Cumanin Asr'lari 2

İnne lilmuttekıyne mefazen

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

31. İnne lilmuttekıyne mefazen.
32. Hadaika ve a'naben.
33. Ve keva'ıbe etraben.
34. Ve ke'sen dihakan.
35. La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.
36. Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.
37. Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
40. İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Nebe suresinin 31.-40.. ayetlerini
ABDURRAHMAN SADIEN Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

31. Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
32. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
34. Dopdolu kadehler vardır.
35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
36. Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
37. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.
38. O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
39. İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
40. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"

SADAKALLAH!
 
"...O'nun huzurunda söze cüret edemezler."
Muttakilerin belirgin vasıflarından,
Şimdi Onun kelamı ortada iken,
Kafasında icad edip büyüttüğü vehimleri din olarak ortaya koymaya çalışanlara ne güzel cevaptır bu!
 
Tebarekelleziy biyedihilmulku

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Mulk suresini
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.
2. Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Azîz'dir O, Gafûr'dur.
3. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?
4. Sonra bakışı iki kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o.
5. Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık.
6. Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o!
7. Onun içine atıldıklarında, onun derinden gelen sesini işitirler. Feveran etmektedir o.
8. Öfkesinden çatlayacak hale gelir. İçine bir güruh atıldıkça, onun bekçileri bunlara sorarlar: "Size hiçbir uyarıcı gelmedi mi?"
9. Derler ki: "Gelmedi olur mu? Bize uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık. Ve: 'Allah bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz, başka değil!' şeklinde konuştuk."
10. Ve derler ki: "Eğer söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin dostları arasında olmazdık."
11. Günahlarını işte böyle itiraf ettiler. Çılgın ateşin halkına böyle kahır yaraşır.
12. Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin ister onu açıklayın; şu bir gerçek ki O, göğüslerin özünü çok iyi bilir.
14. Yaratmış olan bilmez mi/Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf'tir O, Habîr'dir.
15. O, yeri sizin için boyun eğer yaptı. Haydi, onun omuzlarında yürüyün ve Allah'ın rızıklarından yiyin. Dönüş O'nadır.
16. O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar.
17. O göktekinin, çakıl taşları taşıyan bir rüzgârı üzerinize salmayacağından emin misiniz? O zaman bileceksiniz nasılmış uyarım!
18. Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?!
19. Üstlerinde, kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görmektedir.
20. Rahman'a karşı/Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış/gurur içindeler; hepsi bu!
21. Peki, O, rızkını tutarsa kim var sizi rızıklandıracak? Hayır, bir azgınlık ve nefret içinde inat etmekteler.
22. Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoğru yol üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi?
23. De ki: "Sizi oluşturan O'dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"
24. De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz."
25. Derler ki: "Eğer doğru sözlülerseniz, bu vaat de zaman?"
26. De ki: "Bilgi Allah'ın katındadır. Bana gelince, ben ancak açıkça uyaran biriyim."
27. Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti. Şöyle denildi: "O habire çağırıp durduğunuz şey budur."
28. Söyle onlara: "Diyelim ki, Allah beni ve beraberimdekileri öldürdü, yahut bize acıdı. Peki, kâfirleri korkunç bir azaptan kim kurtaracak?"
29. De ki: "Rahman'dır O, O'na inandık biz ve yalnız O'na güvendik. Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde."
30. Şunu da söyle: "Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?"

SADAKALLAH!
 
Elif lam mim Allahü la ilahe
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam mim
2. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
3. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl
4. Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan
innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd
vallahü azızün züntikam
5. İnnellahe la yahfa aleyhi şey'üm fil erdı ve la fis sema'
6. Hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa
la ilahe illa hüvel azızül hakım
SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Ali Imran suresinin 1-6. ayetlerini
Hafız Mehmet Arabacı Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Elif, Lâm, Mîm.
2. Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.
3. O, sana Kitap'ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti.
4. Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ı da indirdi. Şu bir gerçek ki, Allah'ın ayetlerini örtüp inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem Azîz'dir hem intikam alıcı...
5. Allah... Gökte ve yerde hiçbir şey O'na gizli kalmaz.
6. Rahimlerde sizi dilediğince şekillendiren O'dur. İlâh yok O'ndan başka. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

SADAKALLAH!
 
Ya eyyühellezıne amenu katilüllezıne

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

123. Ya eyyühellezıne amenu katilüllezıne yaluneküm minel küffari vel yecidu fıküm ğılzah va'lemu ennallahe meal müttekıyn
124. Ve iza ma ünzilet zuratün fe minhüm mey yekulü eyyüküm zadethü hazihı ımana fe emmellezıne amenu fe zadethüm ımanev vehüm yestebşirun
125. Ve emmellezıne fı kulubihim meradnu fe zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun
126. E ve la yeravne ennehüm yüftenune fı külli amim merraten ev merrateyni sümme la yetubune ve la hüm yezzekkerun
127. Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba'duhüm ila ba'd hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun
128. Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym
129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Tevbe suresinin 123-129. ayetlerini
Hafız İsmail BİÇER Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

123. Ey iman sahipleri! Küfre sapanların yakınınızda bulunanlarıyla savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar. Şunu bilin ki Allah, sakınanlarla beraberdir.
124. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri, "Bu hanginizin imanını artırdı?" diye konuşur. İmanı olanların imanını artırmıştır. İşte sevinip duruyorlar!
125. Kalplerinde maraz olanlara gelince, inen sure onların pisliğine pislik ekler. Kâfir olarak ölüp gittiler onlar.
126. Görmüyorlar mı ki, her yıl bir veya iki kez imtihan ediliyorlar. Hâlâ ne tövbeye yelteniyorlar ne de öğüt alıyorlar.
127. Bir sure indirildi mi "Sizi birisi görüyor mu?" diye birbirlerine bakar, sonra da sıvışıp giderler. Allah, kalplerini yamultmuştur. Çünkü gereğince anlamayan bir topluluktur bunlar.
128. Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere ise daha şefkatli, daha merhametlidir.
129. Eğer çekip giderlerse de ki: "Allah bana yeter. İlah yok O'ndan başka. Yalnız O'na dayandım ben; büyük arşın sahibi O'dur."


SADAKALLAH!
 
Le kad sadekallahü rasulehür

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim...

Le kad sadekallahü rasulehür ruya bil hakk
le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne
muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun
fe alime ma lem talemu fe ceale min duni zalike fethan karıba *
Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih
Ve kefa billahi şehıda *
Muhammedür rasulüllah
vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm
terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana
sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud
zalike meselühüm fit tevrati
ve meselühüm fil incıl ke zerın ahrace şatehu fe azerahu festağleza
festeva ala sukıhı yucibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar
ve adellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Fetih suresinin 27.-28. ayetlerini
Hafız Ali tel Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

48.27.Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.
48.28. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
49.29. Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok sevecendirler/çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.

SADAKALLAH!
 
İzeşşemsu kuvviret.
Selam!
Bismillahirrahmanirrahim...
1. İzeşşemsu kuvviret.
2. Ve izennucumunkederet.
3. Ve izelcibalu suyyiret.
4. Ve izel'işaru 'uttılet.
5. Ve izelvuhuşu huşiret.
6. Ve izelbiharu succiret.
7. Ve izennufusu zuvvicet.
8. Ve izelmev'udetu suilet.
9. Bieyyi zenbin kutilet.
10. Ve izessuhufu nuşiret.
11. Ve izessema'u kuşitat.
12. Ve izelcahıymu su''ıret.
13. Ve izelcennetu uzlifet.
14. 'Alimet nefsun ma ahdaret.
15. Fela uksimu bilhunnesi.
16. Elcevarilkunnesi.
17. Velleyli iza 'as'ase.
18. Vessubhı iza teneffese.
19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
21. Muta'ın semme emiynin.
22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
26. Feeyne tezhebune.
27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Sadakallah!
Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
TEKVIR suresini
Hafız REMZI ER Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Güneş büzülüp dürüldüğünde,
2. Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
3. Dağlar yürütüldüğünde,
4. O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6. Denizler kaynatıldığında,
7. Benlikler çiftleştirildiğinde,
8. O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9. Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
10. Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
11. Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
12. Cehennem kızıştırıldığında,
13. Cennet yaklaştırıldığında,
14. Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
15. Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
16. Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
17. Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
18. Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
19. Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
20. Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
21. İtaat edilir orada kendisine, emindir.
22. Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
23. Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
24. O, gayb konusunda cimri değildir.
25. Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
27. O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
28. İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!
SADAKALLAH!
 
Sübhanellezı esra bi abdihı
Selam!
Bismillahirrahmanirrahim...

1. Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr
2. Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla
3. Zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden şekura
4. Ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta'lünne ulüvven kebıra
5. Fe iza cae va'dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be'sin şedıdin fe casu hılaled diyar ve kane va'dem mef'ula
6. Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve benıne ve cealnaküm eksera nefıra
7. İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese'tüm feleha fe iz cae va'dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma alev tetbıra

Sadakallah!
Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
ISRA suresi 1.-7. ayetlerini
Hafız REMZI ER Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Bütün varlıkların tespihi o kudretdir ki, ayetlerimizden bazılarını kendisine gösterelim/kendisini ayetlerimizden bir parça olarak gösterelim diye kulunu, gecenin birinde Mescit-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya/o en uzak secdegâha yürütmüştür. Hiç kuşkusuz, O'dur Semî' ve Basîr.
2. Mûsa'ya Kitap'ı verdik ve onu, "Benden başka bir vekil tutmayın!" buyruğuyla Beniisrail'e bir kılavuz kıldık.
3. Ey Nûh ile beraber taşıdığımız kişilerin soyu! Gerçek şu ki, Nûh çok şükreden bir kuldu.
4. Biz, Beniisrail'e Kitap'ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz.
5. Nihayet, o ikiden birincinin vadesi geldiğinde, üzerinize aşılmaz bir güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar, barınakların aralarına girip araştırdılar. Ve bu, yerine getirilmiş bir vaat idi.
6. Sonra onlar üzerinde size tekrar egemenlik verdik, mallar ve oğullarla sizi güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoğalttık.
7. Eğer güzel davranırsanız, kendi benlikleriniz için güzellik sergilemiş olursunuz. Ve eğer kötülük yaparsanız o da benlikleriniz aleyhine olur. Bu sırada, yüzlerinizi çirkinleştirsinler, ilk kez girdikleri gibi mabede girsinler ve egemenlik altına aldıklarını yerle bir etsinler diye ikinci vaat geldi.

SADAKALLAH!
 
Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim...

75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
77. İnnehu lekur'anun keriymun.
78. Fiy kitamin meknunin.
79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83. Felevla iza beleğatilhulkume.
84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93. Fenuzulun min hamiymin.
94. Ve tasliyetu cahıymin.
95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Vakia suresi 75.-96. ayetlerini
Hafız İshak Danış Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

75. İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.
76. Ve eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir bu.
77. O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır.
78. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır.
79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz.
80. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir.
81. Şimdi siz, bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz/
bu sözle mi alttan alıp gevşek davranacaksınız/bu sözle mi yağcılık edeceksiniz?
82. Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?
83. Ya o canın boğaza gelip dayandığı zaman!
84. İşte o zaman siz bakakalırsınız!
85. Biz ona sizden daha yakınız, ama siz görmezsiniz.
86. Madem ceza görmeyecek kişilersiniz,
87. Eğer doğru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.
88. Eğer o, yaklaştırılanlardan ise;
89. Rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle dolu cennet var ona.
90. Eğer kutlu, uğurlu kişilerdense,
91. "Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!" denir ona.
92. Eğer yalanlayan sapıklardansa;
93. Kaynar sudan bir ziyafet,
94. Ve cehenneme salıverilme var ona.
95. İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!
96. Artık, o yüce Rabbinin adını tespih et!

SADAKALLAH!
 
Kella iza beleğatitterakıye.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim...

26. Kella iza beleğatitterakıye.
27. Ve kıyle men rakın.
28. Ve zanne ennehulfraku.
29. Velteffetissaku bissakı.
30. İla rabbike yevmeizinilmesaku.
31. Fela saddeka ve la salla.
32. Ve lakin kezzebe ve tevella.
33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34. Evla leke feevla.
35. Summe evlaleke feevla.
36. Eyahsebul'insanu en yutreke suden.
37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
38. Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva.
39. Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa.
40. Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.

Sadakallah!
Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Kiyame suresi 26-40. ayetlerini
Hafız Cubbeli Ahmet Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

26. İş, onların sandığı gibi değil! Can, köprücüklere dayandığında,
27. "Kim var okuyup üfleyecek?" denilir!
28. Sezinlemiştir ki odur ayrılık.
29. Dolaşmıştır el-ayak/kol-bacak.
30. Rabbine doğrudur o gün sevkiyat.
31. Ne tasdik etti ne sadaka verdi ne namaz kıldı/dua etti.
32. Tam aksine, yalanladı, gerisin geri döndü.
33. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.
34. Çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
35. Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
37. O, dökülen meniden bir sperm değil miydi?
38. Sonra o, bir çiğnem et oldu da Allah onu yarattı, ardından düzgün bir şekle ulaştırdı.
39. Nihayet ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi vücuda getirdi.
40. Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?

SADAKALLAH!
 
Üst Alt