• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

bidatler

  • Konbuyu başlatan Ammar
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 6
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
bidatler

Ammar

Kıdemli
Üye
Bütün Bidatlerin Sapıklık Oluşu ve Bunlarda Hiçbir Güzellik Olamayacağının Delilleri:


Bidatin güzel ve çirkin diye ikiye taksim edilmesinin dinde bir dayanağı yoktur. Nasıl olsun ki, Kur‘an‘a ve sahih hadislere zıttır bu?

1- İnanılması ve bilinmesi mutlaka şart olan din esaslarından biri; İslam‘ın Allah Teala tarafından bina edilmiş ve tamamlanmış olmasıdır. İnsanlara düşen şey ancak dinlemek ve itaat etmektir. Bu apaçık ortada olan bir gerçektir.4

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; ―Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim.‖(Maide 3) Bu ayeti kerime şeriatın tam ve kâmil olduğunu, ihtiyacı olan herkese Allah‘ın indirdiğinin yeterli olduğunu gösterir. Nitekim Allah Teala; ―Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım‖(Zariyat 56) buyurmuştur.

İmam ibni Kesir Tefsirinde der ki; ―Bu, Allah Teala‘nın bu ümmete lutfettiği en büyük nimettir. Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ve peygamberlerinden başka bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır. Bu yüzden Allah peygamberini, peygamberlerinin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka da din yoktur.‖5

Dinin yeterli olmadığını, kemale erdirilmediğini ve sonradan çıkarılan bidatlere ihtiyaç olduğunu iddia etmek çirkin bir cürettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in ashabı ve onlardan sonraki âlimler asla böyle bir anlam çıkarmamışlardır. ibni Mesud r.a. diyor ki; ―Tâbî olunuz, bidat çıkarmayınız. Bu size yeter. Her bidat sapıklıktır.‖6
İmam Buharî, Huzeyfe bin el-Yeman r.a.‘den rivayet ediyor; ―Ey Kurrâlar topluluğu! istikamet üzere olunuz. Böyle olursanız öne geçersiniz. Sağa sola ayrılırsanız büyük bir sapıklığa düşersiniz.‖7

Sözün kısası, bidati güzel görüp ona devam eden kimselere göre ―Din tamamlanmamıştır, ve onlara göre Allah‘ın; ―Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım”(Maide 3) ayetine itibar edilmez‖ demektir(!)8 şayet böyle olursa, bidatçi; ―Din tamamlanmamıştır, onda eksik kalan bazı şeyleri eklemek gerekir. demiş gibi oluyor. Zira dinin kemale ermiş olduğuna iman etseydi, bidat çıkarmazdı. Böylece bunu diyen kimse dosdoğru yoldan sapmış olur.

2- Şüphesiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, risalet görevini eksiksiz olarak, hakkıyla yerine getirmiştir. Allah Teala buyuruyor ki; ―İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.”(Nahl 44) O da bunu yapmış ve kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbinin katına intikal etmiştir. Din kemal bulmuş olup ziyadeye ihtiyacı yoktur.9

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu hadisinde buna işaret etmiştir; ―Benden öncekiler içinde hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetine bilmedikleri hayrı göstermek ve bilmedikleri kötülüklerden onları sakındırmak üzerine vazife olmasın.‖10

Ebu Zerr r.a.‘den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; ―Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size açıkladım.‖11 Yine buyurdu ki; ―Sizleri gecesi de gündüzü gibi olan bir aydınlık yolda bıraktım. Benden sonra kim bu yoldan saparsa helak olur.‖12

Aişe r.a. dedi ki; ―Kim size peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in vahiyden bir şey gizlediğini söylerse onu tasdik etmeyin. Zira Allah Teala buyuruyor ki; ―Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun.‖(Maide 67)‖13

Bazı müşrikler Selman el-Farisî r.a.‘e; ―Görüyoruz ki arkadışınız size hela edeplerine kadar her şeyi öğretiyor‖ deyince, o da; ―Evet, bize kıbleye dönmememizi, sağımızla intinca etmememizi, üç taştan azıyla yetinmememizi, kemik ve tezekle de istinca etmememizi öğretti.‖ Demiştir.14

İbnul Macişun der ki; ―imam Malik‘in şöyle dediğini işittim; ―Kim güzel bularak islam‘da bir bidat çıkarırsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem‘in risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Zira Allah Teala; ―Bugün dininizi kemale erdirdim‖ buyurmuştur. O gün dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz.‖15

3- Şeriat koymak beşerin değil, alemlerin Rabbinin hakkıdır. Şayet şeriat koyma insanlara bırakılsaydı, şeriat nazil olmaz, peygamber gönderilmezdi. Bu yüzden dinde bidat ortaya koyan, kendini Allah‘a denk görmüş olur. Böylece ihtilaf kapısını da açar.16 Allah Teala buyuruyor ki; “Rabbinizden size indirilene uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az ibret alıyorsunuz!”(A‘raf 3)

―Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var?”(şura 21)

―Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.”(En‘am 153)


KAYNAK : EBU MUAZ / BİDATLER İSİMLİ KİTAPDAN ALINTIDIR..

4 Suleym bin Iyd el-Hilalî el-Bid‟a ve Eseruhus Seyyie(s.7)
5 ibni Kesir Tefsiri(2/19)
6 Lalkaî es-Sünne(1/96) Mervezî es-Sunne(s.28) ibni Vaddah el-Bid‟a(s.43) Darimi(mukaddime 205) El-Hilalî el-Bid‟a(s.23)
7 Buhari(7282)
8 Şatıbi el-İtisam(1/147)
9 El-Hilali el-Bid‟a(s.13)
10 Müslim
11 Taberani(1647) isnadı sahihtir.
12 Elbani Sahihu Süneni İbni Mace(1/32)
13 Buhari, Müslim
14 Müslim
15 Şatıbi el-İtisam(1/64)
16 El-Hilali el-Bid‟a(s.16)


dEVAM EDECEK..
 

Ammar

Kıdemli
Üye
TEMİZLİK HUSUSUNDA BİDATLER


1- Peygamber sallallahu aleyhi ve selem, vesvesye müptela olanların yaptıkları gibi; işeme organını çekiştirmek, sıvazlamak, boşaltmaya çalışmak, öksürmek, zıplamak, merdiven çıkmak, işeme organına pamuk tıkamak v.b. şeyleri yapmamıştır. Bütün bunlar vesvese sahiplerinin bidatlerinden ve Şeytanın hilelerindendir. Bunu Ebul Ferec ibnul Cevzî Telbisu iblis‘te ve ibn Kayyım el-Cevziyye iğasetul Lehfan adlı eserinde böylece açıklamışlardır. Helaya girerken hadiste tavsiye edilen dua yerine ―destur‖ denilmesi de aslı olmayan bir bidattir.

2- Abdest alırken boynun meshedilmesi bazı kitaplarda sünnet şeklinde geçiyor. Buna dair bir rivayet sabit olmamıştır.

3- Abdest alırken azaların yıkanması ile ilgili olarak yapılan duaların aslı yoktur, bidattir.

4- Özellikle cahil sufilerin ―Ayakta bevledenin namazı geçersizdir‖ demeleri batıl bir iddiadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘in ayakta bevlettiği sahih olarak rivayet edilmekle birlikte, ayakta bevletmekten yasaklayan bir rivayet de sabit olmamıştır.

5- Abdest alırken konuşulmaması gerektiğine dair inanç da batıldır.

6- Son asırlarda mezhep mutaassıpları tarafından uydurulan ve gece oduncusu gibi sahih-batıl ayırmadan işine gelen ne varsa kitabına koyan taklitçilerin rağbet ettiği bir rivayeti, ahmaklıklarını sergilemek için buraya almak istiyorum. Onların bu rivayete denize düşünce yılana sarılır gibi sarılmalarının sebebi, dört mezhebin dördünün de isabet ettikleri, hepsinin de hak olduklarını bu mezheplerden birini taklid etmeyenin sapık olduğunu iddia etmeleridir. Hâlbuki Allah‘ın dininde bir meselede birden fazla hak bulunmasından Allah‘ı ve Rasulünü tenzih etmek gerekir. Bazen dört imamın birinin bu hakka isabet, diğerlerinin hata ettiği olduğu gibi hepsinin de hata edip başka bir imamın isabet ettiği vakidir. içtihad eden âlim hata etse de sevap alır ama onun hata ettiği ictihadı taklid etmek caiz değildir. Yine sadece bir imamın görüşlerini mezhep (din) edinip diğer imamların delillerini görmezden gelmek çok tehlikeli bir bidattir, kör taklitçiliktir. Bunda hak bir taraf olsaydı bütün sahabelerin sadece Ebu Bekir ra.‘ı taklid etmeleri başka âlim sahabelere hiçbir mesele sormamaları gerekirdi. Bunun ise batıl bir yol olduğu gayet açıktır. Zira Ebu Bekir r.a. sahabelerin en üstünü olmakla birlikte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘in bütün hadislerini işitmiş değildi. Dolayısıyla din, bir şahsın görüşlerine yada mezhebine indirgenemez.

Sözkonusu asılsız rivayete göre güya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘in alnı kanamış, bunu gören Aişe r.a. o kanı silmiş. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v. abdest tazelemiş.‖ Taklitçilerin iddiasına göre Ebu Hanife r.a. bu hadise dayanarak kanamanın abdest bozduğu için Rasulullah‘ın abdest tazelediğini, İmam Şafii r.a. de kadın eli değince abdest bozulduğu için abdest tazelediğini söylemiş, dolayısı ile mezheplerden birini taklit etmeyenin sapıtacağı anl***** gelirmiş! Ebu Hanife ve imam şafii bu rivayeti ömürlerinde işitmiş değillerdi. Son asırların sivri zekâlılarından biri mezhep taassubunu bu rivayeti uydurarak formulize etmiş ancak ince bir ayrıntıyı unutmuştur! Maliki, Hanbeli mezhepleri ve daha birçok ulema ne kadına dokunmanın ne de kan akmasının abdest bozmadığını belirtmişlerdir.182 Yani bu kimselere göre bu imamlar da mı sapıtmış? Kaldıki sahih rivayetler ne kadına dokunmanın ne de önden ve arkadan çıkmadıkça kan akmasının abdesti bozmayacağını göstermektedir. (Bu konunun delilleri için ―Sahih İlmihal adlı kitabıma bakınız.)


181 Ayni Umdetul Kari(1/295) Kastalani(10/133) Feyzül Kadir(6/121) Nakşul Füsus(s.122) ismail Hakkı Çetin insan ve Vazifesi(s.46)

182 Bkz.: imam Malik Mudevvene(1/13) Bağdadi İrşadus Salik(s.8) Tecridul ihtiyarati İbn Teymiye(s.6) Hukmun Necaseti Demil Ademî(passim)
 

Ammar

Kıdemli
Üye
EZAN HAKKINDAKİ BİDATLER


1- Müezzinlerin pek çoğu ezandan on dakika kadar önce teyp veya hoparlörden Kuran kıraati yayınlıyorlar. Bu adete öyle devam edildi ki, müezzin bunu terk edecek olsa cemaat itiraz ediyor. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in yoluna muhalif bir bidattir. Ne Rasulullah‘tan ne de sahabe ve tabiinden ezandan önce Kuran okudukları sabit olmamıştır. İlim ehli katında herhangi bir ibadetin şerî bir delil olmadan muayyen bir vakte tahsis edilmesinin caiz olmadığı karara bağlanmış bir husustur.183

2- Bazı müezzin ve imamlar, meşhur müezzinlerin sesini kaydedip ezanı kasetten yayınlamaktadırlar. Yine bazı yerlerde merkezî hoparlör sistemi ile ezan okutulmaktadır. Bu bidattir. Malik Bin Huveyris r.a.‘ın rivayet ettiği hadiste şöyle denilmektedir;

―Kavmimden bir grup içinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘e geldim. Yanında yirmi gece kaldık. Bize çok merhametli ve arkadaşça davrandı. Bizim memlekete dönme arzumuzu hissedince buyurdu ki; ―Dönün ve kavminizin arasına katılın. Onlara öğretin. Namazı kılın. Namaz vakti geldiğinde biriniz ezan okusun ve en büyüğünüz imam olsun.‖184

Ebu Hureyre r.a.‘ın rivayet ettiği hadiste ise; ―Ezan okuma ve ilk safın kıymetini bilselerdi ve bunun için kura çekmekten başka yol bulamasalardı elbette kura çekerlerdi…‖185
Rabıtatul Alemil İslami‘ye bağlı Fıkıh Heyeti bu konudaki fetvalarında şunları belirtmişlerdir; ―Mescidlerde namaz vakti girince teyp ve benzerleri ile ezan yayınlamak caiz değildir. Meşru olan ezan ibadetinin edası ancak, Müslümanların her vakit ve her mescid için ayrı ezan okumakla hasıl olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘den beri uygulanagelen de budur.‖186

3- Ezana ekleme ve eksiltmelerde bulunmak bidattir. Zira ezanın lafızlarının tevkifi olduğu bilinen bir şeydir. İbn Amr r.a.‘nın rivayet ettiği hadiste;

―Müezzini işittiğinizde onun dedikleri gibi deyin. Sonra bana salat edin. Kim bana salat ederse Allah ona on salat eder. Sonra benim için Allah‘tan vesileyi isteyin. Zira cennette o öyle bir mertebedir ki, Allah‘ın kullarından sadece biri ona nail olacaktır. Ben o kimse olmayı ümid etmekteyim. Kim benim için vesileyi isterse şefaatim ona helal olur.‖187 Buyrulmuştur.

Ezanın bitiminde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘e salavat okumak aslında sünnet iken, müezzinler bunu sesli okumak suretiyle ezana ilavede bulunmuş ve bidat çıkarmış oluyorlar.188


4- Pazartesi ve Cuma geceleri sabah ve yatsı ezanlarından önce değişik yerlerde değişik zikirler ve tesbihat yapılmaktadır. Bunlar bidat uygulamalardır.189


5- Ezan okunduktan sonra namazdan önce üç defa ihlas suresini okumak bidattir.190

Hadiste, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem‘in namaz kılarken Kuran‘ı sesli olarak okuyan insanların yanına gelip şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; ―Şüphesiz namaz kılan kimse, Rabbine münacat etmektedir. Münacat ettiğiniz şeye dikkat edin. Kuran okurken seslerinizi yükseltmeyin‖191

6- Ezan okurken teganni etmek (şarkı gibi makamlı okumak) bidattir.192

Birisi Ömer r.a.‘e geldi ve ―Ben seni Allah için seviyorum dedi. Ömer r.a. ise; ―Ben de sana Allah için buğzediyorum. Duyduğuma göre sen ezan okurken teganni ve lahin yapıyorsun.193

7- Ezanı işitenlerin ―Aziz Allah veya ―Celle Celaluh demeleri. Ezanı dinleyene sünnet olan, müezzinin söylediğini tekrar etmek, Müezzin ―Eşhedu en la ilahe illallah‖ deyince ―Radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi muhammedin nebiyya demesi, ―Hayye ales salat ve ―Hayye alel felah deyince de ―La havle vela kuvvete illa billah demesidir. Ezanın sonunda da ―Allahumme rabbe hazihid davetit tâmme ves salatil kaime. Âti muhammedenil vesilete vel fazile. Veb‘ashu makamen mahmudenillezi vaadteh demesi sahih hadislerde tavsiye edilmiştir. ―inneke la tuhliful miad şeklinde bu duanın sonuna eklenen cümle ise sabit olmamıştır.

8- Ezan okunurken başparmakların tırnaklarını öpmek ve gözleri onlarla meshederek ―Allahummahfaz ayneyye ve nevvirhuma‖ duasını okumak bidattir. Deylemi‘nin el-Firdevs adlı eserinde böyle bir rivayet var ise de sahih değildir.183 Bkz. Fetaval Lecnetid Daime(3/353) Fetaval islamiye(1/381)
184 Buhari(Fethul Bari-2/251) Muslim(Nevevi-2/302)
185 Buhari(1/236) Müslim(2/118)
186 El-Kavlul Mübin(s.176) Fetaval Lecnetid Daime(6/66)
187 Müslim(2/66)
188 Bu konuda bkz.: şeyh Ali Mahfuz el-ibda(s.172-174) ibn Abidin Haşiye(1/390) Ali el-Kari Mirkatul Mefatih(2/349) ibn Hacer Fethul Bari(2/232) ibnul Hac el-Medhal(2/255) ibn Hacer el-Mekkî Fetaval Kübra el-Fıkhiye(1/131) Seyyid Sabık Fıkhus Sunne(1/122) ibn Baz Fetava(1/240) şukayri es-Sunen vel-Mubtediat(s.234)
189 Bu konuda bkz.: ibn Cevzi Telbis(s.137) Fethul Bari(2/232) Kasımi Islahul Mesacid(s.133) Fıkhus Sunne(1/121)
190 Cemaleddin Kasımi Islahul Mesacid(s.105)
191 Muvatta(1/90) Sahihu Süneni Ebu Davud(1/247) el-istizkar(4/161)
192 Bkz.: ibn Cevzi Telbisu iblis(s.182)
193 Abdurrazzak(1852) Taberani(13059) Tahavi(4/128) Serahsi Mebsut(1/138) Sahiha(42)
 

Ammar

Kıdemli
Üye
NAMAZ HAKKINDAKİ BİDATLER


1- Niyeti telaffuz ederek sesli yapmak. Bazıları niyeti şöyle telaffuz ediyorlar; ―Niyet ettim öğle namazının dört rekat farzını kılmaya, uydum imama, döndüm kabeye bu çirkin bidatlerdendir.194
Halbuki niyet, dilin değil kalbin amelidir. Bu yüzden ilim ehli niyeti; ―Kalbin azmetmesi, kasdetmesidir şeklinde açıklamışlardır.195

2- İmamın cemaatten niyet için hazırlanmalarını talep etmesi bidattir.196

3- Kamet okunurken nafile namaza devam etmek; Müslim‘in rivayet ettiği hadiste; ―Namaz için kamet okununca farz namazdan başkası kılınmaz, buyrulmuştur. Buhari, Müslim ve Ahmedin rivayetlerinde de şöyle anlatılır; ―Peygamber sallallahu aleyhi ve selem kamet okunduğu halde iki rekat namaz kılan birini gördü ve ―Sabah namazı dört rekat mı? Sabah dört rekat mı!? buyurdu.

4- Namazda rüku ve secdeleri tam yapmamak, tadili erkana riayet etmemek. Böyle yapanlara sessiz kalan da onun günahına ortak olur.

5- Tek bir mahalde iki ayrı cemaatin namaz kılması.


6- Meşru bir sebep olmadan namaz sonunda secde etmek.

7- Özellikle Teravih namazını hızlıca kılmak.

8- İmamın namazdan sonra cemaate dönmesi, müezzinin telkini ile tesbihatın yapılması, imamın dua edip cemaatin amin demeleri, Müslümanların ruhları için el-fatiha demeleri gayri meşru bidatlerdir.197

9- Namazdan sonra musafaha ederek ―Tekabbelallahu minna ve minkum demek198

10- Vitr namazının kunut duasını okurken elleri kaldırmak bidattir. Bunun dışında diğer namazlarda rükudan sonra yapılan kunutta elleri kaldırmak sünnettir.

Duada elleri kaldırmak sadece yağmur duasında sünnet olup mahal tayin etmeksizin ve yüze sürmemek kaydıyla duada elleri kaldırmak meşrudur. Kunut duasından sonra elleri yüze ve bedene sürmek, namazın ardından dua için elleri kaldırmak ve duadan sonra elleri yüze sürmek aslı olmayan bidatlerdir. Bu konuda bazı rivayetler nakledildiyse de hadis uzmanı âlimlerimizin belirttikleri gibi sahih değildirler.199


194 Bkz.: Zadul Mead(1/201) Telbisu iblis(s.183)
195 Bkz.: Mekasıdul Mükellefin(s.24-30) Karafi ez-Zehira(1/240) Karafi el-Ümniyye Fi idrakin Niyye(s.17) ibn Teymiyye Mecmuul Fetava(22/236) ibn Kayyım Bedaiul Fevaid(3/192) şirazi el-Muhezzeb(3/276) Suyuti el-Eşbah ven Nezair(s.76) Ahmed şuveyki et-Tavdih(1/233)
196 Bkz.: Husamuddin Affane el-Ġttiba La İbtida(s.245-247)
197 Bkz.: Husameddin Affane el-ittiba(s.124) ibn Teymiye Mecmuul Fetava(22/519) Ali Mahfuz el-ibda(s.283) Zadul Mead(1/257) Nevevi el-Ezkar(s.58)
198 Affane(s.129) Fethul Bari(13/294) Mirkatul Mefatih(8/458) Mucemul Menahi(s.206) iz Bin Abdisselam Fetava(s.389) Mecmuul Fetava(23/339) Ġbn Abidin(6/381) Ġbnul Hac el-Medhal(2/223)
199 Beyhaki(2/212) Elbani es-Sahiha(2/143) Mervezi el-Vitr(s.236) Eczaul Hadisiye(s.83) iz Bin Abdisselam Fetava(s.392) Mecmuul Fetava(22/519)
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah‘ın Kelam‘ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem‘in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid‘attir ve her bid‘at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.


Cuma Namazı İle İlgili Bidatler:


1- Cuma günü yolculuğu terk ederek ibadete yönelmek.200

2- Cuma gününü tatil günü edinmek. (İhyâ, c.1, s.169)

3- Sakalı tıraş etmek, ipek giyinmek ve altın süsler takınmak gibi masiyet fiilleri işlemek suretiyle Cuma namazı için süslenip hazırlanmak.

4- Bazı kimselerin Cuma günü ya da sair günlerde mescide gitmeden evvel önden birtakım sergiler göndermeleri.201 (el-Medhal, c.2, s.124)

5- Cuma günü anı mahiyetinde çeşitli şekillerde hediyeleşmek. (el-Medhal, c.2, s.258-259; el-İbdâ‟ fî Madârri‟l-İbtidâ‟, s.76; Mecelletu‟l-Menâr, c.31, s.57)

6- Cuma günü toplu halde ezan okumak. (el-Medhal, c.2, s.208)

7- Cuma günü mescidin avlusunda daimi müezzinle birlikte diğer müezzinlerin ezan okumaları. (şeyhulislam ibn Teymiyye, el-İhtiyârâtu‟l-„İlmiyye, s.22)

8- ikinci olarak avluda okunan ezanda ilk müezzine karşılık verir gibi bir başka müezzine daha ezan okutmak. (el-İbdâ‟, s.75; el-Medhal, c.2, s.208)

9- Müezzinin Cuma günü ilk ezandan sonra halkı namaza katılmaya ve cemaatin sayısını kırka tamamlamaya çağırmak için minareye çıkması. (Islâhu‟l-Mesâcid ani‟l-Bida‟i ve‟l-„Avâid, s.69)

10- insanlar Cuma namazı için toplandıklarında Kur‘an cüzlerinin dağıtılması. Bu cüzler daha sonra ezan vakti gelince dağıtan kimse tarafından ger toplanır. (el-Medhal, c.2, s.223)

11- Kendisi ile teberrükte bulunulması düşüncesiyle salih bir kimsenin insanların omuzları üzerinden aşarak ön saflara gitmesine müsaade edilmesi.202

12- Cumanın ilk sünnetinin kılınması. (es-Sunen ve‟l-Mubtede‟ât, s.51; el-Medhal, c.2, s.239; el-Ecvibetu‟n-Nâfi‟a, s.46-58)

13- Cuma günü minbere örtüler serilmesi. (el-Medhal, c.2, s.166)

14- Hutbe sırasında minbere siyah bayraklar asılması. (el-Medhal, c.2, s.166)

15- Minbere perdeler asılması. (es-Sunen, s.53)

16- İmamın Cuma günleri daima siyah giysiler giymesi. (el-İhyâ, c.1, s.162, 165; el-Medhal, c.2, s.266; Şerhu Şir‟ati‟l-İslâm, s.140)

17- Cuma namazı ve diğer namazlar için özellikle sarık sarılması.203

18- Cuma hutbesi ve namazı için mest giyilmesi. (el-Medhal, c.2, s.266)

19- Terkıyede bulunmak, yani “Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salât ederler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab, 56) ayetinin okunması.

20- Bu ayetin ardından hatip çıkıp minbere varıncaya kadar müezzinlerin “Arkadaşına „Sus!‟ dersen…” hadisini sesli olarak okumaları.204 (el-Medhal, c.2, s.266; Şerhu‟t-Tarîkati‟l-Muhammediyye, c.1, s.114, 115; c.4, s.323; el-Menâr, c.c.5, s.951; c.19, s.541; el-İbdâ‟, s.75; es-Sunen, s.24) (Ayrıca 32. maddeye bakınız.)

21- Minber basamaklarının sayısının üçten fazla yapılması.205

22- İmamın minberin en altında durarak dua etmesi.

23- Minbere çıkarken ağır ağır çıkmak. (el-Bâ‟is, s.64)

24- Hatibin minbere çıkması sırasında ya da öncesinde Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem‘i öven şiirler söylemek. (el-Menâr, c.31, s.474)

25- Hatibin hutbeye çıktığı sırada kılıcının alt kısmıyla minber basamağına tıklatması. (el-Bâ‟is, s.64; el-Medhal, c.2, s.267; Islâhu‟l-Mesâcid, s.50; el-Menâr, c.18, s.558)

26- Hatibin minbere her vuruşunda müezzinlerin Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem‘e salâvat getirmeleri. (el-Medhal, c.2, s.250, 267)

27- Baş müezzinin hatiple birlikte minbere çıkıp biraz aşağıda oturması ve ―Amin, Allah‘ım kabul et! ‗Amin‘ diyene Allah mağfiret etsin! Allahumme salli ala demesi. (el-Medhal, c.2, s.268)

28- Minbere çıktığında imamın insanlara dönüp selam vermeden önce kıbleye yönelerek dua ile meşgul olması. (el-Bâ‟is, s.64; el-Medhal, c.2, s.267; Islâhu‟l-Mesâcid, s.50; el-Menâr, c.18, s.558)206

29- Minbere çıktığı zaman imamın cemaate selam vermemesi. (el-Medhal, c.22, s.166)

30- ikinci ezanın mescidin içinde hatibin huzurunda okunması. (el-İ‟tisâm, şâtıbî, c.2, s.207-208; el-Menâr, c.19, s.540; el-Ecvibetu‟n-Nâfi‟a, s.20-25)

31- Bazı camilerde hatibin önünde iki müezzin bulunması. Müezzinlerden birinin minberin önünde ikincisinin de kapının üst tarafında durarak birinci müezzinin ezan lafızlarını kısık sesle telkin etmesi ve ikinci müezzinin de sesli olarak okuması. (Islâhu‟l-Mesâcid ani‟l-Bida‟i ve‟l-„Avâid, s.143)

32- Hatip hutbeye başlayacağı sırada baş müezzinin ―Ey insanlar!. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem‘den sahih olarak rivâyet edildiğine göre “Cuma günü imam hutbe okuduğu sırada arkadaşına „Sus!‟ dersen, lağv etmiş olursun.” buyurmuştur. Susun ki Allah celle celâluhû size rahmet etsin! demesi. (el-Medhal, c.2, s.268; es-Sunen, s.24) 3

3- Hatip birinci hutbeyi bitirip oturduğunda bazı müezzinlerin ―Allah celle celâluhû sana, ana-babana, bize, ana-babamıza ve hazır bulunanlara mağfiret etsin! demeleri. (Fetâvâ İbn Teymiyye, c.1, s.129; Islâhu‟l-mesâcid, s.75-76)

34- Hatibin Cuma hutbesinde kılıca dayanması. (es-Sunen, s.55)207

35- şifa bulmak amacıyla imam hutbe verdiği sırada minberin altında oturmak. (el-Menâr, c.7, s.501-503)

36- Hatiplerin ―inne‘l-hamde lillâh; nahmeduhû ve nesta‘înuhû ve nestağfiruhû… şeklindeki hutbe-i haceyi okumamaları. Ayrıca ―Bundan sonra; en hayırlı söz Allah celle celâluhû‘nun kelamıdır. sözlerini söylememeleri.

37- Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem devamlı surette uyguladığı halde hatiplerin hutbelerinde Kâf sûresi ile öğütte bulunmaması. (es-Sunen, s.57)

38- Hatiplerin Cuma günü hutbe sonunda “Günahtan tevbe eden hiç günahı olmayan kimse gibidir.” benzeri bir hadisi devamlı surette okumaları.208 (es-Sunen, s.56)

39- içinde bulunduğumuz asırda bazı hatiplerin birinci hutbeyi bitirince selam vermeleri.

40- iki hutbe arasında üç kez İhlas sûresini okumaları. (es-Sunen, s.56)

41- Cemaatten bazı kimselerin ikinci hutbe sırasında tahıyyetu‘l-mescid namazı kılmaları. (el-Menâr, c.18, s.559; es-Sunen, s.51)

42- iki hutbe arasında imam hutbede iken insanların ellerini kaldırıp dua etmeleri. (el-Menâr, c.6, s.793-794; c.18, s.559)

43- Hatibin ikinci hutbede en alt basamağa inip sonra dönmesi. (Hâşiyetu İbn „Âbidîn, c.1, s.770)

44- ikinci hutbede hızlı davranmaları. (el-Menâr, c.18, s.858)

45- ―Size emrediyorum‖, ―Yasaklıyorum‖ derken Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem‘e salavatta bulunurken sağa-sola dönmek. (el-Bâ‟is, s.65; Hâşiyetu İbn „Âbidîn, c.1, s.759; Islâhu‟l-Mesâcid, s.50; el-Menâr, c.18, s.558)

46- Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem‘e salavatta bulunurken minberde bir basamak yukarı çıkıp salavatı bitirince inmesi. (el-Bâ‟is, s.65)

47- Hutbelerinde ve divanlarında secili ifadeler kullanarak üç-beş kez tekrarlamaları. Halbuki sahih rivâyetlerde secili ifadelerde bulunmak yasaklanmıştır. (es-Sunen, s.75)

48- Ramazan ayının son cumasında ya da Ramazan bayramında okunan hutbede birçok hatibin ―Allah azze ve celle‘nin Ramazan ayının her gecesinde cehennemden azad edilen altı yüz bin azatlısı bulunmaktadır. Son gece olduğunda Allah geçmiş gecelerdekiler sayısınca azat eder. hadisini okuması. Halbuki bu hadis batıldır.209

49- Cuma günü imam hutbe okuduğu sırada tahıyyetu‘l-mescid namazının terk edilmesi. (ibn Hazm, el-Muhallâ, c.5, s.69)

50- Bazı hatiplerin mescide girince tahıyyetu‘l-mescid namazı kılmaya başlayan kimselere namazı kılmamalarını söylemek üzere hutbelerini kesmeleri. Halbuki Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem bunun tam aksine davranmış ve tahıyyetu‘l-mescid namazı kılınmasını emretmiştir.

51- ikinci hutbenin vaaz, nasihat, irşad, öğüt ve terğibden âri olarak sadece salavat ve duaya tahsis edilmesi. (es-sunen, s.56; Nûru‟l-Beyân fî Keşfi an Bida‟i Âhiri‟z-Zemân, s.445)

52- Hatibin Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem‘e salavatta bulunurken hutbenin diğer kısımlarına nazaran sesini daha fazla yükseltmek için kendini zorlaması. (el-Bâ‟is, s.65)

53- Hatibin “innellâhe ve melâiketehû…” ayetini okurken aşırı yüksek sesle salavat getirmesi. (Buceyrimî, c.2, s.189)

54- Bazı kimselerin hutbe esnasında ―Bismillah diyerek ya da bazı salih zatlarının isimlerini söyleyerek bağırmaları. (el-Menâr, c.18, s.559)

Devam Edecek......
 
Üst Alt