iş yerinde herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu iddia eden işçi çalışmaktan kaçınabilir mi?
İşçilerin çalışmaktan kaçınma hakları var mı?
Çalışmaktan kaçınma hakkı hangi durumlarda geçerlidir?


ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili şöyle der: "Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na, kurulun bulunmadığı iş yerlerin de ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir."

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI MAAŞLARI NASIL ETKİLER?
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

BU DURUMDA İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın iş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Bu Kanunun 25 inci maddesine göre iş yerinde işin durdurulması hâlin de, bu madde hükümleri uygulanmaz
 
Üst Alt