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


Asr suresini
Hafiz Mehmet Emin Ay dan dinleyelim
[DM]x6l2qw[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1.Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/
sabah namazına/ikindi vaktine/Asrısaadet'e ki,
2. İnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir!
3. İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler,
birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.
SADAKALLAH
 

mopsy

Emektar
Üye
Allahü la ilahe illa

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum*
la te'huzühu sinetüv vela nevm*
lehu ma fis semavati ve ma fil ard*
men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih*
ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm*
ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'*
vesia kürsiyyühüs semavati vel ard*
ve la yeudühu hıfzuhüma*
ve hüvel alıyyül azıym
SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


Ayet El Kursiyi
Hafiz Saad Al Ghamdi den dinleyelim

[DM]x5c4c1[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır.
Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku.
Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur.
O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir!
O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!...
İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez.
Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır.
SADAKALLAH
 

mopsy

Emektar
Üye
Veşşemsi ve duhaha.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Veşşemsi ve duhaha.
Velkameri iza telaha.
Vennehari iza cellaha.
Velleyli iza yağşaha.
Vessmai ve ma benaha.
Vel'ardı ve ma tahaha.
Ve nefsin ve ma sevvaha.
Feelhemeha fücureha ve takvaha.
Kad efleha men zekkaha.
Ve kad habe men dessaha.
Kezzebet semudü bitağvaha.
İzinbe'ase eşkaha.
Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
Ve la yehafi 'ukbaha.
SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


Şems Suresini
Hafiz Kerim Mansuri'den dinleyelim

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,
2. Onu izlediğinde Ay'a,
3. Onu iyice açtığı vakit gündüze,
4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
5. Göğe ve onu kurana,
6. Yere ve onu döşeyene.
7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
9. Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.
12. En haydutları ortaya fırladığı zaman,
13. Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar.
Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!
SADAKALLAH
 

mopsy

Emektar
Üye
İzeşşemsu kuvviret.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
İzeşşemsu kuvviret.
Ve izennucumunkederet.
Ve izelcibalu suyyiret.
Ve izel'işaru 'uttılet.
Ve izelvuhuşu huşiret.
Ve izelbiharu succiret.
Ve izennufusu zuvvicet.
Ve izelmev'udetu suilet.
Bieyyi zenbin kutilet.
Ve izessuhufu nuşiret.
Ve izessema'u kuşitat.
Ve izelcahıymu su''ıret.
Ve izelcennetu uzlifet.
'Alimet nefsun ma ahdaret.
Fela uksimu bilhunnesi.
Elcevarilkunnesi.
Velleyli iza 'as'ase.
Vessubhı iza teneffese.
İnnehu lekalu resulin keriymin.
Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
Muta'ın semme emiynin.
Ve ma sahıbukum bimecnunin.
Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
Feeyne tezhebune.
İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
Limen şae minkum en yestekıyme,.
Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.
SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


TEKVIR suresini
Hafiz ABDULBASIT ABDUSSAMED den dinleyelim

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
3. Dağlar yürütüldüğünde,
4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6. Denizler kaynatıldığında,
7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
12. Cehennem kızıştırıldığında,
13. Cennet yaklaştırıldığında,
14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
21. İtaat edilir orada kendisine, emindir.
22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
24. O, gayb konusunda cimri değildir.
25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!
SADAKALLAH
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.
SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


MULK suresini
Hafiz Fatih çollak 'tan dinleyelim

[DM]x4oazk[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.
2. Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü
ve hayatı yaratan O'dur. Azîz'dir O, Gafûr'dur.
3. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın yaratışında/
yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin.
Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?
4. Sonra bakışı iki kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o.
5. Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık.
6. Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o!
7. Onun içine atıldıklarında, onun derinden gelen sesini işitirler. Feveran etmektedir o.
8. Öfkesinden çatlayacak hale gelir. İçine bir güruh atıldıkça, onun bekçileri bunlara sorarlar: "Size hiçbir uyarıcı gelmedi mi?"
9. Derler ki: "Gelmedi olur mu? Bize uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık.
Ve: 'Allah bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz, başka değil!' şeklinde konuştuk."
10. Ve derler ki: "Eğer söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin dostları arasında olmazdık."
11. Günahlarını işte böyle itiraf ettiler. Çılgın ateşin halkına böyle kahır yaraşır.
12. Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin ister onu açıklayın; şu bir gerçek ki O, göğüslerin özünü çok iyi bilir.
14. Yaratmış olan bilmez mi/Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf'tir O, Habîr'dir.
15. O, yeri sizin için boyun eğer yaptı. Haydi, onun omuzlarında yürüyün ve Allah'ın rızıklarından yiyin. Dönüş O'nadır.
16. O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.
17. O göktekinin, çakıl taşları taşıyan bir rüzgârı üzerinize salmayacağından emin misiniz? O zaman bileceksiniz nasılmış uyarım!
18. Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?!
19. Üstlerinde, kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görmektedir.
20. Rahman'a karşı/Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış/gurur içindeler; hepsi bu!
21. Peki, O, rızkını tutarsa kim var sizi rızıklandıracak? Hayır, bir azgınlık ve nefret içinde inat etmekteler.
22. Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoğru yol üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi?
23. De ki: "Sizi oluşturan O'dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
24. De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz."
25. Derler ki: "Eğer doğru sözlülerseniz, bu vaat de zaman?"
26. De ki: "Bilgi Allah'ın katındadır. Bana gelince, ben ancak açıkça uyaran biriyim."
27. Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti. Şöyle denildi: "O habire çağırıp durduğunuz şey budur."
28. Söyle onlara: "Diyelim ki, Allah beni ve beraberimdekileri öldürdü, yahut bize acıdı. Peki, kâfirleri korkunç bir azaptan kim kurtaracak?"
29. De ki: "Rahman'dır O, O'na inandık biz ve yalnız O'na güvendik. Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde."
30. Şunu da söyle: "Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?"
SADAKALLAH
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Amme yetesaelune.
Aninnebeil'azıymi.
Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
Kella seya'lemune.
Sümme kella seya'lemune.
Elem nec'alil'arda mihaden.
Velcibale evtaden.
Ve halaknakum ezvacen.
Ve ce'alna nevmekum subaten.
Ve ce'alnelleyle libasen.
Ve ce'alnennehare me'aşen.
Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
Ve ce'alna siracen vehhacen.
Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.
Linuhrice bihi habben ve nebaten.
Ve cennatin elfafen.
İnne yevmelfasli kane miykaten.
Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
İnne cehenneme kanet mirsaden
Littağıyne meaben.
Labisiyne fiyha ahkaben.
La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
İlla hamiymen ve ğassakan.
Cezaen vifakan.
İnnehum kanu la yercune hısaben.
Ve kezzebu biayatina kizzaben.
Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.
Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.
İnne lilmuttekıyne mefazen.
Hadaika ve a'naben.
Ve keva'ıbe etraben.
Ve ke'sen dihakan.
La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.
Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.
Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu
ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.
SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


NEBE suresini
Hafiz Fatih çollak 'tan dinleyelim
[DM]xa69nj[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
2. O büyük haberden mi?
3. Ki onda tartışma içindedirler.
4. Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.
5. Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.
6. Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
7. Dağları birer kazık yapmadık mı?
8. Sizleri çiftler olarak yarattık.
9. Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.
10. Geceyi bir giysi yaptık.
11. Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.
12. Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.
13. Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.
14. Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,
15. Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;
16. Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.
17. Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
18. Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
19. Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.
20. Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
21. Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.
22. Azgınlar için bir barınak.
23. Devirlerce kalacaklardır içinde.
24. Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
25. Sadece kaynar su, atık su,
26. Çok uygun bir karşılık olarak.
27. Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.
28. Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.
29. Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.
30. "Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."
31. Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
32. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
34. Dopdolu kadehler vardır.
35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
36. Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
37. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.
38. O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
39. İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
40. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"
SADAKALLAH
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Veşşemsi ve duhaha.
2. Velkameri iza telaha.
3. Vennehari iza cellaha.
4. Velleyli iza yağşaha.
5. Vessmai ve ma benaha.
6. Vel'ardı ve ma tahaha.
7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9. Kad efleha men zekkaha.
10. Ve kad habe men dessaha.
11. Kezzebet semudü bitağvaha.
12. İzinbe'ase eşkaha.
13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15. Ve la yehafi 'ukbaha.

SADAKALLAH

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Şems suresini
Hafiz Sümeyye Eddeb 'ten dinleyelim


[video=dailymotion;xe039h]http://www.dailymotion.com/embed/video/xe039h[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,
2. Onu izlediğinde Ay'a,
3. Onu iyice açtığı vakit gündüze,
4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
5. Göğe ve onu kurana,
6. Yere ve onu döşeyene.
7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
9. Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.
12. En haydutları ortaya fırladığı zaman,
13. Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar.
Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Er rahman.
2. Allemel kur'ane.
3. Halekal insane.
4. Allemehul beyan.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Şems suresini
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim


[video=dailymotion;xh8jl2]http://www.dailymotion.com/embed/video/xh8jl2[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. O Rahman,
2. O öğretti Kur'an'ı,
3. O yarattı insanı,
4. O belletti ona beyanı.

Sadakallah!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt