• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Cumanin Asr'lari

Okunuyor :
Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
ülaike hümür raşidun

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın
7. Va'lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy'uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Hucurat Suresi 6. - 7. ayetleri
Hafiz MUSTAFA ÖZCAN GÜNESDOGDU'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;9BEnvmolh_4]http://youtu.be/9BEnvmolh_4[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

6. Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde,
hemen araştırıp inceleyin/delil arayın!
Yoksa bilgisizlikle bir topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hale gelirsiniz.
7. Bilin ki, Allah'ın resulü içinizdedir.
Eğer o çoğu işte size uysaydı, gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz.
Ama Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir.
Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir.
Rüşte ermiş olanlar işte bunlardır;

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

78. Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur'anel fecr inne kur'anel fecri kane meşhuda

79. Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke mekamem mahmuda

80. Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec'al lı mil ledünke sültanen nesıyra

81. Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel batıle kane zehuka

82. Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara

83. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bi canibih ve iza messehüş şerru kane yeusa

84. Kul küllüy ya'melü ala şakiletih fe rabbüküm a'lemü bi men hüve ehda sebıla

85. Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla

86. Ve lein şi'na le nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla

87. İlla rahmetem mir rabbik inne fadlehu kane aleyke kebıra

88. Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye'tu bi misli hazel kur'ani la ye'tune bi mislihı ve lev kane ba'duhüm li ba'dın zahıra

89. Ve le kad sarrafna lin nasi fı hazel kur'ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Isra Suresi 78. - 89. ayetleri
Hafiz MUSTAFA ÖZCAN GÜNESDOGDU'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;iYgu3N6Hvus]http://youtu.be/iYgu3N6Hvus[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

78.Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar namazı/duayı yerine getir. Sabah Kur'an'ını da gözet. Çünkü sabah Kur'an'ı tanıklarca izlenmektedir.

79.Sana özgü bir davranış olarak, gecenin bir kısmında, o Kur'an'la meşgul olmak üzere uyanık ol/uykudan uyan. Böylece Rabbinin seni övgüye layık bir konuma ulaştırması umulur.

80.Şöyle yakar: "Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk-dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç/kanıt ver."

81.Ve de ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu."

82.Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor.

83.İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da hemen ümitsiz oluverir.

84.De ki: "Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür. Yolca daha doğru gidenin kim olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir."

85.Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az bir şey verilmiştir."

86.Yemin olsun, biz dilesek sana vahyetmiş olduğumuzu tamamen gideriveririz, sonra onu elde etmek için bizim katımızda kendine bir vekil de bulamazsın.

87.Ancak, Rabbinden bir rahmet müstesna. Kuşkusuz, O'nun sana lütfu pek büyüktür.

88.De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler."

89.Yemin olsun, biz bu Kur'an'da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. Ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

102. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun
103. Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun
104. Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel hayri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun
105. Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba'di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym
106. Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de ımaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
107. Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun
108. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın
109. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Al-i Imran Suresi 102. - 109. ayetleri
Hafiz MUSTAFA ÖZCAN GÜNESDOGDU'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;nPucp_g4R8I]http://youtu.be/nPucp_g4R8I[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

102. Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.
103. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.
104. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.
105. Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır.
106. Gün gelir bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara şöyle denir: "İmanınızdan sonra küfre mi düştünüz? Hadi, saptığınız küfür yüzünden tadın azabı!"
107. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar, Allah'ın rahmeti içindedirler. Sürekli ondadır onlar.
108. Bunlar sana Allah'ın ayetleri. Hak olarak okuyoruz sana onları. Allah, âlemlere zulüm istemiyor.
109. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem nec'al lehu 'ayneyni.
9. Ve lisanen ve şefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamel'akabete.
12. Ve ma edrake mel'akabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. Ol,eke ashabülmeymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
20. 'Aleyhim narün mü'sadetün.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Beled Suresini
Hafiz MUSTAFA ÖZCAN GÜNESDOGDU'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;Waf23Kn-53I]http://youtu.be/Waf23Kn-53I[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!
2. Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
3. Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,
4. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.
5. O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
6. "Yığınlarla mal telef ettim!" diyor.
7. Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
8. Biz ona vermedik mi iki göz,
9. Bir dil, iki dudak?
10. Kılavuzladık onu iki tepeye.
11. Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.
12. Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?
13. Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.
14. Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,
15. Yakındaki bir yetimi,
16. Yahut ezilmiş-boynu bükük bir yoksulu.
17. Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.
18. İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.
19. Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.
20. Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

22. İnnelebrare. Lefiy na'ıymin.
23. 'Alel'eraiki yenzurune.
24. Ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.
25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.
26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.
27. Ve mizacuhu min tesniymin.
28. Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.

SADAKALLAH!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Veşşemsi ve duhaha.
2. Velkameri iza telaha.
3. Vennehari iza cellaha.
4. Velleyli iza yağşaha.
5. Vessmai ve ma benaha.
6. Vel'ardı ve ma tahaha.
7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9. Kad efleha men zekkaha.
10. Ve kad habe men dessaha.
11. Kezzebet semudü bitağvaha.
12. İzinbe'ase eşkaha.
13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15. Ve la yehafi 'ukbaha.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
MUT'AFFIFIN ve ŞEMS Surelerini
Hafiz Iranlı Kerim Mansuri'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;mcHpfCpXyL8]http://youtu.be/mcHpfCpXyL8[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

22. İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.
23. Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.
24. Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin.
25. Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,
26. Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!
27. Onun katkısı Tesnîm'den; en yüce, en seçkin olandandır.
28. Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.

SADAKALLAH!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,
2. Onu izlediğinde Ay'a,
3. Onu iyice açtığı vakit gündüze,
4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
5. Göğe ve onu kurana,
6. Yere ve onu döşeyene.
7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
9. Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.
12. En haydutları ortaya fırladığı zaman,
13. Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Le kad sadekallahü rasulehür

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
Muhammedür rasulüllah

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Fetih Suresini
Hafiz A İ S SADİEN'den dinleyelim.

[video=youtube_share;62-dZ0EsfXo]http://youtu.be/62-dZ0EsfXo[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

27. Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.
28. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
Muhammed, Allah'ın resulüdür.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
18. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
19. Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun
20. Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun
21. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
22. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil alimın
23. Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
24. Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba'de mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
25. Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da'vetem minel erdı iza entüm tahrucun
26. Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun
27. Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a'la fis semavati vel ard ve hüvel azızül hakım

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
RUM SURESİ (17-27.)Ayetleri
Cübbeli Ahmet Hoca 'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;SZpFJ3FbhXc]http://youtu.be/SZpFJ3FbhXc[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

17. O halde tespih Allah için. Akşama erdiğinizde de sabaha erdiğinizde de...
18. Göklerde ve yerde hamt da O'na; gün sonunda da öğleye erdiğinizde de.
19. Diriyi ölüden çıkarır O, ölüyü diriden çıkarır. Ölümünün ardından toprağa hayat verir. Siz de işte böyle çıkarılacaksınız.
20. Onun ayetlerinden biri de sizi, topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz bir insan türü oldunuz, her tarafa yayılıyorsunuz.
21. Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve aranızda sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ayetler vardır.
22. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O'nun ayetlerindendir. Bunda, ilim sahipleri için elbette ibretler vardır.
23. Gece ve gündüz uyumanız, onun lütfundan nasip aramanız da O'nun ayetlerindendir. Bunda, işitebilen bir toplum için elbette ibretler vardır.
24. Yine O'nun ayetlerindendir ki O size, korku ve ümit olmak üzere şimşeği gösteriyor; gökten bir su indiriyor da ölümünden sonra toprağı onunla canlandırıyor. Bunda, aklını işleten bir topluluk için elbette mucizeler vardır.
25. Göğün ve yerin O'nun emriyle ayakta durması da O'nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağrıyla davet ettiğinde siz yerden hemen çıkacaksınız.
26. Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir.
27. Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O'dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O'nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O'nundur. O'dur Azîz, O'dur Hakîm...

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun
31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun
33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun
34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
ENBIYA SURESİ (30-35.)Ayetleri
Cübbeli Ahmet Hoca 'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;aefJpjonv4s]http://youtu.be/aefJpjonv4s[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

30. O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi, biz onları ayırdık. Her canlı şeyi sudan oluşturduk. Hâlâ iman etmeyecekler mi?
31. Yerküreye, onları çalkalamasın diye bir takım dağlar diktik. Ve orada geniş geniş yollar açtık ki, doğru gidebilsinler.
32. Göğü, korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün ayetlerinden hâlâ yüz çeviriyorlar.
33. O odur ki, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattı. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
34. Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ölümsüz mü olacaklar?"
35. Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

64. Kul e fe ğayrallahi te'mürunnı a'büdü eyyühel cahilun
65. Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne min kablik lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel hasirın
66. Belillahe fa'büd ve küm mineş şakirın
67. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun
68. Ve nüfiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah sümme nüfiha fıhi uhra fe izahüm kıyamüy yenzurun
69. Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vüdıal kitabü ve cıe bin nebiyyıne veş şühedai ve kudiye beynehüm bil hakkı ve hüm la yuzlemun
70. Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve hüve a'lemü bima yef'alun
71. Vesıkallezıne keferu ila cehenneme zümera hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem ye'tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve yünziruneküm likae yemiküm haza kalu bela velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirın
72. Kıyledhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın
73. Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha selamün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidın
74. Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana va'dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa' fe nı'me ecrul amilın
75. Ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
ZUMER SURESİ (64-75.)Ayetleri
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;6S5Uc45jjqw]http://youtu.be/6S5Uc45jjqw[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

64. De ki: "Bana, Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey cahiller?"
65. Yemin olsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.
66. Başkasına değil, sadece Allah'a kulluk/ibadet et; şükredenlerden ol!
67. Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysaki kıyamet günü, yeryüzü tamamen O'nun avucudur/avucundadır; gökler de O'nun sağ elinde/kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir O'nun; arınmıştır onların ortak koştuklarından.
68. Sûra üflenmiştir; Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sûra bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar.
69. Yeryüzü, Rabbinin nuruyla parıldamış, Kitap ortaya konmuş, peygamberler, tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.
70. Herkesin yapıp ettiğinin karşılığı tam verilir. O, onların neler yaptıklarını daha iyi bilmektedir.
71. İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size, içinizden resuller gelmedi mi ki, Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar?" Onlar: "Evet, derler, geldi ama inkârcılar hakkında azap hükmü hak oldu."
72. Şöyle denilir: "Girin cehennemin kapılarından! Orada uzun süre kalacaksınız. Büyüklük taslayanların barınağı ne de kötüymüş!"
73. Rablerinden sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler: "Selam size! Tertemizsiniz. Hadi girin şuraya, sürekli kalıcılar olarak!"
74. Onlar da şöyle derler: "Hamt olsun o Allah' a ki bize vaadini yerine getirdi, bizi yeryüzüne mirasçılar yaptı. İşte, cennetten istediğimiz yerde konaklıyoruz. İş yapıp değer üretenlerin ödülü ne de güzelmiş!"
75. Melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerinin hamdiyle tespih eder halde görürsün. Aralarında hakla hüküm verilmiştir. Nihayet şöyle denir: "Hamt âlemlerin Rabbi'ne özgüdür!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Summe evlaleke feevla.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

26. Kella iza beleğatitterakıye.
27. Ve kıyle men rakın.
28. Ve zanne ennehulfraku.
29. Velteffetissaku bissakı.
30. İla rabbike yevmeizinilmesaku.
31. Fela saddeka ve la salla.
32. Ve lakin kezzebe ve tevella.
33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34. Evla leke feevla.
35. Summe evlaleke feevla.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Kiyamet SURESİ (26-35.)Ayetleri
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.

[video=youtube_share;WLY2n-Tp-2k]http://youtu.be/WLY2n-Tp-2k[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

26. İş, onların sandığı gibi değil! Can, köprücüklere dayandığında,
27. "Kim var okuyup üfleyecek?" denilir!
28. Sezinlemiştir ki odur ayrılık.
29. Dolaşmıştır el-ayak/kol-bacak.
30. Rabbine doğrudur o gün sevkiyat.
31. Ne tasdik etti ne sadaka verdi ne namaz kıldı/dua etti.
32. Tam aksine, yalanladı, gerisin geri döndü.
33. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.
34. Çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
35. Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun!

SADAKALLAH!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt