Cumanin Asr'lari 2

Ve ma erselna kableke minel murselıne

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra
21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra
22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura
23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla
25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla
26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra
27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla
28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla
29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula
30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Furkan suresinin 20.- 30, ayetlerini
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

20. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir.
21. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: "Üstümüze melekler inse, yahut Rabbimizi görsek olmaz mı?" Yemin olsun ki, kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar.
22. Melekleri görecekleri günde, o günahkârlara hiçbir müjde yoktur. Şöyle diyecekler: "Yasaktır, yasaklanmıştır!"
23. Yaptıkları her işin önüne geçmiş, onu un-ufak hale getirip silmişizdir.
24. O gün, konakladıkları yer çok hayırlı, dinlenip eğlendikleri yer çok güzel olanlar, cennet halkıdır.
25. Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.
26. O gün gerçek mülk/yönetim Rahman'ındır. Ve o, kâfirler için çok zorlu bir gündür.
27. O gün, zalim, ellerini ısırarak diyecek ki: "Ne olurdu, resulle birlikte bir yol tutsaydım!"
28. "Ah, ne olurdu, falancayı dost edinmeseydim!"
29. "Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptırdı beni ondan. Şeytan, insan için bir rezil edicidir."
30. Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular."

SADAKALLAH!
 
KIYAMET suresi NAMAZ OKUYUSU
Selam!
Bismillahirrahmanirrahim
1. La uksimu biyevmilkıyameti. *
2. Ve la uksimu binnefsillevvameti. *
3. Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu. *
4. Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu. *
5. Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu. *
6. Yes'elu eyyane yevmulkıyameti. *
7. Feiza berikalbesaru. *
8. Ve hasefelkameru. *
9. Ve cumi'aşşemsu velkameru. *
10. Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru. *
11. Kella la vezere. *
12. İla rabbike yevmeizinilmustekarru. *
13. Yunebbeul'insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re. *
14. Belil'insanu 'ala nefsihi besıyretun. *
15. Ve lev elka me'aziyrehu. *
16. La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi. *
17. İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu. *
18. Feiza kare'nahu fettebı'kur'anehu. *
19. Summe inne 'aleyna beyanehu. *
20. Kella bel tuhıbbunel'acilete. *
21. Ve tezerunel'ahırete. *
22. Vucuhun yevmeizin nadıretun. *
23. İla rabbiha nazıretun. *
24. Ve vucuhun yevmeizin basire'un. *
25. Tezunnu en yuf'ale biha fakıretun. *
26. Kella iza beleğatitterakıye. *
27. Ve kıyle men rakın. *
28. Ve zanne ennehulfraku. *
29. Velteffetissaku bissakı. *
30. İla rabbike yevmeizinilmesaku. *
31. Fela saddeka ve la salla. *
32. Ve lakin kezzebe ve tevella. *
33. Summe zehebe ila ehlihi yetemetta. *
34. Evla leke feevla. *
35. Summe evlaleke feevla. *
36. Eyahsebul'insanu en yutreke suden. *
37. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna. *
38. Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva. *
39. Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa. *
40. Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.

SADAKALLAH!
Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
KIYAMET suresini
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Hayır, öyle değil! Kıyamet gününe yemin ederim ki, *
2. Öyle değil! Kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim. *
3. İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? *
4. Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz. *
5. Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. *
6. "Kıyamet günü nerede/ne zaman?" diye sorar. *
7. Göz şimşek çaktığında, *
8. Ay tutulduğunda, *
9. Ve Güneş'le Ay biraraya getirildiğinde, *
10. Der ki insan o gün: "Kaçılacak yer nerede?" *
11. Hayır, yok sığınacak yer! *
12. Varılıp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gün. *
13. Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da. *
14. Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır; *
15. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. *
16. Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme! *
17. Onu toplamak ve okumak bize düşer. *
18. O halde, biz onu okuduğumuzda, sen onun okunuşunu izle. *
19. Sonra onu açıklamak da bizim işimiz olacaktır. *
20. Hayır, hayır! Siz hemencecik geleni seversiniz. *
21. Ve sonradan geleceği terk edersiniz. *
22. Yüzler vardır o gün parıltılı, *
23. Rabbine doğru bakan. *
24. Ve yüzler vardır o gün, asık/buruk, *
25. Kendisine, bel kıracak bir hesap yöneleceğini sezinler. *
26. İş, onların sandığı gibi değil! Can, köprücüklere dayandığında, *
27. "Kim var okuyup üfleyecek?" denilir! *
28. Sezinlemiştir ki odur ayrılık. *
29. Dolaşmıştır el-ayak/kol-bacak. *
30. Rabbine doğrudur o gün sevkiyat. *
31. Ne tasdik etti ne sadaka verdi ne namaz kıldı/dua etti. *
32. Tam aksine, yalanladı, gerisin geri döndü. *
33. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. *
34. Çok uygundur sana bu bela, çok uygun! *
35. Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun! *
36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? *
37. O, dökülen meniden bir sperm değil miydi? *
38. Sonra o, bir çiğnem et oldu da Allah onu yarattı, ardından düzgün bir şekle ulaştırdı. *
39. Nihayet ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi vücuda getirdi. *
40. Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?

SADAKALLAH!
 
Ve ıbadür rahmanillezıne

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
66. İnneha saet müstekarrav ve mükama
67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama
69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama
75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
FURKAN suresinin 63-77
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

63. Rahman'ın kulları, yeryüzünde böbürlenmeden/rahatsız etmeden yürüyen kişilerdir. Cahiller onlara hitap edince, "Selam!" derler.
64. Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler.
65. Ve şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır."
66. Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!
67. Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!
68. Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.
69. Kıyamet günü azap kendisi için kat kat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde uzun süre kalır.
70. Tövbe ederek inanan ve hayra/barışa yönelik bir iş yapan müstesna. Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
71. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
72. Onlar yalana tanıklık etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boş lakırdıya rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler.
73. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırladıldığında, kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar.
74. Onlar şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl."
75. İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar.
76. Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!"
77. De ki: "Duanız/davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsın? Yalanladınız; bu yüzden azap kaçınılmaz olacaktır."

SADAKALLAH!
 
Sebbihısme rabbikel'a'la.
Selam!
Bismillahirrahmanirrahim

1. Sebbihısme rabbikel'a'la.
2. Elleziy haleka fesevva.
3. Velleziy kaddere feheda.
4. Velleziy ahrecelmer'a.
5. Fece'alehu ğusaen ahva.
6. Senukriüke fela tensa.
7. İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.
8. Ve nüyessirüke lilyüsra.
9. Fezekkir in nefe'atizzikra.
10. Seyezzekkerü men yahşa.
11. Ve yetecennebühel'eşka.
12. Elleziy yaslennarelkübra.
13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
14. Kad efleha men tezekka.
15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.
16. Bel tü'sirunelhayateddünya.
17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.
18. İnne haza lefissuhufel'ula.
19. Suhufi ibrahiyme ve musa.

SADAKALLAH!
Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
A'LA suresinin 1-19
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
2. O ki yarattı, düzene koydu,
3. O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
4. O ki otlağı çıkardı,
5. Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
6. Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
7. Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.
8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.
9. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!
10. İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.
11. İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.
12. En büyük ateşe girer o.
13. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
14. Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.
15. Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.
16. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.
17. Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.
18. Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.
19. İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.

SADAKALLAH!
 
Ve la tahsebennellahe ğafilen

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

42. Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya'melüz zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar
43. Mühtııyne mükniıy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm ve ef'idetühüm heva'
44. Ve enzirin nase yevme ye'tıhimül azabü fe yekulüllezıne zalemu rabbena ahhırna ila ecelin karıbin nücib da'veteke ve nettebiır rusül e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval
45. Ve sekentüm fı mesakinillezıne zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal
46. Ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal
47. Fe la tahsebennellahe muhlife va'dihı rusüleh innellahe azızün züntikam
48. Yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ve semavatü ve berazu lillahil vahıdil kahhar
49. Ve teral mücrimıne yevmeizim mükarranıne fil asfad
50. Serabilühüm min katıraniv ve tağşa vücuhehümün nar
51. Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet innellahe serıul hısab
52. Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihı ve liya'lemu ennema hüve ilahüv vahıdüv ve liyezzekkera ülül elbab

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Ibrahim suresinin 42-52.
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

42. Sakın, Allah'ı, zalimlerin yapmakta olduğundan habersiz sanma. O, onları, gözlerin korkudan donup kalacağı bir güne erteliyor, hepsi bu...
43. Başlarını dikerek koşuşurlar. Bakışları kendilerine dönmez. Yürekleri tamamen boşalmıştır.
44. İnsanları, azabın kendilerine ulaşacağı gün konusunda uyar. O gün, zalimler şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar geri bırak da çağrına cevap verip resullere uyalım." Daha önce siz, kendiniz için çöküş ve bitiş yoktur diye yemin etmediniz mi?
45. Siz de o kendilerine zulmetmiş olanların barınaklarında oturmuştunuz. Onlara nasıl davrandığımız size açık-seçik belli olmuştu. Size örnekler de vermiştik.
46. Tuzaklarını kurmuşlardı ama Allah katında da onlar için tuzak var. Zaten onların tuzakları dağları yerinden oynatacak türden olsa neye yarar!
47. Sakın Allah'ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah Azîz'dir, intikam da alır.
48. O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın huzurunda dikilir.
49. O gün suçluların, birbirine perçinlenmiş bukağılarla çengellendiklerini görürsün.
50. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ateş bürümüştür.
51. Çünkü Allah, her benliği kendi kazandığıyla karşı karşıya getirecektir. Allah, hesabı çok çabuk görür.
52. İşte bu, onunla uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler, aklı ve gönlü işleyenler de ibret alsınlar diye, insanlara yöneltilmiş bir tebliğdir.

SADAKALLAH!
 
Selam!
Bismillahirrahmanirrahim

19. Ve ya ademüskün ente ve zevcükel cennete fe küla min haysü şi'tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın
20. Fe vesvese lehümeş şeytanü li yübdiye lehüma mavuriye anhüma min sev'atihima ve kale ma nehaküma rabbüküma an hazihiş şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidın
21. Ve kasemehüma innı leküma le minen nasıhıyn
22. Fe dellahüma bi ğurur fe lemma zakaş şecerate bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakıl cenneh ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübın
23. Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın
24. Kalehbitu ba'duküm li ba'dın adüvv ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn
25. Kale fıha tahyevne ve fıha temutune ve menha tuhracun
26. Ya benı ademe kad enzelna aleyküm libasey yüvarı sev'atiküm ve rışev ve libasüt takva zalike hayr zalike min ayatillahi leallehüm yezzekkerun
27. Ya benı ademe la yeftinennekümüş şeytanü kema ahrace ebeveyküm minel cenneti yenziu anhüma libasehüma li yüriyehüma sev'atihima innehu yeraküm hüve ve kabılühu min haysü la teravnehüm inna cealneş şeyatıyne evliyae lillezıne la yü'minun
28. Ve iza fealu fahışeten kalu vecedna aleyha abaena ballahü emerana biha kul innellahe la ye'müru bil fahşa' e tekulune alellahi ma la ta'lemun
29. Kul emera rabbı bil kıstı ve ekıymu vücuheküm ınde külli mescidiv bedeeküm teudun
30. Ferıkan heda ve ferıkan hakka aleyhimüd dalaleh innehümüt tehazüş şeyatıyne evliyae min dunillahi ve yahsebune ennehüm mühtedun

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Araf suresinin 19-30.
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
19. "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz."
20. Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: "Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir."
21. Ve onlara, "ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de etti.
22. Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: "Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size, şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi?"
23. "Ey Rabbimiz, dediler, öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız."
24. Buyurdu: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadan mekân tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür."
25. Buyurdu: "Orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız."
26. Ey âdemoğulları! Şu bir gerçek ki size, edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik, süs ve gösterişe yarayacak giysi de... Ama korunup sakınmaya yarayan giysi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor.
27. Ey âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, edep yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o ve kabilesi sizi, onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz o şeytanları, inanmayanlara dostlar yaptık.
28. Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: "Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu." De ki: "Allah, edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"
29. Şunu da söyle: "Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini yalnız O'na özgüleyerek O'na yakarın. Tıpkı sizi ilk yarattığı gibi O'na döneceksiniz."
30. Bir kısmını iyiye ve güzele kılavuzladı, bir kısmının üzerine de sapıklık hak oldu. Onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Bir de kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanırlar.

SADAKALLAH!
 
Ve yevme yuhşeru a'daüllahi

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

19. Ve yevme yuhşeru a'daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun
20. Hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya'melun
21. Ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna kalu entaknellahüllezı entaka külle şey'iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun
22. Ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem'uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya'lemü kesıram mimma ta'melun
23. Ve zaliküm zannükümüllezı zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirın
24. Fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm ve iy yesta'tibu femahüm minel mu'tebın
25. Ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın
26. Ve kalellezıne keferu la tesmeu li hazel kur'ani velğav fıhi lealleküm tağlibun
27. Fe lenüzıkannellezıne keferu azaben şedıdev ve lenecziyennehüm esveellezı kanu ya'melun
28. Zalike ceazü a'daillahin nar lehüm fıha darul huld cezaem bima kanu bi ayatina yechadun
29. Ve kalellezıne keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhüma tahte akda mina li yekuna minel esfelın
30. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun
31. Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun
32. Nüzülem min ğafurir rahıym
33. Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın
34. Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa' billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım
35. Ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym
36. Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Fussilet suresinin 19-36.
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

19. Gün olur, Allah'ın düşmanları, düzenli bir biçimde bir araya toplanıp ateşe sürülürler.
20. Nihayet, oraya geldiklerinde kulakları, gözleri, derileri, yapıp-ettikleri hakkında onlar aleyhine tanıklık edecektir.
21. Derilerine: "Aleyhimizde neden tanıklık ettiniz?" derler. Derileri derler ki: "O her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Hani, sizi ilk seferinde de O yaratmıştı ya! Ve siz O'na döndürüleceksiniz."
22. Siz, işitme gücünüzün, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize yapacağı tanıklıktan gizlenmiyordunuz. Tam aksine siz, yaptıklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.
23. İşte, Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.
24. Şimdi eğer dayanabilirlerse, barınakları ateştir. Yok eğer özür dileyip hoşnutluk sağlamak istiyorlarsa, özürleri kabul edilmeyecektir.
25. Biz onları birtakım yakınlarla/dostlarla çevreleyip sardık da onlar, önlerinde ve arkalarında ne varsa bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önceki cin ve insan ümmetleri için hak olan söz, bunlar aleyhine de hak oldu. Çünkü bunlar, hüsrana uğrayanlardı.
26. İnkâr edenler dediler ki: "Şu Kur'an'ı dinlemeyin! O okunurken yaygara koparın ki, galip gelesiniz."
27. Yemin olsun, o inkârcılara şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette ki onları, yapıp-ettiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız!
28. İşte bu, Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimize karşı çıkmalarından ötürü, orada kendileri için uzun süreli kalış yeri vardır.
29. O küfre sapanlar şöyle diyecekler: "Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster ki, onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağıda kalanlardan olsunlar."
30. Şu bir gerçek ki, "Rabbimiz Allah'tır!" deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: "Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin."
31. "Biz sizin, dünya hayatında da âhirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada sizin için istediğiniz her şey var.
32. "Gafûr ve Rahîm Allah'tan bir ikram olarak..."
33. Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!
34. Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.
35. Böyle bir tavra, sabredenlerden başkası ulaştırılmaz. Böyle bir tavra, büyük nasip sahibinden başkası ulaştırılmaz.
36. Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O...

SADAKALLAH!
 
Vennazi'ati ğarken.
Selam!
Bismillahirrahmanirrahim

1. Vennazi'ati ğarken.
2. Vennaşitati neştan.
3. Vessabihati sebhan.
4. Fessabikati sebkan.
5. Felmudebbirati emren.
6. Yevme tercufurracifetu.
7. Tetbe'uherradifetu.
8. Kulubun yevmeizin vacifetun.
9. Ebsaruha haşi'atun.
10. Yekulune einna lemerdudune fiylhafireti.
11. Eiza kunna 'ızamen nehıreten.
12. Kalu tilke izen kerretun hasiretun.
13. Feinnema hiye zecretun vahıdetun.
14. Feiza hum bissahireti.
15. Hel etake hadiysu musa.
16. İz nadahu rabbuhu bilvadilmukaddesi tuven.
17. İzheb ila fir'avne innehu tağa.
18. Fekul hel leke ila en tezekka.
19. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa.
20. Feerahul'ayetelkubra.
21. Fekezzebe ve 'asa.
22. Summe edbere yes'a.
23. Fehaşere fenada.
24. Fekale ene rabbukumul'a'la.
25. Feehazehullahu nekalel'ahıreti vel'ula.
26. İnne fiy zalike le'ubreten limen yahşa.
27. Eentum eşeddu halkan emissema'u benaha.
28. Refe'a semkeha fesevvaha.
29. Ve ağtaşe leyleha ve ahrece duhaha.
30. Vel'arda ba'de zalike dehaha.
31. Ahrece minha aeha ve mer'aha.
32. Velcibale ersaha.
33. Meta'an lekum ve lien'amikum.
34. Feiza caetittammetulkubra.
35. Yevme yetezekkerul'insanu ma se'a.
36. Ve burrizetilcehıymu limen yera.
37. Feemma men tağa.
38. Ve aserelhayateddunya.
39. Feinnelcahıyme hiyelme'va.
40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehennefse 'anilheva.
41. Feinnelcennete hiyel me'va.
42. Yes'eluneke 'anissa'ati eyyane mursaha.
43. Fiyme ente min zikraha.
44. İla rabbike muntehaha.
45. İnnema ente munziru men yahşaha.
46. Keennehum yevme yerevneha lem yelbesu illa 'aşiyyeten ev duhaha.
SADAKALLAH!
Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Bayramin mubarek olsun
naziat suresini
Mishary rashid Al afasy Hoca 'dan dinleyelim.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun, çekip koparanlara/yay çekenlere/kuyudan su çekenlere/bağsız-bekçisiz koşan atlara/ayrılık yüzünden hasret çekenlere/daldırıp daldırıp çıkaranlara,
2. Yemin olsun, rahatça, incitmeden çekenlere/düğümü hünerle çözenlere/bir yerden bir yere gidenlere/coşkuyla iç çekenlere,
3. Yemin olsun, boşlukta yahut suda yüzüp gidenlere,
4. Derken öne geçip yarışı kazananlara,
5. Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,
6. Ki o gün şiddetle sarsacak olan saracaktır.
7. Onu, ardısıra gelen izleyecektir.
8. Bazı kalpler o gün kaygıdan titreyecektir.
9. Onların gözleri yerlere eğilecektir.
10. "Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.
11. "Un-ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"
12. "Hüsran dolu bir dönüştür bu öyleyse!" diye konuştular.
13. Oysaki o, sert bir komut sesinden ibarettir.
14. Bir anda hepsi uyanıp ortaya geliverir.
15. Ulaştı mı sana Mûsa'nın haberi?
16. Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:
17. "Firavun'a git! İyice azdı o."
18. "De ki ona: 'Arınıp temizlenmeye ne dersin?"
19. "Seni Rabbine kılavuzlayayım da gönülden ürperesin!"
20. Derken, ona o en büyük mucizeyi gösterdi.
21. Ama o yalanladı, isyan etti.
22. Sonra, sırtını döndü; koşuyordu.
23. Derken, bir araya toplayıp bağırdı.
24. Dedi ki: "Ben sizin en yüce rabbinizim."
25. Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.
26. Kuşkusuz, bunda, içine ürperti düşen için tam bir ibret vardır.
27. Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?
28. Onu O yapıp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.
29. Gecesini kararttı, kuşluğunu ortaya çıkardı.
30. Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.
31. Ondan suyunu, otlağını çıkardı.
32. Dağları, demir atmış gibi oturttu;
33. Sizin için ve hayvanlarınız için bir geçim aracı olarak.
34. O güç yetmez büyük felaket geldiğinde,
35. O gün insan, uğrunda gayret sarfettiği şeyi hatırlar.
36. Gören kişi için cehennem apaçık ortaya çıkarılmıştır.
37. Artık azmış olan,
38. Ve iğreti hayatı yeğlemiş olan için,
39. Cehennem, barınağın ta kendisidir.
40. Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,
41. Cennet, barınağın ta kendisidir.
42. O saatten soruyorlar sana, "gelip demir atması ne zaman?" diye.
43. Nerede sende, onu hatırlatacak şey!
44. Ona ilişkin bilginin sonu Rabbine varır.
45. Sen sadece, ondan korkanları uyaransın.
46. Onu gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam veya onun kuşluk vaktinden başka kalmamışa dönerler.

SADAKALLAH!
 
Le kad sadekallahü rasulehür

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

FETIH suresinin 27-28-29. ayetlerini
ABDURRAHMAN SADIEN Hoca 'dan dinleyelim.


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

27. Yemin olsun ki Allah, resulüne o rüyayı hak olarak doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi de bundan önce size yakın bir fetih nasip etti.
28. O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, o dini tüm dinlere üstün kılsın. Tanık olarak Allah yeter!
29. Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok sevecendirler/çok merhametlidirler. Sen onları rükû eder, secdeye kapanır halde görürsün. Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar. Görünüşlerine gelince, yüzlerinde secde eseri/izi vardır. Bu onların Tevrat'taki nitelikleri. İncil'deki nitelikleri de şöyle: Tıpkı bir ekin ki filizini çıkarmış, o filizi kuvvetlendirmiş. Filiz kalınlaştı, gövdesi üzerine dikildi. Ziraatçıları da imrendirir/hayran bırakır bu ekin. Allah böyle yapar ki, onlar sayesinde, inkâr edenleri öfkelendirsin. Allah onlardan iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.

SADAKALLAH!
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt