Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Selam!

Bugunden sonra her CUMA gunu bu baslik altinda
Bir asr videosu asacagim.

Ilki sn.Ismail Bicer hocamizdan:
Ve ma Muhammedün
Ali İmran 144-148

Bismillahirrahmanirrahim
Ve ma muhammedün illa rasul*
kad halet min kablihir rusül*
e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm*
ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey'a*
ve seyeczillahüş şakirın
Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela*
ve mey yürid sevabed dünya nü'tihı minha*
ve mey yürid sevabel ahırati nü'tihı minha*
ve senecziş şakirın
Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır*
fe ma vehenu li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu*
vallahü yühıbbüs sabirın
Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena
ve israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın
Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah*
vallahü yühıbbül muhsinın

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
144. Muhammed bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz! İki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.
145. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez. Vakti belirlenmiş bir yazıdır o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz; âhiret yararını gözetene de ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.
146. Nice peygamber, beraberinde kendisini Rabb'e adayan birçok kişi bulunduğu halde savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda kendilerine gelip çatan zorluklar yüzünden gevşememiş, zayıflık göstermemiş, susup pusmamışlardır. Allah sabredenleri sever.
147. Sözleri yalnız şu olmuştur: "Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı!"
148. Allah da onlara, hem dünya nimetini verdi hem de âhiret sevabının en güzelini. Allah, güzel düşünüp güzellik sergileyenleri sever.
SADAKALLAH!...
 
Amenerrasulu

Selam!

sn.Ismail Bicer hocamizdan:
Amenerrasulu
Bakara 285-286

Bismillahirrahmanirrahim
Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun*
küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih*
la nüferriku beyne ehadim mir rusülih*
ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha*
leha ma kesebet ve aleyha mektesebet*
rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na*
rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina*
rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih*
va'fü anna*
vağfir lena*
verhamna
ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


[YOUTUBE]itxgbC-d-PQ[/YOUTUBE]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de.
Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır.
Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.
Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır."
Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz.
Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/
kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine,
yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine,
başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.
"Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.
Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme.
Affet bizi,
bağışla bizi,
acı bize.
Sen bizim Mevlâ'mızsın.
Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!"
SADAKALLAH!
 
Ya eyyühellezıne amenu kütibe...

Selam!

sn.Ismail Bicer hocamizdan:
Bakara 183-186
Allah cc nun Rahmeti ustune olsun...

Bismillahirrahmanirrahim
Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun
Eyyamem ma'dudat*
fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar*
ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın*
fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh*
ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta'lemun
Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur'anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan*
fe men şehide minkümüş şehra felyesumh*
ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar*
yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr*
ve li tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun
Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb*
ücıbü da'veted daı iza deani felyestecıbu lı vel yü'minu bı leallehüm yarşüdun
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


[YOUTUBE]vDCGKevb3AY[/YOUTUBE]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.
Sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutar. Oruca zorlukla dayananlar üzerine düşen, fidye olarak bir yoksulu doyurmaktır. Kim bir mecburiyeti olmaksızın içinden gelerek iyilik yaparsa bu onun için daha hayırlı olur. Ve oruç tutmanız, eğer bilirseniz, sizin için daha hayırlıdır.
Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır.
Kullarım sana benden sorarlarsa ben Karîb'im, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğru ve iyiyi bulabilsinler.
SADAKALLAH!
 
Selam!
sn.İshak Danış hocamizdan:
Fetih suresi 1-4
Bismillahirrahmanirrahim
İnna fetahna leke fetham mübına
Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
Ve yensurakellahü nasran azıza
Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.
Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın.
Ve Allah sana onur ve kudret dolu bir yardımla destek verecektir.
O odur ki, müminlerin gönüllerine, imanları beraberinde iman geliştirsinler diye, mutluluk ve huzur indirdi. Yalnız Allah'ındır göklerin ve yerin orduları. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.
SADAKALLAH!
 
Yes'eluneke anil enfal

Selam!

sn.Ismail Bicer hocamizdan:
Enfal 1-4

Bismillahirrahmanirrahim
Yes'eluneke anil enfal kulil enfalü lillahi ver rasul fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etıy'ullahe ve rasulehu in küntüm mü'minın
İnnemel mü'minunellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm ımanev ve ala rabbihim yetevekkelun
Ellezıne yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun
Ülaike hümül mü'minine hakka lehüm deracatün ınde rabbihim ve mağfiratüv ve rizkun kerım
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
Sana harp ganimetlerini sorarlar. De ki: "Onlar Allah ve Resul içindir. O halde Allah'tan korkun ve aranızda barış ve esenliği kurun. Ve eğer müminler iseniz Allah'a ve O'nun Resulü'ne itaat edin!"
İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.
Namazı/duayı yerine getirirler onlar. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden dağıtırlar.
Gerçek anlamda müminler, işte bunlardır. Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol bir rızık var onlar için.
SADAKALLAH...
 
İnne rabbeke

Selam!

sn.Ismail Bicer hocamizdan:
Hicr Suresi 86-87

Bismillahirrahmanirrahim

İnne rabbeke hüvel hallakul alım
Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!


İsmail Biçer / Hicr Suresi 86-87 / Vücuh üzere

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
86. Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.
87. Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.
SADAKALLAH...
 
Er rahman...

Selam!

sn.Ismail Bicer hocamizdan:
Rahman Suresi 1-44

Bismillahirrahmanirrahim
Er rahman.
Alleme lkur'ane.
Halekal insane.
Allemehul beyan.
Eş şemsu vel kameru bi husban.
Ven necmu veş şeceru yescudan.
Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
Ella tatğav fil mizan.
Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
Vel erda vedaaha lil enam.
Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
Vel habbu zul asfi ver rayhan.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
Ve hale kalcanne min maricin min narin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Mereclbahreyni yeltekıyani.
Beynehuma berzahun la yebğıyani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Kullu men 'aleyha famin
Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

İsmail Biçer / Rahman Suresi 1-44

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. O Rahman,
2. O öğretti Kur'an'ı,
3. O yarattı insanı,
4. O belletti ona beyanı.
5. Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi.
6. Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar.
7. Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.
8. Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı.
9. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı.
10. Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.
11. Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları.
12. Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır.
13. Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
14. İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.
15. Cini de ateşin dumansızından yarattı.
16. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
17. İki doğunun Rabbi de O'dur, iki batının Rabbi de.
18. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
19. Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.
20. Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.
21. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan.
23. Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O'nundur.
25. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
26. Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
27. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
28. Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
29. Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.
30. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
31. Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.
32. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!
34. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
35. İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız.
36. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
37. Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,
38. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
39. O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.
40. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
41. Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.
42. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
43. İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.
44. Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
SADAKALLAH...
 
Huvallahulleziy la

Selam!

sn.Metin Çakar hocamizdan:
HASR 22-24

Bismillahirrahmanirrahim
Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Metin Çakar - Huvellahullezi
[YOUTUBE]QcK1V-B8WKU[/YOUTUBE]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka Tanrı yoktur.
Görülmeyeni de bilir, görüleni de.
O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
23. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka Tanrı yoktur.
Mülkün sahibidir,
son derece mukaddestir,/kutsaldir,
selamete erdirendir,
güveni sağlayandır,
görüp gözetendir,
üstündur,
zorludur,
büyüklükte eşi olmayandır.
Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir. /uzaktir/arinmistir.
24. O, yaratan
var eden,
varlıklara şekil veren Allah'tır.
En güzel isimler O'nundur.
Göklerde ve yerde olanlar, O'nu tesbih ederier.
O, öyle üstündür,
öyle hikmet sahibidir.
SADAKALLAH...
Iste Ben:
Ben bu Allah’a cc teslim oldum!
 
Allahü latıyfüm bi ...

Selam!

sn.Metin Çakar hocamizdan:
Sura 19-24

Bismillahirrahmanirrahim
Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa' ve hüvel kaviyyül azız
Men kane yürıdü harsel ahırati nezid lehü fı harsih ve men kane yürıdü harsed dünya nü'tihı minha ve ma lehu fil ahırati min nesıyb
Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dıni ma lem ye'zem bihillah ve lev la kelimetül fasli le kudıye beynehüm ve innez zalimıne lehüm azabün elım
Teraz zalimıne müşfikıyne mimma kesebu ve hüve vakıum bihim vellezıne amenu ve amilus salihati fı ravdatil cennat lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike hüvel fadlüll kebır
Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne amenu ve amilus salihat kul la es'elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha husna innellahe ğafurun şekur
Em yekuluneftera alellahi keziba fe iy yeşeillahü yahtim ala kalbik ve yemhullahül batıle ve yühıkkul hakka bi kelimatih innehu alımüm bizatis sudur
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Metin ÇAKAR Sultanahmet Kur'ân Şöleni

[YOUTUBE]Nv3GxzpVWks[/YOUTUBE]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
19. Allah, kullarına çok lütufkârdır; dilediğini rızıklandırır. O'dur en güçlü, O'dur en yüce...
20. Âhiret ekini isteyenin o ekinini artırırız; dünya ekini isteyene de ondan veririz.
Ama böylesi için âhirette bir nasip yoktur.
21. Yoksa onların, dinden, Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var?
Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi.
O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.
22. Kazandıkları, tepelerine inerken o zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlarsa cennetlerin bahçelerindedir.
Rableri katında kendileri için, diledikleri herşey vardır. İşte budur o büyük lütuf.
23. Allah'ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur.
De ki: "Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum."
Kim bir iyilik/güzellik üretirse onun için, o ürettiğine bir güzellik daha ekleriz.
Çünkü Allah Gafûr'dur, çok affeder; Şekûr'dur, iyiliğe karşılık verir/teşekkür eder.
24. Yoksa, "Yalan düzüp Allah'a iftira etti" mi diyorlar?
Allah dilerse senin kalbini mühürler; bâtılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir.
Kuşkusuz, O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.
SADAKALLAH...
 
Son düzenleme:
İzeşşemsu kuvviret.

Selam!

sn. ABDUSSAMED hocamizdan:
TEKVİR suresi

Bismillahirrahmanirrahim
1. İzeşşemsu kuvviret.
2. Ve izennucumunkederet.
3. Ve izelcibalu suyyiret.
4. Ve izel'işaru 'uttılet.
5. Ve izelvuhuşu huşiret.
6. Ve izelbiharu succiret.
7. Ve izennufusu zuvvicet.
8. Ve izelmev'udetu suilet.
9. Bieyyi zenbin kutilet.
10. Ve izessuhufu nuşiret.
11. Ve izessema'u kuşitat.
12. Ve izelcahıymu su''ıret.
13. Ve izelcennetu uzlifet.
14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
15. Fela uksimu bilhunnesi.
16. Elcevarilkunnesi.
17. Velleyli iza 'as'ase.
18. Vessubhı iza teneffese.
19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
21. Muta'ın semme emiynin.
22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
26. Feeyne tezhebune.
27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.
SADAKALLAH...

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

ABDUSSAMED
[YOUTUBE]A4cp891pNIQ[/YOUTUBE]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
3. Dağlar yürütüldüğünde,
4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6. Denizler kaynatıldığında,
7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
12. Cehennem kızıştırıldığında,
13. Cennet yaklaştırıldığında,
14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
21. İtaat edilir orada kendisine, emindir.
22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
24. O, gayb konusunda cimri değildir.
25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!
SADAKALLAH...
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt