Bilim tarihi kronolojisi

M. Ö. 4241 Olayların kesin olarak tarihlendiği ilk yıl. Bunu olanaklı kılan Mısır takvimi olmuştur.

M. Ö. 2630 İmhotep, Mısır Firavunu Cosere hekimbaşı olur.

M. Ö. 1000 Çinlilerin gökbilim alanında bildikleriyle ilgili ilk kayıtlar.

M. Ö. 700 Eski bir Hint tıp metni olan Ayuruedanın ilk derlenişi.

M. Ö. 600 Thales, doğada olup bitenler için ussal açıklamalar. Demirin manyetizmasının keşfi.

M. Ö. 551 Çinli filozof Konfüçyüs doğar

M. Ö. 500 Pythagoras, evrende sayıların ve uyumun gizemli önemini irdeler.

M. Ö. 450 480-350 yılları arasında Leucippus ve Democritus un atom kavramını ortaya attı.

M. Ö. 450 Daha sonra büyük bir doktor olacak olan Hippokrates, Kos (İstanköy) adasında doğar.

M. Ö. 399 Yunanlı filozofların en önemlilerinden Sokratesin ölümü.

M. Ö. 387 Filozof Platon, Atinada Akademiayı kurar

M. Ö. 335 Aristoteles, doğa tarihiyle ve evrenin yapısıyla ilgili önemli bilimsel kitaplar kaleme alır.

M. Ö. 287 Matematikçi ve mucit Arkhimedes doğar. Hidrostatik, kaldıraç

150 Batlamyos, yıldızlarla gezegenlerin hareketleri hakkındaki Almagesti yazar.

161 Yunanlı anatomici Galenos, daha sonra ünlü bir doktor olacağı Romaya yerleşir.

600 Orta Amerikada Maya uygarlığı gelişir

750 Cabir bin Hayyan kimya, simya, metaller ve çelik paslanmaması. Atomlarla ilgili çalışmalar.

765 Bağdatta ilk akıl hastanesi açıldı.

800 Cahız zooloji, ırklar, canlı türleri, antropoloji ve psikoloji konusunda çalışmalar yaptı.

813 Bağdatta gökbilim okulu kuruldu

820 El-Harizmi cebir çalışmaları yaptı, bugünkü rakamları buldu. Leonardoya öncülük.

829 İlk rasathaneler, Bağdattaki Şemmâsiye ve Şamdaki Kâsiyün rasathaneleridir.

830 El-Kindi zaman ve hareket konusunda teoriler geliştirdi. (Rölativiteye öncülük)

840 Sabit bin Kurra geometriği aritmetiğe uyguladı. Diferansiyel hesapları. İlk anestezi.

850 Ahmet Fergani bilimsel deneylerin önemini teoremi, dünyanın eğilimini hesapladı.

859 İlk üniversite Fasta Emevîler tarafından kuruldu. (Keyruvan Üniversitesi)

860 İbn Firnas ilk bilimsel uçma ve dereceli gözlük konularında çalışmalar yaptı

870 Farabi akustik, musiki, bilimlerin tasnifi, tıp konusunda çalışmalar yaptı

900 Ebubekir Razi deneysel gözlemler, katarakt, cerrahi. Petrolü damıttı ve naft olarak kullandı.

950 İbn Yunus astronomi konusunda çalışmalar yaptı.

960 Ebül-Vefa trigonometri-ışık-görme olayı-yoğunluk aleti piknometre icadı-Kopernike öncülük

970 Zehravi tıp, cerrahi ve dişçilik konusunda çalışmalar yaptı.

980 İbn Miskeveyh Psikoloji, kimya ve tıp konularında çalışmalar yaptı.

985 İbnül-Heysem(Alhazen) optik-görme-ışık. Harekette Newtona, optikte Bacona öncülük.

990 Biruni Cebir, Geometri ve Coğrafya, özgül ağırlıklar konularında eserler yazdı.

1000 Ebul-Hasan teleskopun tanımını yaptı ve şeklini çizdi.

1100 Ömer Hayyam binom denklemi sorununu çözdü.

1010 İbn Sina anatomik çalışmalar yaparak tıbba katkıda bulundu.

1020 Ali bin İsa gözün anatomisi üzerinde çalışmalar yaptı.

1088 Avrupada ilk üniversite İtalyada Bologna Üniversitesi kuruldu.

1100 Paris Üniversitesi kuruldu

1130 El-Hazini ölçü-tartı konusunda ve hassas teraziler buluşlar yaptı. Yıldızlar ve gezegenler.

1140 İbn Tufeyle felsefik roman ve tıp, astronomi ve tıp konusunda çalışmalar yaptı.

1150 Yahya el-Mağribi üçgen teorisini keşfetti. Pascal üçgenine öncülük.

1160 İbn Rüşd felsefik eserler ve tıp ansiklopedisi yazdı.

1065 Bugünkü anlamda ilk üniversite Bağdattaki Nizamiye Medresesidir.

1167 İngilterede Oxford Üniversitesi kuruldu.

1170 El-Harizmi sıfır rakamını buldu, logaritma ve pusula konusunda buluşlar yaptı.

1190 Cezeri su saatleri, otomasyon, robotlar, sibernetik ve fıskiyeler konusunda buluşlar yaptı.

1250 El-Kazvini canlı türleri ve anatomi üzerinde çalışmalar yaptı.

1253 Matematik ve bilim dersleri veren Robert Grossetestein ölümü.

1255 İbnun-Nefis kan dolaşımı hakkında buluşlar yaptı.

1259 Bugünkü anlamda rasathane ilk olarak Meragada kuruldu

1260 Nasiruddin Tusi trigonometri üzerinde çalışmalar yaptı.

1264 Aquinolu Thomas, Hıristiyan düşüncesini Aristotelesin öğretisiyle uzlaştırır.

1267 Roger Bacon, geleneksel Hıristiyan eğitimine karşı çıkar.

1269 Cambridge Üniversitesi kuruldu.

1300 İbnul Münzir hayvanların özellikleri ve tedavisi konusunda eserler yazdı.

1380 İbn Haldun tarih ve sosyoloji üzerinde çalışmalar yaptı.

1390 Gıyaseddin Cemşid ondalık kesir sistemini ve virgülü buldu.

1440 Akşemsettin hastalıklar ve mikroplar konusunda çalışmalar yaptı.

1450 Ali Kuşçu astronomi konusunda çalışmalar yaptı.

1452 Mucit ve sanatçı Leonardo da Vinci doğar

1453 İstanbulda Fatih Külliyesi(Fatih Camii çevresinde Zeyrek ve Sahn-ı Seman medreseleri)

1500 Piri Reis coğrafya ve haritacılık üzerinde çalışmalar yaptı.

1540 Mimar Sinan mimari eserler ortaya koydu.

1550 Takiyuddin rasathane araçları, ondalık kesirler, optik, renk ve ışık konusunda çalıştı.

1527 Paracelsus, Basel Üniversitesinde profesör olur

1543 Copernicus; gezegenler Dünyanın değil Güneşin etrafında dönüyor. Andreas Vesalius, insan anatomisiyle ilgili bir elkitabı çıkarır.

1551 Conrad von Gesner, hayvan krallığıyla ilgili dev incelemesini yayımlamaya başlar.

1572 Tycho Brahe tarafından Avrupada teleskopsuz ilk rasathane kuruldu. Kepler yardımcısı.

1573 Takiyuddin tarafından İstanbulda ilk rasathane kuruldu. 1580 de yıktırıldı.

1574 Tycho Brahe, gökyüzünü gözlemek için Hven adasında bir gözlemevi kurar.

1590 Zacharias Janssen mikroskopu buldu.

1596 Matematikçi ve filozof Rene Descartes doğar

1609 Galileo Galilei, teleskopu profesyonelce kullandı.

1616 William Harvey, kan dolaşımı konusunda dersler verir

1618 Johannes Kepler, gezegenlerin Güneşin çevresinde çizdikleri elips biçimindeki yörüngeleri betimleyen yasaları yayımlar.

1627 Francis Baconun, bilimin toplum içindeki rolüyle ilgili olarak Yeni Atlantisinin yayımlanışı.

1632 Galileo, lki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalogu yayımlar.

1640 Katip Çelebi coğrafik ve ansiklopedik eserler yazdı.

1642 Galileo ölür. Isaac Newton doğar.

1644 Descartesın en önemli bilimsel çalışması Felsefenin İlkelerinin yayımlanışı.

1661 Robert Boyle, Kuşkucu Kimyager kitabında, maddenin minik yuvarlardan oluştuğunu ileri sürdü.

1662 Londrada Kraliyet Derneği kuruldu.

1665 Robert Hook mikroskop yardımıyla ayrıntılı çizimler içeren Micrographiasının yayımlanışı.

1666 Pariste, Academie Royale des Science kurulu.

1675 Hezarfen Ahmet Çelebi uçuş denemeleri yaptı.

1682 Edmond Halley, kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimler.

1687 Newtonun, evrensel çekim yasalarını formülleştirdiği Principia başlıklı kitabının yayımlanışı.

1703 Newton, Kraliyet Derneğinin başkanlığına getirilir ve 1727′de ölümüne dek bu görevde kalır.

1704 Newton, mercekler ve ışık hakkındaki, Optik başlıklı kitabını yayımlar. John Ray, 17 000 bitkiyi içeren sınıflandırmasını tamamlar

1705 Francis Hauksbee, vakumlu bir küreyi sürterek anlık, parlak elektrik ışıkları elde eder.

1729 Stephen Gray, elektriği büyük uzaklıklara iletir

1745 Elektrik depolayan bir alet olan Leiden şişesinin bulunuşu.

1748 Georges de Buffon, 36 cilt tutan, doğa tarihi incelemesini tamamlar.

1752 Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterir.

1753 Carl Linnaeus, yeni, ikiterimli bitki sınıflandırma sistemini yayımlar.

1756 Joseph Black, kimyasal maddelerin ısıtılmasıyla elde edilebilen sabit havayı bulur.

1774 Joseph Priestley, oksijen olarak bildiğimiz gazı ayrıştırır ve ona flojistonlu hava adını verir.

1775 Abraham Werner, Freibergte bir madencilik okulu kurar ve yavaş yavaş, yerbilimsel değişmeyle ilgili Neptün kuramını geliştirir.

1779 ABDde ilk üniversite. Pennsylvania Üniversitesi kuruldu.

1779 Antoine Lavoisier, flojistonlu havanın varlığını kanıtlar, ona oksijen adını verir.

1787 Caroline Herschel, gökbilime yaptığı katkılardan dolayı sarayın takdirini kazanır.

1789 Lavoisiernin, 33 elementi sıraladığı ve bu elementlerin adlandırılması ile ilgili modern sistemi sunduğu Kimyasal Adlandırma Yönteminin yayımlanışı.

1791 Luigi Galvani, kurbağalarla yaptığı elektrik deneylerinin sonuçlarını yayımlar.

1795 James Huttonın kitabı Yer Kuramı, Kitab-ı Mukaddeste yaradılış konusunda söylenenleri sorgular. Yerbilimsel değişikliklerin, Kitab-ı Mukaddeste söylenenlerin tersine, milyonlarca yılda meydana geldiğini ileri sürer.

1796 Edward Jenner, bir çocuğu çiçek hastalığına karşı aşılar. 1799 Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yapar

1799 Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı.

1808 John Daltonun kitabı Yeni Kimya Felsefesi Sistemi, atom kuramı hk. yeni fikirler ortaya atar.

1809 Jean de Lamarck, canlı varlıklardaki değişmeyle ilgili açıklamasını yayımlar. Bu açıklamada, sonradan kazanılmış özelliklerin kalıtsal olarak aktarılabileceğini ileri sürer.

1819 Fresnel, ışğın hareket yönüne çapraz titreşim dalgaları olduğunu gösterdi.

1820 Hans Oersted, elektrik akımının pusulanın iğnesi üzerinde manyetik etki yarattığını gösterdi.

1820 Hans Oersted, elektrik akımının pusulanın iğnesi üzerinde manyetik etki yarattığını gösterir.

1824 Justus von Liebig, Almanyada, kendi araştırma laboratuarını kurar. Carnot, termodinamiğin temellerini attı ve termodinamiğin birinci yasasını yayınladı. İlk defa entropiden bahsetti.

1831 Charles Darwin, HMS Beagle ile yolculuğuna başlar. Michael Faraday, hareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde eder. Henry, ilk elektrik motorunu imal etti.

1841 Michael Faraday, hareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde etti.

1842 Doppler, bir kaynaktan çıkan ses dalgalarının frekanslarına ait doppler yasasını buldu.

1843 Ada Lovelace matematik çalışmasını yayımlar.

1846 Galile neptün gezegenini keşfetti.

1847 Helmholtz enerjinin korunumu yasasını ispatladı.

1848 Joule, kinetik teoride gazların hızlarını tesbit etti.

1859 Ahmet Cevdet Paşa takvim konusunda çalışmalar yaptı.

1850 Clausius ve Kelvin termodinamiğin ikinci yasasını buldu. Clausius entropinin formülasyonu.

1858 Alfred Wallaceın doğal seçilim hakkındaki elyazmaları Darwinin eline ulaşır.

1859 Darwin, evrim kuramlarını içeren, Türlerin Kökeaini yayımlar.

1867 Joseph Lister, antiseptikler kullanılarak mikrop kapmaların azaltılabileceğini gösterir.

1868 Istanbulda Rasathane-i Amire diye bir meteoroloji merkezi kuruldu.

1868 Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yaptığı, modern genetik kuramının temellerini oluşturan araştırmalarını bitirir.

1869 Dimitriy Mendeleyev, Periyodik Çizelgeyi hazırlar.

1870 Modern üniversite anlamında Dârül-Fünun olarak düzenlenmiştir

1871 Darwin, evrim konusundaki ikinci kitabı lnsanıa Türeyişini yayımlar

1872 James Maxwel, Faradayın elektrik kuramlarını sayıya dökmek için cebir denklemleri kullanır. Maxwel, manyetik-elektrik kuvvetleri birleştirerek elektromanyetik kuvvetin denklemlerini çıkardı.

1882 Robert Koch, kolera virüsünü bulur

1885 Louis Pasteur, bir dizi aşı yaparak, kuduz bir köpek tarafından ısırılmış bir çocuğun yaşamını kurtarır.

1886 Heinrich Hertz, radyo dalgalarının varlığını gözler önüne seren araştırmalarına başlar.

1887 Tesla, ilk AC elektrik motorunu imal etti. Michelson ve Morley ışık hızının( 300. 000km/s ) her yönde aynı olduğunu buldular.

1888 Sophia Krukovsky, Prix Bordini kazanır. Hertz, radyo dalgalarını keşfetti.

1895 Wilhelm Röntgen, X-ışınlarını bulur.

1896 Antoine Becquerel, uranyumun radyoaktif olduğunu bulur.

1897 Thomson elektronu keşfetti.

1898 P. ve Marie Curie radyoaktifliğin atomik bir olay olduğunu açıkladılar.

1900 1905 Albert Einstein, Özel Görelilik kuramı da içinde olmak üzere, üç bilimsel yazı yayımlar. Max Planck karacisim ışımasını kuantumlanmış enerji le açıklayarak kuantum kuramının doğuşu

1904 P. Curie piezo elektriği keşfetti.

1905 Albert Einstein ın fotoelektrik olayı açıklaması.

1905 Albert Einstein, Özel Görelilik kuramı ile modern fizik başlamış oldu.

1906 Nernst, termodinamiğin üçüncü yasasını buldu.

1910 Thomas Morganın sirkesinekleriyle yaptığı deneyler, Mendelin kalıtımla ilgili düşüncelerini doğrular.

1911 Darül-Fünun tıp, fen, edebiyat, ilahiyat fakülteleri olarak düzenlenmiştir.

1911 Marie Curie, radyoaktiflik konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Ödülü alır; Bu ödülü iki kez alan ilk kişi olur. Ernest Rutherford, atomun merkezinde bir çekirdek olduğunu gösterir.

1911 Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1911 Darül-Fünun tıp, fen, edebiyat, ilahiyat fakülteleri olarak düzenlenmiştir.

1913 Niels Bohr, hidrojen atomu için yeni bir model önerdi.

1915 Alfred Wegener, kıta kayması kuramını yayımlar.

1919 Einstein, Genel Görelilik konusundaki yazısını yayımlar.

1923 Edwin Hubble, bizimkinin ötesindeki gökadaların varlığını kanıtlar. Arthur Compton, Compton Şaçılması olayını ortaya koydu. Louis de Broglie dalga parçacık ikiğini genelleştirdi.

1925 Wolfgang Pauli Dışlama İlkesini ortaya koydu. Max Born Matris mekaniğini Buldu ve kuantum teorisine uyguladı.

1926 Dirac Kuantum Mekaniğinin teorik yapısını kurdu. Dirac ve Enrico Fermi Fermi-Dirac İstatistiğini açıkladılar ve Katıhal Fiziği doğmuş oldu.

1927 Georges Lemaître, evrenin sürekli genişlediği düşüncesini ortaya attı. Werner Heisenberg ünlü Belirsizlik İlkesini açıkladı.

1928 Bugün penisilin dediğimiz bir oluşumun bakterileri öldürmesi Alexander Flemingin dikkatini çeker. Dirac Antimaddeninde varlığını öngören rölativistik bir kuramını ortaya koydu.

1929 Hubble, gökadaların birbirlerinden uzaklaştığını gösterdi. Bu da Büyük Patlama Kur***** temel oluşturdu.

1929 Hubble, gökadaların birbirlerinden uzaklaştığını gösterir. Bu da Büyük Patlama kur***** temel oluşturur.

1930 Tombaugh, Pluton gezegenini keşfetti.

1932 Carl David Anderson Antimaddeyi keşfetti. Bu ilk parçacık pozitron adı verilen antielektrondu. Chadwick, nötronu buldu. Jansky, yıldızlardan gelen radyo dalgalarını keşfederek radyoastronomiyi başlattı.

1933 Dârül-Fünun, İstanbul Üniversitesi olarak yeniden düzenlendi.

1934 Hildeki Yukawa, çekirdek kuvvetlerinin, mezon adı verilen ağır parçacıklarca iletildiği düşüncesini ortaya attı. ( Güçlü nükleer kuvvet )

1942 İlk Nükleer reaktör Chicagoda çalışmaya başladı.

1945 İlk atom bombası Hiroşima üzerinde patlatıldı.

1948 Hermann Bondi ve Thomas Gold evrenle ilgili Durağan Durum kuramını ortaya attı. Richard Feynman, Jullian Scwinger ve Itiro Tomonaga Kuantum elektrodinamik kuramı geliştirdiler. Gamow, güneşteki nükleer reaksiyonu açıkladı.

1953 Francis Crick ile James Watson DNA molekülünün yapısını keşfeder.

1955 Segre ve Chamberlain antiprotonu keşfettiler.

1960 Maiman, ilk lazer ışığını ürettti.

1963 Yerbilimsel deneyler Wegenerin düşüncelerini doğrular ve levha tektoniği kuramı yerleşir.

1964 Robert Wilson ile Arno Penzias uzayda radyo parazitleri saptadılar. Bunların, Büyük Patlamanın yankısı olduğu düşünüldü. Murray Gell-man madde parçacıklarını oluşturan ve kuark adı verilen temel parçacıklarla ilgili bir model geliştirdi. .

1965 NASAnın Gemini 4″ projesi kapsamında uzaya gönderilen McDivitt ve White adlı astronotlar, uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdiler.

1969 Amerikalı Neil Armstrong ve Aldrin aya ayak basan ilk insanlar oldu. Kuarkların varlığı deneysel olarak kanıtlandı.

1979 Abdusselam gravitasyon, elektromagnetik, zayıf ve kuvvetli etkileşmeler. (Nobel ödülü)

Patricia Fara, Struan Reid
TÜBİTAK Yayınları / Popüler Gençlik Kitaplığı
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt