• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Bediüzzaman Hıristiyanlara veya Anzaklara Şehit demiş midir?

Okunuyor :
Bediüzzaman Hıristiyanlara veya Anzaklara Şehit demiş midir?

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Bediüzzaman Hıristiyanlara veya Anzaklara Şehit demiş midir? Fetret devri hakkında Bediüzzamanın görüşleri nelerdir?

Son zamanlarda Bediüzzaman ve onun eserleri olan Risale-i Nur Külliyatına yönelik bazı itirazlar yükselmeye başladı. Bir asırdır bu itirazlar yapılıyor ve hatta o yalancı peygamber bile ilan ediliyordu. Ancak ‘her üren köpeğe taş atılırsa yeryüzünde taş kalmaz’ kaidesince bunlara cevap vermeye değmez deniliyordu. Ancak son zamanlarda ehl-i ilim ve fazilet bazı tarikat erbabı da işin içine girince ve hatta ‘Erzurum’daki bir ilahiyat profesörü 20 noktada Ehl-i Sünnete muhalefet olduğunu söylüyor’ şeklinde ve imalı bir tasvip ile televizyon kanallarından açık hata yapmaya başlayınca bazı meselelerde cevap verme ihtiyacını hissediyorum. Bu tür hatalar kendi zamanında da yapılan İmam Gazali hazretleri boşu boşuna ‘Faysal el-Tefrika beyn el-Islam ve al-Zındıka= Müslüman ve Zındıklar arasındaki Farklılıkları Ayıran Kriter’ adli eserini kaleme almamış.

Bu konuyu ele almak için bazı hakikatleri beraber paylaşalım:

Not:devam edecek.
Konu bitene kadar yorumların yapılmaması için rica ediyorum.
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Devamı........
1. Ehl-i Sünnet, Küfür ve İman Meseleleri

Maalesef bu asırda Müslümanların en büyük problemi ehil olan ve olmayan herkesin ağzından ‘filan kâfirdir, filan ehl-i sünnet dışındadır’ gibi kelime ve cümlelerin kolaylıkla çıkmasıdır.
Hâlbuki Bediüzzaman’ın yerinde ifadesiyle ‘Avam-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir. Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet, çok defa lisan, insanın tasavvuratından incelerini tabirden âciz olduğu gibi kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Hatta belâgat dahilerinden Sekkakî gibi bir zât; İmri-ül Kays veya başka bir bedevinin ibraz ettiği belâgat incelerini kavramamıştır. O halde imanın var olup olmadığı sorgu ile anlaşılır. Meselâ âmi bir adama, bütün cihetleriyle, eczasıyla kudretinde ve tasarrufunda bulunan Sâniin yarattığı bu âlemin bir cihette Sânii olup olmadığı hakkında bir sorgu yapıldığı zaman, "Hiçbir cihette değildir! Olamaz!" dese kâfidir. Çünkü inkâr cihetinin yani Sâni'siz olamayacağının onun vicdanında sabit olduğuna delalet eder.’[1] Ayrıca ‘Birisi dese ki, "Bu şey küfürdür." Yani, o sıfat imandan neş’et etmemiş; o sıfat kâfiredir. O haysiyetle, o zat küfür etti, denilir. Fakat mevsufu ise, mâsume ve imandan neş’et ettikleri gibi, imanın tereşşuhatına da hâize olan başka vasıflara malik olduğundan, o zat kâfirdir, denilmez. İllâ ki, o sıfat küfürden neş’et ettiği, yakînen biline... Zira başka sebepten de neş’et edebilir. Sıfatın delâletinde şek var; imanın vücudunda da yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!’[2]

Bu önemli hatırlatmayı yaptıktan sonra iki önemli noktayı açıklamak durumundayız:

Birincisi; Ehl-i sünnet ve ehl-i bidʿat mezhepleri kavramlarını anlamak için şu bilgileri vermek zorundayız.
Mezhep kelimesi, sözlük anlamı itibariyle gidilen yol demektir. İslâm dininde çeşitli alanlardaki fikir akım ve ekollerine de mezhep denmiştir.
Ancak inanç itibariyle mevcut olan mezhepler ile
hukuk alanındaki mezhepler birbirine karıştırılmaktadır.
Hâlbuki itikadî hükümlerle ilgili fikir ayrılıkları, İslâmın “usûl” denilen temel ilkelerini yani imanın şartlarını ilgilendirdiğinden, “ehl i sünnet (sünnî)” ve “ehl-i bidât (bâtıl)” ayrımı söz konusu olmaktadır. Hukukî (amelî) hükümlerle alakalı fikir ayrılıkları ise “füru” denilen ve içtihadî olan esasları ilgilendirdiğinden, bu sahadaki mezhep arasında sünnî-bâtıl ayrımı söz konusu değildir. İslâm hukukundaki mezhepler, Kur’an ve sünnetin açıkça düzenlemediği konulara ait hükümlerin yine bu iki kaynaktan ancak bazı esaslara ve diğer kaynaklara müracaat edilerek tespitinde yani içtihatta ortaya çıkan fıkir ayrılıklarından doğmuştur. Yoksa İslâmın temel ilkelerinde ittifak söz konusudur. Bu genel kaideyi bozan tek istisna, kurucuları Şiî olan hukuk mezheplerindedir. Bunlar, itikadî sahadaki fikir ayrılığını hukukî alana da çekmişler ve hukukî meseleleri de tamamen itikadî görüşlerine göre şekillendirmişlerdir. Bu şüphesiz yanlış bir tutumdur.

Hz. Peygamber’in ve O’nun ashabının yolundan giden Müslümanların çoğunluğu tarafından benimsenen ehl-i sünnet mezhebinin iki ayrı kolu vardır: Bu iki kol arasında 20 tane ayrıntılı meselelerdeki küçük fikir ayrılığı dışında fazla bir fark yoktur.

A) Mâturidiye koludur.
B) Eş’ariye koludur.


Bir de selef-i salihin vardır. Hz. Peygamber’in izinden ve sahabelerin de yolundan ayrılarak, İslâmın ruhuna aykırı fikirlere saplanan ve dinden olmayan fikirleri dindenmiş gibi gösteren fikir akımlarına ehl-i bid’at veya bâtıl mezhepler denmektedir. Bunlar yedi ana kola ayrılmaktaysalar da, biz bunlardan sadece konumuzu ilgilendiren üç grubu zikredeceğiz:
A) Hariciler (Havâriç).
B) Mu’tezile.
C) Şia
Devam edecek....
 

collection

Tecrübeli
Üye
Maske artık düştü Müellif ; çırpınışların boşuna... Ehli sünnet kitaplarından çaldığınız bilgileri insanların gözlerini kapatmak için kullanma devri bitti.Çaldığınız bilgilerin içine serpiştirdiğiniz "hadi sen avamsın" mürşitlerin Said nursi , abduh ve efganinin serpiştirdikleri zehirler ile ilgili konuşun mesela aşağıdaki delillere cevap verin...Mesela Ehli Sünneti kullanıyorsunuz , madem hakketan Ehli sünnetim iddiasındasını aşağıdaki Said NurSinin aklına göre mana verdiği ayetlere aynı manayı veren bri tane Ehli sünnet aliminden delil getir buraya.

Getir...ama getiremezsin , çünkü böyle bir anlam veren ehli sünnet büyüğü yoktur.Yani Said Nursi bu ayetleri böyle açıkladıysa , bütün Ehli sünnet ve haşa Efendimiz cahilmi ? demekki Said'e göre cahildirler ki onlar gerçek manayı bilemediler vebeyan edemediler.Sadece Sadi bildi bu ayetlerin bu manaya geldiğini...Yazıklar olsun...

Bekliyoruz sayın ; Abduh , efgani ve Said üçgeni masoniyye şakirdi Müellif efendi ...bekliyoruz...
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Maske artık düştü Müellif ; çırpınışların boşuna... Ehli sünnet kitaplarından çaldığınız bilgileri insanların gözlerini kapatmak için kullanma devri bitti.Çaldığınız bilgilerin içine serpiştirdiğiniz "hadi sen avamsın" mürşitlerin Said nursi , abduh ve efganinin serpiştirdikleri zehirler ile ilgili konuşun mesela aşağıdaki delillere cevap verin...Mesela Ehli Sünneti kullanıyorsunuz , madem hakketan Ehli sünnetim iddiasındasını aşağıdaki Said NurSinin aklına göre mana verdiği ayetlere aynı manayı veren bri tane Ehli sünnet aliminden delil getir buraya.

Getir...ama getiremezsin , çünkü böyle bir anlam veren ehli sünnet büyüğü yoktur.Yani Said Nursi bu ayetleri böyle açıkladıysa , bütün Ehli sünnet ve haşa Efendimiz cahilmi ? demekki Sadi'e göre cahildirler ki onlar gerçek manayı bilemediler vebeyan edemediler.Sadece Sadi bildi bu ayetlerin bu manaya geldiğini...Yazıklar olsun...

http://www.supermeydan.net/forum/forum540/thread61840.html

http://www.supermeydan.net/forum/forum540/thread61832.html

http://www.supermeydan.net/forum/forum540/thread61833.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
coleksiyon kardeş rica etsem konuyu tamamlasam... sonra katkılarını eklersin.
"Maske" olayına girmiyelim mümkkünse.
Anlayışın için şimdiden teşekkürler.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Adama müdahale etmeyin tarikatçılar durun meramını bi anlatsın konuşmadan dinlemeden anlamadan yorum yapamazsınız...

Kardeş sen ekle ben hepsini okuyacağım inşaALLAH sonra yazarım yorumu mu...? Ben dinliyorum ve önem veriyorum.. doğru yanlış herneyse ama sonuna kadar dinleyeceğim....
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Devamı..........
İkincisi: Bir görüşün insanları veya grupları ehl-i sünnetin dışına itebilmesi için iman esaslarında ehl-i sünnete muhalefet etmesi şarttır. Mesela, Şiʿîler, Sünnet kavramını, Hz. Peygamber’in ve kendilerince masum (günahsız) kabul edilen imamların sünneti olarak tarif ederler. Bu, Şîa’nın itikadî açıdan ehli bid’at olması sonucunu doğuran temel esaslardan birisidir.
Eğer ikinci derecedeki meselelerde görüş ayrılığı var ise, bu insanları ehl-i sünnetin dışına itmez. Buna en güzel misal imamet meselesidir. Bununla alakalı olarak bir devirde iki halifenin caiz olup olmadığı uzun uzadıya tartışılmıştır. Her ne kadar ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunluğu olmamalı demişler ise de, özellikle Endülüs âlimleri buna cevaz vermişler ve Endülüs Emevi halifelerinin meşruiyetini kabul etmişlerdir. Bu noktalarda azınlığın desteklediği görüşü benimsemek asla ehl-i sünnetin dışına çıkmak demek değildir. Hz. Peygamber’e nübüvvet geldikten sonra fetret devri olup olmadığını tartışmak ta bu gruba girmektedir. Biraz sonra ayrıntılarını göreceğiz.

D.edecek....
 

M ü e l l i f...

Kıdemli
Üye
Devamı.....
2. Bediüzzaman ve İlmî Şahsiyeti

Tarih bize gösteriyor ki, başta peygamberler ve on*ların gerçek mirasçıları olan din adamları olmak üzere, insanlık âlemi, büyük insanların kıymetlerini zamanında tam takdir edememişlerdir. Sonradan ise, bu takdir ede*memenin cezasını, hem muâsırı olan insanlar ve hem de onların nesilleri çekmişlerdir. Hemen hemen bütün pey*gamberler, bu hükmümüze müşahhas birer misal olarak verilebileceği gibi, İmam-ı A'zam ve Ahmed bin Hanbel gibi islam âlimleri de, bu acı hükmü teyid eden canlı mi*sallerdendir.

Tesbitlerimize göre, asrında tam anlaşılamayan şahsiyetlerin bu asrımızdaki en güzel mi*sali de, bu yazımızın mevzuunu teşkil eden Bediüzzaman Said Nursi'dir. İslami ilimlerdeki dâhiyane vükûfu, hususan iman hakikatleri mevzuundaki asrın an*layışına uygun harika izahları ve seksen küsür yıllık istik*âmetle hak üzerinde devam eden Allah, din ve millet-i islamiye uğrundaki gayret ve mücâhedeleri bütün İslam âleminde duyulduğu ve takdir edildiği halde, hâlâ kendi ülkesinde yanlış tanınan veya tanıtılmak istenen bir şahsiyet var; o da Bedîüzzaman. Bu yüz karası hale, Türk ilim adamlarının ve münevver Türk araştırmacılarının çok kısa bir zamanda son vermeleri gerekmektedir; aksi takdirde tarih, gözünü kapayıp gündüzü kendisine gece yapanları çok kötü yargılayacaktır. Cumhuriyet nesli, Bedîüzzaman'ı yanlış tanımaktadır ve daha doğrusu, senelerdir devletin bütün imkânları ve bukalemun türünden aydınlar kullanılarak, Bedîüzzaman, Cumhuriyet nesline kötü tanıtılmaya çalışılmıştır. Onun mücadelesini tanımayan ve eserlerini okuyup talebelerini görmeyen, câhil veya aydın her cumhuriyet nesli, Bedîüzzaman, Said Nursi veya Risâle-i Nur kelimelerini duyunca, yapılan telkinler sonucu, kürtçü, bölücü, ge*rici ve devlet düşmanı bir insan ve eser hayaline bir nevi mecbur edilmiştir.

Bedîüzzaman'a itiraz eden insanları birkaç gruba ayırmak mümkündür:
D.edecek....
 

bziya

Kıdemli
Üye
LAFTA , bediüzzamanın ilmi şahsiyeti kişilerin çizdiği kaba hatlarla işlerine geldiği gibi bir profil ortaya koymakla olmuyor syn Müellif...

SÖZDE, bediüzzaman hakkında sizin olmasını istediğiniz profili değil, istersen gerçekleri okusun sevgili insanlar...bilmeyenlerin hakkı değil mi gerçekleri bilmek ve okumak...

Mesela mürşidi olmadan kendini mürşit devşirdiğini ,,,
Mesela kendini meşrulaştırmak için Ehli sünnet alimlerinin isimleri kullandığını,,,
Mesela daha da ileri giderek ayetleri de bu doğrulduta kullandığını , kendine işaret ettiği safsatalarını,,,
Mesela , ittihat ve terakki döneminde yaptığı dansözlükleri,,,
Mesela yine bu dönemde verdiği kafirleri koruyan fetvalarını,,,
Mesela mason Ahduh , ve Efganinin siyasi fikirleri ile kendini olgunlaştırdığını itiraf ettiğini,,,
Mesela içine akıl hocaları ile birlikte uydurduğu Risalelere ok. almak için Papa'ya yazdığı mektubu ve aldığı cevabı,,,
Mesela Vatikan menşei olan ajanlık vazifelerini anlatın........BUNLARI MERAK EDENLER DELİLLERİ GÖRMEK İSTEYENLER İMZAMI TIKLAYABİLİRLER...

Bizde diyelim ki yahu bu Nârcılar pardon nurcular ne kadar mert insanlar , gerçekleri açıklamaktan imtina etmeden doğruyu söyleyebiliyorlar diyelim...Diyelim mi ?
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Hiç mi akıl yok sende bziya.. bide ehli sünnet vel cemaat den bashedersin..

karşında ki insanı konuşturmadan, hakaret yağmuru ile, yanlış işde yapsa nasıl ikna etmeyi düşünüyorsun..

İnsanların düşünceleriyle alay edecek adammısın sen...? nerden alıyosun bu yetkiyi..?

Hele kardeş bir sözlerini bitirsin ben yazıcaklarımı yazıcam... devam edicek demiş bekliyorum şimdilik..

Aldırma kardeş sen bunlara, bunlarzaten bozuk plak gibi şeyhlerinden aldıkları fetvadan başka yemez, içmez, konuşmaz, düşünmez, yaşamazlar çok görme..
 

tolonbey

Acemi
Üye
Iste böyleee,

Cemalettin Efgani
Muhammed Abduh
Musa Cerullah Bilge.

Islamin geri ve cahal kalisi nedenleri üstünde ugras verenlerden ücü.
Dogru kararlari yaninda yanlislarida olmustur tabiki.
Ama bu üc bilge kisi Islamin Akilci din adamlarindan sayilirlar,
Oldukca yenilikci olduklarindan yobazlar tarafindan tu kaka ilan edilmislerdir.

1948 yilinda Musa Cerulleh bilgeye sorarlar.
Diyelimki Kur,an Arabistanda Araplara deyilde ,Türkistanda Türklere geldi,Kur,an Türkcemi olurdu yoksa Arapcami?

Yaniti söyle olur.
Tabiki Türkce,baska ne olabilirdiki?

Bende ayni düsünüyorum zatan.

Kemal Pasa Zadenin bir siirini veriyimde biraz GIDIHLANIN :))).

Arapca isteyen Urbana gitsin
Acamca isteyen Erana gitsin
Frengiler Frengistana getsin
Kiiii biz Türküz,bize TÜRKCE gerek.

Böyle Pasaya can gurban.

Osmanli Türklerinden Kinali Zade Ali beg

Aglarcalizade Mustafa Hakki beg Türk insanini Arap kültür emperyaliziminden kurtarmak icin bir ömür harcamislardir.

Simdikilerde dört nala CÖLE kosturmaktadirlar.

KELIN ILACI OLSA BASINA SÜRER DEYE DÜSÜNEN YOH:

Tolonbeg
 
Üst Alt