Birinci Akabe Biati

Selam!

Ensâr'dan Akabe'ye yeni gelen yedi kişi şu kişilerdi: Mu'âz b. el-Hâris b. Rifâ'a b. Sevâd b. Mâlik b. Ğanm b. Mâlik b. en-Neccâr. Bu zât daha önce adı geçen AvFin kardeşi İbn Afrâ'dır.
Zekvân b. Abdi Kays b. Hâlede -veya Hâlid- b. Muhlid b. Âmir b. Zu-rayk. Zekvân adındaki bu kişi, Mekke'ye göç etmiş, Rasûlullah (s.a.s.) ile beraber kalmıştı. Bu yüzden hem Muhacir hem de Ensâr'dandır. Uhud Sa-vaşi'nda şehid edildi.
Ubâde b. es-Sâmit b. Kays b. el~Esram b. Fihr b. Sa'Iebe b. Ğanm b. Avf [b. Amr b. Avf] b. el-Hazrec b. Harise.
Onların müttefiki, Beliyy kabilesinin Gusayne Oğulları'ndanEbû Ab-dirrahman Yezîd b. Sa'Iebe b. Hazme[4] b. Esram b. Amr b. Ammâra.
Abbâs b. Ubâde b. Nadle b. Mâlik b. el-Aclân b. Zeyd b. Ganm b. Sa*lim b. Avf b. Amr b. el-Hazrec b. Harise.
Yukarıda adı geçen beş kişi Hazrec kabilesindendiler.
Evs kabilesinden de iki kişi vardı. Bunlar: Abduleşhe] b. Cüşem b. el-Hâris b. el-Hazrec b. Amr b. Mâlik b. el-Evs b. Harise Oğulla-n'ndan:Ebû'I-Heysem Mâlik b. Teyyihan.
Amr b. Avf b. Mâlik b. el-Evs b. Harise Oğulları 'ndan Uveym b. Saide.

Bu on iki kişi, kadınların biati üzere Rasûlullah (s.a.s.)'a biat ettiler. Daha savaşmakla emrolunmamışlardi. Medîne'ye döndüklerinde, Rasûlullah (s.a.s.) onlarla birlikte İbn Ümmi Mektum ve Mus'âb b. Umeyr'i de gönderdi. Mus'âb b. Umeyr, Müslümanlara Kur'ân ve şer'î hükümleri öğretiyordu. Müslüman olmayanları ise İslâm'a davet ediyordu. Medîne'ye vardıklarında, Ebû Umâme Es'ad b. Zurâre'nin evine misafir oldu. Mus'âb b. Umeyr, onlara imamlık ediyordu. İslâm'daki ilk Cuma namazını onlara kıldırdı. Beyâde Oğulları'nın taşlık arazisinde, Hadımat kuyusu denilen kuyunun yanında onlara Cuma namazını kıldırdı. Onlar kırk kişiydiler.

Mus'âb b. Umeyr aracılığıyla, Ensâr'dan birçok kişi Müslüman oldu. Sa'd b. Mu'âz ve Useyd b. el-Hudayrgibi kişiler de onun vasıtasıyla Müslüman olanlardandı. Onların Müslüman olmaları ile Abduleşhel Oğulları'nın tamamı, bir gün içerisinde kadın ve erkek olarak İslâm'ı benimsediler. Onlardan Usaynm dışında İslâm'a girme konusunda geri kalan kimseyi bilmiyoruz.

Adı Amr b. Sabit b. Vakşolan bu kişi, Uhud Savaşı'na kadar Müslüman olmadı. O zaman Müslüman oldu ve Yüce Allah'a hiç bir secdede bulunmadığı halde Uhud'da şehid düştü. Rasûlullah (s.a.s.) da, onun cennet ehli olduğunu bildirdi. Abduleşhel Oğullan'ndan ne bir erkek, ne de bir kadın münafık vardı. Hepsi samimi inanmış kimselerdendiler. Allah hepsinden razı olsun.

Ensâr'm hiç bir evi yoktu ki o evde Müslüman kadın ve erkek bulunmasın. Evs kabilesinin kollarından Benî Ümeyye b. Zeyd, Benî Hatme ve Benî Vakıf hariç. Bunlar Medine'nin el-Âvâlî denilen semtinde oturuyorlardı. Onlardan bir grup Müslüman oldu. Başkanları şair Ebû Kays Sayfi b. el-Eslet idi. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları geçinceye kadar kendisinin ve kavminin Müslüman olmasını erteledi. Sonra hepsi birlikte Müslüman oldular. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.

Sonra Mus'âb b. Umeyr Mekke'ye döndü. Ensâr'dan Müslüman olan büyük bir cemaat, kavimlerinden henüz Müslüman olmayıp kabilelerinin dini üzere olan büyük bir topluluk içerisinde, hacc mevsiminde Rasûlullah (s.a.s.) ile buluşmak üzere Medine'den çıktı. Kendi kabilelerinin dinine göre hacc, Arapların o dönemde üzerinde bulundukları durum gibi idi. Onların hepsi hacc yapmak üzere Mekke'ye geldiler. Aralarında el-Berâ b. Ma'rûr da bulunuyordu. O dönemde kıble Beytü'l-Makdis olmasına rağmen, o, namazda Ka'be'ye dönmeyi istiyordu. Yol boyunca hep Ka'be'ye yönelerek namaz kıldı. Mekke'ye geldiğinde pişman oldu.

Rasûlullah (s.a.s.)'dan bu konuda fetva istedi. Rasûlullah (s.a.s.), hoş karşılamadı. Gerçeği sorup danışmıştır. Allah rahmet etsin. Rasûlullah (s.a.s.), teşrik günlerinin ortalarında onlarla Akabe'de buluşmak üzere sözleşti. O gece geldiğinde, Ka'b b. Mâlik ve Selîme Oğulları'ndan birkaç erkek, henüz Müslüman olmayan bir lider olan Abdullah b. Amr b. Haram'ı İslâm'a davet ettiler. O gece Müslüman oldu ve biat etti. Akabe'ye gitme işi, orada hazır bulunan kabilenin kâfirlerinden gizli tutuldu. Kararlaştırılan gecenin üçte biri geçtiğinde, Medîneli Müslümanlar, kafilelerinden habersiz bir şekilde gizlice Akabe'ye gittiler.

Cevamiu's-Sire-İbni Hazm
Çıra yy.
 
İkinci Akabe Biati

Selam!

Akabe'ye gelenler, kendi çocuklarını, kadınlarını ve canlarını korudukları gibi Rasûlullah (s.a.s.)'ı korumak; O'na ve ashabına yanlarına hicret etme izni vermek üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)'e biat ettiler. Akabe'de o gece henüz Müslüman olmamasına rağmen, kardeşinin oğlunun işini sağlama bağlamak üzere Abbas b. Abdilmuttalib de bulunuyordu.

Bera b. Ma'rur, o gece Allah'a samimi bağlanma ve Rasûlullah (s.a.s.)'a güven duyma konusunda övgüye değer bir konuma sahip oldu. Zira Rasûlullah (s.a.s.)'ailk biat eden kişi o idi. Onu Ebû'l-Heysem b. Teyyihan veAbbâs b. Ubâde b. Nadle takip etti. O gece Rasûlullah (s.a.s.)'a yetmiş üç erkek ve iki kadın biat ettiler. Rasûlullah (s.a.s.) onların içerisinde on iki başkan ; (nakîb) seçti.

Bu kişiler:
Es'ad b. Zurâre: Daha önce Rasûlullah (s.a.s.)'a gelen altı ve on iki kişi arasında adından söz edilmişti.
Sa'd b. er-Rabi' b. Amr b. Ebî Züheyr b. Mâlik[19] b. İmru'I-Kays b. Mâlik b. Sa'lebe b. Ka'b b. el-Hazrec b. el-Hâris b. el-Hazrec b. Harise.
Râfi' b. Mâlik b. el-Aclân b. Amr b. Âmir b. Zureyk. Daha önce Rasûlullah (s.a.s.)'a gelen altı ve on iki kişi arasında adından söz edilmişti.
El-Berâ b. Ma'rûr b. Sahr b. Hansa b. Sinan b. Ubeyd b. Adiyy b. Ğanm b. Ka'b b. Selîme b. Sa'd b. Ali b. Esed b. Saride b. Tezid b. Cüşem b. el-Hazrec.

Câbir'in babası Abdullah b. Amr b. Haram [b. Sa'lebe b. Haram] [20] b. Ka'b b. Ganm b. Selîme b. Sa'd.
Sa'd b. Ubâde b. Duleym b. Harise b. Ebî Hezime[21] b. Sa'lebe b. Tarif b. el-Hazrec [b. Saide b. Ka'b. el-Hazrec] [22] b. Harise.
Münzir b. Amr b. Huneys b. Harise[23] b. Levzan b. Abdivedd b. Zeyd b. Sa'lebe b. el-Hazrec b. Saide b. Ka'b b. el-Hazrec b. Harise.
Ubâde b. es-Sâmit b. Kays b. Usayrım b. Fihr b. Sa'lebe. Rasûlullah (s.a.s.)'a gelen on iki kişiden söz ederken, onun soyunu zikretmiştik.
Abdullah b. Revâha [b. Sa'lebe] [24] b. İmru'1-Kays b. Amr b. İm-ru'1-Kays b. Mâlik [el-Eğar] [25] b. Sa'lebe b. Ka'b b. el-Hazrec b. el-Hâ-ris b. el-Hazrec.

Bu dokuz kişi Hazrecîlerdendi.
Onlardan biri olan Es'ad b. Zurâre, Amr b. el-Hazrec Oğulları'ndandı. Ubâde b. es-Sâmit adındaki bir kişi, Avf b. el-Hazrec Oğulları'ndandı. Abdullah b. Revâha ve Sa'd b. er-Ra-bi' adında iki kişi el-Hâris Oğulları'ndandı. Sa'd b. Ubâde ve el-Münzir b. Amr adındaki iki kişi, Ka'b b. el-Hazrec Oğulları'ndandı. Abdullah b. Amr, el-Berâ b. Ma'rûr ve Rafi' b. Mâlik adlarındaki üç kişi ise, Cüşem b. el-Hazrec Oğulları'ndandi.

Diğer üç kişi ise Evs kabilesindendiler. Onların adları şöyledir:
Useyd b.J el-Hudayr b. Simak b. Atik b. Rafı' b. İmru'1-Kays b. Zeyd b. Abdileşhel b. Cüşem b. el-Hâris b. el-Hazrec b. Amr b. Mâlik b. el-Evs.
Sa'd b. Hayseme b. el-Hâris b. Mâlik [b. Ka'b] b. en-Nehhât[28] b. Ka'b b. Harise b. Ganm b. es-Selem b. İmru'1-Kays b. Mâlik b. el-Evs b.
Harise. Es-Selem Oğulları'nın hepsinin nesli tükenmiştir. Onlardan kalan en son kişi Hârûn Reşîd döneminde vefat etmiştir. Biz Allah'a aidiz ve Ona döneceğiz. Böylece Rasûlullah (s.a.s.)'m, "İnsanların sayısı çoğala*cak. Ama Ensâr'ın sayısında bir artış olmayacaktır," şeklindeki uyarısı doğru çıkmıştır.
Rifâ'a b. Abdilmünzir b. Züney b. Zeyd b. Ümeyye [b. Zeyd] b. Mâlik b. Avf b. Amr b. Avf b. Mâlik b. el-Evs b. Harise.
Bazıları Rifâ'a'nm yerine Ebû'l-Heysem b. Teyyihan'ı saymışlardır. En iyi bilen Allah'tır.

Cevamiu's-Sire-İbni Hazm
Çıra yy.
 
Akabe Biatında Bulunanlar

Merhaba

Akabe'de, Rasûlullah (s.a.s.)'a biat eden başkanlardan başka Müslümanların isimleri:

Evs kabilesine mensup olanlar:

Abduleshel b. Cüşem b. el-Hâris b. el-Hazrec b. Amr b. Mâlik b. el-Evs b. Harise Oğulları'ndan:

Seleme b. Selâme b. Vekş b. Ruğbe b. Zeura b. Abdileşhel.

Harise b. el-Hâris b. el-Hazrec b. Amr b. Mâlik b. el-Evs Oğulları'ndan:

Züheyr b. Rafi' b. Adiyy b. Zeyd b. Cüşem b. Harise.

Onların müttefiki Ebû Burde b. Niyâr, (Hâni') b. Niyâr b. Amr b. Ubeyd b. Kilâb b. Duhman b. Ğanm b. Zubyan b. Humeym b. Kâhil b. Zuhl b. Huneyy b. Beliyy b. Amr b. el-Haf b. Kudâ'a.

Nabî b. Mecde' b. Harise Oğulları'nın el-Berrâk b. Kays b. Amir b. Nabi ailesinden Nuheyr b. el-Heysem.

Amr b. Avfb. Mâlik b. el-Evs Oğulları'ndan:

Abdullah b. Cubeyr b. en-Nu'mân b. Ümeyye b. el-Burek (İm-ru'l-Kays) b. Salebe b. Amr'dır.

Ma'n b. Adiyy b. el-Cedd b. el-Aclân b. Dubay'a. Beliyy kabilesinden onların müttefikidir. Yemâme savaşında şehid düştü.

Uveym b. Saide. Beliyy kabilesinden onların müttefikidir.

Evs kabilesinden Akabe'de bulunanların toplam sayısı on bir kişidir.

Hazrec kabilesinin en-Neccâr Oğulları boyundan Akabe'de bulunanlar.

Onlar Teymullah b. Salebe b. el-Hazrec'in soyundan olanlardır:

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Kuleyb b. Sa'lebe b. [Abd b.] Avf b. Garim b. Mâlik b. en-Neccâr.

Afra Oğullan'ndan Muâz, Mu'avviz ve Avf. Babalan: El-Hâris b. Ri-fâ'a b. el-Hâris b. Sevad b. Mâlik b. Ganm b. Mâlik b. en-Neccâr.

Umara b. Hazm b. Zeyd b. Levzan b. Amr b. Abd [b.] Avf b. Ğanm b. Mâlik b. en-Neccâr. Yemâme'de şehid düştü.

Amr b. Mebzul (Âmir) b. Mâlik b. en-Neccâr Oğulları ndan:

Sehl b. Atîk b. en-Nu'mân b. [Amr b. Atîk] b. Amr b. Âmir (Mebzul).

Benî Hudeyle'den Amr b. Mâlik b. en-Neccâr Oğullan'ndan:

Evs b. Sabit b. el-Münzir b. Haram b. Amr b. Zeyd Menât b. Adiyy b. Amr b. Mâlik b. en-Neccâr.

Ebû Talha Zeyd b. Sehl b. el-Esved b. Haram b. Amr b. Zeyd Menât b. Adiyy b. Amr b. Mâlik b. en-Neccâr.

Mazin b. en-Neccâr Oğullan'ndan:

Kays b. Ebî Sa'sa'a -adı, Amr'dır. -b. Zeydb. Avf b. Mebzul b. Amr b. Ganm b. Mazin. Bedir Savaşı'nda ordunun gerisinde bulunuyordu.

Amr b. Ğaziyye b. Amr b. Sa'lebe b. Hansa b. Mebzul b. Amr b. Ganm b. Mazin.

Hazrec kabilesinin en-Neccâr Oğulları boyundan Akabe'de bulunan erkeklerin toplam sayısı on birdir.

Belhars b. el-Hazrec Oğulları ndan Akabe'de Bulunanlar:

Harice b. Zeyd b. Ebî Züheyr b. Mâlik b. İmru'l-Kays b. Mâlik [el-Eğar] b. Sa'lebe b. Ka'b b. el-Hazrec.

Beşîr b. Sa'd b. Sa'Iebe b. Hilas b. Zeyd b. [Mâlik b. el-Eğar b.] Sa'Iebe b. Ka'b b. el-Hazrec b. el-Hâris b. el-Hazrec. Nu'mân b. Beşîrin babasıdır.

Abdullah b. Zeyd b. Sa'Iebe b. Abdirabbih b. Zeyd b. el-Hâris b. el-Hazrec b. Cüşem b. el-Hâris b. el-Hazrec.
Ezan ile ilgili rüya gören zât budur.

Hallâd b. Suveyd b. Sa'Iebe b. Amr b. Harise b. îmru'I-Kays b. Mâlik [el-Eğar] b. Sa'Iebe b. Ka'b b. el-Hazrec.

Ukbe b. Amr b. Sa'Iebe b. Yuseyre b. Useyre b. Cidâre b. Avf b. Haris b. el-Hazrec. Bu zât, Ebû Mes'ûd el-Bedrî'dir.
O ve Câbir b. Abdillah, Akabe'de bulunanların yaşça en küçükleriydiler.

Cüşem b. el—Haris Oğulları'nın Beyâde b. Âmir b, Züreyk b. Abdi Harise b. Mâlik b. Ğadb b. Cüşem b. el-Hazrec Oğulları boyundan:

Ziyâd b. Lebîd b. Sa'lebe b. Sinan b. Âmir b. Adiyy b. Ümeyye b. Beyâde.

Ferve b. Amr b. Vedfe b. Ubeyd b. Âmir b. Ümeyye b. Beyâde.

Hâlid b. Kays b. Mâlik b. Aclân b. Âmir b. Beyâde.

Beyâde b. Âmir'in kardeşi Züreyk b. Âmir Oğulları:

Zekvan b. Abdi Kays b. Hâlede b. Muhalled b. Âmir b. Züreyk b. Amir.

Selime b. Sa'd b. Ali b. Esed b. Saride b. Tezîd b. Cüşem b. el-Hazrec Oğulları'mn Ubeyd b. [Adiyy b.] Ğanm b. Ka'b b. Selime Oğulları boyundan:

Bişr b. el-Berâ [b.] Ma'rûr b, Sahr b. Hansa b. Sinan b. Ubeyd.

Et-Tufeyl b. Mâlik b. Hansa.

Sevâd b. Ğanm b. Ka'b b. Selime Oğulları'ndan: .

Şâir Ka'b b. Mâlik b. Ebî Ka'b b. el-Kayn b. Ka'b b. Sevâd b. Ğanm.

Süleym b. Amr b. Hadîde b. Amr b. Sevâd b. Ğanm.

Kutba b. Âmir b. Hadîde.

Kardeşi Yezîd b. Âmir.

Ebû'l-Yeser Ka'b b. [Amr b. Abbâd b.] Amr b. Sevâd b. Ğanm.

Yakın akraba olarak amcası oğlu olan Sayfi b. Sevâd b. Abbâd.

Sa'lebe b. Aneme b. Adiyy b. Nabi b. Amr b. Sevâd b. Ğanm.

Kardeşi Amr b. Aneme.

Yakın akraba olarak ikisinin amcasının oğlu olan Abs b. Amir b. Adiyy.

Yakın akraba olarak üçünün amcasının oğlu olan Hâlid b. Amr b. Adiyy.

Abdullah b. Uneys b. Es1 ad b. Haram b. Hubeyb b. Mâlik [b| Garım] b. Ka'b b. Teym b. Nufâse b. İyas b. Yerbu' b. el-Berk b. Vebere.
Bu zât, Kudâ'a kabilesinden olup, onların müttefikidir.

Haram b. Ka'b b. Ganm b. Ka'b b. Selime Oğulları ndan:

Câbir b. Abdillah b. Amr b. Haram b. [Sa'lebe b. Haram b.] Ka'b b, :
Ganm yaşça en küçükleriydi.

Sabit b. el-Ciz' (Sa'lebe) b. Zeyd b. el-Hâris b. Haram b. Ka'b.

Umeyr b. el-Hâris b. Lebde b. Sa'lebe b. el-Hâris b. Haram b. Ka'b.

Hadîc b. Selâme b. Evs b. Amr b. el-Furâfur,
Beliyy kabilesinden olup onların müttefikidir.

Selime Oğulları'nın kardeşlen Udeyy b. Sa'd b. Ali Oğulları ndan:

Mu'âz b. Cebel b. Amr b. Evs b. Âiz b. Adiyy b. Ka'b b. Amr b. Üdeyy.

Selime Oğulları ve müttefiklerinden Akabe'de bulunanların toplam sayısı otuz üç erkektir.
Bazıları, Evs b. Abbâd b. Adiyy b. Ka'b b. Amr'ı da onlara ilave etmişlerdir.


Avfb. el-Hazrec Oğulları'ndan:

El-Abbâs b. Ubâde b. Nedle b. Mâlik b. el-Aclân b. Zeyd b. Ğanm b. Salim b. Avf. Bu zât, hem Muhacir hem Ensâr'dır.
Daha önce Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yanına Mekke'ye hicret etmişti.
Mekke'de O'nunla birlikte idi. Uhud Savaşı'nda şehid düştü.
Allah ondan razı olsun.

Ebû Abdirrahman Yezîd b. Sa'lebe b. Hazme b. Asram b. Amr b. Ampara,
Beliyy kabilesinin Guseyne kolundan olup, onların müttefikidir.

Amr b. el-Hâris b. Lebde b. Amr b. Sa'lebe.
Bunlar dağa tırmanabilen kişilerdir.

El-Hubla (Salim b. Ğanrn b. Avf) Oğullan'ndan:

Rifâ'a b. Amr b. Zeyd [b. Amr] b. Sa'lebe b. Mâlik b. Salim.

Onların müttefiki Ukbe b. Vehbe b. Kelede b. el-Ca'd b. el-Hilâl b. el-Hâris b. Amr b. Adiyy b. Cüşem b. Avf b. Buhse b. Abdillah b. Gatafan b. Sa'd b. Kays b. Aylan b. Mudar.
O da, Mekke'ye Rasûlullah (s.a.s.)'ın yanına hicret etmişti.
Mekke'ye hicret edenler beş kişi idiler.

Ka'b b. el-Hazrec Oğulları'ndan daha önce adı geçen iki başkan:
Sa'd b. Ubâde ve el-Münzir b. Amr.

İki kadın:
Biri Umâra'mn annesi Nesîbe bint Ka'b b. Amr b. Avf b. Mebzul b. Amr b. Ğanm b. Mazin b. en-Neccâr.
Yalancı Müseylime,Nesîbe'nin Habib b. Zeyd b. Âsim b. Ka'b adındaki oğlunu öldürdü.
Diğer kadın ise Menî'in annesi Esma bint Amr b. Adiyy b. Nâbi b. Amr b. Sevâd b. Ganm b. Ka'b b. Selîme'dir.
 
Son düzenleme:
Üst Alt