birbuçuk

II.Murad(Fatih in babası) nüfusu çoğalan Hacı Bayram dan tedirgin olur, çağırtır ve konuşurlar. Memnun olan II.Murad "seni ve müridlerini vergiden muaf tuttum" der.
Sonra hangi kapı vergi diye çalınsa Hacı Bayram ın müridiyim der. Sultan sordurur kaç müridin var diye. Hacı Bayram anlarız der ve bi çadır kurdurur ve toplar ahaliyi. Kim müridimse Allah a kurban edeceğim gelsin der. Birisi atılır, çadıra alınır. Çadırda hazırlanmış koyun boğazlanır ve kanı çadırdan dışarı çıkar. Millet "aklını mı oynattı bu" derken bir kadın da kurban olmak için çadıra atılır. Bi koyun daha kesilir ki herkes kaçmıştır. Hacı Bayram:"Padişaha haber edin birbuçuk müridim var gerisinden vergi alınsın"

Abdulbâki GÖLPINARLI Melâmîlik Ve Melâmîler isimli eserinde bu konuda Semerâtül Fuâd isimli eserden kayda düştüğü not şudur ki;

Hacı Bayrâmı Velînin nüfuzu o kadar kuvvetlenmişti ki bunun üzere tarafı padişahîden müntesiplerinin hükümet tekliflerinden muaf addedilmesi emredilmişti. Fakat bu emir, birçok mukallitlerin de Bayramî tarikine duhul ettikleri nedeniyle şeyhten müritlerinin mikdarı sorulmuştur. Hacı Bayram Velî kaddesellâhü sırrahul aziz de Bir mürtefi mahalde (Solfasol) hayme (çadır) kurup dervişan gelip ol havali mâlâmâl (lebâleb, ağzına kadar dolu ) oldukta Hacı Bayram Velî Bir teşmiri sâideyn edip bir tığ-ı tiz alıp
dervişler; bana iradet getürenleri bugün fîsebilillah kurban eylesem gerektir deyu salâ ettikte herkes mütereddit olup bilahare ricalden (erkek)biri ve nisadan dahi birisi (جانومالوسرفدادرراحتو ) deyu curet edüp teslim olduklarında ikisin dahi hayme içine getürüp mukaddema bir erkek koyun ihzar etmekle anı kurban ediip haymeden taşra hûni fırâvân revân oldukta azîze sevdâ salebe etmiştir deyu dervişan perakende ve perişan olmakla(olay cereyan etmiştir.) sh: 540

Hacı Bayram Veli de garip bir imtihandan sonra «bir buçuk dervişim vardır» diye mektupla cevap vermiştir.
""
Sultan 2. inci Murad, Hacı Bayram Velinin bunca kemalâtını görüp kalben ona bağlandı ve kendisine mektup yazarak şöyle dedi:

Sizden tâc takan ve elbise giyen kimler varsa hepsi de işçilik, vergi, askerlik ve sair tekâliften muaftırlar.

Bu fermanı duyanlar dervişlik tâc ve elbisesini giydiler. Hükümet memurları onları böyle görerek kendilerini tekâliften muaf kıldılar. Keyfiyet Padişaha arz edildi. Hükümdar Hacı Bayrama tekrar bir mektup yazarak onun dervişlerinin gerçek sayısını sordu. Hacı Bayram Veli, gerçek olan veya olmayan müritlerini imtihan için tellallar vasıtasıyla ziyafete çağırdı. Ziyafete gelenler muazzam bir kalabalık teşkil ediyorlardı. Hacı Bayram Veli, eli ne keskin bir kılıç alarak onlara şöyle hitap etti :

Bana iradet getirenleri Allahın yolunda kurban edeceğim.

Dervişler bu ne biçim mürşit; bu nasıl müritlik diye söylenmeğe başladılar ve bizim aziz Şeyhimiz galiba aklını oynatmış dediler.

Neden böyle söylediler?

Çünkü Hacı Bayram Velinin hitabına ancak bir erkekle bir kadın: Canımız, malımız ve başımız sana feda olsun diye teslim oldular. Ötekiler ise evvelâ tereddüt gösterdiler. Hacı Bayram Veli, o ikisini yüksek yerde kurdurduğu çadırına aldı. Önceden hazırlattığı koyunu kesti. Kurban kanı dışarıya akınca öteki dervişler o iki kişi kesildi sanarak dağılmağa ve kaçışmağa başladılar Bunun üzerine Hacı Bayram Veli, Sultan 2. inci Murada şu cevabı verdi :

Ey Gazi Hünkârım! şimdilik gerçek müridim 2 kişidir: Biri erkek, öbürü kadın.

Bu meyanda erkek Müridinin Ömer Sikkîni Hazretleri olduğunda birçok rivayet bulunurken kadın velinin kimliği hakkında bariz bir kelam işitilmemiştir.

Konu üzerine mütalaa eden bir kardeşimize mana âleminde Abdulbâki GÖLPINARLI bu müridin Sunullah Gaybî kaddesellâhü sırrahul azîzin geldiği sülalenin selefinde bulunan bir hanımefendi olduğunu tebşir buyurmuştur.

Allâhu alem.
 
Üst Alt