Büyük Günahlar (72 Büyük Günah)

İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır:

1- Allah'a şirk koşmak

2- Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten :)gaybden) haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak

3- Allah'tan başkasına yemin etmek

4- Dininden dönüp mürted olmak

5- Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak

6- Dünyaya muhabbet etmek/bağlanmakDünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek

7- Hz Peygambere yalan/hilaf :)gerçek dışı) söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek

8- Hz Peygamber'in (sa) ashabına/sahabeye dil uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek

9- Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak

B- İslâm'ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar
İslâm'ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm'ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranıları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

10- Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek

11- Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak

12- Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak

13- Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak, müslümanların önünde oruç yemek

14- Malının zekâtını ve mahsulünün öşürünü vermemek

C- Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

72 Büyük Günah'ın bir kısmı, inançtan uygulamaya helal-haram konularına dairdir:

15- Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek

16- Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek

17- Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek

18- Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak

19- Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak

20- Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek

21- Şarap ve alkollü içkiler içmek; Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek

22- Köpek artığını yemek

23- Domuz eti ve yağı yemek

24- Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek

25- Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi)

26- Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak

27- Hırsızlık etmek

28- Elin/başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak

D- Ahlâkla İlgili Büyük Günahlar 72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın (ahlâk-ı hamîde) zıddı olan kötü ahlâkla (ahlâk-ı zemîme/rezîil) ilgilidir:

29- Anaya babaya asi olmak, onları dövmek

30- Sıla-i rahmi terk/kat-ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek

31- Haset etmek

32- Emanete hıyanet etmek

33- Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek

34- Mü'minin imana ve İslam'ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak

35- Küfür ve fuhuş sözler konuşmak

36- Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek :)nemîme)

37- Gıybet/dedikodu etmek

38- Mü'min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak

39- Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak

40- Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak

41- Avretler :)kadınlar) erinin ziyanına varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek

42- İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak

43- Ehlinin (karısının) oyluğunu :)avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak:Türkçe'de 'anam avradım olsun' demek gibi)

44- Ehlinin anasına sövmek

45- Cahil kalmak; dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek cahillikte ısrar etmek (Dünya ve âhiret işlerine ve dinine ait bilgileri (farzları ve haramları) öğrenmemek, cahillikten sakınmamak Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir)

46- Cahillik ne musibettir bilmemek (Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir)

47- Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak

48- Allah Teâlâ'nın azabından emin olmak/korkmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak

49- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek

50- Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek

51- Eşcinsel ilişkiye girmek (livâta etmek, sevicilik yapmak, kendisine livâta ettirmek)

52- Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek

53- Mecburiyet olmadan/özürsüz elin/başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak

54- Kibirlenmek/tekebbür etmek:)büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak); Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek

55- Haksız yere yetim malı yemek (Nisa, 4/10)

56- Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak

57- Yalan söylemek,

58- Yalan/boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek

59- Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek

60- Canlı bir hayvanı ateşe atmak

61- Cimrilik ve hasislik/nekeslik etmek (buhl ve şuhh)

62- Yapılan iyiliği başa kakmak/Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak

63- Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek

64- Tegannî etmek (ahlâksız şarkılar söylemek)

G- Günahlarla İlgili Büyük Günahlar

72 büyük günahın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

65- Günah/küçük günah işlemekte ısrar etmek/Çok çok günahına musır olmak

66- Harem-i Kâbe'de günah işlemek

H- Toplum Hayatıyla İlgili Büyük Günahlar 72 Büyük Günah'ın son bölümü, toplumsal ve siyasî hayatla ilgilidir:

67- Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmemek; devlete, amirlere isyan etmek

68- Haksız yere, bilerek adam öldürmek

69- İntihar etmek

70- Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek

71- Rüşvet almak ve vermek

72- Gücü yeten kimsenin münkeri/kötülüğü menetmemesi/engellememesi

Kaynak
 
Üst Alt