Cenin Kur'an

Selam

Cenin
جنين, (cenin) bir şeyi örtmek, anlamında olup جن (cenne) fiilinden türemiştir. Çoğulu اجنن (ecnun) ve اجنة (ecinne) şeklinde gelir. Cenin anne karnında gizli olduğu için bu adı almıştır. Nitekim cin, mecnun, cenân, micen, cünne, cennet gibi kelimeler hep bu kökten gelmekte olup örtmek anlamında birleşmektedirler.
Lisânul-Arab,t.y., XIII, 92;

İslam hukuku terimi olarak cenin anne karnındaki çocuk anlamındadır.
İslamda İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, c.I, s.336.

Cenin kelimesi Kurânda bir yerde çoğul olarak anne karnındaki çocuk anlamında kullanılmıştır.O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir.
Necm 53/32.

Biz ceninden söz ederken Kurân-ı Kerime baktığımızda, insanın yaratılış safhalarını anlatan ayetleri görüyoruz. Çünkü Kurân-ı Kerim her şeyi içine alan mükemmel bir kitaptır ve Allah her şeyi bilendir. Allahın ilmi ve izni dışında hiç bir şey olmayacaktır: Onun bilgisi dışında hiçbir meyve (çekirdeği) kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: Ortaklarım nerede! Diye seslendiği gün: Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz, derler.[5] Bu ayetten anlaşılan şu ki Allah Teâlânın bilgisi ve izni dışında hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğidir. Gebe kalma olayı da Allahın bilgisi ve izni dışında meydana gelmeyen mükemmel bir olaydır.

Kurân-ı Kerimde insanın yaratılışı ile ilgili ayetleri, genel olarak yaratıldığı yer (anne rahmi), yaratılışına sebep olan anne ve baba hücreleri (yumurta ve sperm) ve döllenmeden sonra anne rahminde geçirdiği aşamalar olmak üzere üç safhada incelemek mümkündür.

İnsanın birkaç safhada yaratıldığına şu ayet işaret etmektedir:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا . وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

Size ne oluyor ki, Allaha büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.
Nuh 71/13-14.

Nutfe Safhası

Nutfe kelimesi Arap dilinde نطف، ن ط ف (ne-ta-fe) fiilinden türemiş olup, sözlükte النُطْفَةُ az veya çok olsun safi su, berrak su, kapta kalan azca su, meni, sperm veya erkeğin suyu, döl suyu ve deniz anlamında kullanılmıştır. Kelimenin çoğulu نِطافُ (nitafun ) ve نُطَفٌ (nutafun) şeklinde gelir.
Tacül-Arus min Cevâhiril-Kamus. XXIV, 419-420;

النَّطَفُ نَطِفَ nin masdarı olup ayıp, kusur, şer, fasit bir şey, bozukluk, necaset, pis, murdar, bir kusurla itham olunmak, töhmetle itham olunmak, başının yarığı beyine doğru gitmiş adam, anlamlarında gelir.
Mucemu Mekayisil-Luga, V, 440;

(النَّطَفَة) safi inci, berrak inci veya küçük inci, küpe, anl***** da gelir. Çoğulu ise نَطَفٌ (natafun) şeklinde gelir.
el-Kamusül-Muhit, s. 1107

Nutfe kelimesi Kurân da on iki yerde geçmektedir. Aşağıda konu ile ilgili birkaç ayet üzerinde duracağız.

Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim.
Hac 22/5.

Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik.
Muminûn 23/13.

Şurası muhakkak ki erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. (Rahime) atıldığı zaman nutfeden. Şüphesiz tekrar diriltmek de Ona aittir.
Necm 53/46.

İnsanın tek bir tarafın hücresinden değil, aksine erkeğin sperm hücresi ile kadının ayda bir üretip salgıladığı yumurta hücresinden yaratıldığı şu ayetten anlaşılmaktadır. Gerçek şu ki, biz insanı karışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.
Kiyamet 75/37.

Yumurta hücresi yumurtalıklarda bulunan ve olgunlaşmış haliyle 150 mikron (0.15 milimetre) çapında olan bir hücredir. Adet döngüsünün ilk gününden itibaren olgunlaşmaya başlar. Bu olgunlaşma sürecinde folikül adı verilen içi sıvı dolu bir kesecik içindedir. Folikül büyüyerek 18-20 milimetre çapına ulaştığında çatlar ve içerisindeki yumurta hücresi serbest kalır. Serbest kalan hücre Fallop tüpünün içine geçer ve bunun içinde erkeğin sperm hücresi ile birleşir.
Hafta hafta gebelik (hamilelik) - 28.gebelik (hamilelik) haftas - gebelik.org - Jinekolog Operatr Dr. Kaan Kocatepe

Yukarıda geçen ayetler incelendiğinde nutfe kelimesinin şimdiye kadar bildiğimiz gibi sadece erkeğin suyu değil, aksine erkeğin sperm hücresi ile kadının yumurta hücresi birleştikten sonraki hali olduğu sonucuna varılır. [16] Çünkü Allah Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik buyuyor. Karargâhtan maksat rahimdir, rahim olduğuna göre rahim ağzında kadının yumurtası erkeğin sperm hücresini beklemiş olur. Erkeğin sperm hücresi gelince birleşir ve nutfe halini alır.
Edvaül-Beyân fî İzahil-Kurân bil-Kurân, Beyrut, Alemül-Kütüb, t.y. , III, 213.

Yukarıda geçen (Rahime) atıldığı zaman nutfeden ayetine bakıldığında rahme atılan şeyin, sadece erkeğin suyu değil, aksine erkeğin sperm hücresi ile kadının yumurta hücresi olduğu anlaşılır.

Alaka Safhası

Alaka kelimesinin sözlükte birkaç manası vardır. Taalluk gibi yapışıp tutunmak, bağlı olmak, asılı kalmak ve pıhtılaşmış, donmuş koyu kan, gibi manaları vardır. Araplar bir şeyin başka bir şeye yapışıp tutunmasına عَلَقَ alaka kelimesi kullandığı gibi, suda yaşayan ve tutunduğu canlının kanını emen canlıya (dûdetü alak) adını vermektedirler.
Lisânul-Arab, X, 267

Kurân-ı Kerimde geçen Alaka kelimesi ise erkekten gelen sperm hücresi ile kadının yumurta hücresi birleştiğinden sonra meydana gelen, yani döllenmiş hücrenin, 2 hücreli, 4 hücreli, 8 hücreli ve 16 hücreli şeklinde, bölünme sürati ile çoğalıp ana rahminde yapışmış ve tutunmuş (rahme asılmış) halini ifade eder.[19] Böylece ana karnında cenin oluşumunun ilk safhası başlamış olur.[20]

Alaka kelimesi Kurânda altı yerde geçmektedir. Ancak ceninin alaka safhası şu ayette anlatılmaktadır: Sonra nutfeyi alaka yaptık.
Halkül-İnsani beynet-Tıb vel-Kurân,s. 206.

Müfessirler çoğunluk Kurân-ı kerimde geçen Sonra nutfeyi alaka yaptık ayetindeki alaka kelimesine kan pıhtısı manası vermektedirler.Dolaysıyla müfessirler bu safhayı döllenmenin tamamlamasından sonra rahmin çeperine tutunan kan veya pıhtılaşmış kan parçası olarak tanımlarlar.Fakat, Hamid el-Gevvabi, Muhammed Vasfi, Seyfeddin es-Siba, ve M. Ali el-Bar gibi kimseler alaka kelimesinden maksat erkeğin sperm hücresi ile kadının yumurta hücresinin birleşmesinden meydana gelen (karışık nutfenin) rahim çeperine asıldığı ve orada takılı kalması olduğunu söylemektedirler.
Kuranda İnsanın Yaratılışı ve Evrim Teorisi,s. 114.

M. Ali el-Bara göre tıp bilginleri, insanın yaratılışı ile ilgili ayetleri, en iyi anlayacak ve bu konuda konuşma hakkı olan insanlardır.
Halkül-İnsani Beynet-Tıb vel-Kurân, s. 204.

Bu ifadeleri değerlendirmek için, Kurân ayetleri ve modern tıp ilmi aracı ile baktığımızda, biz şunu diyebiliriz. Alaka kan pıhtısı olamaz. Çünkü kan pıhtısında hayatiyet yoktur. Bu bakımdan bu tercüme ve tefsirler yanlıştır.

Alaka için aşılanmış veya döllenmiş yumurta tercümesi vermek de son derece yanlıştır. Çünkü bu ifade daha önce açıkladığımız nutfenin anlamıdır.

Bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki bu ayette zikredilen alaka kelimesi döllenme tamamlandıktan sonra rahmin çeperine asılıp tutunan hücreler topluğu olup kan pıhtısı değildir.

Mudğa Safhası

Arap dilinde mudğa kelimesi, ağızda çiğnemek anl***** gelen مَضَغَ (medağa) kökünden türetilmiş bir isimdir. Bir çiğnem et parçasına Araplar mudğa derler.
İbn Manzur, Lisânul-Arab, VII, 451

Kurân-ı Kerimde mudğa kelimesi iki yerde geçmektedir Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim.
el-Hac 22/5.

Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir çiğnem eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.
el-Muminûn 23/14.

Yukarıda geçen ayetlerde Allah Teâla ceninin ana karnındaki safhalarından biri olan mudğa safhasını anlatmaktadır.

Günümüz tıp bilginlerine göre cenin 23.-24. günlerinde alaka safhasının son noktasına gelmiş oluyor. 25.-26. günlerinde ise mudğa safhasına geçiyor. Ancak cenindeki bu değişiklikler çok hızlı şekilde oluyor ve bununla alaka safhasını tamamlayıp mudğa safhasına (bir çiğnem et şekline) geçmiş oluyor.

Belli-Belirsiz Şekil

Ceninin bu safhasına Kurân-ı Kerim مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (muhallaka ve gayri muhallaka) ifadesi kullanmıştır. Dolayısıyla bu safha Kurân-ı Kerimin şu ayetinden anlaşılır: ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ sonra uzuvları belli belirsiz, bir çiğnem et parçasından yarattık.
el-Hac 22/5.

Bu ayette geçen muhallaka ve gayri muhallka ifadelerini açıklarken müfessirler ihtilaf etmişlerdir.

Taberiye göre nutfe sıfattır, şu anlamı taşır: Biz sizi topraktan, sonra muhallaka ve gayri muhallaka olan nutfeden yarattık. Gayrı muhallaka ise henüz yaratılıp biçimlendirilmeden önce rahimlerin dışarı attığı nutfedir.
Taberi, XVI, 461.

Kimine göre muhallaka yaratılan kemik ve diğer halleri tamamlanarak doğanlara, gayri muhallaka ise mudğa halindeyken düşen, kemik ve diğer halleri tamamlanamayan kısmına işaret eder, demişlerdir.
Taberi XVI, 463.

Fahrettin er-Razi bu ayeti tefsir ederken muhallaka ve gayri muhallaka tabirleri hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştur: Sanki Allah Teâlâ ceninin mudğa safhasını iki kısma ayırmaktadır. Birincisi, uzuvları ve duyu organları henüz belli olmamış başlangıç safhası, ikincisi de hatları uzuv ve duyu organları yeni belirmeye başladığı mudğanın son safhasıdır.
Dârül-Kütübil-İlmiyye, XII, 8.

Muhammed b. Tahir bu ayeti şöyle açıklamıştır: Allahın bu ayetteki muhallaka ve gayri muhallaka ifadesi mudğanın sıfatıdır, böylece bu mudğanın sıfatlarından bir safha olmuş olur. Mudğanın ilk günlerinde gayrı muhallaka yani şekilleri belirsiz, sonra muhallaka yanı yüz ve başka uzuvlar görünmeye başlamış demektir. Böylece yaratılış şekilleri tezahür eden bu kısım muhallaka (yaratılışı belli) olmuş oluyor. Bunun için bu iki sıfat bundan önceki nutfe ve alaka safhalarında geçmemiştir. Dolayısıyla mudğa yaratılışın esaslarından biri olup bu iki sıfatta mudğa için lazım gelmektedir.
Ed-Dârüt-Tunusiyye, XVII, 198

Tıp ilmine göre cenin 24. günden 28. güne kadar olan birkaç günde mudğanın ilk günlerini geçirmektedir. Bu günlerde ceninin bir çiğnem et parçası gibi olduğu biliniyor. Cenin 28. güne başlarken mudğa safhasının ikinci safhasına geçmiş oluyor ve bu safhada (bir çiğnem et şeklinden) kabartmalar ve yaratılış şekilleri belli olmaya başlar. 4. haftanın başında göz, dil, 5. haftada ise ağız ve dudaklar tezahür oluyor. Böylece yavaş yavaş yaratılış tamamlanmış oluyor.
Türkiye Diyanet Vakfı,108

Biz bu ayet ile modern tıp ilmini birleştirip anlamaya çalıştığımızda muhallaka ve gayrı muhallakanın kimi müfessirlerin söyledikleri gibi henüz yaratılıp biçimlendirilmeden önce rahimlerin dışarı attığı nutfe veya yaratılan kemik ve diğer halleri tamamlanarak doğanlar olduğunu, mudğa halindeyken düşen tamamlanamayan kısmı olmadığını, aksine yukarıda anlattığımız gibi Muhammed b. Tahir ve Abdülaziz Bayındırın bu ayet hakkında tercih ettiği görüşün isabetli olduğunu söylemek mümkündür.
Muhammed b Tahir, a.e. , XVII

Kemiklerin Yaratılması

Devam edecek..........

İSLÂM HUKUKUNDA
CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ

ABDULAHAT UCATLI
 
Merhaba

Kemiklerin Yaratılması

Kurân-ı Kerimde kemiklerin oluşması şu ayette anlatılmaktadır:

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

Bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik.[38]

Peygamber (s.a.v) hadisine göre kemikler 7. haftanın başında oluşmaya başlar:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا.

Nutfenin üzerinde kırk iki gece geçince Allah bir melek gönderir.
Melek ona şekil verir. Gözünü, kulağını, etini ve kemiklerini yaratır
Sahihu Müslim

Hadiste geçen kırk iki gece 6. haftanın son gecesidir. Bundan sonra 7. hafta başlar.
Tıp bilginleri de ceninin kıkırdak kemiklerinin yedinci haftada oluşacağını söylemektedirler.

6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşmede köprücük kemikleri ortaya çıkar.
7. hafta sonunda uzun kemiklerde kemikleşme başlamıştır.
Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler.
Developing Human

Kısacısı, insanın Kurân-ı Kerimde tarif edilen oluşum aşamaları modern tıp embriyolojinin bulguları ile bir uyum içindedir.

Kemiklere Et Giydirilmesi

Kemiklere et giydirilme safhası bu ayetteki فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا : Bu kemikleri (iskeleti) etle kapladık
el-Muminûn 23/14

Bu safha yedinci haftanın sonundan sekizinci haftanın sonuna kadar devam eder.
Bu arada kemikler üzerinde organlar görülür ve iskelet etle örtülmeye başlar.
Sonra cenin görünümü normal insana benzer.
Dolayısıyla (embryo) safhası sona ermiş ve yaratılışı tamamlanmış oluyor.
Bundan sonra (foetus) cenin safhası başlar.

Zeki Dumana göre ana rahminde ceninin geçirdiği safhaları belirten Müminûn 14. ayetteki bağlaçlara (rabt) dikkat edilmelidir.
Nutfenin rahme yerleşmesinden sonra alaka, mudğa, kemik ve kemiklere et giydirme merhalelerini belirten lafızlar,
Arapçada fa-i takibiyye denilen bağlaçlarla birbirine bağlanmıştır.
Lafızların birbirine tertib ve takib ifade eden bağlaçlarla bağlanmaları belki de bunların bütün bir zaman dilimi içerisinde ve
Peş peşe meydana geldiklerinin bir ifadesidir.

Çünkü aynı ayette, kemiklere et giydirilmesini ifade eden kelime (lahm) ile cenini farklı bir yaratılışta inşa ederiz
Cümlesi arasındaki bağlaç ثُمَّ (sonra)dir.
Bu bağlaçta Arapçada iki fiil ve oluşum arasında tertib ve terahi (zamanda fasıla) manasını ifade etmektedir.
Kuran Kerim ve Tıbba Göre İnsanın Yaratılışı ve Tüp bebek Hadisesi,

Cenine Ruhun Üflenmesi ve Can ile Ruhun Farkı

Cenine ruh;
nutfe, alaka, mudğa, azm ve lahm safhalarını tamamlayıp tam bir insan şeklini aldıktan sonra üflenir.
Böylece başka canlılardan farklı hale gelmiş olur.
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ Sonra onu başka bir yaratık haline getirdik.

Ayette geçen başka bir yaratık olma şekli ise şu ayetten anlaşılmaktadır:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ َ
Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir.
es-Secde 32/9.

Bu ayette geçen سَوَّاهُ kelimesi şunlara işaret etmektedir:

Normal insanda olması gereken kemiklerin etle örtülmesi, göz, kulak, kalp gibi bütün organların gelişmesi,
şekil olarak tam insan şeklini alması, tüm organlar kendi görevini yapma özelliklerine sahip olan bir hale getirilmesi gibi
yaratılışın başlangıcının tamamlanmasına işaret etmektedir.
Dolayısıyla sevvâhu kelimesi Müminûn sûresindeki ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ ifadesini göstermektedir.

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ kendi ruhundan üflemiştir ifadesi de cenine ruhun üflendiğini göstermektedir.
Bu ayeti incelediğimizde cenine üflenen ruh Allaha nispet edilmiştir.
Ruhun Allaha nispet edilmesi ise ruhun ne kadar önemli olduğuna işarettir.
Çünkü insanı diğer canlılardan farklılaştıran, yeni bir yaratık haline getiren şey ruhtur.
Cenin, ruh üflenene kadar her hangi bir canlının rahmindeki cenin gibidir.
Dolayısıyla insanı insan yapan ruhun üflenmesidir.
Ruh üflenmeden önce her ne kadar insan şekli taşısa da ona insan denilmez.
Ancak ruh üflendikten sonra insan denir.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
es-Secde 32/9.

Bu raddede ceninin kalbi, kulağı, gözü vardır ve canlıdır.
Ama bu ana kadar gözü, diğer canlılarla aynı özellikte iken artık basiret sahibi olur,
bir şeyin öncesini ve sonrasını görebilecek özellik kazanır.
Kalbi sadece kan pompalama işi yaparken bu andan itibaren o yerde ruhun da kalbi oluşarak
imanın, küfrün, sevginin, nefretin ve hayatla ilgili her türlü kararın merkezi olur.
Kulağı ise işittiği kelimelere anlam vermeye ve onlardan oluşan cümleleri kavramaya başlar.
Bunlar insanın ayırıcı özellikleridir.

Ruh veya nefis hakkında Allah Kurânda şöyle buyuruyor:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır da ölümüne hükmettiği canı alır,
ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki, bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır.
ez-Zümer 39/42.

Diğer bir ayette şöyle buyuruyor:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: Rabbim! der, beni geri gönder.
el-Muminûn 23/99.

Bu ayette ruh, Rabbim! beni geri gönder diye konuşuyor ve meseleyi anlayıp şöyle devam ediyor:
Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım diyor.
Buna cevaben Allah şöyle buyuruyor:
Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.
Bu ayetten anlaşılan şudur: Nasıl ana rahminde yapısı tamamlandığında vücuda ruh üflendiyse,
bas günü dirilinceye kadar bedene ruh iade edilmeyecektir.
Ruh ancak dirildikten sonra geri gelir.

Anlaşılan şu ki cenine ruh üflendikten sonra oluşan kalp, göz, kulak; ruhun kalbi, ruhun gözü, ruhun kulağıdır. Ama vücudun kalbi, vücudun gözü, vücudun kulağıyla da girdirildiği zaman bire bir örtüşmektedir.

Cenine ruhun üflenmesi hakkında İbnül Kayyım ve İbn Hacerin görüşü şöyledir:
Cenine ruh üflenmeden önce cenin canlı bir varlıktır, ancak ruh üflenmeden önce
cenindeki bu hareketlilik ve hayatiyet irâdî değildir.
Fakat ruh üflendikten sonra ceninde irâdî hareketler meydana gelir.

et-Tibyan fî Aksamil-Kurân

Ruh ile canlılığın farklı olduğuna bir başka örnek de şudur:
Bir insanın (ruhunun ondan ayrılmasından) sonra cesedinde canlılığın bir süre devam etmesidir.
Bazı organların hayatı, ölümün hemen ardından biterken, bazılarınkinin ise saatlerce sürmesidir.
Nitekim canlı bir insandan veya ölü bir insandan yapılan organ nakillerinden sonra
bunların bir başka insan vücudunda yeniden çalışmasıdır.

Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz:
Cenine ruh üflenene kadar her cenin herhangi bir canlının rahmindeki cenin gibidir, insan değildir.
Ceninde bulunan hayatiyet tıpkı bitkilerdeki hayatiyet gibidir.
Çünkü insana insanlık vasfını kazandıran şey onun canlılığından ziyade ona verilen ruhtur.


Cenine Ruh Ne zaman Üflenir?

Cenine ruhun ne zaman, hangi aşamada üfleneceğini, hamilelik süresiyle ilgili Kurân ayetleri ve ilgili hadislerden anlayabiliriz.
Bu durumu açıklayan ayetler şunlardır:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Sizi bir tek nefisten (döllenmiş yumurtadan) yaratan ve eşini de ondan (döllenmişi yumurtadan) yanında huzur bulsun diye
eşini (Havvayı) yaratan Odur. Eşi ile (birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı).
Onu bir müddet taşıdı.
Arâf 7/189.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır.
Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur.
Dönüş ancak banadır.
Lokman 31/14.

Bu ayette Allah (c.c) insana, annesine ve babasına iyilik yapmayı emretmiş ve annenin insanı
nice sıkıntılara katlanarak taşıdığını bildirmekle birlikte insanın annesinden tamamen ayrılma süresinin
(emzirme) iki yıl olduğunu anlatmaktadır.
Bu ayetteki ayrılma süresinin açıklanması Bakara sûresinin 233. ayetindedir.
Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.
el-Bakara 2/233.

Eğer biz bundan önceki ayetle bu ayeti birleştirerek anlamak istersek, ayetten anlayacağımız,
çocuklarını tam emzirmek isteyen anne-babalar için emzirme süresinin iki tam yıl olmasıdır.

Diğer bir ayette, Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.
Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer.
el-Ahkaf 46/15.

Bu ayetlerden şunlar anlaşılmaktadır: Süt emzirme süresi 24 ay, ananın cenini bir insan olarak taşıdığı süreyle birlikte
bu süre otuz ay olduğu için burada sözü edilen sürenin 6 ay olduğu ortaya çıkar.
Toplam hamilelik 40 haftadan biraz fazla yani 282 gün kabul edilir.
Altı ay, kameri ay olacağı için yarısının 29 gün çektiğini düşünürsek toplam 177 gün eder.
Bunu 282den çıkarınca geriye 105 gün kalır. Onu da 7ye bölersek toplam 15 hafta eder.
Bundan sonra 16. hafta gelir.

İşte Müminûn süresinin 14. ayetinde geçen ثَمَّ أَنشَأنَاهُ خَلْقَاً آخَر yani Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik ayetindeki
ruhun üflenip tam insan olduğuna işaret ettiği altı aylık sürenin başlangıcı olan 16. hafta, çocuğa ruhun üflendiği haftadır.

ABDULAHAT UCATLI hocamiza selamlar....
 
Üst Alt