Bir müslüman Ölüme giden canlı BOMBA olur mu?

Bir müslüman Ölüme giden canlı BOMBA olur mu?

Dğer dinlerle savaşmalarını ve gerekse dinsizlerle savaşmalarını canlı bomba olarak yok etmesi iki taraf için açıklayıcı sebepleri var mı?

Gerek müslümanlar için gerekse müslüman olmayanlar için nasıl değerlendirirsiniz?
 
Açık bir cahillik ve çapulculuktan ibarettir.Dinimizde cihadın şartları bellidir.Cihad cihad naraları ile fitne fesat rüzgarları estiren çapulcular dinimize büyük zararlar vermişlerdir.

Müslümanlar isyan etmez. Fitne ve fesat çıkarmaz. Zalim olan hükümete de isyan etmek günahtır. Kanunlara, emirlere karşı gelmek, cihad olmaz. Fitne çıkarmak olur. Fitnecilere aldananlar, Hac suresinin 39. âyetine yanlış mana verdikleri için, bu felakete düşmüşlerdir. Bu âyette mealen, (Müminlere saldıran zalimlerle cihad etmeye izin verildi) buyuruldu. Mekke’de kâfirler, müslümanlara zulmedip, yaralayınca, öldürünce, bunlarla dövüşmek için, tekrar tekrar izin istediler. İzin verilmedi. Medine’ye hicret edilince, bu âyet gelerek, yeni kurulan İslam devletinin, Mekke’deki zalimlerle cihad yapmasına izin verildi. Bu âyet-i kerime, müslümanların, zalim hükümete isyan etmeleri için değil, insanların İslam dinini işitmelerine, müslüman olmalarına mani olan zalim diktatör ordular ile cihad yapması için, İslam devletine izin vermektedir.
(Siyer-i kebir)deki hadis-i şeriflerde, (Emire isyan eden kimseye Cennet haramdır) ve (Adil ve zalim, her emirin emri altında cihad ediniz) buyuruldu.

Cihadı devlet yapar
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan cihad, başka ülkelerdeki düşman olan kâfirlerle, devlet olarak savaşmak demektir. Korsan gösteriler yapmak, cihad cihad diye bağırmak cihad olmaz, çapulculuk olur. Dinimize zarar verir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman, sabrediniz! Allahü teâlâ onu düzeltir.) [Beyheki]

Bu hadis-i şerif, kanunlara karşı gelmeyi, ihtilal yapmayı değil, meşru yollardan nasihat verip sabretmeyi emretmektedir. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Cihadın en kıymetlisi, zalim sultan yanında, doğru yolu gösteren bir söz söylemektir.) [Tirmizi]

Âlimlerin, gücü yettiği kadar hükümet memurlarına, emr-i maruf yapması gerekir. Fakat emr-i maruf yaparken, fitne çıkmamasına çok dikkat etmelidir!

Görülüyor ki, müslümanlar ihtilal yapmaz. Ama, zulme, haksızlığa da teslim olmaz. Meşru yollardan hakkını arar. Hükümetin meşru emirlerine uymak, her müslümana vaciptir. Hiç kimsenin haram olan emirleri yapılmaz. Fakat, buna isyan edilmez. Fitne çıkarılmaz. Zalimlere karşı gelmemeli, onlarla münakaşa etmemelidir! Mesela, namaz kılmamak, en büyük günahlardandır. Âmir, kumandan, kâfir ve zalim olup, emri altında olana (Namaz kılma derse), (Baş üstüne, kılmam) demeli, senin yanında kılmam demeyi düşünmelidir! Çünkü fitne çıkarmak, yani müslümanların ezilmelerine sebep olmak haramdır. O zalimin yanından ayrılınca, namazı hemen kılmalıdır!

Kuvvete karşı gelmek, devlete karşı isyan etmek ahmaklıktır. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise, haramdır. Tarihte öyle ahmaklar çıkmış ki, fitneye sebep olan yazı ve sözlerinden dolayı kendi kellelerini kaptırdıkları gibi, binlerce, on binlerce müslümanın kanının dökülmesine sebep olmuşlardır. Kâfirlerin müslümanlara karşı daha şiddetli hareket etmelerine sebep olmuşlardır.

Kâfir ülkelerinde misafir olan müslümanın da, kâfirlerin mallarına, canlarına ve ırzlarına dokunması caiz değildir. Kâfirlerin gönüllerini hoş ederek, onlardan istifade etmek caizdir.

Âmirlerinize itaat edin
Dar-ül-islamda yaşayan zimmi kâfirlerin ve misafir gelen harbi kâfirlerin, yani turistlerin ve tüccarların haklarını gözetmek, müslümanların haklarını gözetmekten daha mühimdir. Bunlara saldırmak, hatta bunları gıybet etmek, çekiştirmek bile müslümanlara saldırmaktan daha kötüdür.

Müslümanlar, din ve fen bilgilerine çok çalışarak kuvvetlenir. Böylece, galip ve hakim olurlar.
İbni Âbidin hazretleri, (Sultan veya başka zalimler, ikrah ederek, zorlayarak, ölümle, hapis ile, işkence ile korkutarak emredince, belli günahları işlemek mubah, hatta farz olur. Emrini yapmamak günah olur) buyuruyor. Hadis-i şerifte, (Emirlerinize itaat ediniz) buyuruldu. Emir, en aşağınız olsa da, İslamiyet’e uygun olan emirlerine uymak vaciptir. Hiç kimsenin günah olan emrine itaat edilmez. Fakat, isyan etmek fesada sebep olursa, bu emrine de itaat olunur. Çünkü, büyük zarar işlememek için, küçük zarara katlanmanın caiz olacağı Eşbah’ta yazılıdır. Sultanın emrettiği mubah bir şeyi yapmak vacip olur. (Berika)

Abdülgani Nablusi hazretleri, (Sultanın, kendi aklı ile, arzusu ile verdiği emirlerine itaat etmek vacip olmaz. Fakat sultan zalim ise, eziyet ve işkence ediyorsa, onun Allahü teâlânın hükümlerine uymayan emir ve yasaklarına da uymak gerekir. Hele, itaat etmeyenleri öldürüyorsa, kendini tehlikeye atmak, kimseye caiz olmaz) buyurdu. (Hadika)

Müslümanlar, kıymetli kitaplardan naklettiğimiz yazılara dikkat etmeli, korsan gösteri yapanlara ve korsan yazı yazanlara itibar etmemelidir!
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.ashenarşi,açık bir soru sormuşsunuz,açık yanıt vermeye çalışayım kendi düşünceme göre ve Kur'an'ı da baz alarak,
Bir müslüman Ölüme giden canlı BOMBA olur mu?

Diye sormuşsunuz,evet canlı bomba olabilir tek şartla " Masum,savunmasız...lara " zarar vermediği sürece...Çünkü Cihad kelime anlamı itibariyle " Mücadele / Gayret / Çaba " demektir.Bu mücadele/gayret/çaba LEGAL yolla da olabilir İLLEGAL yolla da...

Sn.bziya,merhaba.Cihad ile ilgili yapmış olduğunuz sanırım " sizin " yorumunuz,cihadı yorumlama şekliniz.Oysaki sizin satır aralarındaki söylediklerinizin neredeyse tam tersini söylemektedir Kur'an ;

Müslümanlar isyan etmez. Fitne ve fesat çıkarmaz. Zalim olan hükümete de isyan etmek günahtır.

Hac suresinin 39. âyetine yanlış mana verdikleri için, bu felakete düşmüşlerdir.

Kuvvete karşı gelmek, devlete karşı isyan etmek ahmaklıktır. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise, haramdır.

Hac suresi 39.ayetin yanlış anlaşıldığını,yanlış mana verildiğini kasdederek " mücadele " etmeye " Haram,Ahmaklık..." gibi yaklaşmak doğru mu,bakalım Kur'an'ın diğer ayetleri " Mücadele / gayret /çaba " konusunda bizlere neler diyor ;

ENFAL
39. Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü küllühu lillah fe inintehev fe innellahe bi ma ya'melune besıyr

39. Ve artık zulüm ve baskı kalmayıncaya, ve [insanların] kulca yönelişleri bütünüyle ve yalnızca Allah'a adanıncaya kadar onlarla savaşın.Ama eğer direnmeyi bırakırlarsa bilin ki, Allah onların edip-eylediği her şeyi görmektedir;
==========

ŞURA
39. Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun
39. ve bir zorbalık ile karşılaştıkları zaman kendilerini savunanlar [için].

40. Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah innehu la yühıbbüz zalimın
40. Ama [unutma ki,] kötülüğü cezalandırma [teşebbüsü] de, bizâtihî bir kötülük olabilir;o halde, kim [düşmanını] affeder ve barış yaparsa mükafatı Allah katındadır, çünkü O, zalimleri sevmez.

41. Ve lemenintesara ba'de zulmihı fe ülaike ma aleyhim min sebıl
41. Zulme uğradıklarında kendilerini savunanlara gelince; onlara hiçbir suç isnad edilemez:

42. İnnemes sebılü alellezıne yazlimunen nase ve yebğune fil erdı bi ğayril hakk ülaike lehüm azabıün elım
42. ancak [başka] insanları baskı altına alan ve yeryüzünde gaddarca davranarak her türlü haksızlığı yapanlar suç işlemişlerdir: onları şiddetli bir azap beklemektedir.

Bu ayetler Kur'an'da yazarken Hz.Peygamber " Zulme boyun mu eğdi,o zamanki sözü geçen ve idarecilerin dediklerini mi yaptı,yoksa mücadele mi etti bazen legal bazen de illegal ???" sorusunu da size sormak durumundayım...Hani mücadelenin neresi haram,ahmaklık...

Müslümanlar, kıymetli kitaplardan naklettiğimiz yazılara dikkat etmeli, korsan gösteri yapanlara ve korsan yazı yazanlara itibar etmemelidir!

Tabii " biber gazı ve polis jopu yerler " değil mi??? İnsanların hakkını araması,sesini duyurmaya çalışması,zulme direnmesi ve mücadele etmesi...suç ve haram ise bu suça ve bu harama razıyız...Her mücadele daha iyi bir toplum,daha iyi bir gelecek içindir...

Ayrıca Peygamberlerin hayatlarına bakınız,hepsinde ayrı birer mücadele / cihad görürsünüz.Eğer Yönetime boyun eğmemek haram ve ahmaklık ise önce bu haramı işleyen Peygamberler olmuştur sizin düşüncenize göre ve bu durumda da yazınıza istinaden " ahmaklık etmişlerdir "...

Daha doğru söylemlerle gelmeniz dileğiyle....

Sağlıcakla kalınız...
 
Sayın bursalı ; bunlar sizin uydurduğunuz dinciğin düzmeceleridir.Dinle imanla ilgisi yoktur.Şahsi ve indi görüşlerdir.dinde ise şahsi fikirlere yer yoktur.Din Hak Teala'nın emrine uymaktır.Kendi düzmecelerine din diye inanmak , kendine iman etmek , kendine tapmak olur.Hakka iman olmaz.

Bizim bildirdiklerimiz İslam dinini hükümleridir.Bizim naklimiz Müslümanlaradır, siz ve sizin gibi Kur'anı kafasına göre evirip çevirip çocukların hayat bilgisi kitabına dönüştüren , ayetleri çarpıtan , Allah'ın hükümünü kafasına göre tahrif eden ve kendini müslüman zannedenlere değildir.

Siz cihad zannettiğiniz , imanla ilgisi olmayan , insanları ve tüm müslümanları tehlikeye atan , sıkıntı çekmelerine sebep olan çapulculukları savunmaya ve buna cihad demeye devam edin.Sizin böyle demeniz sizin dinciğinizi bağlar , müslümanları ve İslam'ı bağlamaz.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Sayın bursalı ; bunlar sizin uydurduğunuz dinciğin düzmeceleridir.Dinle imanla ilgisi yoktur.Şahsi ve indi görüşlerdir.dinde ise şahsi fikirlere yer yoktur.Din Hak Teala'nın emrine uymaktır.Kendi düzmecelerine din diye inanmak , kendine iman etmek , kendine tapmak olur.Hakka iman olmaz.

Bizim bildirdiklerimiz İslam dinini hükümleridir.Bizim naklimiz Müslümanlaradır, siz ve sizin gibi Kur'anı kafasına göre evirip çevirip çocukların hayat bilgisi kitabına dönüştüren , ayetleri çarpıtan , Allah'ın hükümünü kafasına göre tahrif eden ve kendini müslüman zannedenlere değildir.

Siz cihad zannettiğiniz , imanla ilgisi olmayan , insanları ve tüm müslümanları tehlikeye atan , sıkıntı çekmelerine sebep olan çapulculukları savunmaya ve buna cihad demeye devam edin.Sizin böyle demeniz sizin dinciğinizi bağlar , müslümanları ve İslam'ı bağlamaz.

Merhaba,

Anlıyorum demek oluyor ki yazmış olduklarınız dfa sizin " düzmeceleriniz " insanları ille de şuna inanın demeleriniz...

" Sizin böyle demeniz sizin dinciğinizi bağlar , müslümanları ve İslam'ı bağlamaz."

Pardon sizin Hüküm Koyuculuğa soyunduğunuzu unutmuşum...Siz yine devam edin 1 Ayet 25 rivayete...Koyun gibi olunca da millet, birileri kalksın tepside sunsun bu milleti....Sakın haaaaa isyan etmeyin haramdır,günahdır,ahmaklıktır...Millet " yemiyor " artık bu dediklerinizi...

Sağlıcakla kalınız...
 
Selam

Basligi;" Bir müslüman...."
Olan bir konu neden;" DIGER dinler"
Bolumunde acilmis?

Kacirdigim birsey mi var?
 
Üst Alt