Çağdaş sanat

Modern sanatın aksine üretim yöntemlerine ve akımlara göre incelenmesi güç; çevre ve toplum bilincinin ağır bastığı; ağırlıklı olarak feminizm, küreselleşme, çevre, biyomühendislik, teknoloji-insan ilişkisi, AIDS ve çok kültürlülük gibi konularla ilgilenen; 1960'lı veya 1970'li yıllardan (başka bir deyişle modern sanatın veya Modernist dönemin bittiği kabul edilen zamandan sonra) günümüze kadar süregelen ve bir akım veya üslup benzeri birleştirici özellikleri olmadığından genel bir deyişle 'çağdaş' olarak adlandırılan sanat biçimleri.

Günümüzde tarihteki tüm sanat akımlarında çalışan sanatçılar olduğu gibi modern sanat akımlarına bağlı sanatçılar da vardır; bunlar genellikle çağdaş sanatçı olarak nitelendirilmezler. Bazen Modernizm sonrası sanat için postmodern sanat dense de Postmodernizm tarihsel bir dönemle ve estetik bir yaklaşımla ilgili olduğundan çağdaş olarak nitelendirilen tüm eserleri kapsamaz. Başka bir deyişle sanat için çağdaş, modernizmden sonra gelen ve şu an için postmodernizmi de içinde barındırıp bununla sınırlı kalmayan bir terimdir.

Türkçe'deki "çağdaş sanat" kavramı, İngilizce'deki "contemporary art" kavr***** karşılık olarak önerilmiştir. Ancak, "contemporary art"a karşılık olarak bir kavram daha kullanılmaktadır Türkçe'de: "güncel sanat". Bu da bir kavram karmaşasına yol açmış durumdadır.

"Postmodernizm"i, belli bir estetik/sanat görüşü ya da eğiliminden ziyade, tıpkı modernizm gibi, birden çok anlayışa işaret eden (modernist kalıplara sığmayan) çağdaş akımları kapsayan bir üst başlık olarak değerlendirmek mümkündür. Örneğin, gerçeküstücülük, soyut dışavurumculuk, op, pop, azcılık, kavramsal sanat, beden ve gösteri sanatı, video sanatı, vs... Bunların hepsi, "modernizm sonrası" döneme aittir.
Vikipedi
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt