Ayıplı Mal İhtarnamesi Örneği

Ayıplı Mal İhtarnamesi Örneği,Ayıplı Mal İhtarı

1. İhtar örneği
(Ayıp 30 gün içinde ortaya çıkmışsa, açık görülebilir nitelikte ise)

...........Noterliğine İhtarname(*)

İhtar eden:.......... (siz)
Adres :.................Sizin adresiniz

Muhatap:Malı aldığınız yer
Adres : ..................

Konu:Ayıp ihtarı

İzahı:
1-Firmanızdan.........tarihinde.........YTL bedelle(fatura karşılığı) cinsi ve serisi...........................................şeklinde yazılı olan malı satın aldım.Ben kısa adı TTKD olan Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'ne üye olarak haklarımı öğrendim.

2-İlk 30 gün içinde,açık görülebilir nitelikte ayıplı olduğu ortaya çıktı.(Ürünün size yaşattığı sıkıntıyı 5 satırda özetleyin)Bu ayıbı firmanızın yetkili servis elemanlarına da yazılı olarak teyid ettirdim.

3-Yürürlükteki 4077 sayılı TKHK'nun 4.maddesine göre 4 seçimlik hakkım olan bedelsiz tamir,ayıp oranında bedelden indirim,ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya ödediğim bedelin iadesi seçeneklerinden birini tercih ediyorum.

4-Ben size bu ihtarnameyi göndererek, bu 4 seçimlik hakkımdan birisi olan, "ödediğim bedelin iadesini,sattığınız ayıplı malı geri almanızı" talep ediyorum.

Sonuç ve Talep:
Talebimi yerine getirmediğiniz takdirde hakkınızda yasal yollara başvuracağımı ihtar ederim.

2.ihtar örneği :

(Ayıp, 30 günü geçtikten sonra 2 yıllık Garanti Süresi içinde çıkmışsa)

*Sadece yukarıdaki örneğin 2.maddesini şu şekilde değiştirin:

2-Ürünün 2 yıllık garanti süresi içinde............ay kullandıktan sonra GİZLİ AYIPLI olduğu ortaya çıktı.

(Ürünün size yaşattığı sıkıntıyı 5 satırda özetleyin)

Bu ayıbı firmanızın yetkili servis elemanlarına da yazılı olarak teyid ettirdim.Bu servis raporlarından anlaşılıyor.

Karşılaştığınız şikayet "Ayıplı mal" değil, "Ayıplı hizmet" ise mantığınızı kullanarak, "Ayıplı mal" kelimeleri yerine "Ayıplı hizmet" yazın.


*İhtarname mutlaka İadeli taahhütlü veya Noterden yapılmalıdır.
 
4077 S.K. m.13/3: "Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur."
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt