Başkanlık sisteminde 16 Bakanlığın teşkilat yapısı

1 Nolu kararnameyle, 16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi

Bakanlıkların teşkilatlarını, hizmet birimlerini düzenleyen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İŞTE BAKANLIKLARDAKİ HİZMET BİRİMLERİ VE KADROLARA DAİR HÜKÜMLER

1- Adalet Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri
MADDE 40 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
b) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü,
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ç) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
d) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
e) Personel Genel Müdürlüğü,
f) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
g) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ğ) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,
h) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
ı) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
j) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü
Taşra Teşkilatı
MADDE 57 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Bakanlıkça uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur. Bilgi işlem müdürlüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenler Bakanlıkça; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.

Yurtdışı teşkilatı
MADDE 58 - (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Yurtdışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.
(3) Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca ilgili Bakan Yardımcısı tarafından verilir.
(4) Yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.
(5) Bakanlık yurtdışı kadrolarına atanan hakim ve savcılara 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurtdışı kadrolarında bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Adalet uzman ve uzman yardımcısı
MADDE 62 - (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
Kontrolörler
MADDE 63 - (1) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Bakanlıkta 375 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör istihdam edilebilir.
 
2- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Hizmet birimleri
MADDE 67- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,
e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
f) Çalışma Genel Müdürlüğü,
g) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
h) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
j) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
k) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
m) Personel Dairesi Başkanlığı,
n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
o) Hukuk Müşavirliği,
ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
p) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra Teşkilatı
MADDE 90 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurtdışı Teşkilatı
MADDE 91 - (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Uzman istihdamı
MADDE 94 - (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanun ek 41 inci maddesine göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
(2) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.
 
3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Hizmet birimleri
MADDE 99 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü,
b) Milli Emlak Genel Müdürlüğü,
c) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, ç) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
d) Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin ve Denetim Genel Müdürlüğü,
e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
g) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,
ğ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
h) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
j) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,
k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
l) Personel Dairesi Başkanlığı,
m) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
o) Hukuk Müşavirliği,
ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
p) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra Teşkilatı
MADDE 120 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Uzman istihdamı
MADDE 125 - (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.
Yerli veya yabancı personel istihdamı
MADDE 126 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 nci maddesi uyarınca yerli veya yabancı personel istihdam edilebilir.
 
4- Dışişleri Bakanlığı

Teşkilat
MADDE 129 - (1) Dışişleri Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
(2) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,
b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,
d) Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü,
e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,
f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,
g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü, ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,
h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,
ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,
j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,
k) Protokol Genel Müdürlüğü,
l) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,
m) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
n) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
o) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, ö) Personel Dairesi Başkanlığı,
p) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,
r) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
s) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
ş) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı,
t) Tercüme Dairesi Başkanlığı,
u) Hukuk Müşavirliği,
ü) Özel Kalem Müdürlüğü.
 
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Teşkilat
MADDE 167 - (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; merkez teşkilatından oluşur.

Hizmet birimleri
MADDE 168- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Enerji işleri Genel Müdürlüğü,
b) Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü,
c) Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü,
ç) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
e) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı,
f) Personel Dairesi Başkanlığı,
g) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
h) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
ı) Özel Kalem Müdürlüğü.

Uzman istihdamı
MADDE 182 - (1) Bakanlıkta, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Denetçi istihdamı
MADDE 183 - (1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilir
 
6- Gençlik ve Spor Bakanlığı

Hizmet birimleri
MADDE 186 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü,
c) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ç) Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,
d) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
e) Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
f) Personel Genel Müdürlüğü,
g) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
h) Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı, ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
j) Hukuk Müşavirliği,
k) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
l) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatı
MADDE 202 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Taşra teşkilatı gençlik ve spor il müdürlükleri ile gençlik ve spor ilçe müdürlüklerinden oluşur. Görevin durumuna veya ihtiyaca göre gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak gençlik merkezi, yurt, kamp, sporcu eğitim merkezi müdürlükleri gibi ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

Uzman istihdamı
MADDE 205 - (1) Bakanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Gençlik ve Spor Uzmanı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Denetçi istihdamı
MADDE 206 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre denetçi ve denetçi yardımcısı istihdam edilebilir.

Görevlendirme
MADDE 207 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici personel görevlendirilebilir.

Fahri görev
MADDE 213 - (1) Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabilir.
(2) Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.
(3) Bakanlık teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alınabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Bakanlıkça yapılır.
 
7- Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hizmet birimleri
MADDE 219- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:
a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,
b) Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
c) Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, ç) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,
d) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
e) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,
f) Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
g) Personel Genel Müdürlüğü,
ğ) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,
h) Hazine Kontrolörleri Kurulu, ı) Sigorta Denetleme Kurulu,
i) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,
j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
n) Özel Kalem Müdürlüğü

Uzman İstihdamı
MADDE 241 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında aynı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen Defterdarlık Uzman ve Defterdarlık Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir.
(3) Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

Defterdar
MADDE 243 - (1) Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.
(2) Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.
(3) İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.

Deftardarlık Birimleri
MADDE 244 - (1) Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Muhasebat Birimleri
MADDE 245 - (1) Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.
Mu ha kem at Birimleri
MADDE 249 - (1) Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur.
(2) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.
 
8- İçişleri Bakanlığı

Hizmet birimleri
MADDE 256 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Personel Genel Müdürlüğü, ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,
f) Demekler Dairesi Başkanlığı,
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ğ) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
i) Hukuk Müşavirliği,
j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
k) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatı
MADDE 271- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde İl nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir.
(3) Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İ1 Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik; kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.
(4) Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(5) Çağrı merkezinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca geçici görevlendirme yapılabilir.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
MADDE 273 - (1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.

Uzman istihdamı
MADDE 275 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca İçişleri Uzmanı ve İçişleri Uzman Yardımcısı ile illerde 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi uyarınca plan ve program uygulamalarında İl Planlama Uzmanı ve İl Planlama Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Dernekler denetçisi istihdamı
MADDE 276 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcıları istihdam edilebilir.
 
9- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hizmet Birimleri
MADDE 279 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
e) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,
ç) Telif Hakları Genel Müdürlüğü,
d) Sinema Genel Müdürlüğü,
e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,
g) Tanıtma Genel Müdürlüğü, ğ) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ı) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
i) Personel Dairesi Başkanlığı,
j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
k) Hukuk Müşavirliği,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü.

Uzman istihdamı

MADDE 300 - (1) Bakanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi göre Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
 
10- Milli Eğitim Bakanlığı

Hizmet birimleri
MADDE 303 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
f) Özel Öğretim Kuramları Genel Müdürlüğü,
g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü,
i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
j) Personel Genel Müdürlüğü,
k) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
m) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
n) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
o) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
p) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
r) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
s) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatı
MADDE 327 - (1) Bakanlık, taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü kurulur. ilçe milli eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

Yurtdışı teşkilatı
MADDE 328 - (1) Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak hizmet alınabilir.

Kadrolar
MADDE 330 - (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.
(2) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır. Dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. İl milli eğitim müdürlüklerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 37 nci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

Öğretmenlerin emekliliği
MADDE 331- (1) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.

Uzman istihdamı
MADDE 332 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında; 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Milli Eğitim Uzmanları ve Milli Eğitim Uzman Yardımcıları istihdam edilir.
Geçici görevlendirme
MADDE 335 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca geçici personel istihdam edilebilir.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt