• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Cumanin Asr'lari

Okunuyor :
Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
Duha

Selam!

Cocuk hafiz Sumeyye Eldeb'den
DUHA suresi

Bismillahirrahmanirrahim
Vedduha.
Velleyli iza seca.
Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
Elem yecidke yetiymen feava.
Ve vecedeke dallen feheda.
Ve vecedeke 'ailen feağna.
Femmel yetiyme fela takher.
Ve emmessaile fela tenher.
Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


Sumeyye eldeb-Duha
[YOUTUBE]26FWHKd4ROM[/YOUTUBE]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/
geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. O halde, yetimi örseleme!
10. Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!
SADAKALLAH...
 

sevmekesas

Tecrübeli
Üye
Mopsy Kardeşim.. Sizin bu yararlı çalışmanızı örnek alarak birebir olmasa bile benzeri bir çalışmayı başka bir ortamda dahi gerçekleştirmeye karar verdim. Bizlerin dahi feyzyab olmamıza sebeb olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
 

mopsy

Emektar
Üye
Hafiz Abdussamet...

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Vedduha.
Velleyli iza seca.
Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
Elem yecidke yetiymen feava.
Ve vecedeke dallen feheda.
Ve vecedeke 'ailen feağna.
Femmel yetiyme fela takher.
Ve emmessaile fela tenher.
Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


Duha suresini Kiraatin altin evladi
Hafiz Abdussamet'ten dinleyelim!
Allah cc nun SELAMI ustune olsun!

[DM]x6262v[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/
geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. O halde, yetimi örseleme!
10. Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!
SADAKALLAH...
 

mopsy

Emektar
Üye
Hafiz Mahmood Khusht

SELAM!

Bismillahirrahmanirrahim...
Ve ma muhammedün illa rasul*
kad halet min kablihir rusül*
e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm*
ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey'a*
ve seyeczillahüş şakirın

Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela*
ve mey yürid sevabed dünya nü'tihı minha*
ve mey yürid sevabel ahırati nü'tihı minha*
ve senecziş şakirın

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Al-i Imran suresinden Ve ma Muhammedin
Hafiz Mahmood Khusht'tan dinleyelim!

[DM]xbi7g5[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
3.144. Muhammed bir resulden başkası değildir.
Ondan önce de resuller gelip geçmiştir.
Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz!
Iki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.
Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.

3.145. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez.
Vakti belirlenmiş bir yazıdır o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz;
Ahiret yararını gözetene de ondan veririz.
Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.
SADAKALLAH.....
 

mopsy

Emektar
Üye
ittekû Allâhe

SELAM!

Bismillahirrahmanirrahim...
Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun
Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku
vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana
ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha
kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun
Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel hayri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker
ve ülaike hümül müflihun
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Al-i Imran suresinden "ittekû allâhe"
Hatip Metin Cakar dan dinleyelim!

[DM]xd08qw[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
102. Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun.
Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.
103. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın;
Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da
O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz.
Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı.
Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.
104. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren,
kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun.
Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
E la inne evliyaellahi

SELAM!

Bismillahirrahmanirrahim...
E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
Ellezıne amenu ve kanu yettekun
Lehümül büşra fil hayated dünya ve fil ahırah la tebdıle li kelimatillah zalike hüvel fevzül azıym
Ve la yahzünke kavlühüm innel ızzete lillahi cemıa hüves semıul alım
E la inne lillahi men fis semavati ve men fil ard ve ma yettebiullezıne yed'une min dunillahi şüraka' iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
Hüvellezı ceale lekümül leyle li zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Yunus suresinden " E la inne evliyaellahi "
Hafiz Osman Sahin' den dinleyelim!

[DM]x141ek[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
62. Gözünüzü açın! Allah'ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar.
63. Onlar inanmış, takvaya sarılmışlardır.
64. Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme/değiştirme olmaz.
İşte budur o büyük kurtuluş.
65. Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
66. Gözünüzü açın! Göklerde kim var yerde kim varsa Allah'ındır! Allah'ın yanında başka şeylere yalvaranlar,
ortak koştuklarına uymuyorlar/Allah'ın yanında ortaklara yalvaranlar neyin ardı sıra gidiyorlar?
Onlar sadece sanıya uyuyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar.
67. O, odur ki, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye vücut verdi, gündüzü de aydınlık kıldı.
Hiç kuşkusuz, bunda, dinleyecek bir topluluk için ibretler vardır.
SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Bedrıus semavati vel ard

SELAM!

Bismillahirrahmanirrahim...
Bedrıus semavati vel ard enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh ve haleka külle şey' ve hüve bi külli şey'in alım
Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey'in fa'büduh ve hüve ala külli şey'iv vekıl
La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habır
Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz
Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya'lemun
İttebı' ma uhıye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a'rıd anil müşrikın
Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Enam suresinden " Bedrıus semavati vel ard "
Hafiz Osman Sahin' den dinleyelim!

[DM]x141dw[/DM]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
101. Gökleri ve yeri yaratıp donatan Bedî' O'dur!
Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin bir eşi olmadı ki!
Her şeyi O yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de O'dur!
102. Rabbiniz Allah işte budur!
İlah yok O'ndan başka.
Her şeyin yaratıcısıdır, Haalik'tir O.
O'na kulluk/ibadet edin!
O her şeye Vekîl'dir.
103. Gözler onu fark edip kavrayamaz.
Oysaki O, gözleri görür/bilir.
O Latîf'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez;
Habîr'dir, her şeyden haberdardır.
104. Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir.
Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına...
Ben sizin üzerinize bekçi değilim.
105. Ayetleri bu şekilde, çeşitli başlıklarla veriyoruz ki,
"Sen ders aldın!" desinler,
Biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım.
106. Rabbinden sana vahyedilene uy!
O'ndan başka ilah yoktur.
Müşriklerden yüz çevir!
107. Allah dileseydi, şirke batmazlardı.
Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık.
Sen onlara vekil de değilsin.
SADAKALLAH!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt