Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Vettiyni vezzeytuni.
Ve turi siyniyne.
Ve hazelbeledil'emiyni.
Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.
Sümme redednahü esfele safiliyne.
İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
Fema yukezzibuke ba'du biddiin,
Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

[DM]xacriu[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun incire, zeytine,
2. Tûr-i Sîna'ya,
3. Ve şu güvenli kente ki,
4. Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.
5. Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
6. İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
7. Böyle iken dini sana ne yalanlatır?
8. Allah, yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?
SADAKALLAH!....

Donma olursa
 

mopsy

Emektar
Üye
Ya eyyuhelleziyne amenu

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Ya eyyuhelleziyne amenu tubu ilellahi tevbeten nesuhan asa rabbukum en yukeffire 'ankum seyyiatikum ve yudhılekum cennatin tecriy min tahtihel'enharu yevme la yuhzillahunnebiyye velleziyne amenu me'ahu nuruhum yes'a beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir lena inneke 'ala kulli şey'in kadiyrun.
Ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare velmunafikıyne vağluz 'aleyhim ve me'vahum cehennemu ve bi'selmasıyru.
Dareballahu meselen lilleziyne keferumreete nuhın vemreete lutin kaneta tahte 'abdeyni min 'ıbadina salihayni fehanetahuma felem yuğniya 'anhuma minallahi şey'en ve kıyledhulennare me'addahiliyne.
Ve da reballahu meselen lilleziyne amenumreete fir'avne iz kalet rabbibni liy 'ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min fir'avne ve 'amelihi ve necciniy minelkavmizzalimiyne.
Ve meryemebte 'ımranelletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve kutubihi ve kanet minelkanitıyne.
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Tahrim suresinden " Ya eyyuhelleziyne amenu "
Hafiz Abdussamed' den dinleyelim!

[GV]-312439165082180657[/GV]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
8. Ey iman edenler! Etkili öğüt veren bir tövbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Işığımızı tamamla ve bizi bağışla! Sen her şeye Kadîr'sin, her şeye gücün yeter."
9. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!
10. Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki barışçı kulun nikâhı altında idiler, onlara hıyanet ettiler de eşleri, Allah'tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler. Şöyle dendi onlara: "Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!"
11. Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun'un karısını örnek verdi. Hani, o şöyle demişti: "Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni, Firavun'dan, onun yapıp ettiğinden kurtar; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar."
12. Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu.
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
La uksimü bilhazelbeledi.

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
La uksimü bilhazelbeledi.
Ve ente hıllün bihazelbeledi.
Ve validin ve ma velede.
Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
Yekulü ehlektü malen lübeden.
Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
Elem nec'al lehu 'ayneyni.
Ve lisanen ve şefeteyni.
Ve hedeynahünnecdeyni.
Felaktehamel'akabete.
Ve ma edrake mel'akabetü.
Fekkü rekabetin.
Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
Yetiymen za makrebetin.
Ev miskiynen za metrebetin.
Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
Ol,eke ashabülmeymene
Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
'Aleyhim narün mü'sadetün.
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Beled suresini " La uksimü bilhazelbeledi. "
Hafiz Abdussamed' den dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!
2. Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
3. Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,
4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.
5. O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
6. "Yığınlarla mal telef ettim!" diyor.
7. Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
8. Biz ona vermedik mi iki göz,
9. Bir dil, iki dudak?
10. Kılavuzladık onu iki tepeye.
11. Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.
12. Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?
13. Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
14. Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,
15. Yakındaki bir yetimi,
16. Yahut ezilmiş-boynu bükük bir yoksulu.
17. Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.
18. İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.
19. Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.
20. Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Le kad sadekallahü

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Fetih suresinin "Le kad sadekallahü . "nu
Hafiz Erdal Guntay ' dan dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
27. Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.
28. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
29. Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok sevecendirler/çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
El hamdü lillahillezı

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca
Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena
Makisıne fıhi ebeda
Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda
Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba
Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa
İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Kehf suresinin "El hamdü lillahillezı "nu
Hafiz Saad al Ghamdi ' den dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Hamt o Allah'a ki, kuluna Kitap'ı, kendisinde hiçbir eğiklik ve çelişme yapmaksızın indirdi.
2. Katından dosdoğru gelen açık bir söz olarak indirdi onu. Ki, zorlu bir iş ve oluş konusunda uyarsın ve barışa yönelik hayırlı ameller sergileyen müminlere, kendileri için güzel bir ödül öngörüldüğünü muştulasın...
3. Onlar, o hal üzere sonsuza dek kalıcıdırlar.
4. Ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri uyarsın diye indirdi onu.
5. Ona ilişkin ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarının. Söz olarak ne büyüktür ağızlarından çıkıveren! Onlar bir yalandan başka şey söylemiyorlar.
6. Şimdi sen, bu söze inanmazlarsa, belki de arkalarından kendini eritircesine üzüleceksin.
7. Biz, yeryüzündeki şeyleri ona bir süs yaptık ki, insanları, içlerinden hangisi amel yönünden daha güzeldir diye imtihan edelim.
8. Ve şu da bir gerçek ki biz, yeryüzündeki her şeyi, bitki bitirmeyen/kıtlık ve ölüme yol açan kupkuru bir toprak haline elbette getireceğiz.
9. Yoksa sen o Ashab-ı Kehf'i, mağara ve kitabe yâranını, bizim ayetlerimizden, hayrete düşüren bir tanesi mi sandın?
10. Hani, o yiğit gençler o mağaraya sığındılar da şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, katından bir rahmet ver bize ve bizim için bir çıkış yolu lütfet işimize."
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Yesebbihu lillahi
Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.
Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Cuma suresinin "Yesebbihu lillahi "ni
Hafiz Abdullah el-Juhani' den dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Göklerdekiler ve yerdekiler o Melik, o Kuddûs, o Azîz, o Hakîm Allah'ı tespih ediyor.
2. O Allah'tır ki, ümmîlere içlerinden bir resul göndermiştir de o, onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arıtıp temizler, onlara Kitap'ı ve hikmeti öğretir. Onlar bundan önce tam bir sapıklık içine gömülmüşlerdi.
3. O resulü, ümmîlerden olup da henüz onlara katılmamış bulunan başka kimselere de gönderdi. O'dur Azîz, O'dur Hakîm.
4. İşte bu, Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütfun sahibidir.
5. Sırtlarına Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür! Allah, zulme sapmış bir topluluğu doğruya ve güzele ulaştırmaz.
6. De ki: "Ey Yahudiler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu sanıyorsanız, buna gerçekten inanıyorsanız, hadi ölümü isteyin!"
7. Ama onlar, ellerinin üretip önden gönderdikleri yüzünden ölümü asla temenni edemezler. Allah, zalimleri bilmektedir.
8. Şunu da söyle: "O kaçmakta olduğunuz ölüm, işte o, size mutlaka ulaşacaktır. Sonra, görülmeyeni de görüleni de bilene döndürüleceksiniz. O, size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir."
9. Ey inananlar! Cuma günü, namaz/dua için çağrı yapıldığında, Allah'ı anmaya/Allah'ın Zikri'ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
10. Namaz/dua yerine getirilince hemen yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın! Allah'ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz.
11. Bir ticaret yahut oyun-eğlence görür görmez, dağılıp ona yöneldiler de seni ayaküstü bıraktılar. Onlara de ki: "Allah katında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır! Ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü'minıne rahıyma
44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerıma
45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
47. Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Ahzab suresinin "Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe "sini
Hafiz Mustafa ORHAN' dan dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
41. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın!
42. O'nu sabah-akşam tespih edin!
43. O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor. Melekleri de öyle yapıyor. Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.
44. Kendisine kavuştukları gün onların esenlik dilekleri şöyledir: "Selam!" O, onlar için seçkin ve bereketli bir ödül hazırlamıştır.
45. Ey Peygamber! Hiç kuşkusuz, biz seni bir tanık bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
46. Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...
47. Ve muştula inananlara: Kendilerine Allah'tan büyük bir lütuf vardır.
48. İnkârcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Abese ve tevella.
Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Abese ve tevella.
En caihul'a'ma.
Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.
Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.
Emma menistağna.
Feente lehu tesadda.
Ve ma 'aleyke ella yezzekka.
Ve emma men caeke yes'a.
Ve huve yahşa.
Feente 'anhu telehha.
Kella inneha tezkiretun.
Femen şae zekerehu.
Fiy suhufin mukerremetin.
Merfu'atin mutahheretin.
Bieydin seferetin.
Kiramin bereretin.
Kutilel'insanu ma ekferehu.
Min eyyi şey'in halekahu.
Min nutfetin halekahu fekadderehu.
Summessebiyle yesserehu.
Summe ematehu feakberehu.
Summe iza şea enşerehu.
Kella lemma yakdı ma emerehu.
Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.
Enna sabebnelmae sabben.
Summe şakaknel'arda şakkan.
Feenbetna fiyha habben.
Ve 'ineben ve kadben.
Ve zeytunen ve nahlen.
Ve hadaika ğulben.
Ve fakiheten ve ebben.
Meta'an lekum ve lien'amikum.
Feiza caetissahhatu.
Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.
Ve ummihi ve ebiyhi.
Ve sahıbetihi ve beniyhi.
Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.
Vucuhun yevmeizin musfiretun.
Dahıketun mustebşiretun.
Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun.
Terhekuha kateretun.
Ulaike humulkeferetulfeceretu.
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Abese suresi

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Ekşidi /yüzünü ekşitti ve döndü.
2. Ona ama geldi diye.
3. Ne bilirsin, belki o temizlenecek.
4. Veya öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecek.
5. Ama ihtiyaç duymayana gelince,
6. sen onun sesine özeniyorsun.
7. Onun temizlenmemesinden sana ne!
8. Ama sana can atarak gelen,
9. içinde saygı duyarak gelmişken,
10. sen ondan tegafül ediyor /ona ilgi göstermiyorsun.
11. Hayır, hayır, sakın! Çünkü o Kur'an bir öğüttür.
12. Artık onu dileyen düşünsün!
13. Değerli sayfalarda,
14. yüksek tutulan tertemiz sayfalarda,
15. yazıcıların ellerinde,
16. şerefli, takva sahibi yazıcıların.
17. O kahrolası insan ne nankör şeydir!
18. O yaratan, onu hangi şeyden yarattı?
19. Bir damla sudan yarattı da biçimine koydu onu.
20. Sonra ona kolaylaştırdı yolunu.
21. Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü.
22. Sonra dilediği zaman onu yeniden diriltecektir.
23. Hayır, hayır doğrusu o, O'nun emrini tam yerine getirmedi.
24. Bir de o insan yiyeceğine baksın!
25. Biz, o suyu bir döküş dökmekteyiz.
26. Sonra o yeryüzünü bir yarış yarmaktayız.
27. Bu şekilde orada daneler,
28. üzümler ve yoncalar,
29. zeytinlikler ve hurmalıklar,
30. afaka ser çekmiş dilber bahçeler,
31. meyveler, çayırlar; neler yetiştirmekteyiz.
32. Sizin ve davarlarınızın yararlanması için.
33. Ama o sayha geldiği zaman,
34. kişinin kaçacağı gün kardeşinden,
35. anasından, babasından,
36. karısından ve oğullarından.
37. Onlardan her kişinin o gün başından aşan bir işi vardır.
38. O gün yüzler vardır ışılar,
39. güler, sevinir.
40. Yüzler de vardır, üzerinde tor toz.
41. Onu bir kara sarar.
42. İşte onlardır, o kafirler, facirler .
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
La uksimü bilhazelbeledi.

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
La uksimü bilhazelbeledi.
Ve ente hıllün bihazelbeledi.
Ve validin ve ma velede.
Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
Yekulü ehlektü malen lübeden.
Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
Elem nec'al lehu 'ayneyni.
Ve lisanen ve şefeteyni.
Ve hedeynahünnecdeyni.
Felaktehamel'akabete.
Ve ma edrake mel'akabetü.
Fekkü rekabetin.
Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
Yetiymen za makrebetin.
Ev miskiynen za metrebetin.
Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
Ol,eke ashabülmeymene
Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
'Aleyhim narün mü'sadetün.
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Beled suresini"Muhammed Cevad el Faruki" den dinleyelim!

[DM]x9hqws[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!
2. Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
3. Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,
4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.
5. O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
6. "Yığınlarla mal telef ettim!" diyor.
7. Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
8. Biz ona vermedik mi iki göz,
9. Bir dil, iki dudak?
10. Kılavuzladık onu iki tepeye.
11. Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.
12. Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?
13. Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
14. Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,
15. Yakındaki bir yetimi,
16. Yahut ezilmiş-boynu bükük bir yoksulu.
17. Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.
18. İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.
19. Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.
20. Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.
SADAKALLAH!
 
Son düzenleme:

mopsy

Emektar
Üye
Vedduha.

Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Vedduha.
Velleyli iza seca.
Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
Elem yecidke yetiymen feava.
Ve vecedeke dallen feheda.
Ve vecedeke 'ailen feağna.
Femmel yetiyme fela takher.
Ve emmessaile fela tenher.
Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.
SADAKALLAH!

Bismillahirrahmanirrahim
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Duha ve Kadir Surelerini hafiz Remzi Er'den dinleyelim!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. O halde, yetimi örseleme!
10. Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!
SADAKALLAH!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.
2. Kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir?
3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!
4. Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!
5. Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!
SADAKALLAH!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt